18
Ya꞉suwo꞉ teledowo꞉
Madi 26.47-56, Mak 14.43-50, Luk 22.47-53
Ya꞉su eyo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ eletakiyo꞉, enedo꞉ tili wida꞉sen kalu o꞉lia꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Kidolon ho꞉n kago a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, nodowa ane. Ho꞉no꞉ nodo a꞉namio꞉, o꞉lif egelo꞉ nowo꞉ elen ko꞉lo꞉ iyo꞉ a꞉na tiane. Ya꞉su o꞉lia꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu i o꞉lia꞉yo꞉ egelo꞉ a꞉namio꞉ kegea꞉sen ko꞉lo꞉ Ya꞉sulo꞉ teledowo꞉ kalu Yudas eyo꞉ hen a꞉no꞉ asulo꞉. A꞉la꞉ga꞉sen ko꞉lo꞉ Yudas e egelo꞉ a꞉na mio꞉. Eyo꞉ ame kaluwo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fa꞉lisi o꞉lia꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kaluwa꞉ da꞉la꞉di kalu i o꞉lia꞉ tililia꞉ mio꞉. Iliyo꞉ nafa o꞉lia꞉ gele o꞉lia꞉ buban kelego꞉ o꞉lia꞉yo꞉ dia꞉mio꞉. Ya꞉su eyo꞉ kelego꞉ e amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigab a꞉no꞉ eneno꞉ tambo asululia꞉ga꞉ elen ko꞉lo꞉, e ilo꞉wa ha꞉na꞉ga꞉ galiliakiyo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Gio꞉ o꞉b kedaya?” Iliyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nasala꞉t kalu, Ya꞉suwo꞉ ko꞉lo꞉ kelema꞉ni mio꞉.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su e sa꞉laki, “Neka꞉” a꞉la꞉sio꞉. Ya꞉sulo꞉ teledowo꞉ kalu, Yudas e i o꞉lia꞉ kagafo꞉len. Ya꞉su eyo꞉ “Neka꞉” a꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉, iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ gigida꞉sa꞉ga꞉, hena tulu fufudo꞉.
A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ wa꞉ka dabu ba꞉dakiyo꞉, “Gio꞉ o꞉b kedaya?” A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, ili sa꞉lakiyo꞉, “Nasala꞉t kalu, Ya꞉suwo꞉ ko꞉lo꞉ kelema꞉ni mio꞉” a꞉la꞉sio꞉. Ya꞉su eyo꞉ imo꞉ sa꞉laki, “Niyo꞉ tamin amio꞉ Neka꞉ a꞉la꞉sio꞉ ko꞉lo꞉, giliyo꞉ ne ko꞉lo꞉ kedalega, kalu nol we hamana꞉ki ta꞉foma.” Yo꞉n 17.12Ya꞉su eyo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉lakiyo꞉, tamin amilo꞉ to elo꞉ dinali sio꞉ we, “Kalu nemo꞉lo꞉ dimi a꞉no꞉, imilig nowo꞉ mada mo꞉sulu ane ko꞉lo꞉lab” to a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ilili alitakiyo꞉, towo꞉ a꞉la꞉sio꞉. 10 A꞉la꞉gabikiyo꞉ Saimon Bida elo꞉ helebesi sambo delen a꞉no꞉ sililia꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kaluwa꞉ nanogdo꞉ dian kalu a꞉no꞉ helebesi a꞉ma꞉ yamelaki, ka꞉la꞉n ililib amilo꞉ a꞉no꞉ gede to꞉lolo꞉. Nanogdo꞉ dian kalu a꞉ma꞉ wiyo꞉ Malkus. 11  Madi 26.39A꞉la꞉dimidabiki Ya꞉su eyo꞉ Bidamo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Go꞉no꞉n helebesi sambo ko a꞉ma꞉la꞉ disa꞉ma. Dowa꞉lo꞉ go꞉fo꞉ amilo꞉ wasu a꞉no꞉ giyo꞉ ne mo꞉maiya꞉ki gaya?”
Ya꞉suwo꞉ Anasdo꞉wa tililia꞉gane
