5
Tilidabu kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ henfelo꞉ mano꞉ tinio꞉
1Yo꞉n 4.15Kaluka꞉isale abeyo꞉, Ya꞉su e Godeya꞉lo꞉ da꞉feyo꞉ a꞉la꞉likilo꞉ tilida꞉dab a꞉no꞉, e Godeya꞉ so꞉wa. Kalu abeyo꞉ Domo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, ene so꞉wa nolbo꞉wo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉lab. Nio꞉ Godemo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lakiyo꞉, ene to saefa꞉yo꞉ kudu ha꞉nalega, man nilido꞉ dimidab a꞉ma꞉yo꞉, niliyo꞉ Godeya꞉ so꞉wa nolbo꞉wo꞉ mada hendele ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ a꞉la꞉widakigab. Yo꞉n 14.15,23-24Nio꞉ Godeya꞉ to saefa꞉yo꞉ kudu ha꞉nab a꞉namio꞉, nio꞉ Godemo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lakigab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to elo꞉ saefa꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉no꞉wo꞉ halaido꞉ma. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉ ene so꞉wale dowab a꞉ma꞉yo꞉ henfelo꞉ man we tininilab. Nililo꞉ Ya꞉su Kelisowa tilida꞉dab a꞉ma꞉yo꞉, henfelo꞉ mano꞉ tininilab. Henfelo꞉ man we, kalu o꞉bo꞉ngo꞉ma꞉ tiniano꞉? Kaluka꞉isale abeyo꞉ Ya꞉su e Godeya꞉ So꞉wa a꞉la꞉do꞉ tili asulab a꞉ma꞉yo꞉, henfelo꞉ amilo꞉ man mogago꞉ ko꞉lilo꞉ da꞉lab we eka tininilab.
Yo꞉n 1.29-34Ya꞉su Keliso e Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ wilo꞉ mio꞉ a꞉no꞉ hendele a꞉la꞉likiyo꞉, ho꞉n o꞉lia꞉ ho꞉bo꞉ o꞉lia꞉ma꞉ wido꞉. Ho꞉n a꞉ma꞉ka wido꞉ma. Ho꞉n o꞉lia꞉ ho꞉bo꞉ o꞉lia꞉ a꞉la꞉ma꞉ wido꞉.* Ya꞉suwo꞉ henfelo꞉ wilo꞉ mio꞉ amio꞉, e ho꞉n amio꞉ to꞉lolo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene ho꞉bo꞉wo꞉ i malana tula꞉sa꞉ga꞉ sowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kelego꞉ a꞉la꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉su e Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ka꞉ a꞉la꞉liki widaki go꞉. Godeya꞉ Mamayo꞉ to hendeleyo꞉ e ko꞉lo꞉, eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ ko꞉lo꞉ fanda wida꞉sen. Ya꞉su e Godeya꞉ So꞉waleka꞉ a꞉la꞉likiyo꞉ kelego꞉ otalen wema꞉ widab. Yo꞉n 15.26Mamayo꞉, ho꞉no꞉, ho꞉bo꞉wo꞉ kelego꞉ otalen a꞉ma꞉yo꞉, nimo꞉wo꞉ asulo꞉wo꞉ imilise wida꞉lab. Yo꞉n 5.32-37Kaluwa꞉ siya꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ towa꞉lo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, niliyo꞉ tili da꞉da꞉sen. Ko꞉sega Godeya꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ henfelo꞉ kaluwa꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ tininilab ko꞉lo꞉, nio꞉ to a꞉no꞉ mada tilida꞉ba꞉no꞉ dowo꞉. Mo꞉wo꞉ e Gode ko꞉lo꞉ to elo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ ene So꞉wayo꞉ ko꞉lo꞉ fanda sio꞉. 10  Yo꞉n 5.36-40A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉ So꞉wa amilo꞉ tilida꞉dab i a꞉namio꞉, Godeya꞉ towo꞉ hendeleka꞉ a꞉la꞉likiyo꞉ ili asulo꞉ amio꞉ ti ali ko꞉lo꞉lab. Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeyo꞉ mo꞉tilida꞉dab a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉ ene So꞉wayo꞉ welo꞉b a꞉la꞉likiyo꞉ Godeya꞉ to a꞉no꞉ mo꞉tilida꞉dab ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale a꞉ma꞉yo꞉ Godeyo꞉ madali tolo꞉ sa꞉lan a꞉lakigab. 11 Godeya꞉lo꞉ nimo꞉lo꞉ to sio꞉wo꞉ we. Gode eyo꞉ nimo꞉wo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ a꞉no꞉ ene So꞉waleya dowo꞉ ko꞉lo꞉lab. 12  Yo꞉n 3.36Kaluka꞉isale abeyo꞉ Inso꞉le amilo꞉ dowab a꞉ma꞉yo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ ta꞉li sab. Kaluka꞉isale abeyo꞉ Inso꞉le amilo꞉ mo꞉dowab a꞉ma꞉yo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ mo꞉ta꞉li sab.
