7
Giliyo꞉ nolo꞉ aloba꞉da꞉so꞉bo
Mak 4.24, Luk 6.37,38,41,42
Lom 2.1, 1Kol 4.5, Ya꞉m 4.11-12“Giliyo꞉ nolba꞉ man dimidab a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e mogago꞉ kalu a꞉la꞉bo꞉ aloba꞉da꞉so꞉bo. A꞉la꞉dimidalega Gode eyo꞉ gio꞉lo꞉ a꞉la꞉ka aloba꞉ma꞉ib. Kalu nolba꞉ man ko꞉lo꞉ gililo꞉ aloba꞉dab o꞉leaumbo꞉, Gode eyo꞉ gili mano꞉lo꞉ o꞉leauka aloba꞉ma꞉ib. Gililo꞉ nolbo꞉lo꞉ man dimidab aumbo꞉, gimo꞉wo꞉lo꞉ wa꞉lo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ ka dimia꞉ib Go꞉no꞉n si amilo꞉ i dafen* I dafen a꞉la꞉do꞉ bale sa꞉lab a꞉no꞉ hala dimido꞉ alan e amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ hena꞉ mula꞉su a꞉la꞉do꞉ bale sa꞉lab a꞉no꞉, hala dimido꞉ ha꞉lula꞉su a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉lab. alan da꞉lab a꞉no꞉ mo꞉asulaki ta꞉fo꞉likiyo꞉, giyo꞉ gao noma꞉ si amilo꞉ hena꞉ mula꞉su da꞉lab a꞉no꞉ waga kele asulaya? Go꞉no꞉n si amio꞉ i dafeno꞉ o꞉delikiyo꞉, nao gi si amilo꞉ hena꞉ mula꞉su da꞉lab ko, ni dila꞉ma꞉nigo꞉l a꞉la꞉bo꞉ giyo꞉ waga sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le? To gililo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, gililo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉lia꞉yo꞉ mo꞉imilab. Tamin amio꞉ i dafen alan go꞉no꞉n si amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ ko꞉le dila꞉bi. A꞉la꞉dimida꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ge siyo꞉ o꞉li dinafa ba꞉dakiyo꞉, gao noma꞉ si amilo꞉ hena꞉ mula꞉su da꞉lab a꞉no꞉ giyo꞉ a꞉namio꞉ o꞉li dila꞉ma꞉ib.
“Kelego꞉ Godeya꞉no꞉ da꞉fe alifa꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉yo꞉ gasamo꞉wo꞉ mea꞉so꞉bo. A꞉la꞉dimialega iyo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉yo꞉ gio꞉ ma꞉buluma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ giliyo꞉ soma nafale ginido꞉wo꞉ kabomo꞉wo꞉ dimia꞉so꞉bo. Mo꞉wo꞉ iliyo꞉ madali wa꞉la꞉ sa꞉ma꞉ib.
Godemo꞉ dabu ba꞉dalikiyo꞉ dimia꞉ib
Luk 11.9-13, Luk 6.31
Mak 11.24, Yo꞉n 14.13, 15.7, 16.23-24“Giliyo꞉ dabu ba꞉da꞉bi. Dabu ba꞉dalikiyo꞉ gimo꞉wo꞉ dimia꞉ib. Giliyo꞉ keda꞉bi. Kedalikiyo꞉ giliyo꞉ ba꞉ba꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ giliyo꞉ tog amio꞉ godogodola꞉ma. Godogodolalikiyo꞉ gimo꞉wo꞉ kolalia꞉ib. 1Yo꞉n 3.22, 5.14-15Mo꞉wo꞉ kaluka꞉isale tambo Godemo꞉lo꞉ dabu ba꞉dab i a꞉ma꞉yo꞉ dia꞉sen. Kaluka꞉isale abeyo꞉ keda꞉lab, iliyo꞉ mada ba꞉ba꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ tog amilo꞉ godogodolab imo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ togo꞉ kolalia꞉ib.
