8
Ya꞉su eyo꞉ aintalo꞉ dowo꞉ kalu nowo꞉ falele alifa꞉
Mak 1.40-45, Luk 5.12-16
Ya꞉suwo꞉ misio꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ololo tindabiki, kaluka꞉isaleyo꞉ mada modo꞉le ko꞉lo꞉ e kudu mio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu aintalo꞉ dowo꞉ imilig nowo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, gulalu misa꞉fu alilakiyo꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Kalu Alan, nelo꞉ falele alifa꞉no꞉ halaido꞉wo꞉ geya a꞉lab ko꞉lo꞉, giyo꞉ o꞉lila꞉ asulalega, ne amilo꞉ ainta we imulu alitaki, nafale ta꞉foma꞉ki asulab.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ dagiyo꞉ talagala꞉sa꞉ga꞉, kalu a꞉ma꞉ do꞉mo꞉wa golaki a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ o꞉li dimidama꞉nigo꞉l. Ge nafale doma.” Wigibo a꞉naka kalu amilo꞉ ainta sen a꞉no꞉ imulu alitaki, e nafale ta꞉fo꞉. Wkp 14.1-32, Madi 9.30, Luk 17.14A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ kalu o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge amilo꞉ dimido꞉l we kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ mada sa꞉la꞉so꞉boka꞉. Ko꞉sega ge bobalo꞉ so꞉mea꞉sen kalulo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, emo꞉ wida꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Mo꞉sa꞉s elo꞉ boba dimia꞉no꞉ ele saefa꞉ o꞉leau dimia꞉bi. Giyo꞉ a꞉la꞉dimidalikiyo꞉, kaluka꞉isale iliyo꞉ ge falelo꞉lo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ib,” a꞉la꞉sio꞉.
Ame misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ ene tilidabuwo꞉ kalaba wido꞉
Luk 7.1-10
Ya꞉suwo꞉ Kabaniom amisa꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Loma꞉ ame kalulo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu noma꞉yo꞉ e asuwa꞉foma꞉ki dabu ba꞉ba꞉. “Kalu Alan, ni nanogdo꞉ dian kalu nowo꞉ do꞉mo꞉wo꞉ ko꞉go꞉neliaki, nagalo꞉wo꞉ alan dowo꞉ ko꞉lo꞉, ene ayami uwo꞉ba alifo꞉lab.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne ya꞉ga꞉yo꞉, ko꞉go꞉neli kalu ko falele alifa꞉nigo꞉l.” A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉, ame misa꞉ kalu eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan, ne wilo꞉ma kalu ko꞉lo꞉, ge ni a usa mia꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉. Ko꞉sega ge konaka iliki, giyo꞉ to ko꞉ sa꞉lalega, ni nanogdo꞉ dian kalu a꞉no꞉ o꞉li falele alifa꞉ib. Niyo꞉ a꞉la꞉tili asulo꞉ mo꞉wo꞉, no꞉no꞉n ne, misa꞉ kalu noma꞉ bo꞉fo꞉labikiyo꞉, niyo꞉lo꞉ ame kalu nolo꞉ bo꞉fo꞉lo꞉l. Niyo꞉ ‘Hamana’ a꞉lab amio꞉, iyo꞉ ha꞉na꞉sen, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ‘Mena’ a꞉lab amio꞉, iyo꞉ ya꞉sen. Ni nanogdo꞉ dian kalumo꞉wo꞉ ‘Dimidama’ a꞉la꞉sa꞉lab amio꞉, iliyo꞉ dimida꞉sen.”
10 Ya꞉suwo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉ga꞉ modakiyo꞉, kaluka꞉isale elo꞉ kudu ya꞉len o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Kalu wema꞉ tilidabuwo꞉ hendele alan dowo꞉ ko꞉lo꞉, Isolael hen wenamio꞉ ne kaluka꞉isaleya꞉ tilidabu we o꞉ngo꞉wo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉. 11  Luk 13.29Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. Kaluka꞉isaleyo꞉ ofdo꞉ yan doba꞉da꞉yo꞉lo꞉, ofdo꞉ tinan doba꞉da꞉yo꞉lo꞉ kegenelia꞉sa꞉ga꞉, Ablahamo꞉, Aisa꞉go꞉, Ya꞉kobo꞉ Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ hen us a꞉namio꞉ ua sagala꞉li silikiyo꞉, ma꞉no꞉wo꞉ a꞉na na꞉li mesa꞉ib. 12  Madi 22.13, 25.30, Luk 13.28Ko꞉sega kaluka꞉isale Godeya꞉ ene hena mesea꞉kilo꞉ tamin amilo꞉ da꞉feyo꞉ i a꞉no꞉, Gode eyo꞉ ha꞉la꞉ amilo꞉ sololi a꞉lab a꞉na sandifa꞉ib. Iyo꞉ a꞉no꞉ siliki, kulufa꞉yakiyo꞉ ya꞉foda꞉li mesa꞉ib.”
