4
Ya꞉su Keliso e henfelo꞉ welo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉nikilo꞉ yab amio꞉, eyo꞉ mela꞉no꞉lo꞉ sab we o꞉lia꞉ sowo꞉ kaluka꞉isale o꞉lia꞉yo꞉ aloba꞉ma꞉ib ko꞉lo꞉, Gode o꞉lia꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉yo꞉ da꞉da꞉labiki, niyo꞉ to we gemo꞉ halale sa꞉ma꞉nigo꞉l. Godeya꞉ towo꞉ wida꞉lubi. Ho꞉leno꞉ tambo dimidalia꞉bi. Giyo꞉ kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ hala dimido꞉ a꞉no꞉ digala꞉lubi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ halale alita꞉lubi. A꞉la꞉dimidakiyo꞉, ge ha꞉sa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ dinafa fanda wida꞉bi. 1Tim 4.1Tif amio꞉ kaluka꞉isale iyo꞉ to digalo꞉ hendeleyo꞉ mo꞉ege da꞉daki, ilo꞉ iligi da꞉ba꞉no꞉lo꞉ to ko꞉li nolo꞉ walama꞉ki, widan kalu modo꞉wo꞉ ho꞉le kegea꞉sa꞉ga꞉ a꞉na da꞉da꞉mela꞉ib. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉, iyo꞉ to hendeleyo꞉ gola ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, kandayo꞉ malolab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ tilida꞉daki kudu ha꞉na꞉ib. Ko꞉sega kelego꞉ tambowo꞉ ge ha꞉sa iliki, aloba꞉da꞉bi. Hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ yab a꞉no꞉ dia꞉i ha꞉na꞉bi. Kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ giyo꞉ to nafayo꞉ wida꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ nanog gemo꞉lo꞉ dimi a꞉no꞉ tambo nafale dia꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉ kedela꞉bi.
Fili 2.17Nilo꞉ so꞉lo꞉l we mo꞉wo꞉, wa ho꞉no꞉ boba meakilo꞉ kolodan aumbo꞉,* Tamin amio꞉ boba kelego꞉ Godemo꞉ so꞉mea꞉nikiyo꞉, ho꞉len nol amio꞉ iliyo꞉ wa ho꞉n a꞉no꞉ boba wa꞉la tulan. Man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asulaki bale sio꞉. (Namba 15.1-12) mela꞉no꞉ nilo꞉wo꞉ a꞉la꞉koloda꞉i ha꞉nab ko꞉lo꞉, ne o꞉go꞉ soma꞉no꞉ ho꞉leno꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉dowab. 1Tim 6.12Ne buba꞉li ha꞉nakiyo꞉, mada odo꞉ ba꞉da꞉i ya꞉la꞉ga꞉ kagayo꞉. Godeya꞉lo꞉ nemo꞉lo꞉ dimidama꞉kilo꞉ dimi a꞉no꞉ niyo꞉ dia꞉i ya꞉la꞉ga꞉ kedeto꞉l. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne tilidabuwo꞉ halale ta꞉li dota꞉ga꞉ mio꞉.
1Kol 9.24-25A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ henfelo꞉ welo꞉ edab amio꞉, digalelo꞉ aloba꞉ma꞉no꞉ kalu, Alan a꞉ma꞉yo꞉ ne man digalo꞉ kudu ane a꞉na wikilakiyo꞉, boba kelego꞉wo꞉ nemo꞉wo꞉ dimia꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ imilig neko꞉ so꞉lo꞉ba, ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉, Ya꞉su a꞉ma꞉la꞉lo꞉ mia꞉nigab a꞉no꞉ sagala꞉likilo꞉ yasilab o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ dimia꞉ib.
Fo꞉l eyo꞉ Timotiyo꞉ elo꞉wa mena꞉ki sio꞉
Ge nelo꞉ amio꞉ mia꞉nikiyo꞉, togo꞉ bo꞉bo꞉ge keda꞉bi. 10  Ilig 15.37-39, 2Kol 8.23, Kolo 4.14Mo꞉wo꞉ Demas, e asulo꞉wo꞉ henfelo꞉ wena dia꞉fo꞉len ko꞉lo꞉ ne ta꞉ta꞉ga꞉, Tesalonaika a꞉na ane. Kelesenas e Galasia hena ane a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Taitus e Dalamasia hena ane. 11 Luk imilig e, ne o꞉lia꞉ so꞉l.
