12
Malia eyo꞉ wa ho꞉no꞉ Ya꞉suwa꞉ giba tulo꞉
Madi 26.6-13, Mak 14.3-9
Yo꞉n 11.1,43Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ ma꞉nikilo꞉ kegea꞉sen a꞉no꞉ ho꞉len do꞉go꞉fela꞉fo꞉wo꞉ o꞉labikiyo꞉, Ya꞉su e ko꞉le Ba꞉tani ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ a꞉na sen. Ba꞉tani a꞉no꞉ tamin amilo꞉ Lasalas sowo꞉lo꞉ a꞉dasi alifa꞉ heno꞉ o꞉m. Luk 10.40Iliyo꞉ Ya꞉su yab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sagalakiyo꞉, ma꞉no꞉wo꞉ a꞉na dimidali. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Matayo꞉ ma꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉ga꞉labikiyo꞉, Lasalas e, Ya꞉su o꞉lia꞉ kalu noldo꞉ sab a꞉na sen. Luk 7.37-38Malia eyo꞉ wa ho꞉n wasu mundo꞉ nafa nolo꞉ moleyo꞉ alana꞉ kilili ko꞉lo꞉ iyo꞉ a꞉na sabikiyo꞉, Malia eyo꞉ wa ho꞉n a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉suwa꞉ giba tula꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ene misa꞉ fo꞉n a꞉ma꞉ heyo꞉. A꞉la꞉gabikiyo꞉ mun nafa a꞉ma꞉yo꞉ a us a꞉no꞉ tambo ililifo꞉. 4-5 Ko꞉sega enedo꞉ tiliwida꞉sen kalu Yudas Iskaliot, tif amilo꞉ Ya꞉sulo꞉ teledoma꞉no꞉ kalu eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niliyo꞉ wa ho꞉n mundo꞉ nafa we kililia꞉sa꞉ga꞉, silba mole fudo꞉ agado꞉la꞉fo꞉ diab a꞉no꞉ wa꞉feyo꞉ kalumo꞉wo꞉ o꞉li dimia꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉ mo꞉dimiaki, walab we waga dimidaigaba?” Yudas elo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ wa꞉feyo꞉ kalu asulaki go꞉ma. E afalo꞉ dia꞉sen kalu a꞉ma꞉ sio꞉. Tili wida꞉sen kaluwa꞉ mole as a꞉no꞉ e bo꞉fo꞉likiyo꞉, mole ililo꞉ to꞉lolab a꞉no꞉ e afale dia꞉sen.
Ya꞉su eyo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ga we ka ta꞉foma. Wa ho꞉n enedo꞉ ta꞉liab we, ni do꞉mo꞉ dalima꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ e dimidaitaki gab. Lo 15.11Wa꞉feyo꞉ kaluwo꞉ ho꞉leno꞉ tambo gi o꞉lia꞉yo꞉ mela꞉ib. Ko꞉sega ne ho꞉leno꞉ tambo gi o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉mela꞉no꞉.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
Lasalaso꞉ sana soma꞉no꞉ saefa꞉
Yu kaluka꞉isale modo꞉ iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ Ba꞉tani saka꞉ a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ dabu ko꞉lo꞉, iyo꞉ a꞉na ba꞉ba꞉ni ya꞉sio꞉. I ko꞉lo꞉ a꞉namilo꞉ mio꞉ a꞉no꞉ Ya꞉su imilise eko꞉ ba꞉ba꞉ni mio꞉ma. Iliyo꞉ Lasalas Ya꞉suwa꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ a꞉dasi alifa꞉ a꞉no꞉lo꞉ ba꞉ba꞉ni ya꞉sio꞉. 10 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu iliyo꞉ Lasalas elo꞉ sana soma꞉no꞉ a꞉la꞉liki nenela꞉sa꞉ga꞉ towo꞉ saefa꞉. 11  Yo꞉n 11.45Mo꞉wo꞉ Lasalas ko꞉lo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ a꞉dasi alifa꞉ a꞉namio꞉, Yu kaluka꞉isale modo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ Yu misa꞉ kalu i a꞉no꞉ fa꞉s dimiaki, Ya꞉su amio꞉ tili da꞉da꞉lab.
Ya꞉suwo꞉ misa꞉ o꞉ngo꞉ dowaki, Ya꞉lusalem tiane