13 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ ame kalulo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge a꞉ma꞉la꞉ hamana. Go꞉no꞉ndo꞉ tili asulab o꞉leau ka gelo꞉wa fa꞉la꞉doma꞉ib.” A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ene nanogdo꞉ dian kalu a꞉no꞉ wigibo a꞉naka falele alifa꞉.
Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ falele alifelo꞉
Mak 1.29-34, Luk 4.38-41
14 Ya꞉suwo꞉ Bidaya꞉ aya tina꞉sa꞉ga꞉ Bidaya꞉ ingaya꞉ anowo꞉, ofo꞉ walaf bo꞉lo꞉ ko꞉lo꞉, ene uwo꞉ba alifo꞉lena ba꞉ba꞉ 15 Ya꞉su eyo꞉ ga a꞉ma꞉ dagiya golabiki, wigibo a꞉naka ofo꞉wo꞉ bulutaki, walaf a꞉no꞉ falelabiki, e dasilia꞉ga꞉ ma꞉no꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ Ya꞉sumo꞉ dimi.
16 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ga꞉lole a꞉namio꞉, kaluka꞉isale mama mogago꞉lo꞉ dowo꞉wo꞉ modo꞉ elo꞉wa tililia꞉ mio꞉. Ya꞉suwa꞉ to halaido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ mama mogago꞉ a꞉no꞉ o꞉luga꞉felo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale walafdo꞉ bo꞉lo꞉ ko꞉lo꞉ elo꞉ amilo꞉ tililia꞉ mio꞉ a꞉no꞉ eyo꞉ tambo falele alifelo꞉. 17  Ais 53.4Ya꞉su elo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kalu Aisaya, eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ilili alifa꞉. To saefa꞉ a꞉no꞉ we, “Ni amilo꞉ walaf dowab a꞉no꞉ ene dila꞉sa꞉ga꞉ dia꞉gane,” a꞉la꞉sio꞉.
Ya꞉su eyo꞉ e kudu yakilo꞉ dimidama꞉no꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉
Luk 9.57-62
18 Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ e kuduyakilo꞉ kegeo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, eyo꞉ enedo꞉ tiliwida꞉sen kalumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ Ga꞉lili ho꞉n golo꞉ we ta꞉nota꞉ga꞉ nodo honona ha꞉na꞉niki,” a꞉la꞉sio꞉. 19 To a꞉no꞉ sa꞉labikiyo꞉, elelo꞉ wida꞉sen kalu nowo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Widan kalu, gelo꞉ siab amio꞉, ne ge kudu sia꞉mela꞉no꞉,” a꞉la꞉sio꞉. 20  2Kol 8.9Ya꞉su eyo꞉ kalu emo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Saila gasalo꞉ mesa꞉no꞉wo꞉ hen aluwo꞉ a꞉lab, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉ba꞉yo꞉lo꞉ us silia꞉fa꞉no꞉wo꞉ ayo꞉ a꞉lab. Ko꞉sega Kalule Dowo꞉ e, a enedo꞉leyo꞉ mada aundo꞉ma,” a꞉la꞉sio꞉. 21  1Kin 19.20A꞉la꞉ta꞉ga꞉ elo꞉ kudu sia꞉len kalu noma꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne ge kudu mia꞉no꞉ ko꞉sega, tamin amio꞉ ni amisa꞉na a꞉ma꞉la꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, do sowo꞉ ko꞉le dali alita꞉ga꞉yo꞉, ge a꞉na kudu mia꞉no꞉wo꞉ o꞉liya꞉le?” 22 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kaluka꞉isale ne amilo꞉ mo꞉tilida꞉dab a꞉no꞉ sowo꞉ o꞉ngo꞉ sab ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale i a꞉ma꞉yo꞉ iasi sowo꞉ a꞉no꞉ ini dalima꞉ki ta꞉foma. Ge ne kudu mena.”
Ya꞉su e fufalo꞉ biso꞉wo꞉ e
Mak 4.35-41, Luk 8.22-25
