4
Ya꞉suwo꞉ Samalia ga o꞉lia꞉ tola꞉len
Yo꞉n 3.22Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ ho꞉na to꞉lolabiki, kaluka꞉isale iliyo꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu a꞉no꞉ agelo꞉ amio꞉, Ya꞉su elo꞉ma꞉yo꞉ Yo꞉n elo꞉ tili wida꞉sen kaluwo꞉ tiniab a꞉la꞉liki malola꞉i ane ko꞉lo꞉, Fa꞉lisi kalu iyo꞉ a꞉na dabu. Ko꞉sega hendele Ya꞉su eyo꞉ ho꞉n amio꞉ elo꞉ mo꞉to꞉lola꞉len. Enedo꞉ tili wida꞉sen kalu ili to꞉lola꞉len. Ya꞉su eyo꞉ malolo꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e Yudia heno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉ Ga꞉lili ha꞉na꞉ni ane.
Ya꞉su e Ga꞉lili a꞉na ha꞉nakiyo꞉, togo꞉ Samalia hen a꞉na ha꞉na꞉sen ko꞉lo꞉ e a꞉na tinia꞉li ane. Mo꞉mo꞉ 33.19, Jos 24.32A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ e Samalia hen a꞉namio꞉ Sikal amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Sikal amisa꞉n a꞉no꞉ Ya꞉koba꞉ kalu so꞉wa Yosa꞉bo꞉lo꞉ hen dimi anib a꞉na a꞉lab. Mo꞉lulo꞉ Ya꞉koba꞉lo꞉ ho꞉n si daido꞉wo꞉ a꞉na elen ko꞉lo꞉, Ya꞉suwo꞉ ko꞉na꞉ ya꞉la꞉ga꞉ disi dowabi bo꞉e yabikiyo꞉, e ho꞉n si daido꞉ anib a꞉na sen.
Samalia ga nowo꞉ ho꞉n wa꞉fa꞉ni a꞉na mio꞉ ko꞉lo꞉, Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Giyo꞉ ho꞉no꞉ nelo꞉ ma꞉niki wasu mea꞉no꞉wo꞉ o꞉liyo꞉?” Ya꞉suwa꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iyo꞉ ma꞉no꞉ kililia꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ amisa꞉na tiane ko꞉lo꞉, Ya꞉su e ina꞉li a꞉naka sen. Esra 4.1-5Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Samalia ga a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge Yu kalu. Ne Samalia ga ko꞉lo꞉ giyo꞉ nemo꞉wo꞉ ho꞉no꞉ waga wasu mena꞉ki sa꞉laya?” Elo꞉ a꞉la꞉do꞉ dabu ba꞉ba꞉yo꞉ mo꞉wo꞉ we. Yu kaluka꞉isale iliyo꞉ Samalia kaluka꞉isale o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉ege dowan. 10  Yo꞉n 7.37-38, Kala 21.6Ya꞉su eyo꞉ ga o꞉mo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Ga ge Godeya꞉lo꞉ boba dimia꞉no꞉ a꞉no꞉lia꞉, kalu gemo꞉lo꞉ ho꞉ndo꞉ wasu mena a꞉lab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ ge fanda asulo꞉ kibo꞉bowo꞉, giyo꞉ emo꞉ dabu ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, eyo꞉ mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab ho꞉n a꞉no꞉ gemo꞉wo꞉ wasu mebabe.” 11 A꞉la꞉sa꞉labiki ga a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉ “Ho꞉n daido꞉ we kiyo꞉ wi henba ko꞉lo꞉, gilo꞉ ho꞉ndo꞉ wasulia꞉sa꞉ga꞉lo꞉ dia꞉ fa꞉la꞉ma꞉no꞉wo꞉ kelego꞉wo꞉ aundo꞉ma. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ mela꞉no꞉lo꞉ dimia꞉lab ho꞉n a꞉no꞉ o꞉bamida꞉ dia꞉no꞉wo꞉? 