16
“Gili tili dabuwo꞉ ta꞉tabena꞉ki, niyo꞉ to a꞉no꞉ tambo gimo꞉wo꞉ wido꞉. Madi 24.9, Luk 6.22, Yo꞉n 9.22Iliyo꞉ inido꞉ tolo꞉ wida꞉sen ayamio꞉ gio꞉ ha꞉la꞉ya ta꞉felema꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ tif amio꞉ kalu abeyo꞉ gilo꞉ sana sowab iliyo꞉ Godeya꞉ ene nanog dimido꞉l a꞉la꞉asulaki dimidama꞉ib. Yo꞉n 15.21Iliyo꞉ Do o꞉lia꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne o꞉lia꞉yo꞉ mada mo꞉fanda asululi ko꞉lo꞉, man a꞉no꞉ a꞉na dimidama꞉ib. Ho꞉len a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, nilo꞉ gimo꞉lo꞉ to hagugu sio꞉ we dinafa asuluma꞉ki, o꞉go꞉ a꞉na so꞉lo꞉l.
Godeya꞉ Mamaya꞉ nanog dimidano꞉ we
“Tamin amio꞉ ne gi o꞉lia꞉ elen ko꞉lo꞉, niyo꞉ to a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉na mo꞉fanda sio꞉. O꞉go꞉ ne nelo꞉ iliga꞉fo꞉lo꞉ a꞉na a꞉ma꞉la꞉ ho꞉no꞉l ko꞉sega, giliyo꞉ imilig noma꞉yo꞉ ‘Ge o꞉ba ha꞉naya?’ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dabu ba꞉dabo꞉lo꞉b. A꞉la꞉bo꞉ mo꞉gaki, nilo꞉ to gimo꞉lo꞉ sa꞉lab a꞉namio꞉, gio꞉ nofolo꞉wo꞉ alan dowakigab. Yo꞉n 14.16Ko꞉sega niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Ne ha꞉na꞉no꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ mada asuwa꞉fa꞉ib. Mo꞉wo꞉ ne mo꞉ha꞉nalega, gilo꞉ halale alitakilo꞉ asuwa꞉ta꞉ mela꞉no꞉ Mama a꞉no꞉ gilo꞉ amio꞉ mo꞉mia꞉ib. Ko꞉sega ne ko꞉lo꞉ ho꞉no꞉loga, e gi o꞉lia꞉ melea꞉ki iliga꞉fa꞉no꞉. E ya꞉sa꞉ga꞉yo꞉, mogago꞉lo꞉ dimida꞉sen man a꞉no꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ digalo꞉ man a꞉no꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ aloba꞉dakilo꞉ mo꞉walilima꞉ib a꞉no꞉ tambo henfelo꞉ kaluka꞉isale imo꞉wo꞉ asuluma꞉ki walama꞉ib. Mama eyo꞉ ililo꞉ mogago꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ fanda walama꞉ib, mo꞉wo꞉ iliyo꞉ ne amio꞉ mo꞉tilida꞉dab. 10 Mama eyo꞉ man digalo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ fanda walama꞉ib, mo꞉wo꞉ ne Dolo꞉wa ha꞉na꞉no꞉ ko꞉lo꞉ giliyo꞉ ne wa꞉kabiyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ib. 11  Yo꞉n 12.31A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ aloba꞉dakilo꞉ mo꞉walilima꞉ib a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ fanda walama꞉ib, mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ henfelo꞉ wema꞉ misa꞉ kaluwo꞉ o꞉ma mo꞉walila꞉sa꞉ga꞉ ta꞉li ko꞉m.
12  1Kol 3.1-2“Niyo꞉ towo꞉ gimo꞉lo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ modo꞉ da꞉lab ko꞉sega, to a꞉no꞉ giliyo꞉ mada hida꞉yo꞉ da꞉ba꞉ib ko꞉lo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉no꞉. 13 Ko꞉sega Mama to hendelelo꞉ sa꞉lan e yalikiyo꞉, eyo꞉ gio꞉ to hendele a꞉no꞉ tambo asuluma꞉ki, tililia꞉ ha꞉nakiyo꞉ walama꞉ib. Ene asulo꞉wa꞉yo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib ko꞉sega, eyo꞉ nilo꞉ sa꞉labilo꞉ dabu a꞉no꞉ko꞉ walama꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ tif amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigab a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉ walama꞉ib. 14 Eyo꞉ to nilo꞉ a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, gimo꞉lo꞉ kalab amilo꞉ widab a꞉namio꞉, nemo꞉wo꞉ wiyo꞉ alan dimia꞉ib. 15 Dowa꞉lo꞉ kelego꞉ tambo da꞉lab a꞉no꞉ nino꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l, Mama eyo꞉ to nilo꞉ a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, gimo꞉wo꞉ kalab amio꞉ walama꞉ib.
