4
Bida o꞉lia꞉ Yo꞉n o꞉lia꞉yo꞉ dibolo aya disa꞉
Bida o꞉lia꞉ Yo꞉n o꞉lia꞉yo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ o꞉wida꞉lena, Godeya꞉ Malilo꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu o꞉lia꞉ Godemo꞉lo꞉ boba so꞉mea꞉sen kalu i o꞉lia꞉, Sadusi kalu o꞉lia꞉, iyo꞉ tambo ya꞉ga꞉, a꞉la꞉lo꞉wa fa꞉la꞉dowo꞉. A꞉la꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ Ya꞉su e a꞉ma꞉la꞉ dasi ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale nolo꞉ o꞉li dasima꞉ib a꞉la꞉likilo꞉ wida꞉lab a꞉no꞉ kalu i a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ mada mo꞉beo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ kalu a꞉la꞉ a꞉no꞉ mo꞉walilima꞉ni ta꞉li ko꞉sega, ofo꞉ tinabiki iliyo꞉ ali mo꞉walilima꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉yo꞉ dibolo a usa disalifa꞉. Ilig 2.41Ko꞉sega a꞉la꞉ma꞉lo꞉ to wida꞉lab a꞉namio꞉, kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ tilidabu ko꞉lo꞉ kalu agelo꞉wo꞉ daoseno꞉ bila꞉fo꞉ (5,000.)
5-6 Kea꞉fo Yu ko꞉go꞉do꞉ kalu o꞉lia꞉ elelo꞉ wida꞉sen kalu o꞉lia꞉ Yu misa꞉ kalu iyo꞉ tambo Ya꞉lusalem a꞉na kegea꞉sa꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu Anas o꞉lia꞉, ene eso꞉lo꞉ nolo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kaiafaso꞉lo꞉, Yo꞉no꞉lo꞉, Alegsandayo꞉lo꞉, i a꞉no꞉ tambo Ya꞉lusalem a꞉na kegeo꞉. Iliyo꞉ a꞉la꞉yo꞉ tililia꞉ga꞉, ilo꞉ a꞉lab us a꞉na ta꞉takiyo꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Gaindo꞉ dimido꞉ ko, halaido꞉wo꞉ o꞉ba dia꞉sa꞉ga꞉ dimido꞉wo꞉? Abe wi a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dimido꞉wo꞉?”
A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Bida e Godeya꞉ Mamayo꞉ wa꞉lifo꞉ ko꞉lo꞉, eyo꞉ towo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Yu misa꞉ kalu o꞉lia꞉ ko꞉go꞉do꞉ kalu gio꞉ dabuma. 9-10  Ilig 3.6,13-16Naindo꞉ giliga꞉sen kalu ko꞉lo꞉ asuwa꞉takilo꞉ falele alifa꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, giliyo꞉ o꞉go꞉ na꞉no꞉ a꞉na mo꞉walilab ko꞉lo꞉ giyo꞉lo꞉ Isolael kaluwo꞉lo꞉ tambo asuluma꞉ki, niyo꞉ walama꞉no꞉. Kalu giliga꞉sen ko꞉lo꞉ falele alita꞉ga꞉lo꞉ kagayab we, Nasala꞉t kalu Ya꞉su Kelisowa꞉ wi halaido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ mada falele alifa꞉. Giliyo꞉ Ya꞉su e i malana sana sowo꞉ ko꞉lo꞉, Gode eyo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ a꞉dasi alifa꞉. 11  Song 118.22Godeya꞉ bugo꞉wa sa꞉lakiyo꞉, ‘U ko꞉lo꞉ alo꞉ dian ililo꞉ mo꞉beakilo꞉ sandifo꞉ a꞉no꞉, o꞉go꞉ ayo꞉ halaido꞉ dofo꞉melea꞉kilo꞉ u wa꞉la꞉b ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉wo꞉ o꞉m. U a꞉no꞉ Ya꞉su e.’ 12  Madi 1.21Kaluka꞉isale gasilima꞉kilo꞉ Godeya꞉lo꞉ henfelo꞉ wenamilo꞉ iliga꞉fo꞉ kalu nowo꞉ mada aundo꞉ma. Ya꞉su imilise eyo꞉sa kaluka꞉isaleyo꞉ asuwa꞉taki, a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉ib.” Bida eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
