7
Ya꞉suwa꞉ ao iyo꞉ e amio꞉ mo꞉tilidabu
Yo꞉n 5.18A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ Yu misa꞉ kalu Yudialo꞉ sen a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ sana soma꞉no꞉ dowabikiyo꞉, e Yudia hen a꞉namio꞉ mo꞉ha꞉nakiyo꞉, Ga꞉lili hen a꞉naka sia꞉len. Wkp 23.34Ko꞉sega Yu kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ sagala꞉sen ho꞉len nowo꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉dowo꞉. Ho꞉len a꞉no꞉ egelo꞉ amilo꞉ ha꞉la꞉su mesa꞉no꞉ a di alifa꞉ a꞉nami sagalakilo꞉ mesa꞉no꞉ ho꞉leno꞉ o꞉m. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉suwa꞉ ene ao i a꞉ma꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gilo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ gelo꞉ kudu sia꞉len kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ bo꞉ba꞉ki, ge hen we ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Yudia hen a꞉na ha꞉na꞉bi. Kalu noma꞉yo꞉ kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ e asuluma꞉ki asulalega, eyo꞉ nanogo꞉ wo꞉no꞉lebo꞉ mo꞉dimidakiyo꞉, kalaba dimidama꞉ib. Giyo꞉ nanog o꞉leo꞉ngo꞉wo꞉ dimida꞉lab ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale tambowo꞉ bo꞉ba꞉ki kalaba wida꞉bi!” Ilig 1.14Ene ao iyo꞉lo꞉ e amio꞉ mo꞉tilidabu ko꞉lo꞉ to we a꞉na sio꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ho꞉lende nilo꞉wo꞉ semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉lab. Ko꞉sega gi amio꞉ ho꞉leno꞉ tambowo꞉ ga꞉li dowab ko꞉lo꞉ o꞉li ha꞉na꞉ib. Henfelo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ gi o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉lo꞉malamio꞉ giso꞉ mo꞉doma꞉ib. Ko꞉sega niyo꞉ ililo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ mogago꞉ a꞉lakiyo꞉ kalaba sa꞉la꞉sen ko꞉lo꞉ iliyo꞉ ne o꞉lia꞉yo꞉ giso꞉ a꞉na dowab. Gio꞉ alan kegeakilo꞉ sagalo꞉lo꞉ dowab a꞉na fa꞉la꞉ ha꞉na꞉ni hamana. Ho꞉lende nilo꞉ a꞉no꞉ semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉, ne alan kegeakilo꞉ sagalo꞉lo꞉ dowab a꞉namio꞉ mo꞉ha꞉na꞉no꞉.” Eyo꞉ to a꞉no꞉ imo꞉wo꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e Ga꞉lili a꞉naka elen.
Ya꞉su eyo꞉ Ya꞉lusalem a꞉namio꞉ kalaba wido꞉
10 Ko꞉sega ene ao iyo꞉ sagala꞉likilo꞉ kegeab a꞉na tamina ha꞉na꞉ga꞉ dotabiki, elo꞉ tidoba꞉da꞉ ane ko꞉sega, e kalab amio꞉ mo꞉ha꞉naki, wo꞉no꞉le ane. 11 Kaluka꞉isale alan kegeakilo꞉ sagalo꞉lo꞉ dowab a꞉namio꞉, Yu misa꞉ kalu i a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ kedakiyo꞉, “Kalu we o꞉ba a꞉laba꞉le?” a꞉la꞉dabu kedo꞉. 12 Kaluka꞉isale kegeo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ egelebo꞉ towo꞉ wo꞉no꞉le nunugulu sa꞉lakiyo꞉, nolba꞉yo꞉, “E kalu nafale” a꞉la꞉sa꞉labiki, nolba꞉yo꞉, “A, eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ dikida꞉sen” a꞉la꞉sa꞉la꞉li ane. 13 Ko꞉sega iliyo꞉ Yu misa꞉ kaluwo꞉ tagilaki, kalu imilig noma꞉yo꞉ e kalab amio꞉ mo꞉sio꞉.
14 Kaluka꞉isale sagalakilo꞉ kegeo꞉ a꞉no꞉ ho꞉len nolo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉ usa dowabiki, Ya꞉su e Godeya꞉ malilo꞉ aya ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, towo꞉ a꞉na mo꞉mo꞉da wido꞉. 