5
Ba꞉ta꞉sda ho꞉n golo꞉ amio꞉ Ya꞉su eyo꞉ kalu nowo꞉ falele alifa꞉
Tif amio꞉ Yu kaluwa꞉lo꞉ gulugululan alan ho꞉len nowo꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, Ya꞉suwo꞉ Ya꞉lusalem ane. Ya꞉lusalem ilif us a꞉namio꞉ Sibilo꞉ Ha꞉na꞉sen Tog anib amio꞉ ho꞉n golo꞉ nowo꞉ delen ko꞉lo꞉, ho꞉n a꞉no꞉ Alam towa꞉yo꞉ Ba꞉ta꞉sda a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. Ha꞉fo꞉lo꞉ mesa꞉no꞉ a bila꞉fo꞉wo꞉ ho꞉n golo꞉ anib a꞉na elen. 3-4 A a꞉namio꞉ walafdo꞉ dosdo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉, siyo꞉ ko꞉no꞉lo꞉, giligi seno꞉lo꞉, ko꞉go꞉neli kaluka꞉isaleyo꞉lo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ ho꞉n anib a꞉na sen.
Kalu nowo꞉ a꞉namilo꞉ seno꞉, donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ otalen a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ola꞉fo꞉ a꞉no꞉ e giligo꞉ sen. Ya꞉su eyo꞉ kalu a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉, e donayo꞉ modo꞉ a꞉namio꞉ giligi seno꞉lo꞉b a꞉la꞉asulakiyo꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Ge walaf ko falelema꞉ki asulaya?” Walaf kalu eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu alan, ho꞉no꞉ ko꞉gobayab amio꞉, ne ho꞉n usa hamana꞉kilo꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉ kalu nowo꞉ aundo꞉ma dowa꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ne ho꞉na ti ha꞉na꞉no꞉ dowab amio꞉, kalu nowo꞉ e ko꞉le tamina tinaba ta꞉ta꞉sen.” Madi 9.6A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge dasima! Go꞉no꞉n geo꞉ndo꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ hamana.” Wigibole a꞉naka kalu a꞉no꞉ falele alifa꞉ ko꞉lo꞉, ene geo꞉ndo꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ a꞉na ane.
Dimido꞉ we Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len a꞉nami go꞉. 10  Neh 13.19, Jer 17.21-22A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yu ko꞉go꞉do꞉ kalu iliyo꞉ falele alifa꞉ kalu emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “O꞉go꞉ Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len ko꞉lo꞉ gilo꞉ geo꞉ndo꞉ dia꞉ha꞉nab koma꞉yo꞉, nili ele difa꞉ a꞉no꞉ gi o꞉go꞉sab.” 11 Ko꞉sega eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nelo꞉ falele alifa꞉ kalu a꞉ma꞉yo꞉ ‘Geo꞉ndo꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ hamana’ a꞉la꞉sio꞉ ko꞉lo꞉ dia꞉ho꞉no꞉l.” 12 A꞉la꞉sa꞉labiki iliyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “ ‘Ge geo꞉ndo꞉wo꞉ dia꞉ga꞉ hamana’ a꞉la꞉bo꞉ kalu abe sa꞉labeyo꞉?” 13 Ko꞉sega kalu elo꞉ falele alifa꞉ a꞉no꞉ e mo꞉asulo꞉. Mo꞉wo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ kegeo꞉ ko꞉lo꞉, Ya꞉su e us a꞉naka kelege dowabiki, kalu elo꞉ falele alitab a꞉no꞉ e mo꞉fanda ba꞉ba꞉.
