3
Giligisen kaluwo꞉ falelo꞉
Ho꞉len no amio꞉, dulugu sa꞉la꞉seno꞉ ofa꞉siyo꞉ asola dowabiki, Bida o꞉lia꞉ Yo꞉n o꞉lia꞉yo꞉ Godeya꞉ malilo꞉ aya ha꞉na꞉ni ane. Godeya꞉ malilo꞉ a amilo꞉ tog nowo꞉ “Tog Nafale” a꞉la꞉sa꞉la꞉sen ko꞉lo꞉, a꞉la꞉yo꞉ tog a꞉na ha꞉nakiyo꞉, giligisen kalu nowo꞉ tog aniba sena ba꞉ba꞉. Kalu a꞉no꞉ anowa꞉ e sa꞉la꞉liakiyo꞉, e giligo꞉ ko꞉ngo꞉ sa꞉la꞉li ko꞉lo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ a usamilo꞉ ti ha꞉na꞉lab o꞉mo꞉wo꞉ moleyo꞉ ha꞉iya꞉melea꞉ki, ho꞉leno꞉ tambo kalu nolba꞉yo꞉ e ga꞉lilia꞉ga꞉, Tog Nafale a꞉na tagai ta꞉lila꞉sen. Giligisen kalu a꞉no꞉ Bida o꞉lia꞉ Yo꞉n o꞉lia꞉yo꞉ fa꞉la꞉dowabiki ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ moleyo꞉ ha꞉iyo꞉. Ilig 14.9A꞉la꞉ma꞉yo꞉ e ko꞉lo꞉ sikudu ba꞉dakiyo꞉, Bida eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Na꞉no꞉ bo꞉ba!” Eyo꞉ mole dia꞉no꞉ a꞉la꞉asulaki, a꞉la꞉yo꞉ a꞉na sikudu ba꞉ba꞉. Ilig 4.10, 16.18Ko꞉sega Bida eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne mole imilig nowo꞉ mada aundo꞉ma ko꞉sega, nilo꞉ da꞉lab we gemo꞉ dimia꞉nigo꞉l. Nasala꞉t kalu, Ya꞉su Kelisowa꞉ wi halaido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, ge dasilia꞉ga꞉ hamana!” 7-8 Bida eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, e dasilima꞉ki, dagi ililiba꞉ gasiliabiki, wigibo a꞉naka kalu a꞉ma꞉ gib o꞉lia꞉ giba꞉ kagoman o꞉lia꞉yo꞉ halaido꞉ dowabiki, ho꞉lu ya꞉ba꞉sa꞉ga꞉ e a꞉na ane. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ egele Godeya꞉ malilo꞉ a usa ti ha꞉nakiyo꞉, e sagala꞉liki, ho꞉lu yabala꞉liki a꞉la꞉i siaki, Godeyo꞉ ko꞉lo꞉ wabulu sa꞉la꞉li ane. 9-10 Kaluka꞉isale tambowa꞉yo꞉ e ha꞉na꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, Godeya꞉ wiyo꞉ wabuda꞉i ha꞉nabiki ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ e giliga꞉sen kalu Tog Nafaleya silikilo꞉ molelo꞉ ha꞉iya꞉sen o꞉mo꞉lo꞉b a꞉la꞉asulakiyo꞉, iliyo꞉ e falele alifa꞉lo꞉b a꞉la꞉asula꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ iligakiyo꞉ molo asulo꞉. 11 Iyo꞉ Godeya꞉ Malilo꞉ aya, “Solomona꞉ Isagen” a꞉la꞉do꞉ sa꞉la꞉sen a꞉na siliki, kalu a꞉no꞉ Bida o꞉lia꞉ Yo꞉n o꞉lia꞉ya ta꞉li dofo꞉labikiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ molo tandea꞉sa꞉ga꞉, ilo꞉wa nai dalaido꞉.
Bida eyo꞉ mano꞉ Godeya꞉ malilo꞉ a usa wido꞉
12 Bida e kaluka꞉isale kegeab a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Isolael kalu gio꞉, dimidab we ba꞉dakiyo꞉, waga molo tandeaya? Nanin halaido꞉wa꞉yo꞉ kalu we mo꞉falelo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ na꞉no꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉lo꞉ digalo꞉ kalu ko꞉lo꞉ we a꞉na dimido꞉lba. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ na꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉ moda꞉so꞉bo. 13  Kis 3.6,15, Luk 23.13-25, Ilig 2.23Nili ma꞉mu Ablahamo꞉, Aisa꞉go꞉, Ya꞉kobo꞉ i a꞉ma꞉ Gode eyo꞉ wi alano꞉ Ene Nanogdo꞉ Dian kalu, Ya꞉sumo꞉ dimi. Ko꞉sega kalu a꞉no꞉ giliyo꞉ gamani kalumo꞉ sanama꞉ki dimia꞉sa꞉ga꞉, Failat eyo꞉ e ga꞉li hamana꞉ki ta꞉fa꞉no꞉ asulab, ko꞉sega gio꞉ Failatdo꞉wa silikiyo꞉ e gola ba꞉ba꞉. 14-15 Ya꞉su e mada malilo꞉ digalo꞉ kalu ko꞉sega giliyo꞉ e gola ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, kalu noldo꞉ yasala꞉sen a꞉no꞉ Failatbo꞉wo꞉ ga꞉li fagega꞉foma a꞉la꞉sa꞉laki, giliyo꞉ kaluka꞉isalemo꞉lo꞉ mela꞉no꞉lo꞉ dimia꞉sen kalu a꞉no꞉ sana sowo꞉. Ko꞉sega Gode eyo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasi alitabikiyo꞉, nio꞉ tambo ba꞉ba꞉. 16 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu gilo꞉ ba꞉da꞉sen we, e Ya꞉suwa꞉ wiya tilida꞉dakiyo꞉, ene tilidabu a꞉ma꞉yo꞉ e falele alifa꞉. Ya꞉suwa꞉ wi o꞉lia꞉, tilidabu eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉ o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ e falele alifa꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ e ga꞉li sabikiyo꞉, gio꞉ tambo ba꞉dab.
