2
Godeya꞉ Mamayo꞉ mio꞉
Wkp 23.15-21, Lo 16.9-11Ba꞉ndiko꞉s ho꞉len* Ba꞉ndiko꞉s ho꞉len a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ mo꞉wo꞉ we. Mo꞉luwo꞉ Tinio꞉ Ma꞉no꞉ Ma꞉no꞉wo꞉ Ho꞉leno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ho꞉len agelo꞉wo꞉ do꞉la꞉fo꞉ bila꞉fo꞉ fa꞉la꞉dowab amio꞉, Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ sagalaki kegea꞉sen. (Lo 23.15-22) Ho꞉len do꞉la꞉fo꞉ bila꞉fo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ Gilig towo꞉, “Ba꞉ndiko꞉s” a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ sagala꞉liki, a usa tambo kegeo꞉. Iyo꞉ a꞉na sen amio꞉, wigibo a꞉naka fo alano꞉, fufa alan o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a uso꞉ tambo wa꞉lifo꞉. Madi 3.11Iliyo꞉ kelego꞉ nowo꞉, de wa꞉sowayo꞉ eano꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, de ean o꞉ngo꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo gogo alifela꞉i ane. Mak 16.17, Ilig 4.31, 10.44-46, 19.6I a꞉no꞉ tambo amio꞉ Mamayo꞉ wa꞉lita꞉sa꞉ga꞉, to ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ sama꞉ki, Mama eyo꞉ iyo꞉ ilili alitabiki, iliyo꞉ a꞉na mo꞉mo꞉da sio꞉.
Ho꞉len a꞉namio꞉ Yuwa꞉ mando꞉ kudu ha꞉nan kalu nolo꞉ hen ko꞉li ko꞉lilo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉lusalem a꞉na sen. Iyo꞉ fo alan a꞉no꞉ da꞉da꞉ga꞉yo꞉ tambo kegea꞉sa꞉ga꞉ ami, iliga꞉felo꞉ kalu iliyo꞉ to sa꞉lakiyo꞉, kalu kegeo꞉ i a꞉ma꞉ towo꞉ sa꞉labiki, iyo꞉ iligaki kele asulu tandeo꞉. 7-8 Iyo꞉ molo asulaki a꞉la꞉sio꞉, “Kalu i we Ga꞉lili kalule ko꞉sega o꞉go꞉ ililo꞉ to sa꞉labo꞉, niliyo꞉ nini to a꞉da꞉dab we, mo꞉wo꞉ o꞉ba꞉le? 9-10 Nio꞉ heno꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉. Nolo꞉ Batia, Midia, Elam. Nowo꞉ Mesobotemia, Yudia, Kabadosia, Fontus, A꞉sia, Filigia, Bafilia, Isib, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Libia hen anib amilo꞉ Sailini amisa꞉n a꞉namilo꞉ sa꞉sen a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ mio꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolo꞉ Lom a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ya꞉sio꞉. 11 Ni us amio꞉, nolo꞉ Yu kalu, nolo꞉ Yu kaluma ko꞉sega, Yu kalu ililo꞉ tilidabu o꞉leau iyo꞉lo꞉ a꞉la꞉tilidabu. Nolo꞉ Kilit kalu, nolo꞉ Alabia kalu, ko꞉sega ililo꞉ Godeya꞉lo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ to widab a꞉no꞉, niliyo꞉ ninin towa꞉ do꞉do꞉l” a꞉la꞉sio꞉. 12 Iyo꞉ moda꞉sa꞉ga꞉, kele asulaki egelebo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “We o꞉bo꞉ngo꞉ fa꞉la꞉dowaba꞉le?” 13 Ko꞉sega kalu nolba꞉yo꞉ dio꞉ge sa꞉laki, “Kalu we wain ho꞉n na꞉sa꞉ga꞉ dafolakigab” a꞉la꞉sio꞉.