14 A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ Ya꞉suwo꞉ Godeya꞉ Malilo꞉ A ilif tolo꞉ usa tina꞉sa꞉ga꞉, kalu a꞉no꞉ a꞉na elena galilia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Dabuma! O꞉go꞉ ge o꞉li dowo꞉lo꞉biki, hida꞉yo꞉ alan nowo꞉ gelo꞉ amio꞉ a꞉fa꞉la꞉dowabena꞉ki, ge man mogago꞉wo꞉ wa꞉kabiyo꞉ dimida꞉so꞉bo!” 15 A꞉la꞉sa꞉labi da꞉da꞉ga꞉yo꞉, kalu a꞉no꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Yu ko꞉go꞉do꞉ kalumo꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Nelo꞉ falele alifa꞉ a꞉no꞉ Ya꞉suwa꞉ go꞉lo꞉bo” a꞉la꞉sio꞉. 16 Ya꞉su eyo꞉ kelego꞉ we o꞉ngo꞉wo꞉ Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉lena dimida꞉len ko꞉lo꞉, Yu ko꞉go꞉do꞉ kalu iliyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ a꞉na dimia꞉len. 17 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Dowa꞉yo꞉ nanogo꞉ ho꞉leno꞉ tambo dia꞉li mio꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉lo꞉ nanogo꞉ we a꞉na dimida꞉lo꞉l.” 18  Madi 26.4, Yo꞉n 7.1, 10.30To a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉na ilikiyo꞉, Yu ko꞉go꞉do꞉ kalu iliyo꞉ Ya꞉su e sanala꞉ma꞉no꞉ a꞉la꞉liki togo꞉ halaido꞉ kedo꞉. Mo꞉wo꞉ Ya꞉su eyo꞉ Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len amilo꞉ nanog di a꞉no꞉ ko꞉mba. Eyo꞉ Godeyo꞉ iyaka꞉ a꞉la꞉sio꞉ ko꞉lo꞉, to a꞉namio꞉ Ya꞉su elo꞉ Gode o꞉ngo꞉ka imili dowab a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ to a꞉no꞉lia꞉ dikudaki, sanala꞉ma꞉no꞉ kedo꞉.
19  Yo꞉n 5.30A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ fanda widaki a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ to we hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l. So꞉wa eyo꞉ ene asulo꞉wa꞉yo꞉ nanogo꞉ mada mo꞉dimida꞉sen. Ko꞉sega Iyaya꞉lo꞉ dimidabikilo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉leko꞉ dimidama꞉ib. Iyaya꞉lo꞉ dimidab aumbo꞉, Inso꞉wa꞉yo꞉lo꞉ a꞉la꞉ka dimidama꞉ib. 20 Mo꞉wo꞉ iyaya꞉yo꞉ ene Inso꞉wo꞉ mada alan asulo꞉ ko꞉lo꞉, elo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ inso꞉mo꞉wo꞉ tambo wida꞉lab. Hendele, gio꞉ iligaki molo asuluma꞉no꞉ a꞉no꞉ bo꞉ba꞉kiyo꞉, o꞉gdo꞉ dimido꞉ we ha꞉lula꞉su o꞉ngo꞉ ta꞉taki, Iyaya꞉yo꞉ nanog halaido꞉ alan nolo꞉ emo꞉ dimidama꞉ki walama꞉ib. 21 Iyaya꞉yo꞉ sowo꞉ kaluwo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimiaki dasi alita꞉sen. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ aumbo꞉, Inso꞉wa꞉yo꞉lo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ kaluka꞉isale enedo꞉ dimia꞉no꞉ asulab o꞉mo꞉ dimia꞉sen. 22  Yo꞉n 5.27, Ilig 10.42Iyaya꞉yo꞉ kaluka꞉isale imilig nowo꞉ mo꞉walilakiyo꞉ mo꞉aloba꞉ma꞉ib. Ko꞉sega eyo꞉ mo꞉walilakilo꞉ aloba꞉ma꞉no꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ Inso꞉mo꞉ tambo dimi ko꞉lo꞉lab. 23  Fili 2.10-11, 1Yo꞉n 2.23Elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ we. Kaluka꞉isale iliyo꞉ Iyamo꞉lo꞉ wabudan o꞉leaumbo꞉, Inso꞉mo꞉wo꞉lo꞉ a꞉la꞉ka wabuluma꞉ki dimido꞉. Kaluka꞉isale abeyo꞉ Inso꞉lo꞉ mo꞉wabuda꞉sen a꞉ma꞉yo꞉, elo꞉ iliga꞉fo꞉ Iya a꞉no꞉lo꞉ mada mo꞉wabuda꞉sen.
24  Yo꞉n 3.15-18“Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Kalu abeyo꞉ ni to sio꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, nelo꞉ iliga꞉fo꞉ kalulo꞉ tili asulab a꞉no꞉, e mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ di ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ kalu a꞉no꞉ mo꞉walilabdo꞉ a꞉namio꞉ e mo꞉falasila꞉ma꞉ib. E soma꞉no꞉lo꞉ doba꞉da꞉lo꞉ elen a꞉no꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, o꞉ma mela꞉no꞉ usa tiane ko꞉lo꞉lab.