17  Luk 23.34, 1Tim 1.13“Nao i, gi o꞉lia꞉ gili misa꞉ kalu o꞉lia꞉ma꞉lo꞉ Ya꞉sumo꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ gio꞉ babale dofo꞉liki dimido꞉, niyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉. 18 Mo꞉luwo꞉ Gode eyo꞉ enedo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉ sama꞉ki, towo꞉ imo꞉wo꞉ tambo dimiakiyo꞉, Enedo꞉ da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ odo꞉ sia꞉la꞉ga꞉ soma꞉ib a꞉la꞉saefa꞉ ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ Gode eyo꞉ a꞉la꞉ka dimidama꞉ki ta꞉fo꞉. 19-20  Ilig 2.38A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Gode eyo꞉ gili mogago꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ hala꞉ma꞉ki, gio꞉ mogago꞉wo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Godelo꞉loba꞉da꞉ nodoma. Gode eyo꞉ Enedo꞉ da꞉feyo꞉ kalu, Ya꞉su E a꞉ma꞉la꞉ iliga꞉talikiyo꞉, Alan a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉ siliki, ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ ho꞉len nafale a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉ dimina꞉ki, gio꞉ asugo꞉ nodoma. 21 O꞉go꞉ Ya꞉su E Hebene ilikiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ kelego꞉wo꞉ tambo ho꞉gi fa꞉la꞉doma꞉nigab ho꞉len a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ yasisab. Ho꞉len a꞉no꞉ tamin amio꞉ Gode eyo꞉ Enedo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉ sama꞉ki, towo꞉ imo꞉ salifa꞉. 22  Lo 18.15,18-19Tamin amio꞉ Mo꞉sa꞉s eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Gode Alana꞉yo꞉ ne ko꞉lo꞉ gimo꞉lo꞉ iliga꞉fo꞉ aumbo꞉, dinali sa꞉lan kalu noma꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ sama꞉kiyo꞉, Isolael kalu go꞉no꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliga꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉, giliyo꞉ to elo꞉ sa꞉labo꞉ tilida꞉da꞉bi. 23 Kalu abeyo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ mo꞉tilida꞉dalikiyo꞉, Gode eyo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉ yasala꞉ma꞉ib.’ Mo꞉sa꞉s eyo꞉ a꞉la꞉saefa꞉.
24 “Tamina Godeya꞉ dinali sa꞉lan kalu, Samuel eya mo꞉mo꞉data꞉ga꞉lo꞉ mio꞉wo꞉, o꞉go꞉do꞉ fa꞉la꞉dowab we iliyo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ tambo sio꞉. 25  Mo꞉mo꞉ 22.18Gi ma꞉mu imo꞉lo꞉ dinali sa꞉lan kalu tamin amilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉, giliyo꞉lo꞉ a꞉no꞉ko꞉ dia꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ Ablaham o꞉lia꞉ e ma꞉mui o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ saetakiyo꞉, ‘Gilo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉la꞉i ha꞉nab i a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, henfelo꞉ amilo꞉ so꞉lo꞉ mesa꞉ib a꞉no꞉ tambo halaido꞉ mesea꞉ki ta꞉fa꞉no꞉.’ To saefa꞉ a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉lo꞉ sio꞉. 26  Ilig 13.46A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ man mogago꞉ dimida꞉seno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, halaido꞉wo꞉ dimina꞉ki, Godeya꞉ Ene nanogdo꞉ dian kaluwo꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉, gilo꞉wa tamina iliga꞉fo꞉.”

3:4: Ilig 14.9

3:6: Ilig 4.10, 16.18

3:13: Kis 3.6,15, Luk 23.13-25, Ilig 2.23

3:17: Luk 23.34, 1Tim 1.13

3:19-20: Ilig 2.38

3:22: Lo 18.15,18-19

3:25: Mo꞉mo꞉ 22.18

3:26: Ilig 13.46