12  Yo꞉n 8.53Nili ma꞉mu Ya꞉kob eyo꞉lo꞉, ene so꞉lo꞉wo꞉lo꞉, ene no꞉ fofo꞉wo꞉lo꞉ ho꞉n we na꞉la꞉ga꞉yo꞉, eyo꞉ ho꞉n we nimo꞉ na꞉melea꞉ki ta꞉fo꞉gane ko꞉lo꞉, Ya꞉kobo꞉ gi tinio꞉ a꞉la꞉ sa꞉laya꞉le?” 13 A꞉la꞉dabu ba꞉dabikiyo꞉, Ya꞉su eyo꞉ ga o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kaluka꞉isale abeyo꞉ ho꞉n welo꞉ nab a꞉no꞉ wa꞉kabiyo꞉ ho꞉n maiyo꞉wo꞉ a꞉doma꞉ib. 14  Yo꞉n 6.35Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ ho꞉n nilo꞉ dimia꞉no꞉ welo꞉ nab a꞉no꞉, e tif amio꞉ ho꞉n maiyo꞉wo꞉ mo꞉doma꞉ib. A꞉la꞉ba, ho꞉n nilo꞉ emo꞉lo꞉ dimia꞉no꞉ a꞉ma꞉yo꞉ e usamio꞉ ho꞉n si ko꞉lo꞉ foga fa꞉la꞉dowa꞉lo꞉wo꞉ a꞉gaki, emo꞉wo꞉ ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimia꞉ib.” 15 Ga a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu Alan, ho꞉n ko nemo꞉ dimina. A꞉la꞉galikiyo꞉ ne ho꞉n maiyo꞉wo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉doma꞉ib ko꞉lo꞉, ne ho꞉n si daido꞉ wenamio꞉ mo꞉wa꞉fa꞉ ya꞉mela꞉no꞉.”
16 Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, ge kaluwo꞉ wena tililia꞉ ya꞉bi.” 17 A꞉la꞉sa꞉labiki, ga a꞉ma꞉ sa꞉laki, “Ne kaluwo꞉ aundo꞉ma” a꞉la꞉sio꞉. Ya꞉su eyo꞉ ga o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gilo꞉ ne kaluwo꞉ aundo꞉ma a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ hendele. 18 Ge kaluwo꞉ bila꞉fo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ ta꞉felo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu o꞉gdo꞉ ge o꞉lia꞉lo꞉ sab ko, ge kalulema. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giyo꞉ hendele sio꞉.” 19 A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉ ga a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu Alan, niyo꞉ dinali sa꞉lan kaluwo꞉ ge a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉ giyo꞉ nemo꞉wo꞉ fanda sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ o꞉liyo꞉? 20  Lo 12.5-14, Song 122.1-5Nili ma꞉mu ima꞉yo꞉ hen misio꞉ wenamio꞉ Godemo꞉ wabulu sa꞉la꞉sen. Ko꞉sega Yu kalu giliyo꞉ Godemo꞉wo꞉ Ya꞉lusalem a꞉naka wabulu sa꞉la꞉lubi a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. A꞉no꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉?” 21 A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ni to we ge tili asuluma. Ho꞉len nowo꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigab ko꞉lo꞉, ho꞉len a꞉namio꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ misio꞉ wenamio꞉lo꞉, Ya꞉lusalem a꞉namio꞉lo꞉ Do Godeyo꞉ mo꞉wabulu sa꞉ma꞉ib. 22  2Kin 17.29-41, Ais 2.3, Lom 9.4-5Samalia kaluka꞉isale giliyo꞉ gilo꞉ mo꞉asulo꞉ o꞉mo꞉ wabulu sa꞉la꞉sen. Ko꞉sega Yu kalu niliyo꞉ nililo꞉ fanda asulo꞉ o꞉mo꞉ wabulu sa꞉la꞉sen. Mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ Yu kaluka꞉isaleya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo ga꞉li mesea꞉ki a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉ib. 23 Ko꞉sega ho꞉len no amio꞉, Godemo꞉lo꞉ hendele wabudab kaluka꞉isale i a꞉ma꞉yo꞉, Mamaya꞉ halaido꞉ o꞉lia꞉ Godeya꞉ to hendele a꞉na ilikiyo꞉, Domo꞉ wabulu sa꞉la꞉mela꞉ib. Ho꞉len a꞉no꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉doma꞉nigab. Hendele ho꞉len a꞉no꞉ o꞉ma fa꞉la꞉dowab. Dowa꞉yo꞉ emo꞉lo꞉ wabulu sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ kaluka꞉isale o꞉leo꞉ngo꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ kedab. 