12 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ ame kalu i o꞉lia꞉ ilo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu o꞉lia꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yu misa꞉ kaluwa꞉ da꞉la꞉di kalu i a꞉no꞉ tambo Ya꞉suwo꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉ melo꞉. 13 Iliyo꞉ e tililia꞉sa꞉ga꞉, Anasdo꞉ ami ko꞉le ane. Anasa꞉ ida꞉yo꞉ Kaiafas e di ko꞉lo꞉, o꞉g dona a꞉namio꞉, Kaiafas e bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu elen. 14  Yo꞉n 11.49-51Tamin amio꞉ Kaiafas eyo꞉ Yu misa꞉ kalumo꞉ sa꞉laki, “Kalu imilig we, kaluka꞉isale nililo꞉ma꞉ heno꞉ e diaki sowalega, mada nafa” a꞉la꞉saefa꞉.
Bida eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ gola ba꞉ba꞉
Madi 26.69-70, Mak 14.66-68, Luk 22.55-57
15 Saimon Bida o꞉lia꞉ tili wida꞉sen kalu no o꞉lia꞉yo꞉ Ya꞉suwa꞉ fa꞉sa kudu ha꞉na꞉ga꞉ ane. Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu eyo꞉ tili wida꞉sen kalu no a꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, e Ya꞉su o꞉lia꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kaluwa꞉ aya ha꞉nakiyo꞉, a꞉la꞉yo꞉ tolo꞉ usa tiane. 16 Ko꞉sega Bida e tolo꞉ amilo꞉ tog aniba yasila꞉len. Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu eyo꞉ tili wida꞉sen kalu nowo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, kalu a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ handalowakiyo꞉, nanogdo꞉ dian ga bolo꞉ togdo꞉ bo꞉fo꞉len emo꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, eyo꞉ Bidayo꞉ tolo꞉ usa tililia꞉gane. 17 Nanogdo꞉ dian ga tog amilo꞉ elen a꞉ma꞉yo꞉ Bidamo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Kalu wema꞉lo꞉ tili wida꞉sen kalu nowo꞉ geya꞉le?” A꞉la꞉sa꞉labiki Bida eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Ko꞉ nema” a꞉la꞉sio꞉. 18 Hido꞉ dowabiki, ayamilo꞉ nanogdo꞉ dian kalu i o꞉lia꞉ da꞉la꞉di kalu i o꞉lia꞉yo꞉ de ge a꞉no꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉ gido꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ aniba hege kagafo꞉liki, de go꞉la꞉liki elen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Bida elo꞉ a꞉na ha꞉na꞉ga꞉ kagafo꞉liki, de go꞉la꞉len.
Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu eyo꞉ Ya꞉sumo꞉ dabu ba꞉ba꞉
Madi 26.59-66, Mak 14.55-64, Luk 22.66-71
19 Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu eyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu o꞉lia꞉ elo꞉ to man wida꞉sen o꞉lia꞉yo꞉ ko꞉lo꞉ dabu ba꞉ba꞉. 20 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ towo꞉ kalaba wida꞉sen. Yu kaluka꞉isaleyo꞉ tolo꞉ wida꞉sen a o꞉lia꞉ Godeya꞉ Malilo꞉ a a꞉namio꞉lo꞉ kegea꞉sen ko꞉lo꞉, niyo꞉ ho꞉leno꞉ tambo a꞉namio꞉ kalaba wida꞉sen. Niyo꞉ towo꞉ wo꞉no꞉lebo꞉ mada mo꞉wido꞉. 21 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gilo꞉ nemo꞉lo꞉ dabu ba꞉dab ko mo꞉wo꞉ ha꞉? To man nilo꞉ widabilo꞉ dabu kaluka꞉isalemo꞉ dabu bo꞉ba. Nilo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ ili asulo꞉ ko꞉lo꞉lab.”