“So꞉wa gilo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gemo꞉wo꞉ ma꞉no꞉ dimena꞉ki dabu ba꞉dalikiyo꞉, giyo꞉ uwo꞉ emo꞉wo꞉ dimia꞉no꞉wa꞉le? 10 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ so꞉wa gilo꞉ma꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ ka꞉yo꞉ dimena꞉ki ha꞉iyalikiyo꞉, giyo꞉ kisa꞉wa꞉lo꞉ dimia꞉no꞉wa꞉le? A a꞉la꞉bo꞉ mo꞉gan. 11  Ya꞉m 1.17So꞉walo꞉ iya giliyo꞉ man mogago꞉wo꞉ dimida꞉sen ko꞉sega, kelego꞉ nafaleyo꞉ gini so꞉wamo꞉lo꞉ dimian man a꞉no꞉ gio꞉ asulo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Go꞉l Hebenelo꞉ a꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ emo꞉lo꞉ dabu ba꞉dab i o꞉mo꞉wo꞉ kelego꞉ nafaleyo꞉ mada hendele dimia꞉ib.
12  Madi 22.39-40, Luk 6.31, Lom 13.8-10“A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ man nafa kalu nolba꞉lo꞉ gemo꞉lo꞉ dimidama꞉kilo꞉ asulab o꞉leaumbo꞉, giyo꞉lo꞉ nolbo꞉wo꞉ a꞉la꞉ka dimida꞉lubi. Man a꞉no꞉ Mo꞉sa꞉sa꞉ ele saefa꞉ o꞉lia꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ to wido꞉ o꞉lia꞉ a꞉ma꞉ mo꞉wo꞉ o꞉m.
Mela꞉no꞉ togo꞉ ha꞉lu
Luk 13.24
13 “Mogagila꞉ma꞉no꞉ doba꞉da꞉lo꞉ tog gulu a꞉no꞉ bamo, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tog a꞉no꞉ ho꞉la꞉lia꞉gane ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ tog gulu a꞉na ti ha꞉na꞉lab. Ko꞉sega gio꞉ tog gulu ha꞉lula꞉su a꞉na mada ti hamana. 14 Mela꞉no꞉lo꞉ dia꞉no꞉ tog gulu a꞉no꞉ ha꞉lula꞉su ko꞉lo꞉, tog a꞉namilo꞉ kudu ha꞉na꞉no꞉wo꞉ mada halaido꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ tog a꞉no꞉ kaluka꞉isale imilida꞉lo꞉wa꞉ ba꞉da꞉ga꞉ kudu ha꞉na꞉lab.
Fo hedab a꞉no꞉ dinafa ba꞉da꞉bi
Luk 6.43,44, 13.25-27
15  Madi 24.24, Ilig 20.29, 2Bid 2.1“Gio꞉ madali tolo꞉ widan kaluwo꞉ dinafa bo꞉fo꞉lubi. Gi ko꞉lo꞉ dikidakiyo꞉, iyo꞉ ha꞉salo꞉ dowan kalu o꞉ngo꞉ dota꞉ga꞉ gilo꞉wa ya꞉lab ko꞉sega, asulo꞉ ililo꞉wo꞉ saila gasa elo꞉ o꞉ngo꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉lab. 16  Gala 5.19-22, Ya꞉m 3.12To ililo꞉ widab a꞉no꞉ fo gelan o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉, fo a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ ma꞉no꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ giliyo꞉ da꞉fe ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ madali tolo꞉ widan kalulo꞉b a꞉la꞉bo꞉ a꞉na asuluma꞉ib. Kaluwa꞉yo꞉ do꞉mo me amio꞉ waina꞉ fowo꞉ tuma꞉iba꞉le? A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu iliyo꞉ alona꞉ fo a꞉no꞉ fugus mogago꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ tuma꞉iba꞉le? A a꞉la꞉do꞉ mo꞉gan. 17 I nafa a꞉ma꞉yo꞉ fowo꞉ tambo nafa heda꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ i mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ fowo꞉ mogago꞉ heda꞉sen. 18 I nafa a꞉ma꞉yo꞉ fo mogago꞉wo꞉ a꞉namio꞉ mada mo꞉helema꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ i mogago꞉wa꞉yo꞉ fo nafayo꞉ mada mo꞉helema꞉ib. 19  Madi 3.10, Luk 3.9, Yo꞉n 15.6I fowo꞉ nafalelo꞉ mo꞉hedab a꞉no꞉ tambo gegedelia꞉sa꞉ga꞉ deya sandita꞉sen. 20  Madi 12.33A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ to ilido꞉ wido꞉ amilo꞉ ma꞉no꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ da꞉fe ba꞉dakiyo꞉, giliyo꞉ kalu i a꞉no꞉ madali tolo꞉ widan kalulo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ib.