Madi 21.1-11, Mak 11.1-11, Luk 19.28-40
12-13  Song 118.25-26, Yo꞉n 1.49Ho꞉len a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ Tinio꞉ Asulo꞉ ma꞉no꞉ ma꞉nikilo꞉ Ya꞉lusalemdo꞉ kegeo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉, Ya꞉suwo꞉ Ya꞉lusalem yab a꞉la꞉bo꞉ dabu. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ wani fo꞉so꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, e toga galima꞉ni ane. Iliyo꞉ halale sa꞉laki,
“Godeya꞉ wiyo꞉ wabuluma꞉niki.
Kalu we Gode Alana꞉ wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ ko꞉lo꞉,
niliyo꞉ sagala꞉liki, Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉so꞉lo꞉l.
E Isolaela꞉ Misa꞉ Kalu Alano꞉ o꞉m.”
14 Ya꞉su eyo꞉ donki kalofowo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, e a꞉ma꞉ wa꞉la asita꞉ga꞉ a꞉na ane. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, tamin amio꞉ Godeya꞉ ene bugo꞉ amio꞉ towo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,
15  Sek 9.9“Saion* Saion a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, Ya꞉lusalem a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉. kaluka꞉isale gio꞉ mada tagila꞉so꞉bo!
Bo꞉ba. Misa꞉ Alan Kalu gililo꞉wo꞉ donki kalofo wa꞉la asita꞉ga꞉ yab.”
16  Yo꞉n 2.22O꞉g ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉suwa꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ Ya꞉su amilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉ ha꞉go꞉ mo꞉dinafa asulo꞉. Ko꞉sega tif amio꞉ Gode eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ dasi alitaki wi alano꞉ dimita꞉ga꞉ dowabikiyo꞉, iliyo꞉ Ya꞉su amilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉lia꞉, Godeya꞉ bugo꞉ amilo꞉ sa꞉sa꞉li alifa꞉ a꞉no꞉lia꞉yo꞉ asulufo꞉len.
17 Ya꞉su eyo꞉ Lasalaso꞉ daido꞉ amilo꞉ sowo꞉ delen a꞉no꞉ ho꞉ida꞉sa꞉ga꞉lo꞉ dasi alitab a꞉namio꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ kegeo꞉ elen ko꞉lo꞉, iliyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ nolbo꞉wo꞉ malolo꞉ mea꞉i ane. 18 Kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ dabu ko꞉lo꞉, iliyo꞉ e toga galima꞉no꞉ ha꞉na꞉sio꞉. 19 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Fa꞉lisi kalu iliyo꞉ towo꞉ egele sa꞉laki, “Nililo꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ mo꞉dimidama꞉nigo꞉bo꞉lo꞉ka꞉. Bo꞉ba! Kaluka꞉isaleyo꞉ tambo e ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉lab” a꞉la꞉sio꞉.
Ya꞉su eyo꞉ ene soma꞉no꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉
20 Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ ma꞉nikilo꞉ kegeab ho꞉len a꞉namio꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ Ya꞉lusalem gulugulula꞉ma꞉ni ha꞉nabikiyo꞉, Gilig kalu nolo꞉ i o꞉lia꞉ ane. 21 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Filib e Ga꞉lili hen, Besaida kalu ko꞉lo꞉ Gilig kalu iyo꞉ elo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉ emo꞉ sa꞉laki, “Kalu alan, nio꞉ Ya꞉suwo꞉ ba꞉ba꞉no꞉ asulab” a꞉la꞉sio꞉. 22 A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉, Filibo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ Andulumo꞉ sio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉yo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉na sio꞉. 23  Yo꞉n 13.31-32, 17.1A꞉la꞉tabiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalule Dowo꞉ kaluwa꞉ wi alan dia꞉no꞉ ho꞉leno꞉ o꞉go꞉isa ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉dowab. 24  1Kol 15.36Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Da꞉si fowo꞉ hen amio꞉ mo꞉tualila꞉sa꞉ga꞉ sowalega, imilig eko꞉ doma꞉ib. Ko꞉sega e sowalega, eyo꞉ fowo꞉ mada modo꞉ ko꞉lo꞉ helema꞉ib. 25  Madi 16.25Kalu abeyo꞉ ene mela꞉no꞉wo꞉ mada alan asulalega, mela꞉no꞉ kalu a꞉ma꞉lo꞉wo꞉ sulu ha꞉na꞉ib. Kalu abeyo꞉ henfelo꞉ wena silikiyo꞉ mela꞉no꞉ enedo꞉wo꞉ gola ba꞉daki fa꞉s dimialega, e ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dia꞉ib. 26 Kaluka꞉isale abeyo꞉ ni nanogdo꞉ dia꞉no꞉ asulab a꞉no꞉, e neko꞉ mada kudu ya꞉lubi. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉ hen nelo꞉ a꞉lab a꞉namio꞉, ni nanogdo꞉ dian kaluwo꞉lo꞉ ne o꞉lia꞉ a꞉na doma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu abeyo꞉ ni nanogdo꞉ dimidab a꞉no꞉, Dowa꞉yo꞉ wi alano꞉ emo꞉ dimia꞉ib.
27  Song 6.3, 42.5, Madi 26.38“O꞉go꞉ ni asulo꞉wo꞉ hida꞉liaki, mada kele asulab ko꞉lo꞉, niyo꞉ waga sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le? Niyo꞉ ‘Dowa, hida꞉yo꞉ nelo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigab we, giyo꞉ dila꞉ma’ a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le? A꞉la꞉ba! Ko꞉sega ne mio꞉wo꞉, mo꞉wo꞉ hida꞉yo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dia꞉ni mio꞉. 28 Dowa, go꞉no꞉n wi alan a꞉no꞉ kaluka꞉isalemo꞉ walama!” Ya꞉suwa꞉yo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ eletabikiyo꞉, to nowo꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sa꞉laki, “Ni wi alan a꞉no꞉ tamin amio꞉ wido꞉ ko꞉lo꞉, tif amio꞉lo꞉ niyo꞉ wa꞉kabiyo꞉ a꞉walama꞉no꞉” a꞉la꞉sio꞉. 29 Kaluka꞉isale kagafo꞉len i a꞉ma꞉yo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iliyo꞉ gun ko꞉lo꞉ guiyab a꞉la꞉sio꞉. Nolba꞉ sa꞉lakiyo꞉ ma꞉mul kaluwa꞉ towo꞉ emo꞉ sa꞉lab a꞉la꞉sio꞉. 30 Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “To o꞉go꞉do꞉ sa꞉lab ko, ne ko꞉lo꞉ asuwa꞉taki sa꞉laba. Gio꞉ ko꞉lo꞉ asuwa꞉takigab. 31 O꞉go꞉ Gode eyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleya꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ aloba꞉ma꞉nigab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉go꞉ eyo꞉ henfelo꞉ welo꞉ bo꞉fo꞉lab kalu a꞉no꞉ o꞉lusanaga꞉fa꞉nigab. 32  Yo꞉n 3.14Ne henfelo꞉ wena o꞉lo꞉l ko꞉sega, ne iwalu dulugu alitalikiyo꞉, niyo꞉ kaluka꞉isale tambo nelo꞉wa mena꞉ki susuba꞉no꞉.” 33  Yo꞉n 19.6Ya꞉suwa꞉lo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉, e sowakilo꞉ dimidama꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉laki wido꞉.
34  Song 110.4, Ais 9.7, Dan 7.14A꞉la꞉widabiki kaluka꞉isale kegeo꞉ iliyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ agelaki dabu amio꞉, Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu e mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib a꞉la꞉sa꞉labi dabu. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giyo꞉ Kalule Dowo꞉ kalu e iwalu dulugu alifa꞉ib a꞉la꞉bo꞉ waga sa꞉lakigaya? A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kalule Dowo꞉ kalu e mada o꞉bo꞉ngo꞉wa꞉le?”
35  Yo꞉n 8.12A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ho꞉len ho꞉lea꞉tan we gi o꞉lia꞉ abolda꞉su doma꞉ib. Sololi a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ go꞉lulabena꞉ki, ho꞉leno꞉ gi o꞉lia꞉lo꞉ dowab a꞉namio꞉ gio꞉ ho꞉lena sia꞉lubi. Kalu sololi amilo꞉ sia꞉lab a꞉no꞉, e wena ha꞉nab a꞉la꞉bo꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. 36  A꞉fe 5.8Gio꞉ ho꞉lena꞉ ene so꞉wa doma꞉nikiyo꞉, ho꞉leno꞉ gi o꞉lia꞉lo꞉ o꞉a꞉lab a꞉namio꞉, ho꞉len a꞉na tili da꞉da꞉bi.” Ya꞉su eyo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ eletabikiyo꞉, iyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ e wo꞉no꞉le doma꞉ni ane.
Yu kaluka꞉isale iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ mo꞉tili dabu
37 Ya꞉su eyo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ modo꞉wo꞉ ili siwa꞉l amio꞉ dimido꞉ ko꞉sega, iyo꞉ e amio꞉ semo꞉ tili dabu. 38  Ais 53.1Dinali sa꞉lan kalu Aisaya elo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ ililima꞉kiyo꞉, a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. Eyo꞉ tamin amio꞉ Godemo꞉ sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉dinali sio꞉,
“Kalu Alan, to nililo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ kalu imilise noma꞉yo꞉ mo꞉tili dabu.
Kalu Alana꞉ ene halaido꞉ widab a꞉no꞉ noma꞉yo꞉lo꞉ mo꞉fanda asulo꞉.”
39 Aisaya elo꞉ to sio꞉ o꞉leaumbo꞉ iliyo꞉ Ya꞉su amio꞉lo꞉ mo꞉tili da꞉ba꞉no꞉ dowab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Aisaya eyo꞉ ililo꞉ mo꞉tili da꞉ba꞉no꞉ dowab a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ fanda sa꞉lakiyo꞉, to nolo꞉ a꞉la꞉dinali sio꞉.
40  Ais 6.10“Gode eyo꞉ kaluka꞉isale i wema꞉ siyo꞉ ko꞉ne alitakiyo꞉,
asulo꞉wo꞉ ko꞉ndo꞉fe alifa꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab.
A꞉la꞉bo꞉ mo꞉ngo꞉ kibabeyo꞉, ili siyo꞉ kolaetaliki o꞉li ba꞉babe,
a꞉la꞉ta꞉ga꞉ asulo꞉wo꞉ kolaetaliki asulumabe.
A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ Godelo꞉ doba꞉da꞉ nodolalikiyo꞉, Eyo꞉ iyo꞉ falele alifabe.”
41  Ais 6.1Aisaya eyo꞉ ho꞉le ba꞉dakiyo꞉, Ya꞉suwa꞉ ene halaido꞉ fo꞉fo꞉lesodo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, eyo꞉ elo꞉ doba꞉da꞉ sa꞉lakiyo꞉, to a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉.
