2
Ya꞉su eyo꞉ ho꞉ndeyo꞉, wain ho꞉n fa꞉la꞉do alifa꞉
Ho꞉len a꞉la꞉yo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Ga꞉lili hen Kana amisa꞉n a꞉namio꞉ gayo꞉ a꞉na tili alitaki kegeo꞉. Ya꞉suwa꞉ anowo꞉ a꞉namio꞉lo꞉ dowo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ ene tili wida꞉sen kalu iyo꞉lo꞉ galo꞉ tililiab a꞉namio꞉ mena꞉ki ho꞉ido꞉ ko꞉lo꞉ a꞉na sen. Iyo꞉ sagala꞉likilo꞉ aneyo꞉ wain ho꞉no꞉ kedetabiki, Ya꞉suwa꞉ anowa꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kegeo꞉ wenamilo꞉ wain ho꞉n a꞉namilo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ kedefo꞉.” Yo꞉n 7.30, 8.20Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ga, ko nino꞉ma ko꞉lo꞉ nemo꞉wo꞉ sa꞉la꞉so꞉bo. Ho꞉lende nilo꞉wo꞉ o꞉semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉suwa꞉ anowa꞉yo꞉ nanogdo꞉ dian kalu imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ elo꞉ sa꞉lab au dimida꞉bi.”
O꞉g ho꞉len a꞉namio꞉, Yu kaluka꞉isale iliyo꞉ Godeya꞉ si wa꞉l amio꞉ nafale doma꞉ki, ho꞉n mululan mano꞉ eleyo꞉ modo꞉ dila꞉ ko꞉lo꞉, a a꞉namio꞉ ho꞉ndo꞉ gulu alifela꞉sen go꞉fo꞉ u amilo꞉ dimido꞉ do꞉go꞉fela꞉fo꞉wo꞉ a꞉na dila꞉ delen. Go꞉fo꞉ imilig a꞉namio꞉, 100 lita a꞉ma꞉ wa꞉lita꞉sen.* 100 lita a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉, 20 lita ho꞉n wasu bila꞉fo꞉wo꞉ fa꞉la꞉dowalega, 100 lita a꞉na fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉su eyo꞉ nanogdo꞉ dian kalu imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Go꞉fo꞉ wenamio꞉ ho꞉ndeyo꞉ gulu alifelema.” A꞉la꞉sa꞉labiki iliyo꞉ a꞉no꞉ tambo meya wa꞉li alifela꞉i ane. A꞉la꞉dimida꞉sa꞉ga꞉yo꞉ Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ho꞉n gililo꞉ gulu alifelo꞉ a꞉no꞉ go꞉fo꞉ ha꞉lu nowa wasulia꞉sa꞉ga꞉, kegeo꞉lo꞉ biso꞉ o꞉mo꞉ dia꞉ hamana.” A꞉la꞉sa꞉labiki iliyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉. Kegeo꞉lo꞉ biso꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ho꞉nde ko꞉lo꞉ wain fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉ eyo꞉ nola ba꞉ba꞉. Eyo꞉ wain ho꞉n a꞉no꞉ o꞉ba a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉wa꞉le a꞉la꞉bo꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉sega, nanogdo꞉ dian kalu ho꞉ndo꞉ wasulia꞉ mio꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ asulo꞉. Eyo꞉ galo꞉ dia꞉no꞉ kalu a꞉no꞉ ho꞉lilia꞉ga꞉yo꞉, 10 emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kaluka꞉isale ililo꞉ dimidano꞉ o꞉m. Wain nafale a꞉no꞉ kaluka꞉isale kegeo꞉ o꞉mo꞉ tamina dimia꞉sen. Iyo꞉ a꞉no꞉ modo꞉ na꞉sa꞉ga꞉ no꞉nolab amio꞉, wain nudo꞉lo꞉ma a꞉no꞉ a꞉na mia꞉sen. Ko꞉sega giyo꞉ wain nafale a꞉no꞉ yasi difa꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ dimiab” a꞉la꞉sio꞉.
11 Ya꞉su eyo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ tamin amilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ we. Eyo꞉ Ga꞉lili hen, Kana amisa꞉n a꞉nami dimido꞉. A꞉na dimidakiyo꞉ ene wi halaido꞉wo꞉ kalaba wido꞉ ko꞉lo꞉, enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ e amio꞉ a꞉na tili dabu.
12  Madi 4.13A꞉no꞉ eleta꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉su e Kabaniom ha꞉nakiyo꞉, ene anowo꞉, ene ao iyo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ enedo꞉ tiliwida꞉sen kalu i o꞉lia꞉ amisa꞉n a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, ho꞉len nolo꞉ a꞉na sen.
Godeya꞉ ayamilo꞉ kelego꞉lo꞉ kililia꞉leno꞉ o꞉luso꞉no꞉
Madi 21.12-13, Mak 11.15-17, Luk 19.45-46