24  Lom 12.1, 2Kol 3.17, Fili 3.3Gode e mama ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale elo꞉ wabulu sa꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ Mamaya꞉ halaido꞉ o꞉lia꞉ Godeya꞉ to hendele a꞉na ilikiyo꞉, o꞉li wabulu sa꞉ma꞉ib.” 25 A꞉la꞉sa꞉labiki ga a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ Ma꞉saya e mia꞉nigab a꞉la꞉asulo꞉. Kalu a꞉ma꞉ ene wiyo꞉ nowo꞉ Keliso a꞉la꞉sio꞉. E fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉yo꞉, nimo꞉wo꞉ kelego꞉ a꞉na tambo fanda sa꞉ma꞉ib, niyo꞉ a꞉la꞉asulab.” 26  Mak 14.61-62Ya꞉su eyo꞉ ga o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gilo꞉ sa꞉lab ko, ge o꞉lia꞉lo꞉ tola꞉yo꞉ ne.”
27 Ya꞉su e to a꞉no꞉ o꞉sa꞉la꞉lena, enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ fa꞉la꞉dowakiyo꞉, e ga o꞉lia꞉ tola꞉lena ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ iyo꞉ iligo꞉. Ko꞉sega iliyo꞉ “ge o꞉b kedaki tola꞉leno꞉?” o꞉ “Ge ga o꞉lia꞉yo꞉ waga tola꞉leno꞉?” a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dabu ba꞉ba꞉. 28 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ga a꞉ma꞉yo꞉ ene go꞉fo꞉ ho꞉ndo꞉ wa꞉sa꞉sen a꞉no꞉ ho꞉n si daido꞉ anib a꞉na ta꞉taki, e amisa꞉na a꞉ma꞉la꞉ ha꞉na꞉ga꞉yo꞉, kaluka꞉isale imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, 29 “Nilo꞉ wo꞉no꞉lelo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ tambo kalu noma꞉yo꞉ kalaba sio꞉ ko꞉lo꞉, kalu a꞉no꞉ gio꞉ ba꞉ba꞉ni mena. Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwo꞉ eya꞉le?” 30 A꞉la꞉ malolabikiyo꞉, iyo꞉ amisa꞉no꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, ha꞉la꞉ya handalowakiyo꞉, Ya꞉sulo꞉wa ya꞉sio꞉.
31 Ga a꞉no꞉ amisa꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ o꞉malola꞉lab amio꞉, Ya꞉suwa꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ “Widan kalu, ge ma꞉no꞉wo꞉ maiya” a꞉la꞉liki dibodo꞉. 32 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ma꞉no꞉wo꞉ gilo꞉ mo꞉asulo꞉ a꞉no꞉, ne amio꞉ da꞉lab.” 33 A꞉la꞉sa꞉labiki iliyo꞉ egelebo꞉ towo꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Kaluka꞉isale noma꞉yo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ emo꞉wo꞉ dia꞉ mio꞉wa꞉le?” a꞉la꞉nenelo꞉. 34  Yo꞉n 6.38Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nelo꞉ iliga꞉fo꞉ kalu a꞉ma꞉ asulo꞉ au kudu ha꞉naki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nanogo꞉ elo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ditandala꞉ma꞉no꞉ a꞉no꞉ ni ma꞉no꞉wo꞉ o꞉m. 35  Luk 10.2To we giliyo꞉ bale sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉sen, ‘Ele fa꞉la꞉da꞉ino꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, egelo꞉ a꞉no꞉ nafalia꞉sen.’ Ko꞉sega niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. Gio꞉ dasiliakiyo꞉ egelo꞉ we sigili bo꞉ba. Egelo꞉ amio꞉ fowo꞉ nafale dia꞉no꞉le ko꞉lo꞉lab. 36 Hendo꞉ biso꞉ kalu eyo꞉ folo꞉ tulan kalu ili nanog di amio꞉ moleyo꞉ kililia꞉lab, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ililo꞉ fo tulab a꞉no꞉ kaluka꞉isale mela꞉no꞉ mela꞉no꞉lo꞉ dio꞉ o꞉m. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ elo꞉ gelan kalu o꞉lia꞉ folo꞉ tulan kalu i a꞉no꞉ egelebo꞉ sagala꞉li doma꞉ib. 37 To gililo꞉ sa꞉la꞉sen we hendele. ‘Kalu noma꞉yo꞉ eyo꞉ gela꞉sen ko꞉sega, noma꞉yo꞉ fowo꞉ tula꞉sen.’ 38 Egelo꞉ amilo꞉ nanogo꞉ gilo꞉ mo꞉dimido꞉ a꞉namio꞉, niyo꞉ gio꞉ fowo꞉ a꞉na tuma꞉ki iliga꞉fo꞉. Nanog halaido꞉wo꞉ kalu nolba꞉ dimido꞉ ko꞉lo꞉, ililo꞉ nanog dimido꞉ a꞉ma꞉ fowo꞉, giliyo꞉ a꞉na tulab.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
39 Ga a꞉ma꞉yo꞉ ene amisa꞉n kaluka꞉isalemo꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Nilo꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ tambo kalu wema꞉yo꞉ kalaba sio꞉.” A꞉la꞉sa꞉la꞉labikiyo꞉ Samalia kaluka꞉isale a꞉namilo꞉ sa꞉sen modo꞉wo꞉ Ya꞉su amio꞉ a꞉na tilidabu. 40 Samalia kaluka꞉isaleyo꞉ Ya꞉sulo꞉wa fa꞉la꞉dowakiyo꞉, e i o꞉lia꞉ doma꞉niki ha꞉nolo sio꞉ ko꞉lo꞉, Ya꞉su e ho꞉len a꞉la꞉yo꞉ i o꞉lia꞉ a꞉na dowo꞉. 41 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ elo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉su amio꞉ a꞉na tilidabu. 42  1Yo꞉n 4.14Iliyo꞉ ga o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gilo꞉ sa꞉la꞉lab amio꞉, nio꞉ Ya꞉su amio꞉ tilidabu ko꞉sega, o꞉go꞉ Ya꞉suwa꞉ enedo꞉ widab a꞉no꞉ nio꞉lo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, hendele tili do꞉do꞉l. Niliyo꞉ kalu we henfelo꞉ kaluka꞉isalelo꞉ gasilia꞉nikilo꞉ mio꞉wo꞉ hendele welo꞉b a꞉la꞉asulo꞉l.”
Ya꞉su eyo꞉ gamani nanog dian kaluwa꞉ inso꞉wo꞉ falele alifa꞉
43 Ya꞉su e hen a꞉namilo꞉ seno꞉ ho꞉len a꞉la꞉yo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e Ga꞉lili ane. 44  Madi 13.57Tamin amio꞉ Ya꞉suwa꞉ ene sa꞉lakiyo꞉, “Dinali sa꞉lan kaluwa꞉ ene amisa꞉n a꞉namio꞉, kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ e mo꞉wabuda꞉sen.” 45  Yo꞉n 2.23A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉su e Ga꞉lili a꞉na fa꞉la꞉dowabikiyo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ sagala꞉liki ba꞉ba꞉. Mo꞉wo꞉ tamin amio꞉ Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ ho꞉len a꞉namio꞉ iyo꞉ Ya꞉lusalem a꞉na kegeakiyo꞉, Ya꞉su elo꞉ a꞉namilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ tambo ba꞉ba꞉.