22 Ya꞉su eyo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉labikiyo꞉, da꞉la꞉di kalu anib amilo꞉ kagafo꞉len a꞉ma꞉yo꞉ e dagiya꞉ babowa yamelaki, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Giyo꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalumo꞉lo꞉ to we o꞉ngo꞉ sa꞉lab ko, giyo꞉ e wa꞉la sa꞉ndaki gaya?” 23 Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ towo꞉ hala sio꞉lalega, nilo꞉ to hala sio꞉ a꞉no꞉ kalaba sama. Ko꞉sega niyo꞉ to digalo꞉ sio꞉lalega, giyo꞉ ne wangabiki yamela꞉yo꞉?” 24 A꞉la꞉gabiki Ya꞉su amilo꞉ melo꞉ a꞉no꞉ mo꞉fagelaki, Anas eyo꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu, Kaiafas elo꞉ a꞉na iliga꞉fo꞉.
Bida eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ wa꞉ka gola ba꞉ba꞉
25 Saimon Bida e kagafo꞉liki de go꞉la꞉len amio꞉, iliyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Kalu honoma꞉lo꞉ tili wida꞉sen kalu nowo꞉ geya꞉le?” A꞉la꞉sa꞉labiki Bidaya꞉ sa꞉laki, “Ko hendele nemalo꞉ka꞉” a꞉la꞉sio꞉.
26 Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu a꞉ma꞉ nanogdo꞉ dian kalu nowo꞉ a꞉na elen. Kalu we tamin amilo꞉ Bidaya꞉lo꞉ ka꞉la꞉ndo꞉ gedeo꞉ kalu a꞉ma꞉ ene so꞉lo꞉wo꞉ o꞉m. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ eyo꞉ Bidamo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ya꞉su o꞉lia꞉ egelo꞉ amilo꞉ a꞉labikilo꞉ ba꞉ba꞉yo꞉ nowo꞉ geya꞉le” a꞉la꞉sio꞉. 27  Yo꞉n 13.38Bida eyo꞉ “Ko nemalo꞉ka꞉” a꞉la꞉bo꞉ wa꞉ka a꞉sa꞉labiki, wigibole a꞉naka gogonowo꞉ a꞉na go꞉no꞉.
Ya꞉suwo꞉ Failatdo꞉wa tililia꞉gane
28 Yu misa꞉ kalu iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ tililia꞉ga꞉, Kaiafasa꞉ ayamilo꞉ elen a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Loma꞉ misa꞉ kaluwa꞉ aya ane. O꞉g a꞉namio꞉ kea꞉fole dowabiki, iyo꞉ Tinio꞉ Asulo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ ma꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ mogago꞉ dowabena꞉ki a꞉la꞉asulakiyo꞉, Loma꞉ misa꞉ kaluwa꞉ ayamio꞉ mo꞉tiane. 29 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Failat e ha꞉la꞉ya ya꞉sa꞉ga꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Giliyo꞉ kalu wema꞉yo꞉ o꞉b dimido꞉lo꞉biki mo꞉walilima꞉ni mio꞉wo꞉?” 30 Iliyo꞉ emo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “E mogago꞉lo꞉ dimida꞉sen kaluma kibo꞉bowo꞉ niliyo꞉ e gelo꞉ amio꞉ mo꞉tililia꞉ga꞉ mibo꞉lo.” 31  Yo꞉n 19.6-7Iliyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, Failata꞉ imo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Giliyo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ tililia꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, ele ginido꞉ a꞉ma꞉ mo꞉walilima꞉ni hamana.” Yu kalu iliyo꞉ emo꞉ sa꞉laki, “Ko꞉sega niliyo꞉ kalu nowo꞉ sana soma꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉” a꞉la꞉sio꞉. 32  Yo꞉n 3.14, 12.33Tamin amio꞉ Ya꞉su eyo꞉ ne we au soma꞉no꞉ a꞉la꞉liki sio꞉ ko꞉lo꞉, to a꞉no꞉ hendele ilili alitakiyo꞉ kelego꞉ we a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉.
