6
A꞉fe 6.5Keliso kaluka꞉isale abeyo꞉ madali nanog dian kalu dowab a꞉ma꞉yo꞉ inin bo꞉fo꞉lowan kaluwa꞉ ha꞉g amio꞉ ha꞉sa dowa꞉bi. A꞉la꞉galikiyo꞉, Godeya꞉ wi o꞉lia꞉ nililo꞉ man ko꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉lia꞉yo꞉ mo꞉mogagi sa꞉ma꞉ib. File 1.16Madali nanog dian kalu, gili bo꞉fo꞉lowan kaluwo꞉ Keliso dowo꞉lalega, e gao o꞉ngo꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, gio꞉ “e ha꞉g amio꞉ mo꞉doma꞉no꞉” a꞉la꞉bo꞉ asula꞉so꞉bo. A꞉la꞉do꞉ mo꞉gakiyo꞉, gio꞉ ini nanogo꞉ mada nafa, halale dimida꞉bi. Mo꞉wo꞉ kalu i o꞉mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉sen a꞉la꞉ta꞉ga꞉, nanog halaido꞉ gililo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, Keliso kalu nolo꞉ asuwa꞉fa꞉ib.
Mole alan asulan mano꞉ hagugu sio꞉
To we kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ wida꞉bi. 3-5  Gala 1.6-9 2Tim 3.8, 4.4, Tait 1.14Kalu abeyo꞉ mano꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ widaki, Alan Ya꞉su Kelisowa꞉ to man digalo꞉ widab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ mo꞉imilo꞉ ko꞉lo꞉ widalega, kalu i a꞉no꞉ asugdo꞉ma iliki, inin wiyo꞉ mada kailaki gab. Kalu i a꞉no꞉ no꞉nolo꞉ dofo꞉liki, to ililo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ kegema꞉no꞉wo꞉ ili mo꞉mo꞉da sa꞉la꞉mela꞉ib. To ililo꞉ kego꞉ a꞉ma꞉yo꞉ man ko꞉lilo꞉wo꞉ a꞉na mo꞉mo꞉dama꞉ib. Man a꞉no꞉ we, meselano꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ aloba꞉dano꞉, mogagi sa꞉lakilo꞉ sada꞉dano꞉, bulu kedakilo꞉ mo꞉dimidab aundo꞉ to sa꞉lano꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ to ko꞉li ko꞉lilo꞉ kegano꞉ a꞉na fa꞉la꞉doma꞉ib. Kalu i wema꞉ asulo꞉wo꞉ mogagila꞉fo꞉liki, to hendeleyo꞉ i amio꞉ mo꞉a꞉lab. Iyo꞉ Gode elo꞉ asulab au doma꞉no꞉ a꞉namio꞉, mole alan dia꞉no꞉ togo꞉ a꞉na dowab a꞉la꞉asulo꞉.
Fili 4.11-12, 1Tim 4.8, Hibu 13.5Ko꞉sega Gode elo꞉ asulab au kudu ha꞉naki, ha꞉sa dowan man o꞉lia꞉ sagalan man o꞉lia꞉yo꞉ ge amio꞉ ililo꞉ aumbo꞉ dowalikiyo꞉, ge kelego꞉ nafaleyo꞉ di o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉lab. Job 1.21Nio꞉ henfelo꞉ wenamilo꞉ sa꞉la꞉liab amio꞉ kelego꞉ imilig nowo꞉ mo꞉dia꞉ handalowo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ we ta꞉fo꞉ ha꞉nakiyo꞉, kelego꞉ imilig nowo꞉ mada mo꞉dia꞉ha꞉na꞉no꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ni amio꞉ ma꞉n o꞉lia꞉ so꞉g sa꞉ga꞉lan o꞉lia꞉ a꞉no꞉ o꞉li dowo꞉lalega, nio꞉ o꞉li da꞉lab a꞉la꞉asuluma꞉niki. Ko꞉sega, kalu abeyo꞉ mole alando꞉ dia꞉no꞉ asulab i a꞉no꞉, man mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ susululaliki, iyo꞉ dafayo꞉ o꞉ngo꞉wa walala꞉lab. Iyo꞉ babale dowaki, kelego꞉ nolo꞉ modo꞉ mesela꞉sen ko꞉lo꞉, man a꞉ma꞉yo꞉ inina꞉ma꞉la꞉ mogagilab. 10  A꞉fe 5.5Mole alando꞉ dia꞉no꞉ asulan a꞉no꞉, man mogago꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ dimidama꞉no꞉ a꞉ma꞉ tefo꞉ o꞉m. Kaluka꞉isale nolo꞉ moleyo꞉ mada alan asula꞉sa꞉ga꞉, ili tilidabuwo꞉ gola dowaki, ha꞉na꞉no꞉ ane ko꞉lo꞉, kalu i a꞉no꞉ inina꞉ma꞉la꞉yo꞉ da꞉ya꞉lo꞉ olan o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan di.
Timoti e halaido꞉ doma꞉ki, towo꞉ sio꞉