15  Madi 13.54, Luk 2.47Yu misa꞉ kalu iliyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ to widab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ iligakiyo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Kalu we widan kalu noma꞉yo꞉ mo꞉wido꞉ ko꞉lo꞉, asulo꞉ alan elo꞉ we o꞉ba diya꞉le?” 16  Yo꞉n 12.49, 14.10A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “To nilo꞉ so꞉lo꞉l we, no꞉no꞉n asulo꞉ amilo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wido꞉lba. To we nelo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wido꞉l. 17 Kalu abeyo꞉ Godeya꞉lo꞉ asulab au kudu ha꞉na꞉no꞉ asulab a꞉ma꞉yo꞉, to nilo꞉ widab we Godeya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ widaba꞉le mo꞉ no꞉no꞉n asulo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ widaba꞉le a꞉lakiyo꞉ mo꞉wo꞉ fanda asuluma꞉ib. 18  Yo꞉n 8.50Kalu abeyo꞉ enen asulo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ widab a꞉ma꞉yo꞉, enena꞉ma꞉la꞉ ene wiyo꞉ ko꞉lo꞉ duluba꞉no꞉ asulakigab. Ko꞉sega kalu abeyo꞉ elo꞉ iliga꞉fo꞉ kalu a꞉ma꞉ wilo꞉ duludab a꞉no꞉, e to hendele sa꞉laki widab ko꞉lo꞉, madali towo꞉ e amio꞉ aundo꞉ma. 19  Ilig 7.53, Lom 2.21-24Mo꞉sa꞉s eyo꞉ eleyo꞉ gimo꞉wo꞉ dimi ko꞉sega, gio꞉ imilig noma꞉yo꞉ ele a꞉no꞉ mo꞉kudu ane. Giliyo꞉ ne sana soma꞉no꞉ asulab ko mo꞉wo꞉ ha꞉?” 20  Yo꞉n 8.48, 10.20Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, kaluka꞉isale kegeo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Mama mogago꞉wo꞉ ge amio꞉ a꞉labo꞉lo꞉ka꞉. Ge abe sa꞉ma꞉nigaba?” 21 Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ imilise nowo꞉ dimido꞉ amio꞉, gio꞉ iligale. 22  Mo꞉mo꞉ 17.9-13, Wkp 12.3Mo꞉sa꞉s eyo꞉ do꞉go꞉fo꞉ hege gedema꞉no꞉ eleyo꞉ gimo꞉ dimi. Hendele, ele a꞉no꞉ Mo꞉sa꞉s eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ mo꞉fa꞉la꞉dowo꞉. Ele a꞉no꞉ tamin amio꞉ gi ma꞉mu i a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉. Ele a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉ a꞉lab ko꞉lo꞉ ho꞉len o꞉ agelo꞉ a꞉no꞉ Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len a꞉na fa꞉la꞉dowalega, giliyo꞉ a꞉naka hege gedea꞉sen. 23  Yo꞉n 5.8-10,16Giliyo꞉ Mo꞉sa꞉s elo꞉ ele difa꞉ a꞉no꞉ mo꞉o꞉go꞉sema꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, Ha꞉fo꞉lo꞉ dowan ho꞉len a꞉namio꞉ giliyo꞉ kalu so꞉waya꞉ do꞉go꞉fo꞉ hege gedea꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉ kaluwo꞉ Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len a꞉nami falele alitab amio꞉, giliyo꞉ nemo꞉wo꞉ wangabiki gadiaya? 24 Giliyo꞉ kalu nowo꞉ aloba꞉dakiyo꞉, gili siya꞉lo꞉ ba꞉dab a꞉nakabiyo꞉ aloba꞉da꞉so꞉bo. Giliyo꞉ man digalo꞉ a꞉na iliki, kalu nowo꞉ a꞉na aloba꞉da꞉bi.”
Ya꞉suwo꞉ Godeya꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwa꞉le?
25 Ya꞉lusalem kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ Ya꞉su e ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, egelebo꞉ a꞉la꞉nenelo꞉, “Yu misa꞉ kaluwa꞉lo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ dowabo꞉ kalu welo꞉b a꞉la꞉asulo꞉. 26 Ko꞉sega eyo꞉ towo꞉ kalaba sa꞉la꞉li siabikiyo꞉, iliyo꞉ emo꞉wo꞉ towo꞉ mada mo꞉sio꞉. Kalu we Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu ko꞉lo꞉ mio꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ Yu misa꞉ kalu iliyo꞉ asulaba꞉le? 27  Yo꞉n 7.41, 9.29Ko꞉sega to a꞉no꞉ mo꞉imilab. Mo꞉wo꞉ Ya꞉suwa꞉ ene amisa꞉ndeyo꞉ niliyo꞉ asulo꞉. Ko꞉sega Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ yalikiyo꞉, e o꞉ba a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉wa꞉le a꞉la꞉bo꞉ kalu imilise noma꞉yo꞉ mada mo꞉asuluma꞉ib.” Iliyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉i ane. 28  Madi 11.27, Yo꞉n 8.55Ya꞉suwo꞉ Godeya꞉ malilo꞉ aya wida꞉likiyo꞉, towo꞉ ogolo sa꞉lakiyo꞉, “A꞉, giliyo꞉ ne asulo꞉. Ne wena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉lo꞉ giliyo꞉ asulab. Ne wenamio꞉ no꞉no꞉n asulo꞉ mio꞉ma. Ko꞉sega nelo꞉ iliga꞉fo꞉ kalu a꞉no꞉ to hendeleyo꞉ mo꞉wo꞉ e. Giliyo꞉ kalu a꞉no꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. 29 Ko꞉sega ne e o꞉lia꞉ elen ko꞉lo꞉, eyo꞉ ne iliga꞉tabi mio꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉isa e fanda asulo꞉.”
