2
Nilo꞉ asufa꞉yo꞉, Ya꞉su.
Ni so꞉wa i, gio꞉ mogago꞉wo꞉ dimidabena꞉ki, niyo꞉ to we gimo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. Kalu imilig noma꞉yo꞉ ko꞉lo꞉ mogago꞉wo꞉ dimidalega, nilo꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉ kalu nowo꞉ a꞉lab. Ya꞉su Keliso, e mada digalo꞉ kalu ko꞉lo꞉ nilo꞉ asuwa꞉foma꞉kilo꞉, Iyamo꞉lo꞉ tolo꞉ sa꞉la꞉seno꞉ e. Mogago꞉ nililo꞉wo꞉ dilama꞉ki, ene mela꞉no꞉wo꞉ walaki sowo꞉. Elo꞉ nanog di a꞉ma꞉yo꞉ niko꞉ asufa꞉ma, eyo꞉ henfelo꞉ amilo꞉ kaluka꞉isale sab a꞉no꞉lo꞉ tambo asuwa꞉taki go꞉.
Nio꞉ Godeya꞉ to saefa꞉yo꞉ kudu ha꞉na꞉lalega, nio꞉ Gode hendele asululi a꞉la꞉asulo꞉l. Kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ a꞉no꞉ mo꞉kuduha꞉naki, “Ne Godeyo꞉ hendele asulo꞉” a꞉la꞉sa꞉lalega, kaluka꞉isale a꞉no꞉ e madali tolo꞉ sa꞉lan kalu dowab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉ to hendeleyo꞉ e amio꞉ mo꞉da꞉lab. 5-6 Ko꞉sega kalu abeyo꞉ Godeya꞉ to saefa꞉yo꞉ kudu ha꞉na꞉lalega, Godeya꞉lo꞉ asulan man a꞉no꞉ e amio꞉ mada ililo꞉. Kaluka꞉isale abeyo꞉ “Ne Gode o꞉lia꞉yo꞉ asulo꞉wo꞉ imilise dowo꞉l,” a꞉la꞉sa꞉lakiyo꞉, e Ya꞉suwa꞉lo꞉ man dimido꞉ o꞉leaum dimida꞉i ha꞉na꞉lubi. Kaluka꞉isale a꞉la꞉do꞉ dimidab a꞉ma꞉yo꞉, Gode Elo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ i usamio꞉ halaido꞉ko꞉ dofo꞉mela꞉ib.
Ne mili, Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ ko꞉lo꞉ nilo꞉ gimo꞉lo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉l we, ho꞉gima. To saefa꞉ we, gio꞉ ho꞉gi mo꞉mo꞉da tilida꞉dakilo꞉ dabu a꞉no꞉ko꞉ wa꞉ka gimo꞉ so꞉lo꞉l.* To ho꞉gi saefa꞉ we, tamin amio꞉ Ya꞉suwa꞉yo꞉ enedo꞉ tili widan kalumo꞉wo꞉ sio꞉. Yon 13.34,35 a꞉namio꞉ agelema. Ko꞉sega to we ho꞉gi a꞉la꞉do꞉ so꞉lo꞉l we. Man Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ o꞉lia꞉ gililo꞉ dimidab o꞉lia꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, to saefa꞉ a꞉no꞉ hendelelo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ki so꞉lo꞉l. Mo꞉wo꞉ man mogago꞉ dimidan a꞉no꞉ sololi o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ha꞉na꞉ga꞉ ha꞉nabiki, ho꞉lendeyo꞉ so꞉so꞉idab.
A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu abeyo꞉, “Ne ho꞉lena dofo꞉lo꞉l,” a꞉la꞉liki ko꞉sega eyo꞉ tilidabu kalu nowo꞉mbo꞉wo꞉ kele asula꞉sa꞉ga꞉ mobeyalega, e sololi a꞉naka o꞉ilikigab. 10 Kalu abeyo꞉ ao nowo꞉mbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉lalega, e ho꞉lena dowab ko꞉lo꞉ ho꞉len a꞉ma꞉yo꞉ e mo꞉hala hamana꞉ki, dinafa walama꞉ib. 11 Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ tilidabu kalu nolbo꞉wo꞉ kele asula꞉sa꞉ga꞉ mobeyalega, e sololi a꞉naka iliki ko꞉lo꞉ e do꞉bubu sia꞉likigab. Kalu a꞉no꞉ siyo꞉ ko꞉n o꞉ngo꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, e tog a꞉na kuduho꞉no꞉l a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dinafa asulab.
