14
Godelo꞉ amilo꞉ ha꞉na꞉no꞉ togo꞉ Ya꞉su e
Ya꞉su eyo꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gili asulo꞉wo꞉ hida꞉liakiyo꞉, kele asula꞉so꞉bo. Gio꞉ Gode amio꞉ tili da꞉daki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne amio꞉lo꞉ tili da꞉da꞉bi. Dowa꞉ ayamio꞉ gala tandeyo꞉wo꞉ modo꞉ a꞉lab. A꞉la꞉do꞉ mo꞉dowo꞉ kibo꞉bowo꞉, niyo꞉ a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, gilo꞉ mesa꞉no꞉wo꞉ a꞉na dimidaefa꞉nigo꞉l, a꞉la꞉bo꞉ gimo꞉wo꞉ mo꞉so꞉mo꞉lo. Yo꞉n 12.26Ne ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, gilo꞉ mesa꞉no꞉wo꞉ dimida꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ne a꞉ma꞉la꞉ yakiyo꞉, gio꞉ ne o꞉lia꞉ doma꞉niki tililia꞉ ha꞉na꞉no꞉. A꞉la꞉gakiyo꞉ nelo꞉ mesa꞉no꞉ a꞉namio꞉, gio꞉lo꞉ a꞉na mesa꞉ib. Hen nelo꞉ ha꞉na꞉no꞉ a꞉no꞉ togo꞉ gio꞉ mo꞉asulab” a꞉la꞉sio꞉.
A꞉la꞉sa꞉labiki Tomas eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Alan, gelo꞉ ha꞉nab ko, nio꞉ mo꞉asulo꞉l ko꞉lo꞉, tog ha꞉na꞉no꞉ a꞉no꞉ nio꞉ waga asuluma꞉no꞉wa꞉le?” Yo꞉n 11.25, Lom 5.1-2Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Togo꞉ no꞉no꞉n ne. To hendeleyo꞉ no꞉no꞉n ne. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mela꞉no꞉ mo꞉wo꞉ no꞉no꞉n ne. Kalu imilig noma꞉yo꞉ Dolo꞉ amio꞉ tog nowa a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ mo꞉mia꞉ib. Togo꞉ no꞉no꞉n ne ko꞉m. Yo꞉n 8.19Giliyo꞉ ne hendele asululialega, Dowo꞉lo꞉ giliyo꞉ asululia꞉ib. A꞉la꞉galikiyo꞉ o꞉go꞉lo꞉, tif amio꞉lo꞉ gio꞉ e ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ asululi ko꞉lo꞉lab.”
A꞉la꞉sa꞉labiki Filib e sa꞉laki, “Alan giyo꞉ Go꞉lo꞉ nimo꞉wo꞉ walama. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉ nio꞉ ha꞉sa doma꞉no꞉.”
Yo꞉n 12.45, Kolo 1.15, Hibu 1.3Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Filib, ho꞉len modo꞉wo꞉ ne gi o꞉lia꞉ elen ko꞉lo꞉ ge ne mo꞉asulo꞉ o꞉eleno꞉? Kaluka꞉isale abeyo꞉ nelo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉, e Dowo꞉lo꞉ ba꞉ba꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ giyo꞉ ‘Dowo꞉ nimo꞉wo꞉ walama’ a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab ko, mo꞉wo꞉ ha꞉? 10  Yo꞉n 12.49Ne Do ami o꞉lo꞉l a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Dowo꞉ neya a꞉lab a꞉la꞉bo꞉ giyo꞉ mo꞉tili asulo꞉wo꞉? To nilo꞉ gimo꞉lo꞉ so꞉lo꞉l we no꞉no꞉n asulo꞉wa꞉ so꞉lo꞉ba. Ko꞉sega Do ne amilo꞉ a꞉lab wema꞉ ene nanog dimidakigo꞉l. 11  Yo꞉n 10.38Ne Do ami o꞉lo꞉l a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Dowo꞉ neya a꞉lab nilo꞉ a꞉la꞉do꞉ so꞉lo꞉l a꞉no꞉ giyo꞉ tili dabuma. A꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimidalega, nanogo꞉ nafale nilo꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ko꞉ asulaki, tili dabuma. 