30  Yo꞉n 7.44Ya꞉su eyo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉labiki, iliyo꞉ e ta꞉lia꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉sega, ho꞉len enedo꞉wo꞉ semo꞉ fa꞉la꞉dowabiki, kalu imilig noma꞉yo꞉ e mo꞉golo꞉. 31 Ko꞉sega kaluka꞉isale modo꞉wa꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ yalikiyo꞉, kalu wema꞉lo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimidab we, eyo꞉ mada mo꞉tininima꞉ib.” A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ kalu we Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwo꞉ o꞉m a꞉la꞉tili asulo꞉.
Da꞉la꞉di kaluwo꞉ Ya꞉suwo꞉ ta꞉lima꞉ki iliga꞉fo꞉
32 Kaluka꞉isale kegeo꞉ ililo꞉ Ya꞉sulo꞉ doba꞉da꞉lo꞉ to nenela꞉li ha꞉nab a꞉no꞉ Fa꞉lisi kalu iyo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, i o꞉lia꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ da꞉la꞉di kalu iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ ta꞉lima꞉ki iliga꞉fo꞉. 33 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ho꞉len a꞉la꞉seyo꞉ ne gi o꞉lia꞉ wena a꞉la꞉ga꞉yo꞉, a꞉ma꞉la꞉ nelo꞉ iliga꞉fo꞉lo꞉wa ha꞉na꞉no꞉. 34  Yo꞉n 8.21, 13.36Giliyo꞉ ne kelema꞉ib ko꞉sega ne mo꞉ba꞉ba꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nelo꞉ mela꞉no꞉lo꞉ hen a꞉namio꞉, gio꞉ mo꞉mia꞉no꞉ dowo꞉lo꞉b.” 35 A꞉la꞉sa꞉labiki Yu misa꞉ kalu iliyo꞉ egelebo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niliyo꞉ e misio꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ib a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab we, e o꞉ba ha꞉na꞉ni sa꞉laba꞉le? E niasi kalu Giligdo꞉ sab a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ i o꞉lia꞉ siliki, towo꞉ imo꞉ wida꞉laba꞉le? 36 Wai! Kalu wema꞉lo꞉, ‘Giliyo꞉ ne kelema꞉ib ko꞉sega ne mo꞉ba꞉ba꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nelo꞉ mela꞉no꞉ hen a꞉namio꞉, gio꞉ mo꞉mia꞉no꞉ dowo꞉lo꞉b’ a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ waga asulaki sa꞉laba꞉le?” Iliyo꞉ egelebo꞉ a꞉la꞉nenelo꞉.
Mela꞉no꞉ ho꞉n
37  Wkp 23.36, Ais 55.1, Yo꞉n 4.14Sagalo꞉ ho꞉len a꞉no꞉ edakilo꞉ ho꞉len alan a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, Ya꞉suwo꞉ dasilia꞉ga꞉ towo꞉ ogolo sa꞉laki, “Kaluka꞉isale abeyo꞉ ho꞉no꞉ maiyalega, nelo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉ ho꞉no꞉ maiya. 38  Ais 58.11Kaluka꞉isale abeyo꞉ ne amio꞉ tilida꞉dalega, Godeya꞉ bugo꞉ amilo꞉ to sio꞉ o꞉leaumbo꞉ e amio꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib. Bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, ‘Ho꞉n si mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ handalowa꞉mela꞉ib.’ ” 39  Yo꞉n 16.7, 20.22, Ilig 2.4Ya꞉su elo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉, tilidabu kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ Godeya꞉ Mama tif amilo꞉ dia꞉ib a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉. O꞉g ho꞉len a꞉namio꞉, Ya꞉suwo꞉ dasila꞉sa꞉ga꞉ Hebeneyo꞉ semo꞉ ane ko꞉lo꞉, Mamayo꞉ imo꞉wo꞉ semo꞉ dimi.