12 So꞉wa gio꞉, Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉ wiya ilikiyo꞉ Godeya꞉yo꞉ gili mogago꞉wo꞉ ga꞉lila꞉ ko꞉lo꞉, to we gimo꞉wo꞉ a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉l. 13 Ko꞉go꞉do꞉ giliyo꞉, kalu taminde amilo꞉ dowa꞉i mio꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉, gio꞉ digale asulo꞉le ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ to we gimo꞉wo꞉ a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉l. Kaluka꞉isale asugo꞉ ho꞉gi nodola꞉sa꞉ga꞉lo꞉ tilidabu gi a꞉no꞉, Seteneya꞉ halaido꞉wo꞉ tinio꞉ ko꞉lo꞉ a꞉labi, to we gimo꞉wo꞉ a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉l. Ni so꞉wa i, Do Godeya꞉ gio꞉ digale fanda asulo꞉le ko꞉lo꞉ to we gimo꞉wo꞉ a꞉na sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. 14 Ko꞉go꞉do꞉ giliyo꞉, kalu taminde amilo꞉ dowa꞉i mio꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉, gio꞉ digale asulo꞉le ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ to we gimo꞉wo꞉ a꞉na sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. Kaluka꞉isale asugo꞉ ho꞉gi nodola꞉sa꞉ga꞉lo꞉ tilidabu gi amio꞉, halaido꞉wo꞉ da꞉lab a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ mano꞉ gili asulo꞉ usamio꞉ delen ko꞉lo꞉ Seteneya꞉ halaido꞉wo꞉ gili tinio꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ to we niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉na sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l.
Gio꞉ henfelo꞉ mano꞉ asula꞉so꞉bo
15 Gio꞉ henfelo꞉ man we a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kelego꞉ mogago꞉ da꞉lab we asula꞉so꞉bo. Kaluka꞉isale abeyo꞉ henfelo꞉ man a꞉no꞉ asula꞉lalega, Do Gode asulan man a꞉no꞉ e amio꞉ aundo꞉mo꞉ da꞉lab. 16 Mo꞉wo꞉ henfelo꞉wilo꞉ man dimidano꞉ we. Ini do꞉mo꞉ sagalema꞉no꞉ asulan o꞉lia꞉, siya꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ meselan o꞉lia꞉ kailan o꞉lia꞉ a꞉no꞉, henfelo꞉ wema꞉ man. Man we Do Godelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ma. Man a꞉no꞉ henfelo꞉ wenamilo꞉ deleno꞉ o꞉m. 17 Henfelo꞉ we o꞉lia꞉ man mogago꞉ dimidan a꞉no꞉lia꞉yo꞉ tambo kelega꞉ga꞉ ha꞉nab ko꞉sega, kaluka꞉isale Godeya꞉ to saefa꞉lo꞉ kuduha꞉na꞉lab a꞉no꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib.