Bidayo꞉ towo꞉ kalu kegeo꞉ o꞉mo꞉ wido꞉
14 Bida e, iliga꞉felo꞉ kalu kelen a꞉la꞉fo꞉ nol o꞉lia꞉ dasila꞉sa꞉ga꞉ kagafo꞉liki, Bida eyo꞉ kaluka꞉isale kegeo꞉ imo꞉wo꞉ towo꞉ halale widakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Yu kalu o꞉lia꞉ Ya꞉lusalemdo꞉ sa꞉sen kalu gio꞉, niyo꞉ mo꞉wo꞉ dinafa fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l ko꞉lo꞉ gio꞉ dabuma. 15 Gili asulakiyo꞉ kalu i we dafolab a꞉la꞉asulab Yu kalu ili man amio꞉, wain ho꞉n kea꞉fo mo꞉nan. Iyo꞉ ga꞉lowo꞉ nan ko꞉lo꞉ iyo꞉ a꞉namio꞉ o꞉li no꞉nolan. I Tes 5.7 ko꞉sega, o꞉go꞉ ofa꞉siyo꞉ agado꞉wa dowab ko꞉lo꞉ kalu i we mada mo꞉dafolab. 16 O꞉ngo꞉ma! Kalu i we dinali sa꞉lan kalu Yoel, elo꞉ dinali sio꞉ o꞉leau dimidab. Yoel eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
17  Joel 2.28-32“ ‘Godeya꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Elema꞉no꞉ ho꞉leno꞉ ko꞉na꞉ma dowalikiyo꞉,
Ni Mamayo꞉ kaluka꞉isale tambo amio꞉ ko꞉go꞉lu alifelema꞉no꞉ ko꞉lo꞉,
Gi so꞉wa iyo꞉lo꞉ ga꞉la꞉la꞉yo꞉lo꞉, dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ widan o꞉ngo꞉ doma꞉ib.
So꞉wa iliyo꞉ ho꞉le ba꞉ba꞉ib a꞉la꞉ta꞉ga꞉,
kalu anaso꞉ imo꞉wo꞉ ofowo꞉ walalifelema꞉ib.
18 Ho꞉len a꞉namio꞉ madali nanogdo꞉ dian kaluka꞉isale i a꞉namio꞉lo꞉,
Ni Mamayo꞉ ko꞉go꞉lu alifelema꞉no꞉ ko꞉lo꞉,
iyo꞉lo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ widan o꞉ngo꞉ doma꞉ib.
19 Niyo꞉ akin halonamio꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ dimidama꞉no꞉.
A꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ wiyo꞉lo꞉ a꞉la꞉dimidama꞉no꞉.
Ho꞉bo꞉ o꞉lia꞉ de o꞉lia꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ de ho꞉mo꞉no꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ki dimidama꞉no꞉.
20 Alana꞉ ho꞉len nafaleyo꞉ o꞉semo꞉fa꞉la꞉dowalikiyo꞉,
ofo꞉ sololiaki,
eleyo꞉ ho꞉bo꞉ o꞉ngo꞉ doma꞉ib.
21 Ho꞉len a꞉namio꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉lo꞉ asuwa꞉foma꞉kilo꞉ tolo꞉ dulugu sa꞉la꞉lab a꞉no꞉,
iyo꞉ wa꞉lo꞉ mo꞉diaki, ga꞉li mesea꞉ki ta꞉fa꞉no꞉.” ’
22 “Isolael kalu gio꞉, ni to we dabuma. Nasala꞉t kalu Ya꞉su, elo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ o꞉lia꞉ ele ba꞉ba꞉no꞉ ko꞉lo꞉ gilo꞉ amilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, E hendele Godeya꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉ iliga꞉fo꞉lo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ki go꞉. 23 Gode eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ gili dagiya difa꞉ ko꞉lo꞉, giliyo꞉ E mogago꞉ kalu nolbo꞉ i malana aluma꞉kilo꞉ ta꞉fo꞉ a꞉no꞉, gili sa꞉ndan o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ giliyo꞉ a꞉la꞉dimidama꞉ib a꞉la꞉likiyo꞉, Gode eyo꞉ mo꞉lu da꞉fefa꞉. 24 Ko꞉sega Gode eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ soma꞉no꞉ nagalo꞉lo꞉ doba꞉da꞉yo꞉ ga꞉li sili alitaki, eyo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ a꞉dimiabikiyo꞉, Ya꞉su e a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉na dasi. Mo꞉wo꞉ sowana꞉ halaido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ mada mo꞉ta꞉li. 25  Song 16.8-11Taminde amio꞉ Da꞉ibid eyo꞉ Ya꞉su amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ibo꞉ ko꞉lo꞉ asulakiyo꞉, towo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
“ ‘Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ Alan e ne o꞉lia꞉ elena ba꞉ba꞉.
E ni dagi ililiba iliki, ne asuwa꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉ ne mada mo꞉tagima꞉no꞉.
26-27 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ ne sagalo꞉ siliki, niyo꞉ towo꞉ mada sagalo꞉le sa꞉la꞉lo꞉l.
Ne sowalikiyo꞉, giyo꞉ ne dane ane hen a꞉namio꞉ mo꞉ta꞉fa꞉ib.
A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gilo꞉ da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ hesema꞉kiyo꞉ mo꞉ta꞉fa꞉ib.
A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ne to a꞉no꞉ fanda asulakiyo꞉, mada mo꞉kele asuluma꞉no꞉. 28 Giyo꞉ ne mela꞉no꞉lo꞉ dia꞉no꞉ tog a꞉no꞉ wido꞉ ko꞉lo꞉
ne ge o꞉lia꞉ silikiyo꞉, mada sagalo꞉wo꞉ alan doma꞉no꞉.’