40  Yo꞉n 6.14Kaluka꞉isale kegeo꞉ iyo꞉ to elo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, nolba꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Dinali sa꞉lan kalu, nililo꞉ yasila꞉len a꞉no꞉ welo꞉ka꞉.” 41  Yo꞉n 1.46A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolba꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ welo꞉b” a꞉la꞉sio꞉. Ko꞉sega nolba꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “A wema! Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ Ga꞉lili hen ami a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ waga fa꞉la꞉doma꞉iba? 42  Song 89.3-4, Mai 5.2Godeya꞉ bugo꞉ a꞉nami sa꞉lakiyo꞉, ‘Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu e Da꞉ibida꞉ ene so꞉lo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib ko꞉lo꞉, Da꞉ibida꞉ ene amisa꞉n, Ba꞉diliha꞉m a꞉na sa꞉la꞉lia꞉ib’ a꞉la꞉sio꞉.” 43 Kaluka꞉isale kegeo꞉ iliyo꞉ Ya꞉sulo꞉ doba꞉da꞉yo꞉, asulo꞉ nolo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ asulaki, usa alobanale. 44 Kalu nolba꞉yo꞉ e ta꞉lia꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉sega, kalu imilig noma꞉ dagiya꞉yo꞉ e amio꞉ mo꞉golo꞉.
Yu misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ mo꞉tilidabu
45 Godeya꞉ malilo꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan da꞉la꞉di kalu iyo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu i o꞉lia꞉lo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, “Giliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ mo꞉tililia꞉ yab ko mo꞉wo꞉ ha꞉?” 46  Mak 1.22Da꞉la꞉di kalu iliyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu wema꞉lo꞉ to widab o꞉leaumbo꞉, kalu nolba꞉yo꞉ tamin amio꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉wida꞉sen.” 47 A꞉la꞉sa꞉labiki Fa꞉lisi kalu iliyo꞉ imo꞉wo꞉ dio꞉ge sa꞉laki, “Kalu koma꞉yo꞉, gio꞉lo꞉ dikidaba꞉le? 48  Yo꞉n 12.42Yu misa꞉ kalu o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu ni us wenamio꞉, kalu imilig nowo꞉ e amio꞉ tili da꞉daba? A mada aundo꞉ma! 49 Ko꞉sega kaluka꞉isale kegeo꞉ a꞉no꞉ Mo꞉sa꞉sa꞉ ele difa꞉ a꞉no꞉ iyo꞉ mo꞉asulaki, e amio꞉ tilidabu ko꞉lo꞉, iyo꞉ Godeya꞉ ene gadio꞉ alan a꞉ma꞉ ha꞉ga dowab” a꞉la꞉sio꞉.
50  Yo꞉n 3.1-2Fa꞉lisi kalu nowo꞉ Nikodimas, e tamina Ya꞉sulo꞉ amio꞉ ane ko꞉lo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, 51 “Nililo꞉ ele saefa꞉ a꞉ma꞉yo꞉, kaluwo꞉ ba madali aloba꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉. Niliyo꞉ tamin amio꞉ elo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, elo꞉ dimidabo꞉ fanda asululia꞉sa꞉ga꞉, a꞉na aloba꞉ma꞉ib.” 52  Yo꞉n 7.41-42A꞉la꞉sa꞉labiki iliyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gelo꞉ Ga꞉lili kaluwa꞉le? Ge Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ asuluma꞉nikiyo꞉ go꞉no꞉no꞉ dinafa agela꞉bi. A꞉la꞉galega, dinali sa꞉lan kalu nowo꞉ Ga꞉lili a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ mo꞉mia꞉ib a꞉la꞉bo꞉ giyo꞉ fanda asululia꞉ib.”* Yo꞉n 7.53 - 8.11 to us a꞉namilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ bugo꞉ no amio꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ da꞉lab ko꞉sega bugo꞉ nol amio꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ aundo꞉ma.
53 A꞉no꞉ nenela꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ ini aya ha꞉na꞉sio꞉.

