12
Mamaya꞉ boba kelego꞉ dimiabo꞉ we
Ni nao nado i, nol asuwa꞉foma꞉kiyo꞉ Godeya꞉ ene Mamaya꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ asulo꞉ nafa halaido꞉wo꞉ dimia꞉ib ko꞉lo꞉, gio꞉ babalo꞉ dowabena꞉ki, boba kelego꞉ a꞉ma꞉lo꞉ nanog dia꞉no꞉wo꞉ gimo꞉ walama꞉nigo꞉l. Hab 2.18-19Gio꞉ ha꞉la꞉ya elen amio꞉, tolo꞉ mo꞉sa꞉lan gode a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wabuluma꞉ki, noma꞉yo꞉ gio꞉ tog ko꞉li ko꞉lilo꞉wa hala tililia꞉ ha꞉na꞉len. A꞉la꞉bo꞉ gio꞉ asulo꞉ ko꞉m. 1Yo꞉n 4.2-3A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ to we dinafa fanda asuluma. Kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉ Mamaya꞉lo꞉ tili dowab a꞉ma꞉yo꞉, “Ya꞉suwo꞉ mogagila꞉ma” a꞉la꞉bo꞉ mada mo꞉sa꞉ma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Mama Malilo꞉lo꞉ mo꞉a꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, “Ya꞉suwo꞉ Kalu Alande” a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib.
Lom 12.6Boba kelego꞉wo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ da꞉lab, ko꞉sega Mama o꞉lo꞉ dimia꞉sen a꞉no꞉ imilig ko꞉lo꞉lab. Godeya꞉ nanog dimidama꞉no꞉wo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ da꞉lab ko꞉sega, nanog a꞉no꞉ tambo Ya꞉su Alan imilig eneno꞉ ko꞉lo꞉lab. Nanog diab us a꞉namio꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ dian ko꞉lo꞉ da꞉lab, ko꞉sega nanog a꞉no꞉ dima꞉kiyo꞉, Gode imilise eyo꞉ asulo꞉ nafa halaido꞉wo꞉ imo꞉wo꞉ tambo dimia꞉sen.
Kaluka꞉isale nolo꞉ asuwa꞉ta꞉ melea꞉kiyo꞉, Gode eyo꞉ Mamaya꞉ ene boba kelego꞉wo꞉ tili dabu kaluka꞉isale ina꞉lilo꞉mo꞉wo꞉ tambo dimia꞉sen. Asug nafa dia꞉ga꞉lo꞉ nolbo꞉lo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ a꞉no꞉ Godeya꞉ ene Mamaya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolbo꞉wo꞉ a꞉na dimia꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ asulo꞉ nafa dia꞉sa꞉ga꞉lo꞉ walama꞉no꞉ a꞉no꞉, Godeya꞉ ene Mama imilig a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolbo꞉wo꞉ a꞉na dimia꞉lab. Mama imilig a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ tili dabu halaido꞉wo꞉ kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ dimia꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Mama imilig a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ walaf dowabdo꞉ falele alifa꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimia꞉lab. 10 Kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimidama꞉ki dimia꞉lab. Kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ Godeya꞉ towo꞉ kalaba walama꞉ki dimia꞉lab. Kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ mama nafa o꞉lia꞉ mama mogago꞉ a꞉no꞉ alobana asuluma꞉ki dimia꞉lab. Kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ to ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimia꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ to ko꞉lilo꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉gdo꞉ nodo sa꞉ma꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimia꞉lab. 11  1Kol 7.7Nanog ko꞉li ko꞉lilo꞉ dimidama꞉kiyo꞉, Mama imilig eyo꞉ halaido꞉wo꞉ dimia꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Mama imilig a꞉ma꞉yo꞉ enedo꞉ asulab au da꞉fea꞉sa꞉ga꞉, kaluka꞉isale ina꞉li ina꞉lilo꞉mo꞉ dimia꞉lab.
