17
Ya꞉su eyo꞉ Iyamo꞉wo꞉ dulugu sio꞉
Ya꞉suwa꞉yo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e Hebeneyo꞉ alolo bo꞉fo꞉liki a꞉la꞉sio꞉, “Dowa, ho꞉len nilo꞉wo꞉ o꞉ma fa꞉la꞉dowaka꞉. Gi so꞉wa niyo꞉ gi wiyo꞉ wabuluma꞉no꞉ ko꞉lo꞉, giyo꞉ ni wiyo꞉ wabuda꞉bi. Do, giyo꞉ saetakiyo꞉, gi so꞉wa niyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo bo꞉fo꞉melea꞉kiyo꞉, halaido꞉wo꞉ nemo꞉ dimi. Kaluka꞉isale gilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimi a꞉no꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dima꞉ki, halaido꞉wo꞉ emo꞉ dimi. 1Yo꞉n 5.20Mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we. Gode Hendele imilise, Ge o꞉lia꞉ gilo꞉ iliga꞉fo꞉ Ya꞉su Keliso a꞉no꞉lia꞉yo꞉ ililo꞉ fanda asululiab a꞉no꞉ o꞉m. Yo꞉n 4.34Nanogo꞉ gilo꞉ nemo꞉lo꞉ henfelo꞉ wenamilo꞉ dimidama꞉kilo꞉ dimi a꞉no꞉ niyo꞉ ditandalab a꞉na ilikiyo꞉, gi wi alan o꞉lia꞉ halaido꞉ gilo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ kalaba wido꞉. Yo꞉n 1.1A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Dowa, henfelo꞉ we semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, ne ge o꞉lia꞉ ilikiyo꞉, wi nilo꞉wo꞉ alan elen ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ gi siwa꞉l amio꞉ giyo꞉ ne wiyo꞉ alan elen o꞉ngo꞉ka doma꞉ki ta꞉ta꞉bi.
“Niyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale gilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimi i o꞉mo꞉wo꞉ gi wiyo꞉ kalaba wido꞉. Kaluka꞉isale i a꞉no꞉ gino꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, giyo꞉ nemo꞉ dimiabikiyo꞉, iliyo꞉ gi to a꞉no꞉ kudu ane. Kelego꞉ tambo gilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimi a꞉no꞉ gelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉, o꞉go꞉ iliyo꞉ fanda asulab. Mo꞉wo꞉ niyo꞉ to gilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimi a꞉no꞉ imo꞉wo꞉ wido꞉ ko꞉lo꞉ iliyo꞉ di. Ne gelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ a꞉la꞉bo꞉ iliyo꞉ hendele asulo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne gi iliga꞉fo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ iliyo꞉ tili asulo꞉. Niyo꞉ iyo꞉ ko꞉lo꞉ dulugu so꞉lo꞉l. Henfelo꞉ kaluka꞉isale iyo꞉ ko꞉lo꞉ dulugu so꞉lo꞉ba. Kaluka꞉isale gilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimi a꞉no꞉ tambo gino꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉ i a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dulugu so꞉lo꞉l. 10 Kaluka꞉isale nilo꞉ a꞉no꞉ tambo gino꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale gilo꞉ a꞉no꞉ tambo nino꞉. Ni wi alan a꞉no꞉ kaluka꞉isale i a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalaba wida꞉lab. 11 Ne gelo꞉wa mia꞉nigo꞉l. Ne henfelo꞉ wenamio꞉ mo꞉doma꞉no꞉ ko꞉sega, kaluka꞉isale iyo꞉ henfelo꞉ wiyo꞉ o꞉mesa꞉ib. Do Malilo꞉, go꞉no꞉n wiyo꞉ nemo꞉ dimi ko꞉lo꞉, Do na꞉no꞉ asulo꞉wo꞉ imilise o꞉lo꞉l o꞉leaumbo꞉, iyo꞉lo꞉ asulo꞉wo꞉ imilise a꞉la꞉doma꞉ki, giyo꞉ kaluka꞉isale i a꞉no꞉ gi wi halaido꞉ us a꞉na bo꞉fo꞉lubi. 12  Yo꞉n 6.39, 13.18Ne i o꞉lia꞉ ilikiyo꞉, iyo꞉ wi alan gilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimi us a꞉na a꞉labikiyo꞉, niyo꞉ iyo꞉ bo꞉fo꞉len. Iyo꞉ nowo꞉ mo꞉sulu ane ko꞉sega, Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ ililima꞉kiyo꞉, kalulo꞉ mogagila꞉ma꞉no꞉wa kudu ha꞉nab a꞉no꞉ko꞉ sulufa꞉ni ha꞉nab.