11  2Tim 2.22Ko꞉sega ge Godeya꞉no꞉le dowo꞉ ko꞉lo꞉, mogago꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉ma꞉ anib amio꞉ mo꞉ege dowakiyo꞉, man we ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉bi. Digalo꞉ mano꞉lo꞉, Gode elo꞉ asulab au dimidano꞉lo꞉, tilidabu mano꞉lo꞉, ha꞉fo꞉ disa꞉lan mano꞉lo꞉, halale kagama꞉no꞉ mano꞉lo꞉, ha꞉sa dowan mano꞉ we ko꞉lo꞉, ge a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉lubi. 12  1Kol 9.25-26, 2Tim 4.7Ya꞉suwa tilida꞉daki, nanogo꞉ dimidakiyo꞉, giyo꞉ halale nai ha꞉na꞉la꞉ga꞉ tinia꞉bi. Tamin amio꞉ ge kaluka꞉isaleya꞉ siwa꞉la kagayaki, tilidabu gilo꞉wo꞉ imo꞉ wido꞉ amio꞉, Gode eyo꞉ ge mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dima꞉ki ho꞉leli ko꞉lo꞉, ge o꞉go꞉ a꞉no꞉ko꞉ kudu ha꞉na꞉la꞉ga꞉, mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ a꞉no꞉ halale ta꞉lima. 13  Yo꞉n 18.36-37Gode eyo꞉ kelego꞉ tambo mela꞉no꞉wo꞉ dimiab a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su Kelisowo꞉ Fondias Failata꞉ siwa꞉la kagayakiyo꞉, ene tilidabuwo꞉ kalaba fanda sio꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉ Gode o꞉lia꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ma꞉ siwa꞉l amio꞉ ge to we kudu hamana꞉ki gemo꞉ halale sa꞉ma꞉nigo꞉l. 14 Gemo꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ tambo dinafa kudu ha꞉na꞉la꞉ga꞉, Ya꞉su Keliso Alan elo꞉ a꞉ma꞉la꞉ mia꞉nigab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ yasila꞉likiyo꞉, digale kudu ha꞉na꞉lubi.
15  Kala 17.14Gode eyo꞉ enedo꞉ ho꞉lende da꞉fe alifa꞉ a꞉namio꞉, Eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ a꞉ma꞉la꞉ iliga꞉fa꞉ib.
Gode iwalulo꞉wo꞉ ina꞉li e,
Kelego꞉ tambowo꞉ e bo꞉fo꞉lab.
Kalu Alana꞉, Alandeyo꞉ E,
Misa꞉ dowo꞉wa꞉, Misa꞉ Alandeyo꞉ E.
16 Gode imilig e mo꞉sowan.
Gode e ene ho꞉lena iliki,
kalu imilig nowo꞉ e anib amio꞉ mo꞉kagama꞉ ha꞉na꞉ib.
E kalu imilig noma꞉yo꞉ mo꞉ba꞉dan ko꞉lo꞉,
tif amio꞉lo꞉ e mo꞉ba꞉ba꞉ib.
Niliyo꞉ e ho꞉leno꞉ tambo wabudaki,
Ene halaido꞉wo꞉ ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ doma꞉ib.
Hendele o꞉m.
17  Luk 12.20-21Henfelo꞉ wenamio꞉ moleyo꞉ modo꞉lo꞉ da꞉lab kalu a꞉no꞉ mo꞉kaila꞉ma꞉ki, giyo꞉ imo꞉wo꞉ wida꞉bi. Ko꞉sega iyo꞉ kelego꞉ bo꞉bo꞉gelo꞉ mogagima꞉no꞉ a꞉namida꞉yo꞉ mo꞉tili asulaki, Godeyo꞉ ko꞉lo꞉ tili asuluma꞉ki wida꞉bi. Mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ nio꞉ sagalema꞉kiyo꞉, kelego꞉ nafale ko꞉li ko꞉lilo꞉ dimia꞉sen. 18 I amio꞉ man nafaleyo꞉ wa꞉litaki, iliyo꞉ man nafale dimidan a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ modo꞉ dimida꞉melea꞉ki, giyo꞉ wida꞉bi. Inin kelego꞉wo꞉ mo꞉kanulu ta꞉liaki, nolbo꞉wo꞉ sagala꞉liki dimia꞉melea꞉kiyo꞉, giyo꞉ imo꞉wo꞉ wida꞉bi. 19  Madi 6.20Iliyo꞉ a꞉la꞉dimidalikiyo꞉, a dia꞉nikilo꞉ aiko꞉ halaido꞉ ko꞉lo꞉ gelan aumbo꞉, man nafa dimidan a꞉no꞉ tif amio꞉lo꞉ kelego꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimidaitakigab. Iliyo꞉ a꞉la꞉dimidalega, mela꞉no꞉ hendele a꞉no꞉ mela꞉no꞉le dia꞉ib.
20 Timoti, ge Godeya꞉lo꞉ to hendele gemo꞉lo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉kilo꞉ dimi a꞉no꞉ dinafa tili dowa꞉bi. Ge Godeya꞉ toma, madali tolo꞉ malola꞉sen a꞉no꞉ ka ta꞉ta꞉bi. Kalu nolba꞉yo꞉ to a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, “Hendele” a꞉la꞉asulab ko꞉sega, to a꞉no꞉ hendelema ko꞉lo꞉ da꞉da꞉so꞉bo. 21  1Tim 1.6, 2Tim 2.18Kalu nolba꞉yo꞉ to a꞉no꞉ tili asulakiyo꞉, tilidabu hendele a꞉no꞉ iyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ ha꞉nab ko꞉lo꞉, giyo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉so꞉bo.
Godeya꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉ dowa꞉biyo꞉.

6:1: A꞉fe 6.5

6:2: File 1.16

6:3-5: Gala 1.6-9

6:3-5: 2Tim 3.8, 4.4, Tait 1.14

6:6: Fili 4.11-12, 1Tim 4.8, Hibu 13.5

6:7: Job 1.21

6:10: A꞉fe 5.5

6:11: 2Tim 2.22

6:12: 1Kol 9.25-26, 2Tim 4.7

6:13: Yo꞉n 18.36-37

6:15: Kala 17.14

6:17: Luk 12.20-21

6:19: Madi 6.20

6:21: 1Tim 1.6, 2Tim 2.18