3
Ya꞉suwo꞉ Nikodimas o꞉lia꞉ tola꞉len
Yo꞉n 7.50, 19.39Fa꞉lisi kalu nowo꞉ Nikodimas ko꞉lo꞉ elen. Yu amilo꞉ ganisolo kalu nowo꞉ e. Nulu no amio꞉ e Ya꞉sulo꞉wa ha꞉na꞉ga꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Widan kalu, kalu nowo꞉ Godeyo꞉ e o꞉lia꞉ mo꞉dowai kibo꞉bowo꞉, molo ha꞉na꞉no꞉ gilo꞉ dimidab o꞉leaumbo꞉ mada modimidamabe. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ widan kalu Godeya꞉lo꞉ iliga꞉fo꞉wo꞉ ge, niliyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉l.”
Madi 18.3, 1Bid 1.23Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ gemo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Kalu abeyo꞉ e wa꞉kabiyo꞉ mo꞉sa꞉la꞉lialega, Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ hen a꞉no꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ib.” A꞉la꞉sa꞉labiki Nikodimas eyo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Kalu ko꞉go꞉do꞉ dowo꞉ a꞉no꞉ wa꞉ka a꞉sa꞉la꞉lia꞉nikiyo꞉, anowa꞉ kufa꞉ usamio꞉ mada mo꞉tinan ko꞉lo꞉ e waga a꞉sa꞉la꞉lia꞉iba꞉le?”
Ese 36.25-27Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Niyo꞉ gemo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Kalu abeyo꞉ ho꞉n o꞉lia꞉ Mama o꞉lia꞉ a꞉na ilikiyo꞉ mo꞉sa꞉la꞉lialega, e Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ hen a꞉namio꞉ mo꞉tina꞉ib. Yo꞉n 1.13Do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ sa꞉la꞉liab a꞉no꞉ do꞉mo꞉wa꞉no꞉ ka doma꞉ib. Ko꞉sega Mamaya꞉lo꞉ sa꞉la꞉liab a꞉no꞉, mamaya꞉no꞉ doma꞉ib. Nilo꞉ ‘Gio꞉ wa꞉ka sa꞉la꞉lia꞉bi’ a꞉la꞉do꞉ so꞉lo꞉l a꞉namio꞉ molo asula꞉so꞉bo. Fa꞉fa꞉so꞉ enedo꞉ asulab au ka ha꞉na꞉sen. Giyo꞉ fa꞉fa꞉sa꞉ fowo꞉ da꞉dan ko꞉sega, e o꞉bamida꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ yaba꞉le, o꞉ o꞉bamida꞉ ha꞉naba꞉le giyo꞉ mo꞉asulab. A꞉la꞉gab ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale Mama amilo꞉ sa꞉la꞉liab a꞉no꞉lo꞉ o꞉lea꞉ngab.”
Nikodimas eyo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “To gilo꞉ sa꞉lab ko waga fa꞉la꞉doma꞉iba?” 10 Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Isolael kaluka꞉isalelo꞉ widan kaluwo꞉ ge ko꞉sega, ge to we o꞉semo꞉ fanda asulo꞉wo꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉? 11 Niyo꞉ gemo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Nililo꞉ asululi a꞉no꞉ widaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nililo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ fanda sa꞉la꞉len. Ko꞉sega gio꞉ to nilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ gola ba꞉ba꞉. 12 Niyo꞉ gilido꞉ henfelo꞉ amilo꞉ kelego꞉ ba꞉da꞉sen a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉lab amio꞉, giliyo꞉ mo꞉tilida꞉dab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉ Hebenelo꞉ kelego꞉ halo ko꞉lo꞉ gimo꞉ sa꞉lalega, giliyo꞉ waga tili da꞉ba꞉no꞉wo꞉? 13 Kaluka꞉isale nolo꞉ Hebeneyo꞉ mo꞉ane ko꞉lo꞉lab. Kalule Dowo꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉ imilise e ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉lab. 14  Nam 21.9, Yo꞉n 8.28, 12.32Mo꞉sa꞉s elo꞉ kalaleli hen amilo꞉ sowa꞉ ko꞉lo꞉ i amilo꞉ deheda꞉sa꞉ga꞉lo꞉ dulugu alifa꞉ o꞉leaumbo꞉, Kalule Dowo꞉ elo꞉ a꞉la꞉dulugu alifa꞉ib. 15  Yo꞉n 20.31Kaluka꞉isaleyo꞉ e amilo꞉ tilida꞉dab a꞉no꞉ tambo ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dima꞉kiyo꞉, e a꞉na dulugu alifa꞉ib.
