24
Ya꞉su e a꞉ma꞉la꞉ dasi
Madi 28.1-10, Mak 16.1-8, Yo꞉n 20.1-10
Doma꞉ kea꞉fo ho꞉le bidab amio꞉, ka꞉isale i a꞉no꞉ u no꞉no꞉lo꞉wa ha꞉nakiyo꞉, mundo꞉ kelego꞉ ililo꞉ dimidaefa꞉ a꞉no꞉ dia꞉gane. Iyo꞉ ha꞉na꞉ga꞉, u no꞉no꞉lo꞉wa fa꞉la꞉dowaki ba꞉ba꞉yo꞉, u alana꞉lo꞉ tog amilo꞉ ifa꞉ a꞉no꞉ fo꞉fo꞉gololia꞉ga꞉ aniba difa꞉ya ba꞉ba꞉. Ko꞉sega iyo꞉ usa tina꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Alan Ya꞉suwa꞉ do꞉mo꞉wo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉. Iyo꞉ moda꞉li asula꞉liki a꞉na kagafo꞉len amio꞉, kalu a꞉la꞉ helebeso꞉g fo꞉fo꞉lesodo꞉lo꞉ sa꞉ga꞉lo꞉ a꞉no꞉ wigibo a꞉naka ilo꞉ elen aniba handalowo꞉ Iyo꞉ tagio꞉ alan dowaki, gumisi alifo꞉labiki, kalu a꞉la꞉ma꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ kalu mela꞉no꞉lo꞉ a꞉labo꞉, sowo꞉ daido꞉lo꞉ amio꞉ kelema꞉ni mio꞉wo꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉? Luk 9.22E wiyo꞉ aundo꞉ma. E a꞉ma꞉la꞉ dasi. Eyo꞉ gegele Ga꞉lili silikilo꞉ sio꞉wo꞉ asuluma. ‘Kalule Dowo꞉ e kalu noma꞉yo꞉ tele dowalikiyo꞉, mogago꞉lo꞉ dimida꞉sen kalu iliyo꞉ e ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉ i malana alu alifa꞉ib ko꞉sega ho꞉len asol dowab amio꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasima꞉ib.’ ” A꞉la꞉sa꞉labiki ka꞉isale iliyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ wa꞉ka a꞉asulo꞉. Iyo꞉ u no꞉no꞉lo꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉ma꞉la꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, kelego꞉ a꞉namilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉ tambo iliga꞉felo꞉ kalu kelen a꞉la꞉fo꞉ i o꞉lia꞉ kaluka꞉isale nol o꞉lia꞉mo꞉ sio꞉. 10 Ka꞉isale iliga꞉felo꞉ kalumo꞉lo꞉ tolo꞉ malolo꞉ a꞉no꞉ we. Malia Magdala, Yoana, Ya꞉ma꞉sa꞉ ano Malia, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ka꞉isale egeledo꞉ aneyo꞉ i o꞉m. 11 Ko꞉sega iliga꞉felo꞉ kalu iliyo꞉ ka꞉isale ilido꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ o꞉ngo꞉ma sa꞉lab a꞉la꞉asulaki, iyo꞉ mo꞉tilidabu. 12 Ko꞉sega Bida e dasilia꞉ga꞉, u no꞉no꞉lo꞉wa nai ane. A꞉na fa꞉la꞉dota꞉ga꞉yo꞉, e waseseta꞉ga꞉ ha꞉la꞉li ba꞉ba꞉ amio꞉, helebeso꞉g deko꞉ delena ba꞉ba꞉. Ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e a꞉ma꞉la꞉ ha꞉nakiyo꞉, o꞉b fa꞉la꞉dowo꞉wa꞉le a꞉la꞉liki kele asula꞉li ane.
A꞉la꞉yo꞉ Emeus toga ane
Mak 16.12,13
13 O꞉g a꞉namio꞉, tili wida꞉sen kalu a꞉la꞉ nowo꞉ Emeus amisa꞉n a꞉na ha꞉na꞉ni ane. Ya꞉lusalem a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Emeus fa꞉la꞉doma꞉no꞉ ha꞉nab amio꞉ ofa꞉siyo꞉ a꞉la꞉ o꞉ngo꞉ ha꞉na꞉sen. 14 A꞉la꞉yo꞉ toga ha꞉nakiyo꞉, kelego꞉ tambo a꞉namilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉ nenela꞉i ane. 15 A꞉la꞉yo꞉ to a꞉no꞉ nenela꞉i ha꞉nabiyo꞉, Ya꞉su eneko꞉ a꞉la꞉lo꞉wa fa꞉la꞉dota꞉ga꞉ egele ane. 16 Ko꞉sega a꞉la꞉ma꞉ siyo꞉ kalifa꞉ ko꞉lo꞉, kalu we Ya꞉sulo꞉b a꞉la꞉bo꞉ mo꞉fanda ba꞉ba꞉.