12  Mak 16.19-20Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Kaluka꞉isale abeyo꞉ ne amilo꞉ tilida꞉dab a꞉ma꞉yo꞉, nanog nilo꞉ dimido꞉ o꞉leaumbo꞉ dimidama꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nanog elo꞉ dimidama꞉ib a꞉no꞉ alan dowaki, nanog nilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ tiginima꞉ib. Mo꞉wo꞉ ne Dolo꞉wa mesa꞉ni ho꞉no꞉l. 13  Madi 7.7, Yo꞉n 15.16Dowa꞉ wi alano꞉ Ene So꞉waya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalaba fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉, kelego꞉ tambowo꞉ giliyo꞉ ni wi amilo꞉ dabu ba꞉dab a꞉no꞉, niyo꞉ dimidama꞉no꞉. 14 Giliyo꞉ kelego꞉ o꞉ba꞉le ni wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nemo꞉ dabu ba꞉dalega, niyo꞉ dimidama꞉no꞉.
Mama Malilo꞉ mia꞉no꞉ a꞉no꞉ dinali sio꞉
15  Yo꞉n 15.10, 1Yo꞉n 5.3“Giliyo꞉ ne alan asulalega, to nilo꞉ saefa꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ dinafa kudu ha꞉na꞉ib. 16  Yo꞉n 14.26, 15.26, 16.7Niyo꞉ Domo꞉wo꞉ dabu ba꞉ba꞉no꞉ ko꞉lo꞉, eyo꞉ gilo꞉ halale alitakilo꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉ nowo꞉ gimo꞉ dimia꞉ib a꞉la꞉ta꞉ga꞉, e ho꞉leno꞉ tambo gi o꞉lia꞉ dowa꞉i ha꞉na꞉mela꞉ib. 17  Yo꞉n 16.13Mama a꞉no꞉ to hendelelo꞉ sa꞉la꞉seno꞉ o꞉m. Henfelo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ e mo꞉ba꞉daki a꞉la꞉ta꞉ga꞉ e mo꞉fanda asulo꞉ ko꞉lo꞉ iliyo꞉ e mo꞉tililiab. Ko꞉sega giliyo꞉ Mama a꞉no꞉ fanda asulab. Mo꞉wo꞉ e gi o꞉lia꞉ dowaki, gi usa mela꞉no꞉ mela꞉ib.
18 “Niyo꞉ gio꞉ dabuso꞉ so꞉wagalin o꞉ngo꞉ doma꞉kiyo꞉ mo꞉ta꞉fa꞉no꞉. Ne gilo꞉ amio꞉ a꞉ma꞉la꞉ mia꞉no꞉. 19 Ho꞉len a꞉la꞉se a꞉namio꞉, henfelo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ ne wa꞉kabiyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ib. Ko꞉sega giliyo꞉ ne ba꞉ba꞉ib. Ne mela꞉no꞉ o꞉lo꞉l ko꞉lo꞉ gio꞉lo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib. 20  Yo꞉n 17.21-23Ho꞉len a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, ne Dowa o꞉lo꞉l, gio꞉ neya a꞉lab, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne giya a꞉lab a꞉la꞉bo꞉ giliyo꞉ fanda asuluma꞉ib. 21 Kaluka꞉isale abeyo꞉ ni elelo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉lab a꞉no꞉, nelo꞉ mada asula꞉sen kaluka꞉isaleyo꞉ o꞉m. Kaluka꞉isale nelo꞉ asula꞉sen a꞉no꞉, Dowa꞉yo꞉ e mada alan asuluma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niyo꞉lo꞉ e alan asulaki, no꞉no꞉n nelo꞉ emo꞉wo꞉ kalaba walama꞉no꞉.”