46  Yo꞉n 2.1-11A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉suwo꞉ Ga꞉lili hen a꞉na sia꞉la꞉ga꞉yo꞉, elo꞉ tamin amilo꞉ ho꞉ndelo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉ waindo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ amisa꞉n Kana a꞉na wa꞉ka ane. Ho꞉len a꞉namio꞉ Kabaniom amisa꞉n amio꞉ gamani nanogdo꞉ dian kalu nowo꞉ sen ko꞉lo꞉, ene inso꞉wo꞉ walaf delen. 47  Madi 8.5-6Kalu a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ Yudia heno꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ Ga꞉lili hen a꞉na mio꞉ka꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki dabu ko꞉lo꞉, e Ya꞉sulo꞉wa mio꞉. E a꞉na ha꞉na꞉ga꞉yo꞉, ene so꞉wa ko꞉lo꞉ walaf soma꞉no꞉ da꞉lab a꞉no꞉ Ya꞉suwo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉ falele alifoma꞉ki susio꞉. 48  Yo꞉n 2.18, 1Kol 1.22A꞉la꞉susiabikiyo꞉ Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimido꞉ a꞉no꞉lia꞉ ele ba꞉ba꞉no꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ mo꞉ba꞉dalikiyo꞉, gio꞉ mada mo꞉tilida꞉ba꞉ib.” 49 A꞉la꞉sa꞉labiki kalu a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu Alan, ni so꞉wayo꞉ o꞉soma꞉nigab a꞉naka ge ni amisa꞉na bo꞉e mena” a꞉la꞉li susio꞉. 50  Madi 8.13Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gi so꞉wayo꞉ o꞉li mesa꞉ib ko꞉lo꞉ ge a꞉ma꞉la꞉ hamana.” Kalu a꞉ma꞉yo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ tili da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e a꞉ma꞉la꞉ ane.
51 Kalu a꞉no꞉ ene ayamio꞉ o꞉fa꞉la꞉doma꞉ni ha꞉na꞉ga꞉ ha꞉nabikiyo꞉, ene nanogdo꞉ dian kalu nolo꞉ e toga galiliakiyo꞉, gi so꞉wayo꞉ o꞉li saka꞉ a꞉la꞉malolo꞉ me. 52 A꞉la꞉malolo꞉ meabikiyo꞉, kalu a꞉ma꞉yo꞉ ene so꞉wayo꞉ ofa꞉siyo꞉ o꞉bami o꞉li dowabeyo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉. A꞉la꞉dabu ba꞉dabikiyo꞉ iliyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Aliyo꞉ ofa꞉siyo꞉ agela dowabiki, ofo꞉ walaf e amilo꞉ elen a꞉no꞉ a꞉na bulutabe.” 53 A꞉la꞉sa꞉labiki iyaya꞉yo꞉ ofa꞉si Ya꞉suwa꞉lo꞉ “Gi so꞉wayo꞉ o꞉li mesa꞉ib” a꞉la꞉do꞉ sio꞉, ofa꞉sile a꞉naka o꞉li dowo꞉lo꞉b a꞉la꞉asulo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu a꞉no꞉lo꞉, ene ayamilo꞉ sa꞉sen a꞉no꞉lo꞉ tambo Ya꞉su amio꞉ a꞉na tilidabu. 54  Yo꞉n 2.11Ya꞉suwo꞉ Yudia heno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Ga꞉lili fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉namio꞉, molo ha꞉na꞉no꞉ andeb dimido꞉wo꞉ o꞉m.

4:1: Yo꞉n 3.22

4:5: Mo꞉mo꞉ 33.19, Jos 24.32

4:9: Esra 4.1-5

4:10: Yo꞉n 7.37-38, Kala 21.6

4:12: Yo꞉n 8.53

4:14: Yo꞉n 6.35

4:20: Lo 12.5-14, Song 122.1-5

4:22: 2Kin 17.29-41, Ais 2.3, Lom 9.4-5

4:24: Lom 12.1, 2Kol 3.17, Fili 3.3

4:26: Mak 14.61-62

4:34: Yo꞉n 6.38

4:35: Luk 10.2

4:42: 1Yo꞉n 4.14

4:44: Madi 13.57

4:45: Yo꞉n 2.23

4:46: Yo꞉n 2.1-11

4:47: Madi 8.5-6

4:48: Yo꞉n 2.18, 1Kol 1.22

4:50: Madi 8.13

4:54: Yo꞉n 2.11