17 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Ga꞉go꞉ ha꞉nakilo꞉ to sa꞉lab ko, o꞉b nenela꞉i ha꞉naya?” A꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉ amio꞉, a꞉la꞉yo꞉ ha꞉na꞉leno꞉ kagatabiyo꞉, nofolo꞉wo꞉ alan elena ba꞉ba꞉. 18 Kalu ha꞉na꞉len a꞉no꞉ nowo꞉ Kiliobas ko꞉lo꞉ eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Ya꞉lusalem amisa꞉n wenamio꞉ mageso꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ mio꞉ a꞉no꞉ tambo asulo꞉ ko꞉sega, so꞉agelo꞉ hononamilo꞉ Ya꞉lusalemdo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉ imilig ge wangabiki mo꞉asulo꞉wo꞉?” 19 Eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “O꞉b ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉wo꞉?”
A꞉la꞉sa꞉labiki a꞉la꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nasala꞉t kalu, Ya꞉su e amilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ so꞉lo꞉l. Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉lo꞉, kaluka꞉isaleya꞉ siwa꞉l amio꞉lo꞉ e dinali sa꞉lan kalu ilikiyo꞉, towo꞉ halaido꞉ wida꞉liki a꞉la꞉ta꞉ga꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ dimida꞉len. 20 Ko꞉sega nili bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉, nili ganisolo kalu i o꞉lia꞉ma꞉yo꞉, e mo꞉walila꞉sa꞉ga꞉ sana soma꞉ki, gamani kaluwa꞉ dagiya dia꞉tab amio꞉, Ya꞉suwo꞉ iliyo꞉ i malana alula꞉sa꞉ga꞉ sana sowo꞉. 21  Luk 19.11, Ilig 1.6Kalu a꞉ma꞉yo꞉ Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ ga꞉li mesea꞉ki gasilia꞉ni mio꞉ a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ bo꞉bo꞉losa꞉ a꞉la꞉asula꞉len. Dimido꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉ ho꞉len otaleno꞉ o꞉ma ta꞉fo꞉. 22-23 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to nolo꞉lo꞉ da꞉lab ko꞉lo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l. Ka꞉isale elo꞉ kudu sia꞉sen nolba꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ malolo꞉ me. O꞉g kea꞉fole a꞉namio꞉, iyo꞉ u no꞉no꞉wo꞉ ba꞉ba꞉ni ane ko꞉sega, Ya꞉suwa꞉ do꞉mo꞉wo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉. Iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, nimo꞉ malolo꞉ meakiyo꞉, iliyo꞉ ma꞉mula꞉ kaluwo꞉ ho꞉le ba꞉dabikiyo꞉, ma꞉mula꞉ kalu iliyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ya꞉su e o꞉sab’ a꞉la꞉malolabi dabu. 24  Yo꞉n 20.3-10A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu nol ni o꞉lia꞉lo꞉ sen a꞉no꞉ u no꞉no꞉ Ya꞉sulo꞉ difa꞉ a꞉namio꞉ nai ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉, ka꞉isale ililo꞉ sio꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ elena ba꞉ba꞉. Ko꞉sega iliyo꞉lo꞉ Ya꞉suwo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉.”
