3
Yo꞉n 1.12-13, 16.3Wai! Gode eyo꞉ nio꞉ mada alan asulo꞉ ko꞉lo꞉ nio꞉ ene so꞉waka꞉ a꞉la꞉safo꞉lab. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ hendele Godeya꞉ so꞉wa ko꞉lo꞉lab. Henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ Do Godeyo꞉ mo꞉fanda asulo꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ nio꞉lo꞉ mo꞉fanda asulab. 2Kol 3.18Ne mili, nio꞉ o꞉go꞉ Godeya꞉ so꞉wa dowab. Gode eyo꞉ tif amio꞉ nio꞉ we o꞉ngo꞉ doma꞉ib a꞉la꞉likiyo꞉, kalab amio꞉ o꞉semo꞉wido꞉. Ko꞉sega Ya꞉suwo꞉ kalaba fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, e wengo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ hendele misio꞉ ba꞉ba꞉ib ko꞉lo꞉, nio꞉ e o꞉ngo꞉ka doma꞉ib. Kaluka꞉isale abeyo꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ hendele fa꞉la꞉domabesa꞉ a꞉la꞉likilo꞉ yasila꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, ene asulo꞉ amio꞉ mogago꞉ a꞉dimidama꞉no꞉wo꞉ eleta꞉ga꞉, e Ya꞉su o꞉ngo꞉ go꞉go꞉do꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉lab.
Mogago꞉ dimidan man o꞉lia꞉ Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉sab man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ imilo꞉ dowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ man mogago꞉ dimida꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ a꞉no꞉ o꞉go꞉sa꞉lab. Yo꞉n 1.29, 1Bid 2.22-24, 1Yo꞉n 2.2Ya꞉su eyo꞉ nili mogago꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ dila꞉ma꞉no꞉ mio꞉ a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ asulo꞉. Mogago꞉ imilise nowo꞉ e amio꞉ aundo꞉ma. Kalu abeyo꞉ Ya꞉su e o꞉lia꞉lo꞉ dowab a꞉ma꞉yo꞉ mogago꞉wo꞉ mo꞉dimida꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu abeyo꞉ man mogago꞉lo꞉ dimida꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, ene asulo꞉ amio꞉ Ya꞉suwo꞉ mo꞉ba꞉daki, e mo꞉fanda asulab.
Ni so꞉wa i, kalu imilig noma꞉yo꞉ gio꞉ dikili sa꞉labena꞉ki, gio꞉ dinafa yasi dowa꞉bi! Ya꞉su Keliso e digalo꞉ ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale abeyo꞉ man digalo꞉lo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉, e hendele digalo꞉, Ya꞉su e o꞉ngo꞉ dowab. Yo꞉n 8.44Sa꞉da꞉na꞉yo꞉ tamina a꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉go꞉lo꞉, mogago꞉wo꞉ dimida꞉i ya꞉lab ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale abeyo꞉ man mogago꞉lo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉, e Sa꞉da꞉na꞉ a꞉no꞉ ilikigab. Godeya꞉ ene So꞉wayo꞉ Sa꞉da꞉na꞉ya꞉lo꞉ nanogo꞉ dimida꞉i ha꞉na꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ bidila꞉ma꞉ni mio꞉. 1Yo꞉n 5.18Kalu abeyo꞉ Godeya꞉ so꞉wa dowab a꞉no꞉, Godeya꞉ mela꞉no꞉wo꞉ eya dowo꞉ ko꞉lo꞉, man mogago꞉wo꞉ mo꞉dimida꞉sen. E Godeya꞉ so꞉wa ko꞉lo꞉, mogago꞉wo꞉ mada mo꞉dimida꞉mela꞉ib. 10 Ge Godeya꞉ ene So꞉wa o꞉lia꞉ Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ inso꞉ o꞉lia꞉ a꞉la꞉do꞉ ele ba꞉ba꞉no꞉wo꞉ we. Kaluka꞉isale abeyo꞉ man digalo꞉lo꞉ mo꞉dimida꞉lab a꞉no꞉, e Godeya꞉ so꞉wama. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ tilidabu kaluka꞉isale nowo꞉mbo꞉wo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mo꞉disa꞉lab a꞉no꞉lo꞉, e Godeya꞉ so꞉wama.
Tilidabu kalu nowo꞉mbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉bi
11  Yo꞉n 13.34Nio꞉ nol o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉lubi a꞉la꞉do꞉ wido꞉ a꞉no꞉ gio꞉ tamina dabu. 12  Mo꞉mo꞉ 4.8A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ Ka꞉in e o꞉ngo꞉wo꞉ dowa꞉so꞉bo. E mogago꞉lelo꞉ dimida꞉sen Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ inso꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ene aowo꞉ so꞉no꞉. Elo꞉ so꞉no꞉wo꞉ mo꞉wo꞉ we. Ka꞉in e man mogago꞉ dimida꞉len. A꞉ibol e man digalo꞉ dimida꞉len ko꞉lo꞉, Ka꞉ina꞉yo꞉ ene aowo꞉ a꞉na sana sowo꞉. 