13  Kis 12.1-27Yu kaluka꞉isale ili Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉lo꞉ na꞉sen ho꞉len a꞉no꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉doma꞉nigabiyo꞉, Ya꞉su e Ya꞉lusalem halona ane. 14 E Godeya꞉ Malilo꞉ a tolo꞉ us a꞉na tina꞉ga꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉, kalu iliyo꞉ kaowo꞉, sibiyo꞉, o꞉ba꞉ hiyo꞉ a꞉na kililia꞉li sena ba꞉ba꞉. Kalu nolba꞉yo꞉ hen nowa a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mole dia꞉mio꞉ a꞉no꞉ Yu moleyo꞉ a꞉nodo dia꞉liki, i fofodo꞉lo꞉wa sena ba꞉ba꞉. 15 Ya꞉su eyo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉ yasama꞉niki me nolo꞉ kegene sunda꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉lo꞉, ini kaowo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sibiyo꞉lo꞉ ha꞉la꞉ya hamana꞉ki o꞉luso꞉no꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ kalu molelo꞉ a꞉nodo dia꞉len a꞉ma꞉ mole us a꞉no꞉ fifila꞉sa꞉ga꞉, ili i fofodo꞉ a꞉no꞉ nodolia꞉ga꞉ buluga꞉felo꞉. 16 Eyo꞉ o꞉ba꞉ hilo꞉ kililia꞉len kalu imo꞉ sa꞉laki, “Kelego꞉ we dia꞉ hamana. Dowa꞉ a we kelego꞉lo꞉ kililia꞉sen a o꞉ngo꞉wo꞉ dowa꞉so꞉bo” a꞉la꞉sio꞉. 17  Song 69.9A꞉la꞉ta꞉ga꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ Godeya꞉lo꞉ to tamin amilo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ wa꞉ka asulo꞉, “Nilo꞉ gi a ko꞉lo꞉ mada alan asulo꞉ a꞉no꞉ ni asulo꞉ usamio꞉ halaido꞉ dowaki, de ko꞉lo꞉ sasadano꞉ a꞉ngab.”
18 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yuwa꞉ ko꞉go꞉do꞉ kalu iliyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Gilo꞉ dimidab we halaido꞉wo꞉ o꞉ba dia꞉sa꞉ga꞉ dimidaya? Godeya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dimilalega, nio꞉ ele ba꞉ba꞉niki giyo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ nowo꞉ walama.” 19  Madi 26.61, 27.40A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Malilo꞉ a we giliyo꞉ bidilia꞉ dia꞉talikiyo꞉, niyo꞉ ho꞉len otalen a꞉namio꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉dialifa꞉no꞉.” 20 A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉ Yu kalu iliyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Malilo꞉ a we ko꞉lo꞉ dia꞉leno꞉, donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in a꞉la꞉ta꞉ga꞉ do꞉go꞉fela꞉fo꞉ us a꞉na dia꞉la꞉ga꞉ disandala꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ giyo꞉ ho꞉len otalen amio꞉ ayo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dialifa꞉no꞉wo?”
21  1Kol 6.19Ko꞉sega Ya꞉suwa꞉lo꞉ malilo꞉ a sio꞉ a꞉no꞉, ene do꞉mo꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ bale sio꞉. 22  Luk 24.6-8, Yo꞉n 12.16A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ e sowa꞉sa꞉ga꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasilia꞉ga꞉ a꞉labikiyo꞉, enedo꞉ tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ to elo꞉ sio꞉ we a꞉na asulakiyo꞉, iyo꞉ Godeya꞉lo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉lia꞉ Ya꞉su elo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉lia꞉yo꞉ hendelelo꞉b a꞉la꞉bo꞉ a꞉na tili asulo꞉.
23  Yo꞉n 7.31Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉lo꞉ na꞉sen ho꞉len a꞉namio꞉, Ya꞉su e Ya꞉lusalem silikiyo꞉, kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ elo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, e amio꞉ a꞉na tili dabu. 24 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isaleya꞉ mano꞉ fanda asulo꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ elo꞉ doba꞉da꞉lo꞉ mo꞉doma꞉ib a꞉la꞉bo꞉ asulaki, Ya꞉su eyo꞉ iyo꞉ mo꞉tili asulo꞉. 25 Kaluka꞉isaleya꞉ mano꞉ noma꞉yo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ mo꞉wala sa꞉ma꞉ib mo꞉wo꞉ ili asulo꞉ amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ e o꞉ma asululi ko꞉lo꞉lab.

2:4: Yo꞉n 7.30, 8.20

*2:6: 100 lita a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉, 20 lita ho꞉n wasu bila꞉fo꞉wo꞉ fa꞉la꞉dowalega, 100 lita a꞉na fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉.

2:12: Madi 4.13

2:13: Kis 12.1-27

2:17: Song 69.9

2:19: Madi 26.61, 27.40

2:21: 1Kol 6.19

2:22: Luk 24.6-8, Yo꞉n 12.16

2:23: Yo꞉n 7.31