33 A꞉la꞉gabiki Failata꞉ ene gamani aya a꞉ma꞉la꞉ tina꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉suwo꞉ elo꞉wa mena꞉ki sio꞉ ko꞉lo꞉, tililia꞉ yabikiyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Yu kaluka꞉isale a꞉ma꞉ misa꞉ kalu alano꞉ geya꞉le?” 34 A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki Ya꞉suwa꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “To ko go꞉no꞉n asula꞉sa꞉ga꞉ nemo꞉wo꞉ a꞉na dabu ba꞉daya, mo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ nelo꞉ doba꞉da꞉yo꞉ elo꞉ sa꞉labeyo꞉?” 35  Yo꞉n 1.11Failat eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Ne Yu kalumaka꞉. Kaluka꞉isale go꞉no꞉ndo꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu iliyo꞉ ge nemo꞉ mo꞉walilima꞉ki tililia꞉ mio꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gilo꞉ dimido꞉wo꞉ o꞉ba?” 36 A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki Ya꞉suwa꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Nilo꞉ bo꞉fo꞉lowan hen a꞉no꞉ henfelo꞉ wema꞉no꞉ma. Henfelo꞉ wema꞉no꞉ kibo꞉bowo꞉, Yu misa꞉ kaluwa꞉ ne ta꞉lia꞉no꞉ dowab amio꞉, no꞉no꞉n nanog kalu iliyo꞉ ne asuwa꞉taki o꞉li babumabe. Ko꞉sega nilo꞉ bo꞉fo꞉lowan hen a꞉no꞉ nowa a꞉lab,” a꞉la꞉sio꞉. 37 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Failat eyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “O꞉ngo꞉lalega ge misa꞉ kalulo꞉ka꞉.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉suwa꞉ emo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Giyo꞉ ne misa꞉ kalu a꞉la꞉sa꞉lab. No꞉wa꞉lo꞉ ne sa꞉la꞉liyo꞉ mo꞉wo꞉ we, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne henfelo꞉ wenamilo꞉ mio꞉wo꞉ mo꞉wo꞉ we. Ne to hendeleyo꞉ ko꞉lo꞉ kalaba walama꞉niki mio꞉. Kaluka꞉isale abeyo꞉ to hendelelo꞉ ta꞉lisab a꞉no꞉ to nilo꞉wo꞉ da꞉da꞉sen.” 38 A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉ Failat eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “To hendele a꞉no꞉ o꞉ba꞉le?”
To a꞉no꞉ dabu ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Failat e a꞉ma꞉la꞉ ha꞉la꞉ya handalota꞉ga꞉, Yu kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ kalu we mo꞉walilima꞉no꞉wo꞉ hala dimido꞉ nowo꞉ mada mo꞉bo꞉do꞉l. 39 Ko꞉sega gili man amio꞉, donayo꞉ tambowo꞉ Tinio꞉ Asulo꞉ Ma꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowab amio꞉, niyo꞉ dibolo kalu nowo꞉ ga꞉li hamana꞉ki sili alita꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ Yu kaluka꞉isale a꞉ma꞉ misa꞉ kalu alan we sili alifoma꞉ki asulaya?” 40 A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki iliyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ halale ho꞉le sa꞉laki, “Kalu koma. Balabaso꞉ sili alifoma” a꞉la꞉sio꞉. Balabas e gamani o꞉lia꞉lo꞉ buba꞉sen kaluwo꞉ e.

18:9: Yo꞉n 17.12

18:11: Madi 26.39

18:14: Yo꞉n 11.49-51

18:27: Yo꞉n 13.38

18:31: Yo꞉n 19.6-7

18:32: Yo꞉n 3.14, 12.33

18:35: Yo꞉n 1.11