13  Yo꞉n 5.18-19Henfelo꞉ kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ tilidabu kaluka꞉isale gimo꞉wo꞉ kele asula꞉sa꞉ga꞉ mo꞉bealikiyo꞉, gio꞉ iliga꞉so꞉bo. 14  Yo꞉n 5.24Tamin amio꞉ nio꞉ soma꞉no꞉lo꞉ doba꞉da꞉ elen ko꞉sega nio꞉ a꞉no꞉ o꞉ma tiginita꞉ga꞉, mela꞉no꞉ usa fa꞉la꞉dofo꞉lo꞉l. Niliyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉ mo꞉wo꞉ niliyo꞉ tilidabu kaluka꞉isale no o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉sen. Kalu abeyo꞉ nowo꞉mbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mo꞉disa꞉lalega, e soma꞉no꞉lo꞉ doba꞉da꞉ a꞉lab. 15  Kala 21.8Kalu abeyo꞉ ene ao nowo꞉mbo꞉wo꞉ kele asulakilo꞉ mo꞉bea꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, kalu sana sowano꞉ o꞉ngo꞉ dowab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu sana sowan a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ e amio꞉ mo꞉dofo꞉likigab, a꞉la꞉bo꞉ gio꞉ asulo꞉.* Kalu nowo꞉mbo꞉lo꞉ mo꞉bea꞉lab o꞉lia꞉ kalu sana sowab o꞉lia꞉ man dimidan a꞉la꞉ a꞉no꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ imilise o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ba꞉dab.
16  Yo꞉n 13.1, Gala 1.4Ya꞉suwa꞉yo꞉ ni asulakilo꞉, ene mela꞉no꞉ wala꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ao nowo꞉lia꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wido꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉lo꞉ nao nowo꞉ asulakiyo꞉, nili mela꞉no꞉wo꞉lo꞉ a꞉la꞉wala꞉ma꞉niki. 17  Lo 15.7Kaluka꞉isale abeyo꞉ e kelego꞉wo꞉ o꞉li deliki, tilidabu kaluka꞉isale kelego꞉lo꞉ma a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ mo꞉nofolalega, Godeya꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ e amio꞉ aundo꞉ma. 18  Ya꞉m 2.15-16Ni so꞉wa i, giliyo꞉ to mosowa꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ a꞉la꞉bo꞉ mego꞉fa꞉yo꞉ madaliyo꞉ sa꞉la꞉so꞉bo. Ko꞉sega kalu nowo꞉mbo꞉wo꞉ hendele nofolakiyo꞉, gio꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki to sio꞉ aumbo꞉, nanogo꞉ hendele dagiya꞉yo꞉ dimida꞉bi.
19-20 Niliyo꞉ a꞉la꞉dimidalikiyo꞉, nio꞉ Godeya꞉ eno꞉ a꞉la꞉bo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, nio꞉ Godeya꞉ siwa꞉la ilikiyo꞉, nio꞉ mo꞉sendelowaki ha꞉saka doma꞉no꞉. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉ ene asulo꞉ nafale a꞉ma꞉yo꞉ nili asulo꞉wo꞉ tininila꞉sa꞉ga꞉, kelego꞉ tambowo꞉ e asululi ko꞉lo꞉lab. 21-22  Hibu 4.16Ne mili, asulo꞉ ninido꞉ma꞉yo꞉ mo꞉sendelo alitalega, nio꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ tagio꞉ mo꞉dowaki, Godemo꞉lo꞉ dabu ba꞉dab a꞉ma꞉yo꞉ hendele dimia꞉ib. Mo꞉wo꞉ nio꞉ Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉naki, man elo꞉ asulab aumbo꞉ dimida꞉i ya꞉len. 23  Yo꞉n 6.29, 13.34Godeya꞉ to saefa꞉yo꞉ we. Nio꞉ ene So꞉wa, Ya꞉su Kelisowa tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉, kalu nowo꞉mbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉bi. Elo꞉ tamin amilo꞉ to saefa꞉yo꞉ o꞉m ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉bi. 24  1Yo꞉n 4.13Kaluka꞉isale abeyo꞉ elo꞉ to saefa꞉yo꞉ kudu ha꞉nab a꞉no꞉, e Godeya dowab ko꞉lo꞉ Gode elo꞉ kalu a꞉no꞉lia꞉yo꞉ dowab. Godeyo꞉ ni o꞉lia꞉ a꞉lab a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ asuluma꞉ki, Godeya꞉ Mama nimo꞉lo꞉ dimi a꞉ma꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ wida꞉lab.

3:1: Yo꞉n 1.12-13, 16.3

3:2: 2Kol 3.18

3:5: Yo꞉n 1.29, 1Bid 2.22-24, 1Yo꞉n 2.2

3:8: Yo꞉n 8.44

3:9: 1Yo꞉n 5.18

3:11: Yo꞉n 13.34

3:12: Mo꞉mo꞉ 4.8

3:13: Yo꞉n 5.18-19

3:14: Yo꞉n 5.24

3:15: Kala 21.8

*3:15: Kalu nowo꞉mbo꞉lo꞉ mo꞉bea꞉lab o꞉lia꞉ kalu sana sowab o꞉lia꞉ man dimidan a꞉la꞉ a꞉no꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ imilise o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ba꞉dab.

3:16: Yo꞉n 13.1, Gala 1.4

3:17: Lo 15.7

3:18: Ya꞉m 2.15-16

3:21-22: Hibu 4.16

3:23: Yo꞉n 6.29, 13.34

3:24: 1Yo꞉n 4.13