10
Sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan nafayo꞉ ne
Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l. Kalu abeyo꞉ e sibilo꞉ tina꞉sen tog a꞉namio꞉ mo꞉ha꞉naki, tog nodo keda꞉i sia꞉la꞉ga꞉ ilif tolo꞉ a꞉no꞉ mofa꞉la꞉na꞉sa꞉ga꞉ tinalega, e afalo꞉ dian kalu, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalulo꞉ mogaila꞉seno꞉ kaluwo꞉ o꞉m. Ko꞉sega kalu abeyo꞉ e sibilo꞉ tina꞉sen tog a꞉na tinalega, kalu a꞉no꞉ e ene sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan hendeleyo꞉ o꞉m. Sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluwo꞉ yab amio꞉ togdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu eyo꞉ togo꞉ a꞉na kolaeta꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ sibi a꞉ma꞉yo꞉ inido꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluwa꞉ dagano꞉ da꞉da꞉sen. Eyo꞉ ene sibi a꞉ma꞉ wiyo꞉ wela꞉liki, ha꞉la꞉ya tililia꞉ ha꞉na꞉sen. Eyo꞉ wela꞉lab amio꞉ sibi enedo꞉leyo꞉ tambo ha꞉la꞉ya handalota꞉ga꞉yo꞉, eneno꞉ tamina ha꞉nab amio꞉, sibi iliyo꞉ ene dagano꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, ene fa꞉sa kudulia꞉ ha꞉na꞉sen. Ko꞉sega sibi iliyo꞉ kalu ilo꞉ mo꞉asulo꞉ a꞉no꞉ mo꞉kudu ha꞉na꞉sen. Iyo꞉ kalu a꞉ma꞉ dagano꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉ e ta꞉taki nai ha꞉na꞉sen.” Ya꞉su eyo꞉ bale sio꞉ we malilo꞉ meabikiyo꞉, kaluka꞉isale iliyo꞉ to sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ mo꞉fanda asulo꞉.
A꞉la꞉gabiki Ya꞉suwa꞉yo꞉ wa꞉ka imo꞉ sa꞉laki, “Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Sibiya꞉ togo꞉ no꞉no꞉n Ne. Jer 23.1-2, Ese 34.2-3Ne o꞉mia꞉nigab amilo꞉ kalu tamin amilo꞉ yab iyo꞉ afalo꞉ dian kalu a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalulo꞉ mogaila꞉sen kaluwo꞉ o꞉m ko꞉lo꞉, sibi iliyo꞉ to ililo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ mada mo꞉da꞉da꞉sen. Togo꞉ no꞉no꞉n Ne. Kaluka꞉isale abeyo꞉ nelo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉ tinalega, Gode eyo꞉ e gasilialikiyo꞉, e o꞉li mesa꞉ib. Iyo꞉ tolo꞉ usa tina꞉liki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉ma꞉la꞉ ha꞉la꞉ya handalowa꞉liki a꞉lalikiyo꞉, iyo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ o꞉li naki, sagala꞉li sia꞉mela꞉ib. 10 Afalo꞉ dian kalu yakiyo꞉ sibiyo꞉ afale diaki a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sibiyo꞉ yasalaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sibiyo꞉ mogaila꞉ma꞉no꞉le a꞉no꞉ko꞉ asulaki mia꞉ib. Ko꞉sega kaluka꞉isale iyo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimiaki, i amio꞉ ililita꞉ga꞉ hamana꞉ki, ne a꞉na mio꞉.
11  Song 23.1, Kala 7.17“Sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan nafayo꞉ Ne. Sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan nafale eyo꞉ ene sibi asuwa꞉takiyo꞉ ene mela꞉no꞉wo꞉ a꞉na wala꞉ma꞉ib. 12  Ilig 20.29Kalu abeyo꞉ e kililima꞉ki a꞉la꞉ asula꞉sa꞉ga꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lab a꞉no꞉ e sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu hendeleyo꞉ mo꞉doma꞉ib. E sibilo꞉ biso꞉ma. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ saila gasayo꞉ yalikiyo꞉, e sibiyo꞉ egelese ka ta꞉ta꞉ga꞉, e nai ha꞉na꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ saila gasaya꞉ sibiyo꞉ ti handalaki ta꞉lialikiyo꞉, sibi nolo꞉ imilida꞉la꞉ dalalelia꞉ga꞉ ha꞉na꞉sima꞉ib. 13 Kalu nai ha꞉nab a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ we. E mole dia꞉no꞉ ko꞉ asulaki, sibi a꞉no꞉ mo꞉dinafa bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ asula꞉sen.