16  Yo꞉n 3.36, 10.28, Lom 5.8, 8.32, 1Yo꞉n 4.9-10“Gode eyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ mada alan asulo꞉ ko꞉lo꞉, ene so꞉wa imiligo꞉ a꞉na dimi. A꞉la꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale abeyo꞉ e amilo꞉ tilida꞉dab a꞉no꞉ mo꞉sowaki, mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dia꞉ib. 17  Luk 19.10Gode elo꞉ ene so꞉wa ko꞉lo꞉ henfelo꞉ wenamilo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉no꞉, kaluka꞉isale we ko꞉lo꞉ mo꞉walila꞉sa꞉ga꞉, ge halayo꞉ dimido꞉ a꞉la꞉sama꞉ki iliga꞉foma. Ko꞉sega so꞉waya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale we a꞉ma꞉la꞉ gasilima꞉ki, a꞉na iliga꞉fo꞉. 18  Yo꞉n 5.24Kaluka꞉isale abeyo꞉ e amilo꞉ tili da꞉dab a꞉no꞉ mo꞉walilab amio꞉, e hala dimido꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib. Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ e amilo꞉ mo꞉tili da꞉dab a꞉no꞉ iyo꞉ o꞉ma mo꞉walila꞉sa꞉ga꞉ hala dimido꞉ a꞉la꞉safo꞉lab, mo꞉wo꞉ i a꞉no꞉ Godeya꞉ ene so꞉wa imilise a꞉ma꞉ wi amio꞉ mo꞉tili dabu. 19  Yo꞉n 1.5,9, 8.12A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mo꞉walilima꞉ib a꞉ma꞉ mo꞉wo꞉ we. Ho꞉lendeyo꞉ henfelo꞉ wenamio꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉sega, kaluka꞉isale iliyo꞉ man mogago꞉le dimida꞉likiyo꞉ ho꞉leno꞉ mo꞉asulaki, iyo꞉ sololiyo꞉ mada alan asula꞉sen. 20 Kaluka꞉isale man mogago꞉le dimida꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ ho꞉leno꞉ mada mo꞉beakigab. Mogago꞉ ililo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉ kalab amio꞉ mo꞉walama꞉no꞉ asulaki, iyo꞉ ho꞉len us a꞉namio꞉ mo꞉tina꞉sen. 21 Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉ to hendelelo꞉ kudu ha꞉na꞉lab a꞉no꞉, ho꞉lena꞉ usa doma꞉ni ya꞉sia꞉lab. Kalu nolba꞉yo꞉ nanog ililo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ Gode eya iliki dimido꞉ a꞉la꞉asuluma꞉kiyo꞉, iyo꞉ ho꞉len usa dowab.”
Yo꞉n ho꞉n amilo꞉ to꞉lolan a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ fanda wido꞉
22  Yo꞉n 4.1-2A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ Ya꞉suwo꞉ o꞉lia꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu i o꞉lia꞉yo꞉ Yudia hen a꞉na ane. E ho꞉len nolo꞉ i o꞉lia꞉ a꞉na silikiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ ho꞉na to꞉lola꞉len. 23 O꞉g a꞉namio꞉ Yo꞉n eyo꞉lo꞉ ho꞉na to꞉lola꞉len. Salim aniba Ainon amisa꞉n a꞉namio꞉ ho꞉no꞉ modo꞉ delen ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ ho꞉na to꞉loma꞉kiyo꞉, Yo꞉n elo꞉wa ya꞉sia꞉len. 24 Ho꞉len a꞉namio꞉ Yo꞉n e dibolo ayamio꞉ o꞉semo꞉ to꞉lolo꞉.
