4
To widabo꞉ alobana ba꞉da꞉bi
Madi 7.15, 1Tes 5.21, 1Yo꞉n 2.18, 2Yo꞉n 1.7Ne mili, madalilo꞉ dinali sa꞉lan kaluwo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ henfelo꞉ amio꞉ dalale siliki mano꞉ wida꞉lab. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ mano꞉ widakiyo꞉, “Godeya꞉ Mamayo꞉ ne amio꞉ dowo꞉” a꞉la꞉likilo꞉ widab a꞉no꞉ tilida꞉da꞉so꞉bo. Ko꞉sega e Godeya꞉ Mamaleya꞉ sa꞉laba꞉le a꞉la꞉likiyo꞉, giliyo꞉ alobana ba꞉da꞉bi. 1Kol 12.3To we Godeya꞉ Mamaleya꞉ gab a꞉la꞉do꞉ alobana asuluma꞉no꞉wo꞉ we. Kalu abeyo꞉ “Ya꞉su Keliso e hende kalule mio꞉” a꞉la꞉sa꞉lalega, Godeya꞉ Mamayo꞉ kalu e amio꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉lab. 1Yo꞉n 2.18Ko꞉sega kalu abeyo꞉ “Ya꞉su e kalulema” a꞉la꞉sa꞉lalega, kalu a꞉namio꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ aundo꞉ma ko꞉lo꞉, e Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉yo꞉ gis diakigab. Man a꞉no꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉la꞉likilo꞉ sio꞉wo꞉ gio꞉ tamin amio꞉ da꞉da꞉len ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ o꞉ma henfelo꞉ wena fa꞉la꞉dota꞉ga꞉ a꞉lab.
Madi 12.29, 1Yo꞉n 5.4-5Ni so꞉wa i, gio꞉ Godeya꞉ eno꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉ giliyo꞉ madalilo꞉ dinali sa꞉lan kalu a꞉no꞉ o꞉lika tininima꞉ib. Mo꞉wo꞉ Gode gi o꞉lia꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ e halaido꞉ ko꞉lo꞉, Sa꞉da꞉na꞉ henfelo꞉ wilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ Godeya꞉ tinio꞉. Yo꞉n 8.47, 15.19Kalu i a꞉no꞉ henfelo꞉ wena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ililo꞉ man wida꞉lab a꞉no꞉ henfelo꞉ wilo꞉ dimidan mano꞉ o꞉m. Henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ ililo꞉ man widab a꞉no꞉ tilida꞉da꞉lab. Ko꞉sega nio꞉ Godelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ ko꞉lo꞉, kalu abeyo꞉ Godelo꞉ alan asulo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ nililo꞉ to widabo꞉ tilida꞉da꞉lab. Kalu abeyo꞉ Godelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mo꞉mio꞉ a꞉ma꞉yo꞉ nililo꞉ to widabo꞉ mo꞉tilida꞉da꞉lab. A꞉la꞉ga꞉lab ko꞉lo꞉ Godeya꞉ Mamaya꞉ to hendele o꞉lia꞉ madali tolo꞉ sa꞉lan mama a꞉no꞉lia꞉yo꞉, niliyo꞉ dinafa alobana ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ asuluma꞉no꞉.
Ha꞉fo꞉lo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ Gode E
Ne mili, negelebo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ma꞉niki. A꞉la꞉do꞉ so꞉lo꞉lo꞉ mo꞉wo꞉ we. Ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ Godelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉. Kalu nolbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉lo꞉ disa꞉lab a꞉no꞉, kaluka꞉isale i a꞉no꞉ tambo Godeya꞉ so꞉wa ko꞉lo꞉, iliyo꞉ Godeyo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. Kalu nol o꞉lia꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ma꞉no꞉ man a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ Gode e. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu nol o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mo꞉disa꞉lab a꞉no꞉, eyo꞉ Godeyo꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. Yo꞉n 3.16Gode eyo꞉ ni o꞉lia꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ a꞉lakilo꞉ nimo꞉lo꞉ wido꞉wo꞉ we. Ya꞉suwa꞉lo꞉ nanog dimido꞉ a꞉namio꞉, nio꞉ mela꞉no꞉wo꞉ eya dima꞉ki, Gode eyo꞉ ene Inso꞉ imiligo꞉ henfelo꞉ wena iliga꞉fo꞉. 10  Lom 5.8-10, 1Yo꞉n 2.2Hendele ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ a꞉lakilo꞉ dimidano꞉ we. Godemo꞉wo꞉ nili ko꞉le ha꞉fo꞉ disa꞉ma. Ko꞉sega Gode eyo꞉ nimo꞉wo꞉ mada ha꞉fo꞉ disa꞉lakiyo꞉, ene So꞉waya꞉yo꞉ nili mogago꞉wo꞉ dila꞉ma꞉ki iliga꞉fo꞉.