42  Yo꞉n 9.22Dinali saefa꞉ a꞉no꞉ a꞉lab ko꞉sega, o꞉g a꞉namio꞉ misa꞉ kalu modo꞉ nolo꞉ Ya꞉su amio꞉ tilidabu. Ko꞉sega iyo꞉ Fa꞉lisi kaluwo꞉ tagilaki, tilidabu ililo꞉wo꞉ kalab amio꞉ mo꞉sio꞉. Mo꞉wo꞉ Fa꞉lisi kalu i a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ ha꞉la꞉ya ta꞉fa꞉ib a꞉la꞉asulakiyo꞉, iyo꞉ tagilaki mo꞉sio꞉. 43  Yo꞉n 5.44Kaluka꞉isale i a꞉ma꞉yo꞉ ili tilidabuwo꞉ kalaba amio꞉ mo꞉wido꞉. Mo꞉wo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ ili wiyo꞉ wabuluma꞉ki asulo꞉ ko꞉sega, Gode eyo꞉ ili wiyo꞉ wabuluma꞉kiyo꞉ mo꞉asulo꞉.
Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ gasilia꞉ni mio꞉
44 Ya꞉su eyo꞉ towo꞉ halaido꞉ sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Kalu abeyo꞉ ne amilo꞉ tilida꞉dab a꞉no꞉, e imilise neka tilida꞉daba. E kalu nelo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉no꞉lo꞉ tilida꞉dab. 45  Yo꞉n 14.9Kalu abeyo꞉ nelo꞉ ba꞉dab a꞉no꞉, eyo꞉ kalu nelo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉no꞉lo꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. 46 Henfelo꞉ wenamio꞉ ne ho꞉len o꞉ngo꞉ mio꞉ ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale ne amilo꞉ tilida꞉dab a꞉no꞉ sololi amio꞉ mo꞉doma꞉ib. 47  Yo꞉n 3.17Kalu abeyo꞉ ni to we da꞉da꞉sa꞉ga꞉ mo꞉kudu ha꞉nalega, niyo꞉isa e aloba꞉dakiyo꞉ mo꞉mo꞉walilima꞉no꞉. Mo꞉wo꞉ ne henfelo꞉ kaluka꞉isale we ko꞉lo꞉ mo꞉walilima꞉ni mio꞉ma. Ko꞉sega ne iyo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉ni mio꞉. 48 Kaluka꞉isale abeyo꞉ ne gola ba꞉daki, ni tolo꞉ mo꞉diab i a꞉no꞉, mo꞉walilima꞉no꞉ doma꞉ib. Elema꞉no꞉ ho꞉leno꞉ fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, elo꞉ mo꞉walilab a꞉namio꞉, nilo꞉ to wido꞉ wema꞉yo꞉ mogago꞉ elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ kalaba walama꞉ib. 49 Mo꞉wo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ no꞉no꞉n asulo꞉wa꞉ sio꞉ma. To a꞉no꞉ Do nelo꞉ iliga꞉fo꞉ eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉. Eyo꞉ to nilo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ a꞉no꞉ tambo e saefa꞉. 50 Dowa꞉lo꞉ to saefa꞉ a꞉ma꞉yo꞉, mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowa꞉lab. Niyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉ towo꞉ tambo nilo꞉ wido꞉l we, Dowa꞉lo꞉ nemo꞉lo꞉ saefa꞉ o꞉leauka so꞉lo꞉l.”

12:1: Yo꞉n 11.1,43

12:2: Luk 10.40

12:3: Luk 7.37-38

12:8: Lo 15.11

12:11: Yo꞉n 11.45

12:12-13: Song 118.25-26, Yo꞉n 1.49

12:15: Sek 9.9

*12:15: Saion a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, Ya꞉lusalem a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉.

12:16: Yo꞉n 2.22

12:23: Yo꞉n 13.31-32, 17.1

12:24: 1Kol 15.36

12:25: Madi 16.25

12:27: Song 6.3, 42.5, Madi 26.38

12:32: Yo꞉n 3.14

12:33: Yo꞉n 19.6

12:34: Song 110.4, Ais 9.7, Dan 7.14

12:35: Yo꞉n 8.12

12:36: A꞉fe 5.8

12:38: Ais 53.1

12:40: Ais 6.10

12:41: Ais 6.1

12:42: Yo꞉n 9.22

12:43: Yo꞉n 5.44

12:45: Yo꞉n 14.9

12:47: Yo꞉n 3.17