14-15  Madi 11.27, 1Yo꞉n 3.16“Sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan nafayo꞉ Ne. Dowa꞉yo꞉ ne asulab a꞉la꞉ta꞉ga꞉ niyo꞉lo꞉ Dowo꞉ asulo꞉l. A꞉la꞉do꞉ go꞉ aumbo꞉ niyo꞉ sibi no꞉no꞉ndo꞉leyo꞉ asulo꞉l a꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliyo꞉lo꞉ ne asulab. Niyo꞉ no꞉no꞉n mela꞉no꞉wo꞉ sibi asuwa꞉taki wala꞉ma꞉no꞉. 16  Ais 56.8, Ese 34.23A꞉la꞉ta꞉ga꞉ sibi nilo꞉ nolo꞉ a꞉lab ko꞉sega iyo꞉ tolo꞉ us wiyo꞉ mo꞉a꞉lab. Niyo꞉ iyo꞉lo꞉ tililia꞉ mia꞉no꞉ ko꞉lo꞉ iliyo꞉ ni dagano꞉ da꞉ba꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowano꞉ imilise dowaki, sibi iyo꞉ so꞉lo꞉ imilise doma꞉ib. 17  Fili 2.8-9Niyo꞉ no꞉no꞉n mela꞉no꞉ ko꞉le wala꞉sa꞉ga꞉yo꞉, mela꞉no꞉ a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ dia꞉no꞉ ko꞉lo꞉, Dowa꞉yo꞉ ne alan asulab. 18 Kalu imilig noma꞉yo꞉ ni mela꞉no꞉ a꞉no꞉ mada mo꞉dila꞉ma꞉ib. No꞉no꞉ndo꞉ asulab au dimia꞉no꞉. No꞉no꞉n mela꞉no꞉wo꞉ dimiaki a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ dia꞉no꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ ne amio꞉ a꞉lab. Mo꞉wo꞉ niyo꞉ a꞉la꞉dimidama꞉kiyo꞉, towo꞉ Dowa꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ saefa꞉.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
19 Ya꞉suwa꞉lo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, Yu kaluka꞉isale iyo꞉ usa alobanale. 20 Kaluka꞉isale modo꞉ nolba꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Mama mogago꞉wo꞉ e amio꞉ dowaki, e no꞉nolab. Gio꞉ elo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ wangabiki da꞉daya?” 21 Ko꞉sega nolba꞉ sa꞉lakiyo꞉ “A, to elo꞉ wido꞉ a꞉no꞉, mama mogago꞉lo꞉ dowo꞉ kaluwa꞉lo꞉ widan o꞉ngo꞉ma. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mama mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ siyo꞉ ko꞉n kaluwo꞉ mada mo꞉falele alifa꞉ib.”
Ya꞉su eyo꞉ ne Godeya꞉ So꞉wa a꞉la꞉sio꞉.
22 Yu kaluka꞉isale iliyo꞉ Godeya꞉ Malilo꞉ ayo꞉ Godemo꞉ dimiakilo꞉ ho꞉gi kodo꞉ a꞉no꞉ asulakiyo꞉, donayo꞉ tambo amio꞉ iyo꞉ Ya꞉lusalem a꞉na sagala꞉liki kegea꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ fufa ho꞉lendo꞉ dowab a꞉namio꞉, Ya꞉suwo꞉ Ya꞉lusalem ha꞉na꞉ga꞉ sen ami, kegeo꞉ a꞉no꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. 23-24 Ya꞉su e Godeya꞉ Malilo꞉ a anib amilo꞉ “Solomona꞉ Isagen” a꞉la꞉do꞉ sa꞉la꞉sen a꞉na sia꞉labiki, Yu kaluka꞉isale iliyo꞉ e hege gidaki, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ da꞉ba꞉no꞉ yasila꞉len ko꞉lo꞉ giyo꞉ nimo꞉wo꞉ ho꞉len iga꞉sa fanda sa꞉ma꞉no꞉wo꞉? Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwo꞉ gelalega, giyo꞉ nimo꞉wo꞉ kalaba fanda sama.”
25 Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ o꞉ma sio꞉, ko꞉sega giliyo꞉ mo꞉tili da꞉dale. Dowa꞉ wi amilo꞉ nilo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, ne ko꞉lo꞉ kalaba widakigab. 26 Ko꞉sega gio꞉ sibi nino꞉ma ko꞉lo꞉, giliyo꞉ ne amio꞉ mo꞉tili da꞉dab. 27 Sibi nilo꞉wo꞉ no꞉no꞉n dagano꞉ da꞉da꞉sen. Niyo꞉ iyo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ ne kudu ya꞉sen. 28  Yo꞉n 3.16, 6.39Niyo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ imo꞉wo꞉ dimi ko꞉lo꞉ iyo꞉ mo꞉soma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ni dagi amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ kalu imilig noma꞉yo꞉ mada mo꞉asulia꞉ga꞉ ha꞉na꞉ib. 29 Dowa꞉yo꞉ kalu i a꞉no꞉ nemo꞉ dimi ko꞉lo꞉, Do a꞉ma꞉yo꞉ tambo tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. I a꞉no꞉ Dowa꞉ dagiya da꞉lab ko꞉lo꞉, kalu imilig noma꞉yo꞉ mada mo꞉asulia꞉ga꞉ ha꞉na꞉ib. 30 Do na꞉no꞉ imilise.”
