20
Fo꞉l eyo꞉ Masedonia o꞉lia꞉ Gilig hen o꞉lia꞉ a꞉na ane
Kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ gadiakilo꞉ halaido꞉ to sa꞉la꞉leno꞉ edabikiyo꞉, Fo꞉l eyo꞉ tilidabu kaluwo꞉ ho꞉le kegea꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉ halale mesea꞉ki towo꞉ sa꞉lakiyo꞉ “Gio꞉ ta꞉biyo꞉” a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, e Masedonia hena ha꞉na꞉ni ane. E a꞉na fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉yo꞉, amisa꞉n ko꞉lilo꞉ a꞉na tinia꞉li ha꞉nakiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ halale alitakiyo꞉ mano꞉ wida꞉li ha꞉na꞉la꞉ga꞉, Gilig hena fa꞉la꞉dowo꞉. E ele otaleno꞉ a꞉naka o꞉sa꞉ga꞉, ho꞉n ko꞉suwa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Silia hena ha꞉na꞉no꞉ asulabiki, Yu kaluwa꞉yo꞉ e a꞉namilo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ saetab a꞉no꞉ eneno꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, e a꞉ma꞉la꞉ Masedonia hen doba꞉da꞉ ha꞉na꞉ni ane. Kalu e o꞉lia꞉lo꞉ aneyo꞉ nowo꞉ Sobata, e Belia amisa꞉n kalu Bilusa꞉ inso꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu a꞉la꞉ nowo꞉, Alistakus o꞉lia꞉ Sekudus a꞉no꞉ Tesalonaika kalu. Nowo꞉ Gaius, Debe kalu, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nowo꞉ Timoti. Kalu a꞉la꞉ nowo꞉ Tikikus o꞉lia꞉ Tolofimus a꞉no꞉ A꞉sia kalu. Kalu i a꞉no꞉ tamina ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Toloas amisa꞉n a꞉namio꞉, nio꞉ a꞉na galima꞉ni yasisen. Sagala꞉sa꞉ga꞉lo꞉ Ma꞉n Mosolo꞉ na꞉sen ho꞉leno꞉ a꞉na eleta꞉ga꞉, nio꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Filibai amisa꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, ho꞉leno꞉ bila꞉fo꞉wo꞉ alita꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉ Toloas a꞉na galilia꞉ga꞉, ho꞉len dom a꞉la꞉fo꞉wo꞉ a꞉na sen.
Yutikus e sowo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉
Doma꞉yo꞉ nio꞉ Ya꞉su Asulo꞉ Ma꞉no꞉ naki kegeo꞉ ko꞉lo꞉, Fo꞉l e oagela꞉yo꞉ ha꞉na꞉no꞉ ko꞉lo꞉, towo꞉ wida꞉li ha꞉na꞉la꞉ga꞉, nulu us a꞉namio꞉ o꞉wida꞉len. Nio꞉ a iwalulo꞉ a꞉na kegeakiyo꞉, nafayo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ da꞉ifo꞉liki, a꞉na wida꞉len. Nulu amio꞉ Fo꞉l e mano꞉ wida꞉li ha꞉na꞉labiki, kalu so꞉wa nowo꞉, ene wiyo꞉ Yutikus, e a asol fofodo꞉ a꞉namio꞉ ho꞉ ko꞉lo꞉ gulu a꞉ma꞉ wa꞉l ami siliki da꞉da꞉len ko꞉lo꞉, e mida꞉i ya꞉la꞉ga꞉ ofowo꞉ ha꞉nakiyo꞉, sulufo꞉ tinda꞉ga꞉, hena beseyo꞉. Iliyo꞉ e gasilia꞉ni tiane ko꞉sega, e o꞉ma sowo꞉lo꞉bi ba꞉ba꞉. 10 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Fo꞉l e tina꞉ga꞉, so꞉wa a꞉no꞉ a꞉ma꞉ wa꞉la fafula꞉fo꞉liki, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉ “Gio꞉ tagilakiyo꞉ iliga꞉so꞉bo! So꞉wa we o꞉sab.” 11 A꞉la꞉bo꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Fo꞉l e a꞉ma꞉la꞉ fa꞉la꞉na꞉sa꞉ga꞉, ma꞉n dowo꞉fa꞉yo꞉ goda꞉sa꞉ga꞉ ua mo꞉no꞉. Ma꞉no꞉ na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Fo꞉l eyo꞉ to man ko꞉ wida꞉liki aneyo꞉, ho꞉le bidabikiyo꞉, e ta꞉fo꞉gane. 12 Iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ aya ha꞉nakiyo꞉, so꞉wa a꞉no꞉ mo꞉sowo꞉ ko꞉lo꞉ sagala꞉liki tililia꞉gane.
Fo꞉l eyo꞉ A꞉fesa꞉s sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalumo꞉wo꞉ mano꞉ wido꞉