25 “To we gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Ho꞉len no amio꞉ kaluka꞉isale sowo꞉ o꞉ngo꞉ elen a꞉no꞉ Godeya꞉ ene So꞉waya꞉ dagano꞉ da꞉ba꞉ib ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale o꞉lo꞉ da꞉dab a꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dia꞉ib. Ho꞉len a꞉no꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉doma꞉nigab. Hendele ho꞉len a꞉no꞉ o꞉ma fa꞉la꞉dowab. 26 Mela꞉no꞉ mo꞉wo꞉ Iya amio꞉ a꞉lab ko꞉lo꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ inso꞉mo꞉wo꞉ dimiabiki, mela꞉no꞉ mo꞉ a꞉no꞉ e amio꞉lo꞉ a꞉lab. 27 Kalule Dowo꞉wo꞉ e ko꞉lo꞉, Iyaya꞉yo꞉ kaluka꞉isale mo꞉walilima꞉no꞉ a꞉no꞉ halaido꞉wo꞉ emo꞉ dimi. 28-29  Dan 12.2, Madi 16.27, Ilig 24.15Gio꞉ to nilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉ iliga꞉so꞉bo! Ho꞉len nowo꞉ fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, kaluka꞉isale sowo꞉ ko꞉lo꞉ daido꞉ amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ Kalule Dowo꞉wa꞉ dagano꞉ da꞉dalikiyo꞉, iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasilia꞉ga꞉ handaloma꞉ib. Kaluka꞉isale abeyo꞉ man nafalelo꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ dasilia꞉ga꞉yo꞉, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ man mogago꞉lelo꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ dasilia꞉ga꞉yo꞉, mo꞉walila꞉sa꞉ga꞉ falasila꞉ma꞉no꞉ us a꞉na doma꞉ib.
Ya꞉su e kalu o꞉ba꞉le a꞉laki nolba꞉yo꞉ fanda sio꞉
30  Yo꞉n 5.19, 6.38“No꞉no꞉n asulo꞉ amio꞉ kelego꞉ imilise nowo꞉ mada mo꞉dimidama꞉no꞉. Godeya꞉lo꞉ nemo꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ a꞉na mo꞉walilo꞉l. No꞉no꞉ndo꞉ asulab aumbo꞉ mo꞉kudu ha꞉nakiyo꞉, nelo꞉ iliga꞉fo꞉ kalu elo꞉ asulab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉naki, digalo꞉le mo꞉walilo꞉l. 31 Ne nina꞉li iliki, kalu we o꞉ngo꞉ a꞉la꞉li kalab ami so꞉lo꞉loga, nilo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ hendele a꞉la꞉bo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ mo꞉tilida꞉ba꞉ib. 32 Ko꞉sega kalu nowo꞉ a꞉lab* “Kalu nowo꞉ a꞉lab” a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ Godeyo꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fe sa꞉lab. ko꞉lo꞉, ne kalu o꞉ba꞉le a꞉lakiyo꞉ eyo꞉ fanda sio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne ko꞉lo꞉ elo꞉ fanda sa꞉lab a꞉no꞉ niyo꞉ mada hendele sa꞉lab a꞉la꞉asulo꞉.
33 “Giliyo꞉ Yo꞉na꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ dabuma꞉kiyo꞉, kalu nolo꞉ elo꞉wa iliga꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, Yo꞉n elo꞉ ne ko꞉lo꞉ kalab amilo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ hendele. 34 Ne halale alitakiyo꞉, kaluwa꞉yo꞉ mo꞉sama꞉ki asulo꞉. Ko꞉sega Godeya꞉ gi ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ gasilia꞉no꞉ a꞉no꞉ asulaki, niyo꞉ Yo꞉n elo꞉ to widab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ so꞉lo꞉l. 35 Yo꞉n elo꞉ to wido꞉ a꞉no꞉ nafa do꞉itab amilo꞉ ho꞉len ko꞉lo꞉ ho꞉lea꞉tan o꞉ngo꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, fog abolda꞉su a꞉namio꞉ gio꞉ ho꞉len us a꞉na sagala꞉liki sen.