13 “O꞉go꞉ ne gelo꞉wa mia꞉nigo꞉l. Ko꞉sega sagalo꞉ nilo꞉wo꞉ kaluka꞉isale i a꞉namio꞉ mada ililifoma꞉ki, ne henfelo꞉ wena o꞉silikiyo꞉, to we a꞉na so꞉lo꞉l. 14 To man gilo꞉wo꞉ niyo꞉ imo꞉wo꞉ wido꞉. Ne henfelo꞉ wema꞉no꞉ma o꞉leaumbo꞉, iyo꞉lo꞉ henfelo꞉ wema꞉no꞉ma ko꞉lo꞉, henfelo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ imo꞉wo꞉ mo꞉bea꞉lab. 15  Madi 6.13, 2Tes 3.3Giyo꞉ iyo꞉ henfelo꞉ wenamilo꞉ elen a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ tililia꞉ga꞉ handaloma꞉ki so꞉lo꞉ba. Ko꞉sega giyo꞉ i a꞉no꞉ bo꞉fo꞉liki, mogago꞉lelo꞉ dimida꞉sen Sa꞉da꞉na꞉ eyo꞉ iyo꞉ mogagilabena꞉ki a꞉na dulugu so꞉lo꞉l. 16 Ne henfelo꞉ wema꞉no꞉ma o꞉leaumbo꞉, iyo꞉lo꞉ henfelo꞉ wema꞉no꞉ma. 17 To gilo꞉wo꞉ mada hendele dowo꞉ ko꞉lo꞉, giyo꞉ to hendele a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ malilo꞉le dimidaki, gino꞉ doma꞉ki ta꞉ta꞉bi. 18  Yo꞉n 20.21Gilo꞉ ne henfelo꞉ kaluka꞉isalelo꞉ amilo꞉ iliga꞉fo꞉ o꞉leaumbo꞉, niyo꞉lo꞉ i we henfelo꞉ kaluka꞉isale ilo꞉ us a꞉na iliga꞉felema꞉no꞉. 19 Iyo꞉ to hendele a꞉na ilikiyo꞉, malilo꞉le dowaki gino꞉le doma꞉kiyo꞉, no꞉no꞉no꞉lo꞉ malilo꞉ dowaki gino꞉le doma꞉ki ta꞉to꞉l.
20 “Niyo꞉ kalu i weno꞉ko꞉ asuwa꞉foma꞉ki dulugu so꞉lo꞉ba. Ko꞉sega kalu i wema꞉lo꞉ to man widab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ ne amilo꞉ tilida꞉dab kaluka꞉isale a꞉no꞉lo꞉ asuwa꞉foma꞉ki dulugu so꞉lo꞉l. 21 Do ge neya dowabilo꞉, ne geya dowo꞉l o꞉leaumbo꞉, i a꞉no꞉lo꞉ tambo asulo꞉wo꞉ imilise doma꞉ki dulugu so꞉lo꞉l. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ ne gi iliga꞉fo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ tili asuluma꞉kiyo꞉, kalu i we na꞉na doma꞉ki dulugu so꞉lo꞉l. 22  Ilig 4.32Do na꞉no꞉ asulo꞉wo꞉ imilise dowo꞉ o꞉leaumbo꞉, iyo꞉lo꞉ asulo꞉ imilise doma꞉kiyo꞉, wi alan gilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimi a꞉no꞉, niyo꞉ imo꞉ dimi ko꞉lo꞉lab. 23 Iyo꞉ asulo꞉wo꞉ mada imilise doma꞉kiyo꞉, ne iya dowo꞉l a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ge neya dowab. Iyo꞉ asulo꞉wo꞉ imilise dowalikiyo꞉, henfelo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ ne gi iliga꞉fo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ asulaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ giyo꞉ nelo꞉ alan asulaki ha꞉fo꞉ disa꞉ o꞉leaumbo꞉, giyo꞉ iyo꞉lo꞉ alan asulaki, ha꞉fo꞉ disa꞉ a꞉la꞉bo꞉ iliyo꞉ asuluma꞉ib.
24 “Dowa, kaluka꞉isale gilo꞉ nemo꞉lo꞉ dimi we, iyo꞉ nelo꞉ doma꞉no꞉ hen a꞉na ne o꞉lia꞉ siliki, ni wi alan halaido꞉ a꞉no꞉ bo꞉ba꞉ki asulab. Do giyo꞉ henfelo꞉ we o꞉dimidama꞉no꞉ amio꞉, ne mada alan asulo꞉ ko꞉lo꞉, wi alan halaido꞉ a꞉no꞉ nemo꞉ dimi. 25 Dowa, ge mada digalo꞉le. Henfelo꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ ge mo꞉fanda asululi ko꞉lo꞉lab. Ko꞉sega niyo꞉ ge asululi ko꞉lo꞉ kalu i wema꞉yo꞉ ne gi iliga꞉fo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ asulab. 26 Niyo꞉ gi wiyo꞉ imo꞉wo꞉ kalaba wido꞉. Gilo꞉ nemo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ i amio꞉ dowaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nelo꞉ iya doma꞉kiyo꞉, niyo꞉ gi wiyo꞉ o꞉wida꞉li mela꞉no꞉.”

17:3: 1Yo꞉n 5.20

17:4: Yo꞉n 4.34

17:5: Yo꞉n 1.1

17:12: Yo꞉n 6.39, 13.18

17:15: Madi 6.13, 2Tes 3.3

17:18: Yo꞉n 20.21

17:22: Ilig 4.32