22 Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, Yudas Iskaliot ema, Yudas noma꞉yo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Alan, giyo꞉ go꞉no꞉no꞉ kalaba amio꞉ nimo꞉wo꞉ ka widaki, ko꞉sega henfelo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ mo꞉fanda walama꞉no꞉ a꞉no꞉ waima꞉iba?” 23 Ya꞉su eyo꞉ towo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu abeyo꞉ ne alan asulalega, eyo꞉ to nilo꞉wo꞉ dinafa kudu ha꞉na꞉ib. Dowa꞉yo꞉ e mada alan asulakiyo꞉, Do na꞉no꞉ kalu elo꞉wa ya꞉ga꞉, e o꞉lia꞉ mesa꞉no꞉. 24  Yo꞉n 7.16Kalu abeyo꞉ ne mo꞉asulalega, eyo꞉ to nilo꞉wo꞉ mo꞉dinafa kudu ha꞉nab. To nilo꞉ sio꞉ gilo꞉ dabu a꞉no꞉ nino꞉ma. To a꞉no꞉ Do nelo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉.
25 “Ne gi o꞉lia꞉ o꞉ilikiyo꞉, niyo꞉ to we gimo꞉wo꞉ wido꞉. 26 Ko꞉sega gilo꞉ halale alitakilo꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉ Mama Malilo꞉ a꞉no꞉, Dowa꞉yo꞉ ni wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliga꞉talikiyo꞉, eyo꞉ kelego꞉wo꞉ tambo gimo꞉ walama꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to nilo꞉ gimo꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ tambo gio꞉ wa꞉ka asuluma꞉ki, eyo꞉ walama꞉ib. 27 Niyo꞉ ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ man a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉ doma꞉ki ta꞉to꞉l. Ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ man ne o꞉lia꞉lo꞉ a꞉lab we, gi o꞉lia꞉ melea꞉ki dimio꞉l. Nilo꞉ dimi a꞉no꞉, henfelo꞉ kaluka꞉isale ililo꞉ dimia꞉sen o꞉leo꞉ngo꞉ma. Gio꞉ asulo꞉wo꞉ hida꞉liakiyo꞉, mada kele asula꞉so꞉bo. Gio꞉ tagila꞉so꞉bo. 28  Yo꞉n 20.17To nilo꞉ sio꞉ we gio꞉ dabu, ‘Ne gio꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉ ha꞉na꞉nigo꞉l a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne gilo꞉ amio꞉ a꞉ma꞉la꞉ mia꞉no꞉’ a꞉la꞉sa꞉labi dabu. Giliyo꞉ ne mada asulalega, ne Dolo꞉ amilo꞉ ha꞉na꞉nigo꞉l a꞉namio꞉ gio꞉ sagalema꞉ib. Mo꞉wo꞉ Do e alan dowaki, ne tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. 29  Yo꞉n 13.19Kelego꞉ nowo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉namio꞉ gio꞉ tili dabuma꞉kiyo꞉, a꞉no꞉ semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ o꞉a꞉labiki, niyo꞉ to we gimo꞉wo꞉ a꞉na salito꞉l. 30 Henfelo꞉ welo꞉ bo꞉fo꞉lab misa꞉ kalu a꞉no꞉ o꞉go꞉ yab ko꞉lo꞉, ne gi o꞉lia꞉lo꞉ toma꞉no꞉wo꞉ ofa꞉siyo꞉ aundo꞉ma. Halaido꞉ nilo꞉ we elo꞉ma꞉yo꞉ mo꞉bo꞉fo꞉lab. 31 Ko꞉sega henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ niyo꞉ Dowo꞉ mada alan asulab a꞉la꞉bo꞉ asuluma꞉kiyo꞉, ne Dowa꞉lo꞉ saefa꞉ a꞉no꞉leko꞉ kudu ha꞉na꞉sen. Nio꞉ dasila꞉sa꞉ga꞉ ha꞉na꞉niki” a꞉la꞉sio꞉.

14:3: Yo꞉n 12.26

14:6: Yo꞉n 11.25, Lom 5.1-2

14:7: Yo꞉n 8.19

14:9: Yo꞉n 12.45, Kolo 1.15, Hibu 1.3

14:10: Yo꞉n 12.49

14:11: Yo꞉n 10.38

14:12: Mak 16.19-20

14:13: Madi 7.7, Yo꞉n 15.16

14:15: Yo꞉n 15.10, 1Yo꞉n 5.3

14:16: Yo꞉n 14.26, 15.26, 16.7

14:17: Yo꞉n 16.13

14:20: Yo꞉n 17.21-23

14:24: Yo꞉n 7.16

14:28: Yo꞉n 20.17

14:29: Yo꞉n 13.19