11 Ne mili, Gode eyo꞉ ni o꞉lia꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ ko꞉lo꞉, niliyo꞉lo꞉ negelebo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ a꞉la꞉disa꞉ma꞉niki. 12  Yo꞉n 1.18Kaluka꞉isale imilig noma꞉yo꞉ Godeyo꞉ misio꞉ mada mo꞉ba꞉ba꞉. Ko꞉sega niliyo꞉ nolbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉lalega, Godeyo꞉ ni usa dofo꞉liki, Gode elo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ ni usamio꞉ halaido꞉ko꞉ dofo꞉mela꞉ib.
13  2Kol 1.22, 1Yo꞉n 3.24Gode e ni o꞉lia꞉ dowab a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nio꞉lo꞉ Gode o꞉lia꞉ dofo꞉lo꞉l. Niliyo꞉ a꞉la꞉do꞉ asulo꞉l we, Gode eyo꞉ ene Mamayo꞉ nimo꞉ dimi. 14 Gode eyo꞉ ene So꞉wayo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale Sa꞉da꞉na꞉ elo꞉ amilo꞉ ane a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasilima꞉ki iliga꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, a꞉no꞉ niliyo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, nolbo꞉wo꞉ kalaba wida꞉lo꞉l. 15 Kaluka꞉isale abeyo꞉ Ya꞉su e, hendele Godeya꞉ So꞉wa a꞉la꞉do꞉ kalab amilo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, Godeyo꞉ e o꞉lia꞉ dowab a꞉la꞉ta꞉ga꞉, kalu a꞉no꞉ Gode o꞉lia꞉ dowab. 16 Gode eyo꞉ nimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ a꞉la꞉bo꞉, nio꞉ hendele asula꞉sa꞉ga꞉ tilidabu. Kaluka꞉isale nol o꞉lia꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ma꞉no꞉ man a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ Gode e. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ nolbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lab a꞉no꞉, e Gode o꞉lia꞉ dofo꞉lab ko꞉lo꞉, Gode elo꞉ e amio꞉ dofo꞉lab. 17 A꞉la꞉do꞉ gab a꞉namio꞉, Gode elo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ ni amio꞉ halaido꞉ko꞉ dofo꞉lab. Nio꞉ hen wena o꞉silikiyo꞉, nio꞉ Ya꞉su o꞉ngo꞉ dofo꞉lo꞉l. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ kaluka꞉isalelo꞉ mo꞉walilima꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigab a꞉namio꞉, nio꞉ halaido꞉ kagayaki mo꞉tagima꞉no꞉. 18 Godeya꞉lo꞉ ha꞉fo꞉lo꞉ disa꞉lab kalu a꞉no꞉ e mo꞉tagilan. Mo꞉wo꞉ Gode elo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ e amilo꞉ halaido꞉ dofo꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ tagilan e amilo꞉ delen a꞉no꞉ dila꞉. Kalulo꞉ tagilab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we. Kaluwa꞉ mogago꞉ dimidab amilo꞉ wa꞉l mia꞉ib a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asulaki tagilab. Kalu abeyo꞉ e amio꞉ tagio꞉ dowab a꞉no꞉, Gode elo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ e amio꞉ halaido꞉wo꞉ mo꞉dofo꞉likigab. 19 Gode eyo꞉ nimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ tamina disa꞉ ko꞉lo꞉, niliyo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉mela꞉no꞉. 20 Kaluka꞉isale abeyo꞉ “Ne Godemo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉” a꞉la꞉sa꞉laki ko꞉sega, ene ao ado nowo꞉mbo꞉wo꞉ kele asula꞉sa꞉ga꞉ mo꞉bea꞉lalega, e madali dikili sa꞉la꞉lab. Mo꞉wo꞉ eyo꞉ ao ado iyo꞉ ba꞉da꞉likiyo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mo꞉disa꞉lab. A꞉la꞉ga꞉lab ko꞉lo꞉ eyo꞉ Gode misilo꞉ mo꞉ba꞉dan o꞉mo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mada mo꞉disa꞉ma꞉ib. 21  Mak 12.29-31Gode elo꞉ nimo꞉lo꞉ to saefa꞉yo꞉ we. Kalu abeyo꞉ Godemo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉lo꞉ disa꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, ene ao nolbo꞉wo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ a꞉la꞉ka disa꞉la꞉bi.

4:1: Madi 7.15, 1Tes 5.21, 1Yo꞉n 2.18, 2Yo꞉n 1.7

4:2: 1Kol 12.3

4:3: 1Yo꞉n 2.18

4:4: Madi 12.29, 1Yo꞉n 5.4-5

4:5: Yo꞉n 8.47, 15.19

4:9: Yo꞉n 3.16

4:10: Lom 5.8-10, 1Yo꞉n 2.2

4:12: Yo꞉n 1.18

4:13: 2Kol 1.22, 1Yo꞉n 3.24

4:21: Mak 12.29-31