25 A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Asugdo꞉ma kalu gio꞉, dinali sa꞉lan kalu ililo꞉ tamin amilo꞉ to sa꞉la꞉len a꞉no꞉ tambo giliyo꞉ bo꞉bo꞉gebo꞉ mo꞉tilidabu. 26  Luk 9.22Gode eyo꞉ a꞉la꞉dimidaefa꞉ da꞉lab. Enedo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu e hida꞉yo꞉ nagalo꞉ a꞉no꞉ ko꞉le dia꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉, wi alano꞉ a꞉na dia꞉sa꞉ga꞉ wabulun mesa꞉ib.” 27  Song 22.1-21, Ais 53A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉ Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉mo꞉ widakiyo꞉, Mo꞉sa꞉s dia꞉ dinali sa꞉lan kalu i o꞉lia꞉ma꞉lo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉na mo꞉mo꞉data꞉ga꞉, Godeya꞉ to enedo꞉ doba꞉da꞉lo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ tambo a꞉la꞉mo꞉ fanda wido꞉.
28-29 A꞉la꞉wida꞉i ha꞉na꞉ga꞉ amisa꞉n anib a꞉na dowakiyo꞉, Ya꞉suwo꞉ tigini ha꞉na꞉nikilo꞉ dowano꞉ a꞉ngabiki, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ ha꞉nolo sa꞉laki, “Wai nudabo꞉lo꞉ka꞉, o꞉go꞉ negele ya alima꞉niki.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su e a꞉la꞉ o꞉lia꞉ mesa꞉ni ane. 30 Iyo꞉ ma꞉no꞉ ma꞉nikiyo꞉, Ya꞉su eyo꞉ ma꞉n dowo꞉fa꞉yo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, goda꞉sa꞉ga꞉ a꞉la꞉mo꞉ maiya꞉ki dimi. 31 Eyo꞉ a꞉la꞉dimidab amio꞉, a꞉la꞉ma꞉ siyo꞉ kolaetaki, Ya꞉suwo꞉ fanda ba꞉dabikiyo꞉, e a꞉na kelege dowo꞉. 32 A꞉la꞉yo꞉ ida꞉ni nenelakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ toga yakiyo꞉, Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ e fanda wida꞉i yab amio꞉, nai asulo꞉wo꞉ iligaki sagalo꞉.” 33 Wigibo a꞉naka a꞉la꞉yo꞉ dasila꞉sa꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉ Ya꞉lusalem ane. A꞉la꞉yo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Ya꞉suwa꞉lo꞉ tili wida꞉sen kalu kelen a꞉la꞉fo꞉ o꞉lia꞉ i o꞉lia꞉lo꞉ elen kaluka꞉isale nolo꞉lo꞉ a꞉na sena ba꞉ba꞉. 34  1Kol 15.4-5Iliyo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan Ya꞉suwo꞉ hendele a꞉ma꞉la꞉ dasilia꞉gane ko꞉lo꞉, e Saimon elo꞉wa fa꞉la꞉dowo꞉” a꞉la꞉sio꞉. 35 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉lo꞉wa tog amilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ o꞉lia꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ ma꞉n goda꞉sa꞉ga꞉ meabikilo꞉ e ko꞉lo꞉ fanda ba꞉ba꞉ a꞉no꞉lia꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ malolo꞉ me.
Tili wido꞉ kaluwo꞉ Ya꞉suwo꞉ ba꞉ba꞉
Madi 28.16-20, Mak 16.14-18, Yo꞉n 20.19-23
36 A꞉la꞉ma꞉yo꞉ to a꞉no꞉ o꞉malola꞉lena, Ya꞉su eneno꞉ ilo꞉ sen us a꞉na kagayakiyo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ha꞉salo꞉ dowano꞉ gi o꞉lia꞉ doma.” 37  Madi 14.26Iliyo꞉ sowo꞉ mama ko꞉lo꞉ yab a꞉la꞉asulaki, iliga꞉sa꞉ga꞉ tagio꞉ alan dowo꞉. 38 Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ wangabi kele asulaya? Gio꞉ asulo꞉wo꞉ a꞉la꞉ dowako mo꞉wo꞉ ha꞉? 39 Gio꞉ ni dagi o꞉lia꞉ gib o꞉lia꞉ we bo꞉ba! We neka꞉! Sowo꞉ mamayo꞉ ho꞉ o꞉lia꞉ ki o꞉lia꞉yo꞉ nilo꞉ wengo꞉wo꞉ aundo꞉ma. Gio꞉ asuluma꞉nikiyo꞉, do꞉mo꞉ nilo꞉ we goloma.” 40 Eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ene dagi o꞉lia꞉ gib o꞉lia꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ bo꞉ba꞉ki wido꞉. 41 Iyo꞉ sagala꞉sa꞉ga꞉ modaki, hendeleyo꞉ semo꞉ tili asulabiki, eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Ma꞉no꞉ so꞉fa꞉yo꞉ da꞉laba?” 42-43 Iliyo꞉ ka꞉, de amilo꞉ so꞉fa꞉ heb difa꞉ a꞉no꞉ emo꞉ dimi ko꞉lo꞉, eyo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ iyo꞉ bo꞉fo꞉labi mo꞉no꞉.