7:1: Yo꞉n 5.18

7:2: Wkp 23.34

7:5: Ilig 1.14

7:15: Madi 13.54, Luk 2.47

7:16: Yo꞉n 12.49, 14.10

7:18: Yo꞉n 8.50

7:19: Ilig 7.53, Lom 2.21-24

7:20: Yo꞉n 8.48, 10.20

7:22: Mo꞉mo꞉ 17.9-13, Wkp 12.3

7:23: Yo꞉n 5.8-10,16

7:27: Yo꞉n 7.41, 9.29

7:28: Madi 11.27, Yo꞉n 8.55

7:30: Yo꞉n 7.44

7:34: Yo꞉n 8.21, 13.36

7:37: Wkp 23.36, Ais 55.1, Yo꞉n 4.14

7:38: Ais 58.11

7:39: Yo꞉n 16.7, 20.22, Ilig 2.4

7:40: Yo꞉n 6.14

7:41: Yo꞉n 1.46

7:42: Song 89.3-4, Mai 5.2

7:46: Mak 1.22

7:48: Yo꞉n 12.42

7:50: Yo꞉n 3.1-2

7:52: Yo꞉n 7.41-42

*7:52: Yo꞉n 7.53 - 8.11 to us a꞉namilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ bugo꞉ no amio꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ da꞉lab ko꞉sega bugo꞉ nol amio꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ aundo꞉ma.