Nofolo꞉ a꞉no꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, sagalo꞉ dia꞉ib
16  Yo꞉n 14.19“Ho꞉len a꞉la꞉se a꞉namio꞉, giliyo꞉ ne mo꞉ba꞉ba꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉len a꞉la꞉se nowo꞉ dota꞉ga꞉yo꞉, giliyo꞉ ne a꞉na ba꞉ba꞉ib.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. 17 A꞉la꞉sa꞉labiki enedo꞉ tiliwida꞉sen kalu iliyo꞉ egelebo꞉ a꞉la꞉nenelo꞉, “Kalu wema꞉ sa꞉lakiyo꞉, ‘Ho꞉len a꞉la꞉se a꞉namio꞉, giliyo꞉ ne mo꞉ba꞉ba꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉len a꞉la꞉se nowo꞉ dota꞉ga꞉yo꞉, giliyo꞉ ne a꞉na ba꞉ba꞉ib’ Eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉ ko꞉lo꞉ to elo꞉ sio꞉wo꞉ nowo꞉ we, ‘ne Dolo꞉wa mesa꞉ni ho꞉no꞉l’ to a꞉la꞉ elo꞉ sio꞉ a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ o꞉ba꞉le?” 18 Egelebo꞉ o꞉nenelefo꞉ ko꞉ ilikiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Eyo꞉ ‘ho꞉len a꞉la꞉se’ a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ o꞉ba꞉le? Nio꞉ to a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ babalab.”
19 Ya꞉su e ililo꞉ dabu ba꞉ba꞉nigab a꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ tamin amio꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ho꞉len a꞉la꞉se a꞉namio꞉, giliyo꞉ ne mo꞉ba꞉ba꞉ib.’ A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ‘ho꞉len a꞉la꞉se nowo꞉ dota꞉ga꞉yo꞉, giliyo꞉ ne a꞉na ba꞉ba꞉ib’ a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉ma꞉ ha꞉g a꞉no꞉ gegelebo꞉ nenelakiyo꞉ dabu kedaya? 20 Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Giliyo꞉ ya꞉lakiyo꞉ nofoloma꞉ib ko꞉sega, henfelo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ sagalema꞉ib. Giliyo꞉ kele asulo꞉wo꞉ alan doma꞉ib ko꞉sega, kele asulo꞉ gililo꞉ a꞉no꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉ sagalo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib. 21 Gayo꞉ so꞉walo꞉ sa꞉la꞉lia꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, e nagalo꞉lo꞉ dia꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ dowab ko꞉lo꞉, e kele asuluma꞉ib. Ko꞉sega so꞉wayo꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, eyo꞉ so꞉wa ho꞉gi henfelo꞉ wenamilo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sagala꞉li asulakiyo꞉, nagalo꞉ di a꞉no꞉ ga꞉lila꞉ma꞉ib. 22 O꞉leo꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ gio꞉ kele asulo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉dowab ko꞉sega, niyo꞉ gio꞉ wa꞉ka ba꞉ba꞉no꞉ ko꞉lo꞉ gio꞉ sagalo꞉wo꞉ alan dowaki, kalu imilig noma꞉yo꞉ sagalo꞉ a꞉no꞉ mo꞉dila꞉ma꞉ib. 23  Madi 7.7Ho꞉len a꞉namio꞉ giliyo꞉ kelego꞉ imilig nowo꞉ nemo꞉wo꞉ mo꞉dabu ba꞉ba꞉ib. Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Giliyo꞉ kelego꞉ o꞉ba꞉le ni wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Domo꞉ dabu ba꞉dalikiyo꞉, eyo꞉ gimo꞉wo꞉ tambo dimia꞉ib. 24 Tamin amio꞉ gio꞉ ni wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ kelego꞉ imilig nowo꞉ mo꞉dabu ba꞉dale. Ko꞉sega o꞉go꞉ giliyo꞉ dabu ba꞉da꞉bi. Dabu ba꞉dalikiyo꞉, giliyo꞉ dia꞉ib ko꞉lo꞉ sagalo꞉wo꞉ gi amio꞉ ilili alifa꞉ib.
25 “Tamin amio꞉ niyo꞉ towo꞉ gimo꞉wo꞉ bale sa꞉la꞉len ko꞉sega, ho꞉leno꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉doma꞉nigab a꞉namio꞉ niyo꞉ gimo꞉wo꞉ mo꞉bale sa꞉laki, Dolo꞉ doba꞉da꞉yo꞉ kalaba fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l. 26 Ho꞉len a꞉namio꞉ giliyo꞉ ni wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ dabu ba꞉ba꞉ib. Niyo꞉ gio꞉ asuwa꞉foma꞉kiyo꞉, Domo꞉wo꞉ ni ka dabu ba꞉ba꞉no꞉ka꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉so꞉lo꞉l. 27  Yo꞉n 14.21,23A꞉la꞉ba. Giliyo꞉ ne alan asulakiyo꞉, ne Godelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ a꞉la꞉bo꞉ gio꞉ tilidabu ko꞉lo꞉, Dowa꞉yo꞉ gio꞉ mada alan asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. 28 Ne Dolo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ yakiyo꞉ henfelo꞉ wena fa꞉la꞉dowo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉go꞉ ne henfelo꞉ we ta꞉takiyo꞉, a꞉ma꞉la꞉ Dolo꞉wa ha꞉na꞉nigo꞉l.”
29 Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “O꞉go꞉ giyo꞉ mo꞉bale sa꞉laki, kalaba fanda widab. 30 Giyo꞉ kelego꞉ tambowo꞉ asulo꞉lo꞉biki, kalu imilig noma꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ semo꞉ dabu ba꞉ba꞉ o꞉lalikiyo꞉, ge o꞉ma asulo꞉ ko꞉lo꞉ o꞉li sa꞉ma꞉ib. O꞉go꞉ niliyo꞉ a꞉no꞉ fanda asululi. Gilo꞉ asulab koma꞉yo꞉, ge Godelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ a꞉la꞉bo꞉ niliyo꞉ tili asulo꞉l.”
31 A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “O꞉go꞉ gio꞉ hendele tili da꞉daya꞉le? 32  Madi 26.31,56Gio꞉ dalalelia꞉ga꞉lo꞉, gini hen amilo꞉ ha꞉na꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉doma꞉nigab. Hendele ho꞉len a꞉no꞉ o꞉ma fa꞉la꞉dowab. Giliyo꞉ ne nina꞉li ka ta꞉fo꞉ ha꞉na꞉ib. Ko꞉sega Dowo꞉ ne o꞉lia꞉ a꞉lab ko꞉lo꞉ ne nina꞉liyo꞉ mo꞉o꞉lo꞉l. 33  Yo꞉n 14.27, Lom 5.1, 1Yo꞉n 5.4Gio꞉ neya ilikiyo꞉, ha꞉salo꞉ doma꞉no꞉ man a꞉no꞉ gi amio꞉ doma꞉ki, niyo꞉ to we gimo꞉wo꞉ sio꞉. Gio꞉ henfelo꞉ wena ilikiyo꞉, hida꞉yo꞉wo꞉ dia꞉mela꞉ib. Ko꞉sega henfelo꞉ wema꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ ni tininila꞉ ko꞉lo꞉, gio꞉ halale kagaya꞉bi.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.

16:2: Madi 24.9, Luk 6.22, Yo꞉n 9.22

16:3: Yo꞉n 15.21

16:7: Yo꞉n 14.16

16:11: Yo꞉n 12.31

16:12: 1Kol 3.1-2

16:16: Yo꞉n 14.19

16:23: Madi 7.7

16:27: Yo꞉n 14.21,23

16:32: Madi 26.31,56

16:33: Yo꞉n 14.27, Lom 5.1, 1Yo꞉n 5.4