44  Luk 9.22Eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne gi o꞉lia꞉ o꞉ilikiyo꞉, to we gimo꞉wo꞉ sa꞉la꞉len. Mo꞉sa꞉so꞉, dinali sa꞉lan kaluwo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gisalo꞉ bugo꞉ o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ ne amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉no꞉ to sa꞉sa꞉li alifa꞉ a꞉no꞉ tambo ilili alifa꞉ib.” 45 A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ iyo꞉ Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ fanda asuluma꞉ki, ili asulo꞉wo꞉ kolaefa꞉. 46-47 Eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉ to a꞉namio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉li alifa꞉. Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu e nagalo꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, ho꞉len asol amio꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasima꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isaleya꞉ asulo꞉wo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉ Gode eyo꞉ mogago꞉ ililo꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ ga꞉lila꞉ma꞉kiyo꞉, to nafa a꞉no꞉ ene wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉, Ya꞉lusalem a꞉na mo꞉mo꞉data꞉ga꞉, henfelo꞉ we tambo wida꞉li ha꞉na꞉ib. 48  Yo꞉n 15.27, Ilig 1.8A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gililo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ nolbo꞉wo꞉ wida꞉li ha꞉na꞉lubi. 49  Yo꞉n 14.16, 15.26, Ilig 1.4Asuluma! Dowa꞉lo꞉ dinali sio꞉ aumbo꞉, niyo꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ gimo꞉ iliga꞉fa꞉nigo꞉l. Ko꞉sega halaido꞉ iwalulo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ gilo꞉ amio꞉ o꞉semo꞉ go꞉lu alitalikiyo꞉, gio꞉ amisa꞉n wena siliki yasila꞉bi.”
Gode eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ Hebene dia꞉gane
Mak 16.19,20, Ilig 1.9-11
50 Ya꞉su eyo꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kaluwo꞉ Ba꞉tani tililia꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉ nafale mesea꞉ki, eyo꞉ ene dagiyo꞉ dulugufo꞉liki, dulugu sio꞉. 51 Eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉lab amio꞉, iyo꞉ a꞉naka ta꞉taki, Gode eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ Hebene dia꞉gane. 52 Tili wida꞉sen kalu iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ wabudaki dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ Ya꞉lusalem ha꞉nakiyo꞉, sagalo꞉wo꞉ alan dowa꞉i ane. 53 Iyo꞉ a꞉na silikiyo꞉, ho꞉leno꞉ tambo Godeya꞉ malilo꞉ aya siliki, Godeyo꞉ wabuda꞉li sen.

24:6: Luk 9.22

24:21: Luk 19.11, Ilig 1.6

24:24: Yo꞉n 20.3-10

24:26: Luk 9.22

24:27: Song 22.1-21, Ais 53

24:34: 1Kol 15.4-5

24:37: Madi 14.26

24:44: Luk 9.22

24:48: Yo꞉n 15.27, Ilig 1.8

24:49: Yo꞉n 14.16, 15.26, Ilig 1.4