25 Yo꞉n enedo꞉ tili wida꞉sen kalu nol o꞉lia꞉ Yu kalu nowo꞉lia꞉yo꞉ towa꞉ mo꞉mo꞉da kego꞉. Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ kaluwo꞉ nafale doma꞉kilo꞉ ho꞉n amilo꞉ to꞉go꞉dan man a꞉no꞉ egelebo꞉ towa꞉yo꞉ kego꞉. 26 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iyo꞉ Yo꞉n elo꞉wa ya꞉ga꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Widan kalu, ge Yodano꞉ nodowa silikilo꞉ kalu ge o꞉lia꞉lo꞉ dofo꞉likilo꞉ gilo꞉ fanda sio꞉ kalu a꞉no꞉ asuluma. Kalu a꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ ho꞉na to꞉lola꞉labikiyo꞉, kaluka꞉isale tambowo꞉ elo꞉wa ha꞉na꞉sia꞉lab.” 27 A꞉la꞉sa꞉labiki Yo꞉n eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gode Hebenelo꞉ a꞉lab eyo꞉ nanog nowo꞉ mo꞉da꞉fea꞉sa꞉ga꞉ ta꞉talega, kaluwa꞉yo꞉ kelego꞉ imilig nowo꞉ mada mo꞉dimidama꞉ib. 28  Madi 11.10, Yo꞉n 1.20Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ tamin amio꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwo꞉ nema. Ko꞉sega tamina hamana꞉kilo꞉ iliga꞉fo꞉wo꞉ ne.’ Nilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ gio꞉ dabu ko꞉lo꞉ o꞉li sa꞉ma꞉ib. 29 Kaluwa꞉yo꞉ gayo꞉ diab amio꞉, ga ko꞉ kalu elo꞉ samelo꞉wa ha꞉na꞉ib. Kalu ida꞉nido꞉ ege dowan a꞉no꞉ kalu mia꞉no꞉ a꞉no꞉ ka꞉la꞉gede yasila꞉la꞉ga꞉, kalu a꞉ma꞉ towo꞉ da꞉da꞉ga꞉yo꞉, e sagalo꞉wo꞉ alan doma꞉ib. O꞉leaumbo꞉, o꞉go꞉ ne sagalo꞉wo꞉ mada alan dowab. 30 Kalu e, wilo꞉ alande doma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne wilo꞉ma e ha꞉ga doma꞉ib.
31  Yo꞉n 8.23“Halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉ kalu a꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo e tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. Henfelo꞉ kaluwo꞉ henfelo꞉ a꞉ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉, henfelo꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉la꞉mela꞉ib. Ko꞉sega Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉ a꞉no꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ tambo e tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. 32  Yo꞉n 3.11Elo꞉ ba꞉ba꞉ o꞉lia꞉ dabu a꞉no꞉lia꞉yo꞉ eyo꞉ fanda wida꞉len. Ko꞉sega kaluka꞉isale iliyo꞉ elo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ gola ba꞉da꞉len. 33 Kaluka꞉isale abeyo꞉ to elo꞉ sio꞉lo꞉ tilida꞉dab a꞉ma꞉yo꞉ Gode eyo꞉ hendele sio꞉lo꞉b a꞉la꞉ widakigab. 34 Mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ enedo꞉ iliga꞉fo꞉ o꞉mo꞉wo꞉ ene Mamayo꞉ mo꞉aloba꞉daki, tambo ililo꞉le dimi ko꞉lo꞉ kalu a꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉ toleyo꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉la꞉sen. 35  Madi 11.27, Yo꞉n 5.20Iyaya꞉yo꞉ ene So꞉wayo꞉ mada alan asulab ko꞉lo꞉, e bo꞉fo꞉melea꞉kiyo꞉ kelego꞉ tambowo꞉ e dagiya difa꞉. 36  Yo꞉n 3.16-18, 1Yo꞉n 5.12Kaluka꞉isale abeyo꞉ So꞉wa amilo꞉ tili da꞉dab a꞉no꞉, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ di ko꞉lo꞉lab. Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ inso꞉wa꞉ tolo꞉ gola ba꞉dab a꞉no꞉, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ mo꞉dia꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ gadio꞉wo꞉ e amio꞉ dia꞉fo꞉mela꞉ib.”

3:1: Yo꞉n 7.50, 19.39

3:3: Madi 18.3, 1Bid 1.23

3:5: Ese 36.25-27

3:6: Yo꞉n 1.13

3:14: Nam 21.9, Yo꞉n 8.28, 12.32

3:15: Yo꞉n 20.31

3:16: Yo꞉n 3.36, 10.28, Lom 5.8, 8.32, 1Yo꞉n 4.9-10

3:17: Luk 19.10

3:18: Yo꞉n 5.24

3:19: Yo꞉n 1.5,9, 8.12

3:22: Yo꞉n 4.1-2

3:28: Madi 11.10, Yo꞉n 1.20

3:31: Yo꞉n 8.23

3:32: Yo꞉n 3.11

3:35: Madi 11.27, Yo꞉n 5.20

3:36: Yo꞉n 3.16-18, 1Yo꞉n 5.12