Ya꞉su o꞉lia꞉ gisdo꞉ dia꞉no꞉wo꞉ fa꞉la꞉dowabi hagugu sio꞉
18 Ni so꞉wa i, henfelo꞉ elema꞉no꞉wo꞉ ko꞉na꞉ma dowab. Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉lo꞉ gisdo꞉ dia꞉ib kalu imilise nowo꞉ a꞉na fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ gio꞉ tamina dabu. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉go꞉ kalu Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉lo꞉ gisdo꞉ dia꞉no꞉ a꞉no꞉ o꞉ma modo꞉ nolo꞉ fa꞉la꞉dowa꞉ta꞉ga꞉ a꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, henfelo꞉ we ko꞉na꞉ma elema꞉nigab a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ asulab. 19 Kalu i a꞉no꞉ tamin amio꞉ ni o꞉lia꞉ a꞉la꞉ga꞉lo꞉, asulo꞉ ililo꞉wo꞉ ni o꞉lia꞉yo꞉ imiligo꞉ mo꞉dowabikilo꞉ ta꞉fo꞉gane a꞉no꞉ nilino꞉ma. Iyo꞉ nilino꞉ kibo꞉bowo꞉, ni o꞉lia꞉ka o꞉domabe. Ko꞉sega iliyo꞉ nio꞉ ta꞉fo꞉gane ko꞉lo꞉ iyo꞉ hendele nilino꞉ma a꞉la꞉asulo꞉. 20 Ko꞉sega gio꞉ o꞉ngo꞉ma. Ya꞉suwa꞉yo꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ gimo꞉ dimi ko꞉lo꞉ gio꞉ to hendeleyo꞉ tambo asululi ko꞉lo꞉lab. 21 Nilo꞉ gimo꞉lo꞉ mo꞉fo꞉s sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l we, gio꞉ to hendeleyo꞉ mo꞉asulo꞉ a꞉la꞉likima, gio꞉ to hendeleyo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉labiki, niyo꞉ mo꞉fo꞉s we gimo꞉wo꞉ a꞉na sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. Mo꞉wo꞉ to hendele us amio꞉ madali towo꞉ mo꞉alab. 22 Kalu abeyo꞉ to sa꞉laki, “Ya꞉su e, kaluka꞉isaleyo꞉ tambo gasilima꞉kiyo꞉ Godeya꞉lo꞉ da꞉feyo꞉ kaluwo꞉, emaka꞉” a꞉la꞉sa꞉la꞉lalega, kalu a꞉no꞉ e madali tolo꞉ sa꞉lano꞉ o꞉m. A꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, Do Gode o꞉lia꞉ Inso꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ gola ba꞉daki, kalu a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ gis diab. 23 Kalu abeyo꞉ Inso꞉mo꞉wo꞉ gola ba꞉dalega, Iya Gode o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉ege dofo꞉liki gab. Kalu abeyo꞉ Inso꞉ Ya꞉su amio꞉ tili da꞉bu a꞉la꞉likilo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, Iya Gode amio꞉ e ege dofo꞉liki gab. 24 Tamin amilo꞉ to gililo꞉ dabu a꞉no꞉, gili asulo꞉ amio꞉ dinafa halale asulufo꞉lubi. To a꞉no꞉ gili asulo꞉ usamio꞉ asulufo꞉lalega, Do Gode o꞉lia꞉ Inso꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉yo꞉ ho꞉leno꞉ tambo gi o꞉lia꞉ doma꞉ib. 25 Tamin amio꞉ Ya꞉suwa꞉yo꞉ dinali sa꞉lakiyo꞉, “mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ a꞉no꞉ gimo꞉ dimio꞉l” a꞉la꞉sio꞉.
26 Kalu nolba꞉yo꞉ gio꞉ hala tililiha꞉nab ko꞉lo꞉ a꞉no꞉ hagugaki to we gimo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. 27 Ko꞉sega gio꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ Ya꞉suwa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ di ko꞉lo꞉ e gi o꞉lia꞉ a꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉walama꞉ki, a꞉la꞉bo꞉ mo꞉asuluma꞉ib. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉ Mama a꞉ma꞉yo꞉ kelego꞉wo꞉ tambo ami gimo꞉wo꞉ wida꞉lab ko꞉lo꞉ Godeya꞉ Mama a꞉ma꞉yo꞉ towo꞉ halayo꞉ mo꞉widaki, to hendeleyo꞉ ko꞉lo꞉ widan. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ Mama Elo꞉ widab aumb, Ya꞉su eya oga꞉di ta꞉bi.
Nio꞉ Godeya꞉ so꞉wa.
28 Ni so꞉wa i, gio꞉ Godeya oga꞉dita꞉ga꞉ dofo꞉melea. A꞉la꞉dimidalega, Ya꞉su Kelisowo꞉ a꞉ma꞉la꞉ yalikiyo꞉, nio꞉ mo꞉sendelowaki, halale kagama꞉ib. 29 Ya꞉su Kelisowa꞉ man digalo꞉ a꞉la꞉bo꞉ giliyo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale mano꞉ digalo꞉lo꞉ dimida꞉lab i a꞉no꞉, Godeya꞉ so꞉wa dowaka꞉, a꞉la꞉bo꞉ giliyo꞉ asuluma꞉ib.

*2:7: To ho꞉gi saefa꞉ we, tamin amio꞉ Ya꞉suwa꞉yo꞉ enedo꞉ tili widan kalumo꞉wo꞉ sio꞉. Yon 13.34,35 a꞉namio꞉ agelema.