13 Fo꞉l e hena ha꞉na꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉ eyo꞉ nio꞉ ho꞉n ko꞉suwa hamana꞉ki dimidali ko꞉lo꞉, nio꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, e Asos amisa꞉na galima꞉ni, nio꞉ tamina ane. 14 Asos a꞉namio꞉, Fo꞉l e galilia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, nio꞉ tambo ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Mitilini a꞉na ane. 15 Ho꞉len no amio꞉, Kios hen aniba ha꞉na꞉la꞉ga꞉ alita꞉ga꞉yo꞉, Samos hen a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Ho꞉len a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, nio꞉ ha꞉na꞉la꞉ga꞉, Miletus a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. 16 Fo꞉l eyo꞉ Ba꞉ndiko꞉s ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉lusalemo꞉ e doma꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, e bo꞉bo꞉ge ha꞉naki A꞉fesa꞉s amisa꞉n A꞉sia hen a꞉namio꞉, ho꞉leno꞉ modo꞉wo꞉ mo꞉doma꞉no꞉ asulaki, e tigini ane. 17  Ilig 18.21Miletus a꞉na silikiyo꞉, Fo꞉l eyo꞉ A꞉fesa꞉s sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu i a꞉no꞉ e a꞉na galima꞉ mena꞉ki, towo꞉ saga꞉fo꞉. 18  Ilig 18.19–19.10Iyo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉ elo꞉wa fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne tamina A꞉sia hen wena ya꞉sa꞉ga꞉, ho꞉leno꞉ tambo gi o꞉lia꞉ silikilo꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ gio꞉ asulufo꞉lab. 19 Yu kalu iliyo꞉ ne mogagila꞉ma꞉no꞉ saefa꞉ ko꞉lo꞉ ne hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ di. Ne Godeya꞉ ene nanog dia꞉li ha꞉na꞉len amio꞉, no꞉no꞉na꞉ma꞉la꞉ ha꞉ga dota꞉ga꞉, ne si ho꞉no꞉ gula꞉liki, Alana꞉ ene nanog dia꞉leno꞉, gio꞉ asulab. 20 Niyo꞉ Godeya꞉ mano꞉ kalu kegeo꞉ siwa꞉l amio꞉ kalaba wida꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gili ayamio꞉lo꞉ walama꞉ni ya꞉sen. Gilo꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉ man a꞉no꞉ niyo꞉ mo꞉go꞉lu alitakiyo꞉, gimo꞉wo꞉ tambo fanda wida꞉sen, a꞉no꞉ gio꞉ asulab. 21 Niyo꞉ Yu kalu o꞉lia꞉ Gilig kalu o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ hagugu alitakiyo꞉, ‘Gio꞉ asugo꞉ Godemo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, nili Alan Ya꞉suwa tilidabuma’ a꞉la꞉likiyo꞉ wido꞉.
22 “O꞉go꞉ ne Godeya꞉ Mamaya꞉lo꞉ sa꞉lab au kudu ha꞉naki, Ya꞉lusalem ha꞉na꞉nigo꞉l ko꞉lo꞉, a꞉namio꞉ nelo꞉ amio꞉ o꞉bo꞉ngo꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigaba꞉le babalab. 23  Ilig 9.16, 21.11Ko꞉sega imilig nowo꞉ ne asulufo꞉lo꞉l. Amisa꞉n tambo nelo꞉ sia꞉len amio꞉, Godeya꞉ Mamaya꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ sa꞉la꞉li ha꞉nakiyo꞉, ne hida꞉yo꞉ halaido꞉wo꞉ diaki, dibolowa to꞉loma꞉ib a꞉la꞉liki sa꞉la꞉lab. 24  Ilig 21.13, 2Tim 4.7A꞉la꞉fo꞉ ko꞉sega, Godeya꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉la꞉likilo꞉ to nafa a꞉no꞉ Ya꞉su Alana꞉yo꞉ nemo꞉ walama꞉ki dimi ko꞉lo꞉, niyo꞉ nanog we dimida꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉ ilililai kibo꞉bowo꞉, ni mela꞉no꞉ we, o꞉li wala꞉ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉lab.
25 “Ne gi usa sia꞉likilo꞉ Godeya꞉ ene kaluka꞉isale ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉no꞉ widabilo꞉ da꞉da꞉len kalu gio꞉, ne misio꞉ wa꞉kabiyo꞉ mada mo꞉ba꞉ba꞉ib, a꞉la꞉asulo꞉l. 26-27 Kelego꞉ tambo Godeya꞉lo꞉ gimo꞉lo꞉ dimidama꞉no꞉ asulab a꞉no꞉, ne mo꞉gigili kagayaki tambo wida꞉len. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ soma꞉no꞉lo꞉ doba꞉da꞉ dowalega, halayo꞉ nemaka꞉, a꞉la꞉liki fanda so꞉lo꞉l. 28  1Tim 4.16, 1Bid 5.2-4Ginina꞉ma꞉la꞉yo꞉ dinafa bo꞉fo꞉likiyo꞉, sa꞉s kaluka꞉isaleyo꞉ Godeya꞉ ene inso꞉ Ya꞉suwa꞉ ho꞉bo꞉wa꞉lo꞉ kilili a꞉no꞉lo꞉, dinafa bo꞉fo꞉lubi. Kaluka꞉isale a꞉no꞉, Godeya꞉ sibi o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉, Godeya꞉ Mamaya꞉yo꞉ gimo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉ki, gio꞉ a꞉na da꞉feyo꞉. 29  Madi 7.15, Yo꞉n 10.12Ne ha꞉na꞉ga꞉ dotalikiyo꞉, kalu nolo꞉ ni fa꞉sa ya꞉siakiyo꞉, saila gasa o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ya꞉ga꞉, sibiyo꞉ o꞉lusa꞉ndaki, yasala꞉ma꞉ib, niyo꞉ a꞉la꞉asulab. 30 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gini sa꞉s usamilo꞉ elen nol a꞉ma꞉yo꞉, tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ e kudu mena꞉ki, susulu sa꞉la꞉lakiyo꞉, mano꞉ dikili walama꞉ib. 31  1Tes 2.11A꞉la꞉dimidama꞉ib ko꞉lo꞉ gio꞉ dinafa bo꞉fo꞉lubi. Dona otalen us a꞉namio꞉, niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hagugu sa꞉la꞉likiyo꞉, ho꞉lenowo꞉lo꞉ nuluwo꞉lo꞉ giyo꞉ nofolakilo꞉ wida꞉len a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asulufo꞉lubi.
32 “A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ niyo꞉ gio꞉ Godeya꞉ dagiya difa꞉ ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan to man a꞉no꞉ giliyo꞉ asulufo꞉ko꞉ a꞉lalikiyo꞉, to man a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ halale alitakiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ malilo꞉ ta꞉felo꞉ kalu nolbo꞉lo꞉ boba kelego꞉ dimi o꞉li aumbo꞉ gimo꞉wo꞉lo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ ka dimia꞉ib. 33  1Kol 9.11-12Ne kalu noma꞉lo꞉ momado꞉ so꞉g o꞉lia꞉ mole da꞉lab a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉ mo꞉mesela꞉sen. 34  Ilig 18.3, 1Tes 2.9Niyo꞉ no꞉no꞉n asuwa꞉takiyo꞉, na꞉ dagi wema꞉ nanogo꞉ dimida꞉sa꞉ga꞉, ne o꞉lia꞉lo꞉ dowab a꞉no꞉lo꞉ a꞉ma꞉ asuwa꞉ta꞉sen, a꞉no꞉ gio꞉ asulo꞉. 35 Giliyo꞉ wa꞉feyo꞉ kalu asuwa꞉foma꞉kiyo꞉, nanog halaido꞉ nilo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ gio꞉ ko꞉lo꞉ widakigo꞉l. Ya꞉su Alana꞉yo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Dimiabdo꞉ ge mada sagalo꞉wo꞉ alan doma꞉ib ko꞉sega diabdo꞉ ge sagalo꞉wo꞉ ha꞉lu doma꞉ib.’ To we giliyo꞉ asulufo꞉lubi.”
36 Fo꞉l eyo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ edakiyo꞉, iyo꞉ tambo gulalu siliki, Fo꞉l e Godemo꞉ dulugu sio꞉. 37 Iyo꞉ tambo ya꞉foda꞉liki fafulakiyo꞉, Fo꞉lo꞉ mimilo꞉. 38 Fo꞉l e wa꞉kabiyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ib a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ iyo꞉ asulakiyo꞉, nofolo꞉wo꞉ alan dowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ e ho꞉n ko꞉suwa disa꞉ma꞉ki, tililia꞉gane.

20:17: Ilig 18.21

20:18: Ilig 18.1919.10

20:23: Ilig 9.16, 21.11

20:24: Ilig 21.13, 2Tim 4.7

20:28: 1Tim 4.16, 1Bid 5.2-4

20:29: Madi 7.15, Yo꞉n 10.12

20:31: 1Tes 2.11

20:33: 1Kol 9.11-12

20:34: Ilig 18.3, 1Tes 2.9