31 Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, Yu kalu iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ sana soma꞉no꞉ a꞉la꞉liki, uwo꞉ wa꞉ka dia꞉sa꞉ga꞉ agodoma꞉no꞉ dowo꞉. 32 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ Dowa a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ nanog nafa modo꞉ nolo꞉ gimo꞉wo꞉ bo꞉ba꞉ki wido꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ ne uwa꞉lo꞉ sana soma꞉nigab koma꞉yo꞉, nanog nafa nilo꞉ dimido꞉ o꞉bami gaya?” 33  Wkp 24.16Yu kalu iliyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niliyo꞉ ge uwa꞉lo꞉ agodoma꞉nigo꞉l we, molo ha꞉na꞉no꞉ gilo꞉ dimido꞉ a꞉namima. Ko꞉sega ge henfelo꞉ kalule ko꞉so꞉ma꞉lo꞉, ‘Ne Godeka꞉’ a꞉la꞉do꞉ dio꞉ge sa꞉lab a꞉na go꞉l.”
34  Song 82.6A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gili bugo꞉ amilo꞉ ele sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉namio꞉, Gode eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Gio꞉ gode dowab, Niyo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. ’ 35 Tamin amio꞉ Gode eyo꞉ kaluka꞉isale ene tolo꞉ di i o꞉mo꞉wo꞉ ‘Gio꞉ gode’ a꞉la꞉sio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ bugo꞉ amilo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ mada ko꞉liyo꞉ mo꞉doma꞉ib. 36 Gode eyo꞉ ne eneno꞉ a꞉la꞉da꞉fea꞉sa꞉ga꞉, henfelo꞉ wenamio꞉ a꞉na iliga꞉fo꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉ ‘ne Godeya꞉ So꞉waka꞉’ a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉namio꞉, niyo꞉ Godeyo꞉ dio꞉ge sa꞉lab a꞉la꞉bo꞉ giliyo꞉ waga sa꞉laya? 37 Niyo꞉ Dowa꞉ nanogo꞉ mo꞉dimidabo꞉lalega, giliyo꞉ ne amio꞉ tilida꞉da꞉so꞉bo. 38  Yo꞉n 14.10-11Ko꞉sega niyo꞉ nanog Dowa꞉lo꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ hendele dimido꞉ amio꞉, giliyo꞉ ne amio꞉ mo꞉tili da꞉dalega, molo ha꞉na꞉no꞉ nilo꞉ dimidab a꞉namio꞉ gio꞉ o꞉li tili da꞉da꞉bi. A꞉la꞉galega Dowo꞉ neya a꞉labo꞉lo꞉b a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne Dowa a꞉labo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ giliyo꞉ asuluma꞉ib.” 39 Yu kalu iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ wa꞉ka ta꞉lia꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉sega, Ya꞉su e ga꞉li ane.
40  Yo꞉n 1.28Ya꞉su e ho꞉n Yodan a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ ta꞉nota꞉ga꞉, tamin amilo꞉ Yo꞉na꞉lo꞉ ho꞉n amilo꞉ to꞉lola꞉len hen a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ elen. 41 Ya꞉suwo꞉ a꞉na sen amio꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ elo꞉wa ya꞉sio꞉. Ili sa꞉lakiyo꞉, “Yo꞉n eyo꞉ to enedo꞉wo꞉ halale alitakiyo꞉, ele ba꞉ba꞉no꞉ nowo꞉ mo꞉dimido꞉ ko꞉sega, elo꞉ kalu welo꞉ doba꞉da꞉lo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ tambo o꞉go꞉ hendele fa꞉la꞉dowab” a꞉la꞉sio꞉. 42 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ hen a꞉namio꞉, kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ Ya꞉su amio꞉ tili dabu.

10:8: Jer 23.1-2, Ese 34.2-3

10:11: Song 23.1, Kala 7.17

10:12: Ilig 20.29

10:14-15: Madi 11.27, 1Yo꞉n 3.16

10:16: Ais 56.8, Ese 34.23

10:17: Fili 2.8-9

10:28: Yo꞉n 3.16, 6.39

10:33: Wkp 24.16

10:34: Song 82.6

10:38: Yo꞉n 14.10-11

10:40: Yo꞉n 1.28