36  Yo꞉n 3.2, 14.11“Ko꞉sega kelego꞉ nol da꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ Yo꞉n elo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ tinio꞉ ko꞉lo꞉, kelego꞉ a꞉no꞉ nanog nilo꞉ dimida꞉lo꞉lo꞉ o꞉m. Nanog we Dowa꞉yo꞉ nemo꞉ ditandala꞉ma꞉ki dimi ko꞉lo꞉, niyo꞉ we a꞉na dimido꞉l. Nanog nilo꞉ dimido꞉l a꞉ma꞉yo꞉ ne kalu o꞉ba꞉le a꞉laki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Dowa꞉yo꞉ ne hendele iliga꞉fo꞉ a꞉la꞉liki kalaba fanda widaki gab.
37-38  Madi 3.17, Yo꞉n 5.32, 8.18“A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Do nelo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉ma꞉yo꞉lo꞉ ne ko꞉lo꞉ fanda widaki sio꞉. Ko꞉sega giliyo꞉ elo꞉ iliga꞉fo꞉ kalu a꞉no꞉ mo꞉tilidabu ko꞉lo꞉, gio꞉ Dowa꞉ towo꞉ mo꞉da꞉daki, e misio꞉ mo꞉ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene towo꞉lo꞉ gi usamio꞉ mo꞉da꞉lab.
39-40  Luk 24.27“Godeya꞉ to ko꞉lo꞉ bugo꞉ amilo꞉ da꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimia꞉ib a꞉la꞉asulab ko꞉lo꞉, gio꞉ to a꞉no꞉ ho꞉leno꞉ tambo agelakiyo꞉ aloba꞉da꞉sen. Godeya꞉ bugo꞉ wema꞉yo꞉ ne ko꞉lo꞉ kalaba wida꞉sen ko꞉sega, gio꞉ nelo꞉ amio꞉ mela꞉no꞉ dia꞉no꞉wo꞉ mo꞉beaki mo꞉yale.
41 “Kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ wi alan a꞉no꞉ nemo꞉ dimina꞉kiyo꞉ ne mo꞉asulo꞉. 42 Ko꞉sega ne gio꞉ asulo꞉l. Gili asulo꞉ us amio꞉, Godeya꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ma꞉no꞉ man a꞉no꞉ aundo꞉ma dowo꞉ ko꞉lo꞉lab a꞉la꞉asulo꞉l. 43 Ne Dowa꞉ wiya iliki mio꞉ ko꞉sega, giliyo꞉ ne mo꞉tilili ko꞉lo꞉lab. Ko꞉sega kalu nowo꞉ ene wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ yalega, giliyo꞉ e sagala꞉liki tililia꞉ib. 44 Giliyo꞉ gi usamilo꞉ wi alan dia꞉no꞉ a꞉no꞉ko꞉ asulab. Ko꞉sega Gode imilise elo꞉ wi alan gimo꞉lo꞉ dimia꞉no꞉ a꞉no꞉ gio꞉ mo꞉beab ko꞉lo꞉, giliyo꞉ waga tili da꞉ba꞉no꞉wa꞉le?
45 “Ko꞉sega gio꞉ Do Godeya꞉ siwa꞉l amilo꞉ mo꞉walilab a꞉namio꞉, kalu gililo꞉ hala dimido꞉lo꞉ kalab amilo꞉ walama꞉no꞉wo꞉ nimaka꞉. Kalu gilo꞉ asuwa꞉fa꞉ib a꞉la꞉do꞉ asulufo꞉lab a꞉no꞉ Mo꞉sa꞉s ko꞉sega, eyo꞉ gililo꞉ hala dimido꞉ a꞉no꞉ kalaba sa꞉ma꞉ib. 46  Ilig 3.22Giliyo꞉ Mo꞉sa꞉s e hendele tili asulo꞉ kibo꞉bowo꞉, nelo꞉ tili asulumabe. Mo꞉wo꞉ Mo꞉sa꞉s elo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ ne ko꞉lo꞉ sio꞉. 47 Ko꞉sega giliyo꞉ to elo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ mo꞉tili asulo꞉ ko꞉lo꞉, to nilo꞉ so꞉lo꞉l we waga tili da꞉ba꞉no꞉wo꞉?”

5:8: Madi 9.6

5:10: Neh 13.19, Jer 17.21-22

5:18: Madi 26.4, Yo꞉n 7.1, 10.30

5:19: Yo꞉n 5.30

5:22: Yo꞉n 5.27, Ilig 10.42

5:23: Fili 2.10-11, 1Yo꞉n 2.23

5:24: Yo꞉n 3.15-18

5:28-29: Dan 12.2, Madi 16.27, Ilig 24.15

5:30: Yo꞉n 5.19, 6.38

*5:32: “Kalu nowo꞉ a꞉lab” a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ Godeyo꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fe sa꞉lab.

5:36: Yo꞉n 3.2, 14.11

5:37-38: Madi 3.17, Yo꞉n 5.32, 8.18

5:39-40: Luk 24.27

5:46: Ilig 3.22