13 Iliyo꞉ a꞉la꞉yo꞉ mo꞉sugululo꞉ a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉sega, to a꞉la꞉ma꞉lo꞉ halaido꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉daki, molo asulo꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ kalu a꞉la꞉ we tamin amio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉lo꞉ sia꞉leno꞉ o꞉mo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ a꞉na asulo꞉. 14 Ko꞉sega giligo꞉ kalu ko꞉lo꞉ falelo꞉ a꞉no꞉ a꞉la꞉ o꞉lia꞉lo꞉ kagayab a꞉no꞉ iliyo꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ to halaido꞉wo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ mo꞉sio꞉. 15-16 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ a꞉la꞉yo꞉ ha꞉la꞉ya o꞉hamana a꞉la꞉ta꞉ga꞉, egelebo꞉ towo꞉ a꞉la꞉nenelo꞉, “Niliyo꞉ kalu a꞉la꞉ o꞉mo꞉wo꞉ waga dimidama꞉no꞉wa꞉le? A꞉la꞉ma꞉lo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ Ya꞉lusalem kaluka꞉isaleyo꞉ tambo o꞉ma asululi ko꞉lo꞉, niliyo꞉ ‘we hendelema’ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉no꞉. 17 Ko꞉sega a꞉la꞉ma꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ kaluka꞉isale nolo꞉ da꞉dabena꞉ki, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ halaido꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉, ‘Ga꞉go꞉ Ya꞉suwa꞉ wi amio꞉ wa꞉kabiyo꞉ wida꞉so꞉boka꞉’ a꞉la꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l.”
18  Ilig 5.28Iliyo꞉ a꞉la꞉nenela꞉sa꞉ga꞉ dotakiyo꞉, a꞉la꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉ mena꞉ki ho꞉lelia꞉ga꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gaino꞉ Ya꞉suwa꞉ wi sa꞉lakiyo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mada wida꞉so꞉bo,” a꞉la꞉liki iliyo꞉ halaido꞉ sio꞉. 19  Ilig 5.29Ko꞉sega Bida o꞉lia꞉ Yo꞉n dia꞉ma꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Na꞉no꞉ gili to ko kudu ha꞉na꞉no꞉ kibo꞉bowo꞉, Godeya꞉ towo꞉ mo꞉kudu ho꞉no꞉bo꞉lo ko꞉lo꞉, ginino꞉ dinafa alobana ba꞉da꞉bi. 20 Mo꞉wo꞉ naindo꞉ ba꞉ba꞉yo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dabu a꞉no꞉ mada tambo wida꞉mela꞉no꞉ ko꞉lo꞉ mo꞉ka꞉ma꞉no꞉.” 21 A꞉la꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, iliyo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ wa꞉ka halaido꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ ga꞉li iliga꞉fo꞉. Mo꞉wo꞉ Ya꞉lusalem kaluka꞉isale ililo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ Godeyo꞉ wabudabiki, Yu misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ a꞉la꞉ falasila꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉dowo꞉. 22 Mo꞉wo꞉ giliga꞉sen kalu e, donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in dota꞉sa꞉ga꞉, molo ha꞉na꞉no꞉ dimidaki a꞉na falele alifa꞉.
Tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ Godemo꞉ dulugu sio꞉
23 A꞉la꞉yo꞉ ga꞉li iliga꞉tab amio꞉, tilidabu kaluka꞉isalelo꞉ saba ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu o꞉lia꞉ Yu ko꞉go꞉do꞉ kalu o꞉lia꞉ma꞉lo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ a꞉la꞉ma꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ tambo malolo꞉ me. 24  Kis 20.11, Neh 9.6, Song 146.6Iliyo꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, tambo kegea꞉sa꞉ga꞉ Godemo꞉wo꞉ a꞉la꞉dulugu sio꞉, “Wiso꞉ Alan, ge akino꞉lo꞉, henfelo꞉wo꞉lo꞉, ho꞉no꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kelego꞉ tambo usamilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉, tambo gi dimido꞉. 25  Song 2.1-2Nili ma꞉mu Da꞉ibid e gi nanogdo꞉ dian kalu ko꞉lo꞉ Godeya꞉ Mamaya꞉ ene halaido꞉wo꞉ emo꞉ dimiabiki, gi to we a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉,