Ne Godeya꞉ nanog dimidab amio꞉ Mak eyo꞉ o꞉li asuwa꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉ ge yakiyo꞉, e tililia꞉ ya꞉bi. 12 Niyo꞉ Tikikus e A꞉fesa꞉s iliga꞉fo꞉.
13  Ilig 20.6Ne Toloas amisa꞉na sen amio꞉, hido꞉ so꞉go꞉ Kabusdo꞉wa difa꞉ ko꞉lo꞉ ge yakiyo꞉, dia꞉ya꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ no꞉no꞉n mo꞉fo꞉s bobodo꞉ difa꞉ a꞉no꞉ dia꞉yakiyo꞉, no꞉ do꞉go꞉f amilo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉lo꞉ tambowo꞉ mada dia꞉ya꞉bi.
14  Ais 59.18, Lom 2.6Go꞉fo꞉ ki amilo꞉ nanogdo꞉ dian kalu, Alegsanda eyo꞉ nemo꞉wo꞉ mogago꞉ dimidaki ne mogagila꞉ ko꞉lo꞉ Alana꞉yo꞉ elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ wa꞉lo꞉ wa꞉dema꞉ib. 15 Kalu a꞉ma꞉yo꞉ nili to mando꞉ widab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gis dowa꞉lab ko꞉lo꞉, gelo꞉ eya ifikidabena꞉kiyo꞉ dinafa dowa꞉bi.
16 Nelo꞉ mo꞉mo꞉da mo꞉walilo꞉ amio꞉, kalu nolba꞉yo꞉ mo꞉asuwa꞉taki, iyo꞉ tambo ne ta꞉fo꞉gane. Nemo꞉lo꞉ ililo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ Gode eyo꞉ i a꞉no꞉ mo꞉wa꞉dema꞉ki asulab. 17 Ko꞉sega Alan e ni aniba kagafo꞉liki nemo꞉wo꞉ halaido꞉wo꞉ dimiabiki, Yu kaluka꞉isalema a꞉no꞉ tambo Godeya꞉ to nafayo꞉ dabulima꞉ki, niyo꞉ a꞉na wido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne sana soma꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉sega, Gode eyo꞉ ne a꞉ma꞉la꞉ gasili ko꞉lo꞉ ga꞉li ane. 18 Kaluwa꞉lo꞉ man mogago꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ne ta꞉lia꞉no꞉ dowabikiyo꞉, Alana꞉yo꞉ ne a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉sa꞉ga꞉, enedo꞉ bo꞉fo꞉likilo꞉ mesa꞉no꞉ hen, Hebenelo꞉ a꞉lab a꞉na ta꞉fa꞉ni ha꞉na꞉ib. E wi wabudakiyo꞉, mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ dowa꞉i ha꞉na꞉mela꞉ib. Hendele o꞉m.
19  Ilig 18.2, 2Tim 1.16-17Bisila o꞉lia꞉ Akwila a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Onesifolus ene e so꞉lo꞉ o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ sagalo꞉ towo꞉ sa꞉la꞉biyo꞉. 20  Ilig 19.22, 20.4, Lom 16.23Elastus e Kolin amisa꞉n a꞉naka ta꞉fo꞉ mio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Tolofimus e walaf ko꞉lo꞉ niyo꞉ e Miletus a꞉na ta꞉fo꞉. 21 Hido꞉ ho꞉leno꞉ o꞉fa꞉la꞉doma꞉nigab amio꞉, ge nelo꞉wa bo꞉e ya꞉bi. Yubulus o꞉lia꞉ Budens o꞉lia꞉ Linus o꞉lia꞉ Kalodia o꞉lia꞉ Keliso kaluka꞉isale tambo gimo꞉wo꞉ sagalo꞉ towo꞉ iliga꞉to꞉l.
22 Alan e gi o꞉lia꞉ iliki, Godeya꞉ ha꞉fo꞉ disalano꞉ gi o꞉lia꞉ dowa꞉biyo꞉.

4:3: 1Tim 4.1

4:6: Fili 2.17

*4:6: Tamin amio꞉ boba kelego꞉ Godemo꞉ so꞉mea꞉nikiyo꞉, ho꞉len nol amio꞉ iliyo꞉ wa ho꞉n a꞉no꞉ boba wa꞉la tulan. Man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asulaki bale sio꞉. (Namba 15.1-12)

4:7: 1Tim 6.12

4:8: 1Kol 9.24-25

4:10: Ilig 15.37-39, 2Kol 8.23, Kolo 4.14

4:13: Ilig 20.6

4:14: Ais 59.18, Lom 2.6

4:19: Ilig 18.2, 2Tim 1.16-17

4:20: Ilig 19.22, 20.4, Lom 16.23