23 Ya꞉suwo꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉labiki, enedo꞉ tiliwida꞉sen kaluwo꞉lo꞉ e kudu ane. 24  Song 4.8Iyo꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉ ho꞉n golo꞉ usa dowabiki, fufa halaido꞉wo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, ho꞉n ko꞉su a꞉na ba꞉labikiyo꞉, ho꞉no꞉ do꞉lilia꞉ga꞉ tinaki, ho꞉n ko꞉suwo꞉ ho꞉na tina꞉no꞉wo꞉ ko꞉na꞉ma dowo꞉. Ko꞉sega fufalo꞉ ya꞉lab a꞉namio꞉ Ya꞉suwo꞉ alifo꞉len. 25 Enedo꞉ tiliwida꞉sen kaluwa꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ digida꞉yaki, “Alan nio꞉ soma꞉nigab ko꞉lo꞉, giyo꞉ nio꞉ asuwa꞉foma,” a꞉la꞉sio꞉. 26  Madi 14.31, Song 89.9Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Gio꞉ tilidabuwo꞉ ha꞉lula꞉sulo꞉b. Gio꞉ tagio꞉ mada alan dowabko꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉?” A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ Ya꞉su e dasilia꞉ga꞉, fufa o꞉lia꞉ ho꞉n golo꞉ o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ bulufoma꞉kiyo꞉ towo꞉ halaido꞉ sa꞉labiki, fufa o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ a꞉na bulufo꞉. 27 Enedo꞉ tiliwida꞉sen kalu iyo꞉ dimidab a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉, molo tandeaki egelebo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Fufa o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ elo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ kudu ha꞉nab we, kalu we o꞉bo꞉ngo꞉wa꞉le?”
Ya꞉su eyo꞉ mama mogago꞉lo꞉ dowo꞉ kalu a꞉la꞉yo꞉ falele alifa꞉
Mak 5.1-20, Luk 8.26-39
28 Iyo꞉ ho꞉no꞉ ta꞉nota꞉ga꞉ Gadala hen a꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉, kalu a꞉la꞉ mama mogago꞉lo꞉ dowo꞉ a꞉no꞉ sowo꞉ kalulo꞉ dali alifela꞉sena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉suwo꞉ a꞉na gido꞉. Kalu a꞉la꞉ a꞉ma꞉ halaido꞉wa꞉yo꞉ kalu nolo꞉ yasala꞉ma꞉no꞉ dowa꞉sen ko꞉lo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ tog a꞉namida꞉yo꞉ mo꞉ha꞉na꞉sen. 29  Mak 1.24, Luk 4.41A꞉la꞉ma꞉yo꞉ ganagilia ho꞉le sa꞉laki, “Godeya꞉ So꞉wa giyo꞉ nimo꞉wo꞉ o꞉b dimidama꞉nigaya? Da꞉feyo꞉ ho꞉len a꞉no꞉ o꞉semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, giyo꞉ nimo꞉wo꞉ nagalo꞉wo꞉ waga dimia꞉nigaya? Wangabiki mogagila꞉ma꞉nigaya?” 30 Ko꞉na꞉ma a꞉namio꞉ kabo fofo꞉wo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ ma꞉no꞉ na꞉li sen. 31 Mama mogago꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉sumo꞉ ha꞉nolo sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Giyo꞉ nio꞉ o꞉lusa꞉ma꞉no꞉ a꞉lalega, nio꞉ kabo fofo꞉ honona ti hamana꞉ki ta꞉foma,” a꞉la꞉sio꞉. 32 Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ “Hamana” a꞉la꞉sa꞉labiki, iyo꞉ ha꞉la꞉ya sili alita꞉ga꞉yo꞉, kabo sen a꞉na tiane. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kabo i a꞉no꞉ do꞉mo꞉ gede to꞉lolo꞉ a꞉na nai tina꞉sa꞉ga꞉, ho꞉n golo꞉wa tina꞉siaki, kanda sowo꞉. 33 Kalu kabolo꞉ bo꞉fo꞉lowa꞉sen a꞉no꞉ nai ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, inin amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉ kabo amilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉lia꞉ kalu a꞉la꞉ amilo꞉ mama mogago꞉ o꞉luso꞉no꞉ a꞉no꞉ tambo malola꞉i ane. 34 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ amisa꞉n kaluka꞉isale tambowo꞉ Ya꞉suwo꞉ galima꞉ni ane. Iyo꞉ Ya꞉suwo꞉ galilia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e hen ililo꞉ a꞉no꞉ ta꞉fo꞉ hamana꞉ki towo꞉ halaido꞉ sio꞉.

8:4: Wkp 14.1-32, Madi 9.30, Luk 17.14

8:11: Luk 13.29

8:12: Madi 22.13, 25.30, Luk 13.28

8:17: Ais 53.4

8:20: 2Kol 8.9

8:21: 1Kin 19.20

8:24: Song 4.8

8:26: Madi 14.31, Song 89.9

8:29: Mak 1.24, Luk 4.41