Nio꞉ mela꞉no꞉wo꞉ di a꞉la꞉asuluma꞉niki
13  Yo꞉n 20.31Giliyo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ o꞉ma di a꞉la꞉asuluma꞉ki, Godeya꞉ So꞉wa amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale gimo꞉wo꞉ to we a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉. 14  Yo꞉n 14.13-14, 1Yo꞉n 3.21-22Nili asulo꞉wo꞉ Godeya꞉lo꞉ o꞉ngo꞉ dowaki, kelego꞉ nolo꞉ dabu ba꞉dalega, eyo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ hendele dimidama꞉ib ko꞉lo꞉, nio꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ tagio꞉ mo꞉dowaki, e aniba doma꞉no꞉. 15 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nililo꞉ dulugu sa꞉lab a꞉no꞉ Gode eyo꞉ hendele da꞉dab a꞉la꞉bo꞉ niliyo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, emo꞉lo꞉ dulugu sa꞉lab a꞉no꞉ niliyo꞉ o꞉ma dio꞉l a꞉la꞉asulab.
16  Madi 12.31Gio꞉ tilidabu kaluka꞉isale noma꞉lo꞉ mogago꞉ dimidab a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ e soma꞉no꞉ doba꞉da꞉lo꞉ tililia꞉ ha꞉na꞉no꞉wo꞉ mo꞉dowo꞉lalega, giliyo꞉ e asuwa꞉foma꞉kiyo꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉bi. A꞉la꞉galikiyo꞉ Gode eyo꞉ kalu mogago꞉lo꞉ dimido꞉ o꞉mo꞉wo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimia꞉ib. Man mogago꞉ nol soma꞉no꞉lo꞉ doba꞉da꞉lo꞉ tililia꞉ ha꞉nan a꞉no꞉ da꞉lab, ko꞉sega giliyo꞉ Godemo꞉wo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dulugu sama a꞉la꞉li so꞉lo꞉ba. 17 Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ digalo꞉wo꞉ mo꞉ba꞉dab a꞉no꞉ man mogago꞉wo꞉ o꞉m. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mogago꞉ nolo꞉ soma꞉no꞉ doba꞉da꞉lo꞉ mo꞉tililia꞉ ha꞉nan ko꞉lo꞉ da꞉lab.
18  1Yo꞉n 3.9Kaluka꞉isale Godeya꞉ mela꞉no꞉lo꞉ dimi a꞉ma꞉yo꞉, mogago꞉wo꞉ mo꞉dimida꞉mela꞉ib. Kaluka꞉isale a꞉no꞉, Godeya꞉ ene So꞉wa Ya꞉suwa꞉yo꞉ dinafa bo꞉fo꞉laliki, mogago꞉lelo꞉ dimida꞉sen Sa꞉da꞉na꞉ eyo꞉ iyo꞉ mo꞉goma꞉ib. 19 Nio꞉ Godeya꞉ eneno꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ we tambo mogago꞉lelo꞉ dimida꞉sen Sa꞉da꞉na꞉ eyo꞉ bo꞉fo꞉lab, a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ asulo꞉. 20 Niliyo꞉ Gode hendele a꞉no꞉ fanda asuluma꞉kiyo꞉, Godeya꞉ ene So꞉wayo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, nimo꞉wo꞉ asulo꞉ nafayo꞉ dimi. Nio꞉ a꞉no꞉ asulakiyo꞉, Godeya꞉ ene So꞉wa o꞉lia꞉ ege dofo꞉lo꞉l ko꞉lo꞉ Gode hendele e o꞉lia꞉yo꞉lo꞉ ege dofo꞉lo꞉l. E Gode hendele a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ mo꞉wo꞉ e. 21 Ni so꞉wa i, madali gode amio꞉ ege dowabena꞉ki, gio꞉ dinafa dowa꞉biyo꞉!

5:1: 1Yo꞉n 4.15

5:3: Yo꞉n 14.15,23-24

5:6: Yo꞉n 1.29-34

*5:6: Ya꞉suwo꞉ henfelo꞉ wilo꞉ mio꞉ amio꞉, e ho꞉n amio꞉ to꞉lolo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene ho꞉bo꞉wo꞉ i malana tula꞉sa꞉ga꞉ sowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kelego꞉ a꞉la꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉su e Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ka꞉ a꞉la꞉liki widaki go꞉.

5:8: Yo꞉n 15.26

5:9: Yo꞉n 5.32-37

5:10: Yo꞉n 5.36-40

5:12: Yo꞉n 3.36

5:13: Yo꞉n 20.31

5:14: Yo꞉n 14.13-14, 1Yo꞉n 3.21-22

5:16: Madi 12.31

5:18: 1Yo꞉n 3.9