21  Luk 6.46, Ya꞉m 1.25“Kaluka꞉isale nemo꞉lo꞉, ‘Ni Misa꞉ Alan’ a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ us a꞉namio꞉ nolo꞉ mo꞉tina꞉ib. Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ Do Hebenelo꞉ a꞉lab elo꞉ asulab aundo꞉ kudu ha꞉na꞉lab i a꞉no꞉ko꞉ ti ha꞉na꞉ib. 22 Godeya꞉lo꞉ mo꞉walilima꞉no꞉ ho꞉len a꞉namio꞉, kaluka꞉isale modo꞉wa꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉ib, ‘Ni Misa꞉ Alan, niliyo꞉ gi wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Godeya꞉ towo꞉ wida꞉len. Gi wi amio꞉ mama mogago꞉wo꞉ o꞉luga꞉fela꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niliyo꞉ gi wi amio꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ dimida꞉len.’ 23  Song 6.8, 2Tim 2.19Iliyo꞉ a꞉la꞉sa꞉lalikiyo꞉, niyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉, ‘Ne gio꞉ mada mo꞉ba꞉da꞉len. Mogago꞉lo꞉ dimida꞉len kaluka꞉isale gio꞉ nelo꞉ wiyo꞉ dowa꞉so꞉bo. Gio꞉ hamana.’
A dian mano꞉ a꞉la꞉
Luk 6.47-49
24 “Kalu abeyo꞉ ni to we da꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉lab a꞉no꞉ e asugdo꞉ di kaluwa꞉lo꞉ a halaido꞉ di o꞉ngo꞉ dowab. Kalu a꞉ma꞉yo꞉ a diakiyo꞉, heno꞉ dali alifela꞉i tina꞉sa꞉ga꞉, aiko꞉ halaido꞉wo꞉ a꞉na gego꞉. 25 Eyo꞉ ayo꞉ halaido꞉ di alifo꞉len amio꞉, ho꞉no꞉ tindaki ho꞉n dia꞉yo꞉ alan mio꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fufayo꞉ halaido꞉ yakiyo꞉ ayamio꞉ bo꞉lo꞉. Ko꞉sega kalu elo꞉ a halaido꞉ di a꞉no꞉ mo꞉dugu ali. 26 Ko꞉sega kalu abeyo꞉ ni to we da꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ mo꞉kudu ha꞉nab a꞉no꞉ asugdo꞉ma kaluwa꞉lo꞉ sa꞉ wa꞉l amilo꞉ a di o꞉ngo꞉ dowab. 27 Ho꞉no꞉ tindaki, ho꞉n dia꞉yo꞉ alan mio꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fufayo꞉ halaido꞉ ba꞉labikiyo꞉, a a꞉no꞉ dugu alilaki, tambo bidi ane.”
28 Ya꞉su eyo꞉ towo꞉ wida꞉la꞉ga꞉ eletabikiyo꞉, kaluka꞉isale modo꞉ ko꞉lo꞉ kegeo꞉ i a꞉no꞉ mada iligo꞉. 29  Mak 1.22, Luk 4.32Mo꞉wo꞉ ha꞉, elo꞉ wido꞉ a꞉no꞉, elelo꞉ wida꞉sen kaluwa꞉lo꞉ wida꞉sen o꞉leau wido꞉ma. E wilo꞉ di kaluwa꞉lo꞉ halaido꞉ sa꞉lan au wido꞉.

7:1: Lom 2.1, 1Kol 4.5, Ya꞉m 4.11-12

*7:3: I dafen a꞉la꞉do꞉ bale sa꞉lab a꞉no꞉ hala dimido꞉ alan e amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ hena꞉ mula꞉su a꞉la꞉do꞉ bale sa꞉lab a꞉no꞉, hala dimido꞉ ha꞉lula꞉su a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉lab.

7:7: Mak 11.24, Yo꞉n 14.13, 15.7, 16.23-24

7:8: 1Yo꞉n 3.22, 5.14-15

7:11: Ya꞉m 1.17

7:12: Madi 22.39-40, Luk 6.31, Lom 13.8-10

7:15: Madi 24.24, Ilig 20.29, 2Bid 2.1

7:16: Gala 5.19-22, Ya꞉m 3.12

7:19: Madi 3.10, Luk 3.9, Yo꞉n 15.6

7:20: Madi 12.33

7:21: Luk 6.46, Ya꞉m 1.25

7:23: Song 6.8, 2Tim 2.19

7:29: Mak 1.22, Luk 4.32