“ ‘Henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ waga mada kulufa꞉yaba꞉le?
Iliyo꞉ Gode o꞉lia꞉ madalilo꞉ babuma꞉no꞉ saetab we, waga nenelaba꞉le?
26 Henfelo꞉ amilo꞉ misa꞉ kaluwo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉, Gode o꞉lia꞉ Enedo꞉ Da꞉feyo꞉ Kalu o꞉lia꞉yo꞉ babuma꞉ni dimidaliab.’
27-28  Madi 27.1-2, Luk 23.7-11, Ilig 3.13 Ilig 2.23Go꞉no꞉n towo꞉ bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ ko꞉lo꞉, o꞉g a꞉namio꞉ Ha꞉lod o꞉lia꞉ Fondias Failat o꞉lia꞉ Yu kaluma i o꞉lia꞉ Isolael kalu o꞉lia꞉yo꞉ Ya꞉lusalem wena kegea꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉su gili digalo꞉ nanogdo꞉ dian kalu e sana soma꞉no꞉wo꞉ togo꞉ kedo꞉. Ya꞉su e Go꞉no꞉n Da꞉feyo꞉ Kalu ko꞉lo꞉ ililo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ tambo, mo꞉luwo꞉ go꞉no꞉n asulo꞉ o꞉lia꞉ go꞉no꞉n halaido꞉ o꞉lia꞉ma꞉ saefa꞉ ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. 29  A꞉fe 6.19A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Alan ge, Yu misa꞉ kalu ililo꞉ nimo꞉lo꞉ to halaido꞉ sio꞉ a꞉no꞉ asulaki, go꞉no꞉n nanog dian kalu nio꞉, gi towo꞉ halaido꞉ walama꞉ki asuwa꞉ta꞉biyo꞉. 30 Gode go꞉no꞉n halaido꞉wa꞉ widakiyo꞉, ginin digalo꞉ nanogdo꞉ dian kalu Ya꞉suwa꞉ wiya ilikiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ falele alifelaki, molo ha꞉na꞉no꞉ nolo꞉ dimida꞉lubi.”
31 Iliyo꞉ dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ dotabiki, a ilo꞉ sen a꞉no꞉ ida꞉li soda꞉sa꞉ga꞉, Mamayo꞉ i amio꞉ wa꞉litabiki, iyo꞉ mo꞉tagilaki Godeya꞉ towo꞉ halaido꞉ mo꞉mo꞉da wido꞉.
Tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ egelebo꞉ asuwa꞉ta꞉sen
32  Ilig 2.44Tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ asulo꞉wo꞉ imilise dota꞉ga꞉, iyo꞉ “kelego꞉ we na꞉no꞉” a꞉la꞉bo꞉ mo꞉asulaki, tambowo꞉ ua a꞉no꞉ dowo꞉. 33 Iliga꞉felo꞉ kalu iliyo꞉ a꞉la꞉widaki, “Alan Ya꞉su E hendele a꞉ma꞉la꞉ dasilia꞉ga꞉, mela꞉no꞉ a꞉laka꞉!” a꞉la꞉likiyo꞉ towo꞉ halaido꞉ wida꞉len ko꞉lo꞉, Gode eyo꞉ ene kelego꞉ nafaleyo꞉ iya ko꞉go꞉lu alifa꞉. 34-35  Ilig 2.45I usamio꞉ kalu imilig nowo꞉ ma꞉no꞉wo꞉, kelego꞉wo꞉ aundo꞉malo꞉ mo꞉dowo꞉. Mo꞉wo꞉ kalu imilig nowo꞉ kelego꞉lo꞉ma dowalikiyo꞉, kalu noma꞉yo꞉ ba꞉da꞉ga꞉, ene hen o꞉lia꞉ a o꞉lia꞉yo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉, mole a꞉no꞉ iliga꞉felo꞉ kalu o꞉mo꞉ dimi ko꞉lo꞉ iliyo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉, kelego꞉wo꞉ hebeda꞉lab kalu i o꞉mo꞉ dimia꞉li ane.
36 A꞉la꞉gabiki kalu imilig nowo꞉ ene wiyo꞉ Yosa꞉b eyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉. Ene mo꞉mio꞉wo꞉ Libai ko꞉lo꞉ hen elo꞉wo꞉ Saibulus. Iliga꞉felo꞉ kalu i a꞉ma꞉yo꞉ ene wi ho꞉gi nowo꞉, Banabas wikilo꞉. Ene wi a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, nowo꞉ sagalema꞉kilo꞉ asuwa꞉ta꞉sen kalu. 37 Banabas eyo꞉ hen heb enedo꞉wo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉, moleyo꞉ dia꞉ya꞉sa꞉ga꞉, iliga꞉felo꞉ kalu i o꞉mo꞉ dimi.

4:4: Ilig 2.41

4:9-10: Ilig 3.6,13-16

4:11: Song 118.22

4:12: Madi 1.21

4:18: Ilig 5.28

4:19: Ilig 5.29

4:24: Kis 20.11, Neh 9.6, Song 146.6

4:25: Song 2.1-2

4:27-28: Madi 27.1-2, Luk 23.7-11, Ilig 3.13

4:27-28: Ilig 2.23

4:29: A꞉fe 6.19

4:32: Ilig 2.44

4:34-35: Ilig 2.45