Do꞉mo꞉ imilig amio꞉ heb ko꞉li ko꞉lilo꞉ da꞉lab
12  1Kol 10.17Kaluwa꞉ do꞉mo꞉wo꞉ imilig, ko꞉sega e amio꞉ heb modo꞉wo꞉ us a꞉na a꞉lab. Heb a꞉no꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ do꞉mo꞉ imilise fa꞉la꞉do alifelo꞉ ko꞉lo꞉lab. Ya꞉su Kelisowa꞉ do꞉mo꞉wo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉lab. 13  Gala 3.28Mama imilig a꞉ma꞉yo꞉ tili dabu kaluka꞉isale nio꞉ tambo ho꞉na to꞉lola꞉sa꞉ga꞉, nio꞉ do꞉mo꞉wo꞉ imilise doma꞉ki ta꞉fo꞉. Do꞉mo꞉ us a꞉namio꞉, nolo꞉ Yu kaluka꞉isale, nolo꞉ Yu kaluka꞉isalema, nolo꞉ madali nanog dian, nolo꞉ noma꞉lo꞉ mo꞉bo꞉fo꞉lowan. Ko꞉sega ho꞉n nalu aumbo꞉, Mama imilise a꞉no꞉ko꞉ nio꞉ tambomo꞉ gulu mea꞉lab.
14 Ni do꞉mo꞉ we heb imiliseya fa꞉la꞉dowo꞉ma. Ko꞉sega heb ko꞉li ko꞉lilo꞉ kuda꞉sa꞉ga꞉ do꞉mo꞉wo꞉ a꞉na fa꞉la꞉do alifelo꞉ ko꞉lo꞉lab. 15 Giba꞉yo꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Ne dagima ko꞉lo꞉, do꞉mo꞉ hebo꞉ nema” a꞉la꞉bo꞉ sa꞉lalega, do꞉mo꞉ heb a꞉namilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ mo꞉kelege dowaki, e do꞉mo꞉ a꞉naka o꞉iliki sa꞉lab. 16 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ka꞉la꞉na꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Sio꞉ nema ko꞉lo꞉, do꞉mo꞉ hebo꞉ nema” a꞉la꞉sa꞉la꞉lalega, do꞉mo꞉ heb a꞉namilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ mo꞉kelege dowaki, e a꞉naka o꞉iliki sa꞉la꞉lab. 17 Do꞉mo꞉ we tambowo꞉ si imilise ko꞉ dowo꞉ kibo꞉bowo꞉, to sio꞉wo꞉ waga da꞉baba꞉ya꞉le? A꞉la꞉ta꞉ga꞉ do꞉mo꞉ we ka꞉la꞉n imilise ko꞉ dowo꞉ kibo꞉bowo꞉, muno꞉ waga da꞉baba꞉ya꞉le? 18 Ko꞉sega do꞉mo꞉ nilo꞉wo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ma. Gode ene asulo꞉wa꞉ iliki, heb ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ do꞉mo꞉ usa kudu alifelo꞉. 19 Do꞉mo꞉wo꞉ heb imilise ko꞉ dowo꞉ kibo꞉bowo꞉, do꞉mo꞉lo꞉ma domabe. 20 Ko꞉sega o꞉leaumba. Do꞉mo꞉ imilig a꞉lab wenamio꞉ heb ko꞉li ko꞉lilo꞉ kudu alifelo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab.
21 Siya꞉yo꞉ dagimo꞉wo꞉, “Ne gelo꞉ mo꞉asulab. Nina꞉liyo꞉ o꞉li doma꞉no꞉,” a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ misa꞉ya꞉yo꞉lo꞉ gibmo꞉wo꞉, “Ne gelo꞉ mo꞉asulab. Nanogo꞉ nina꞉liyo꞉ o꞉li dia꞉no꞉,” a꞉la꞉bo꞉ mada mo꞉sa꞉ma꞉ib. 22 A꞉la꞉ba ko꞉sega do꞉mo꞉ heb ko꞉li ko꞉lilo꞉ nililo꞉ we halaido꞉lo꞉ma dowab a꞉ma꞉yo꞉, nanog elo꞉ dimidab a꞉no꞉ halaido꞉ dowab ko꞉lo꞉, kelego꞉ a꞉no꞉ aundo꞉malalega, do꞉mo꞉ nafayo꞉ mo꞉doma꞉ib 23 Nili do꞉mo꞉ heb nol we o꞉ngo꞉malo꞉b a꞉la꞉do꞉ asulab a꞉no꞉, niliyo꞉ dinafa tili dowan. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ni amilo꞉ do꞉mo꞉ heb sendeloma꞉no꞉ dowo꞉ a꞉no꞉ hagulabolo꞉ mo꞉ta꞉taki, dinafa momade alita꞉sen. 24 Ko꞉sega do꞉mo꞉ heb ego꞉ ba꞉dab a꞉no꞉, kalaba ta꞉fo꞉. Gode eyo꞉ do꞉mo꞉ heb ni amilo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ kudu alifela꞉sa꞉ga꞉ ta꞉takiyo꞉, do꞉mo꞉ heb wilo꞉ma dowab a꞉no꞉ Gode eyo꞉ wilo꞉ ta꞉fo꞉. 25 Elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, nili do꞉mo꞉ wenamio꞉ aloba꞉dabena꞉ki dimido꞉. Ko꞉sega do꞉mo꞉wo꞉ heb ko꞉li ko꞉lilo꞉ ni amilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ tambo ua imilo꞉ tili doma꞉ki dimido꞉. 26 Do꞉mo꞉ heb imilig nowo꞉ ko꞉lo꞉ nagalo꞉wo꞉ ba꞉dab a꞉namio꞉, do꞉mo꞉ heb nol a꞉no꞉lo꞉ tambo nagalo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉i ha꞉na꞉lab. Do꞉mo꞉ heb imilig nowo꞉ wilo꞉ dowab a꞉namio꞉, do꞉mo꞉ heb nol a꞉no꞉lo꞉ tambo sagalo꞉wo꞉ ua doma꞉ib.
27  Lom 12.5Gio꞉ tambowo꞉ Kelisowa꞉ ene do꞉mo꞉ ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale gio꞉ ina꞉li ina꞉lilo꞉ amio꞉ do꞉mo꞉ heb nowo꞉ ge ko꞉lo꞉ a꞉lab. 28  A꞉fe 4.11-12Gode eyo꞉ sa꞉s us amilo꞉ nanogo꞉ dima꞉ki da꞉feakiyo꞉, iliga꞉felo꞉ kalu i a꞉no꞉ agelo꞉ ko꞉lo꞉ da꞉feyo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ tolo꞉ kalab amilo꞉ widan kalu i a꞉no꞉ andeb ko꞉lo꞉ da꞉feyo꞉. Godeya꞉ mando꞉ wida꞉lab i a꞉no꞉ asol ko꞉lo꞉ da꞉feyo꞉. A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, molo ha꞉na꞉no꞉lo꞉ dimidama꞉no꞉wo꞉. A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ walafdo꞉ falelema꞉no꞉wo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ noldo꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉wo꞉lo꞉, sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉wo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ to ko꞉li ko꞉lilo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉lo꞉, i a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉feyo꞉. 29 Sa꞉s us amio꞉, tili dabu kaluka꞉isale i a꞉no꞉ tambo iliga꞉felo꞉ kaluma. Iyo꞉ tambowo꞉ Godeya꞉ tolo꞉ kalab amilo꞉ widano꞉ o꞉mba. Iyo꞉ tambowo꞉ Godeya꞉ mando꞉ widano꞉ o꞉mba. Iyo꞉ tambowo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉lo꞉ dimidano꞉ o꞉mba. 30 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ tambowo꞉ walafdo꞉ falele alitano꞉ o꞉mba. Iyo꞉ tambowo꞉ to ko꞉li ko꞉lilo꞉lo꞉ sa꞉lano꞉ o꞉mba. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ tambowo꞉ to ko꞉lilo꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉gdo꞉ nodo sa꞉lano꞉ o꞉mba. 31  1Kol 14.1A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ nanog diakiyo꞉, boba kelego꞉ taminde amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ ne mada dia꞉no꞉ a꞉la꞉asula꞉bi. Ko꞉sega man nafale imilig noma꞉yo꞉ nolo꞉ tininita꞉ga꞉ iwalulo꞉ da꞉lab a꞉no꞉, niyo꞉ gimo꞉ walama꞉nigo꞉l.

12:2: Hab 2.18-19

12:3: 1Yo꞉n 4.2-3

12:4: Lom 12.6

12:11: 1Kol 7.7

12:12: 1Kol 10.17

12:13: Gala 3.28

12:27: Lom 12.5

12:28: A꞉fe 4.11-12

12:31: 1Kol 14.1