29  1Kin 2.10“Ni nao i, to a꞉no꞉ Da꞉ibid eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉ ko꞉lo꞉ niyo꞉ o꞉go꞉ gimo꞉wo꞉ fanda so꞉lo꞉l. Mo꞉luwo꞉ nili ma꞉mu Da꞉ibid e sowabiki daido꞉ ko꞉lo꞉ elo꞉ daido꞉ hen a꞉no꞉ nilo꞉ sab anib wena a꞉lab. 30  2Sam 7.12, Song 89.3-4, 132.11E dinali sa꞉lan kalu ko꞉lo꞉ Da꞉ibida꞉ e ma꞉mu amilo꞉ kalu so꞉wa fa꞉la꞉dowab a꞉ma꞉yo꞉, tif amio꞉ e misa꞉ kalu dowaki, hen elo꞉ a꞉no꞉ bo꞉fo꞉mela꞉ib a꞉la꞉liki, Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉, eyo꞉ asulo꞉. 31  Song 16.10A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Da꞉ibid eyo꞉ Godeya꞉lo꞉ dimidama꞉ib a꞉no꞉ e tamin amio꞉ asulakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘E sowalikiyo꞉, dane ane hen a꞉namio꞉ mo꞉ta꞉fa꞉ib a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene do꞉mo꞉wo꞉ mo꞉hesema꞉ib.’ Da꞉ibid eyo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉lakiyo꞉, Gode elo꞉ da꞉feyo꞉ kalu a꞉ma꞉la꞉do꞉ dasima꞉ib a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉. 32 Gode Eyo꞉ Ya꞉su E mela꞉no꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dimia꞉sa꞉ga꞉lo꞉ dasi alifa꞉ a꞉no꞉, nio꞉ tambo ninin siya꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ so꞉lo꞉l. 33  Ilig 5.32, 7.55-56Gode eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ wabudakiyo꞉, ene wiyo꞉ dulugu sa꞉lakiyo꞉, Ya꞉su e Godeya꞉ dagi ililiba mesea꞉ki ta꞉fo꞉. Do Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ aumbo꞉ dimidakiyo꞉, Ya꞉sumo꞉wo꞉ Mamayo꞉ dimi ko꞉lo꞉ gilido꞉ o꞉go꞉do꞉ ba꞉dab o꞉lia꞉ da꞉dab o꞉lia꞉ a꞉no꞉, Eyo꞉ ni amio꞉ ko꞉go꞉lu alifelab. 34-35  Song 110.1Da꞉ibid e Hebene halonamio꞉ mo꞉ane ko꞉sega eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
“ ‘Gode eyo꞉ ni Alanbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
Niyo꞉ gis kalu gilo꞉wo꞉ gi ha꞉g amio꞉ semo꞉ difa꞉ amio꞉, ge ni dagi ililiba siliki, ne o꞉lia꞉ bo꞉fo꞉lubi.’
36  Ilig 5.30-31“A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ to we Isolael kaluka꞉isale giliyo꞉ tambo dinafa asuluma. Kalu gililo꞉ i malana amilo꞉ sana sowo꞉ a꞉no꞉, Gode eyo꞉ e Kalu Alan a꞉la꞉ta꞉ga꞉ e Keliso, a꞉la꞉liki doma꞉ki da꞉feaki ta꞉fo꞉.” Bida eyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉wido꞉.
37 Kaluka꞉isaleyo꞉ to Bida elo꞉ widab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, iyo꞉ to a꞉ma꞉yo꞉ himuwa olabiki, iliyo꞉ Bidayo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliga꞉felo꞉ kalu nol o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Ni nao i, niliyo꞉ waga dimidama꞉no꞉wa꞉le?” 38 A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Bida eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Man mogago꞉ gililo꞉ ina꞉li ina꞉li a꞉la꞉do꞉ dimida꞉leno꞉ ta꞉taki, asugo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉ wiya ho꞉na to꞉loma. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉ Gode eyo꞉ gilo꞉ mogago꞉ dimida꞉leno꞉ hala꞉sa꞉ga꞉, eyo꞉ ene Mamayo꞉ boba dimia꞉ib. 39  Ais 57.19Godeya꞉lo꞉ tamin amilo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉lo꞉, gi so꞉wa i o꞉mo꞉wo꞉lo꞉, kaluka꞉isale ko꞉na꞉lo꞉ a꞉lab o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Gode Alan elo꞉ amilo꞉ mena꞉kilo꞉ ho꞉idab o꞉mo꞉ tambo sio꞉.” Bida eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
40 Bida eyo꞉ imo꞉wo꞉ towo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ wida꞉sa꞉ga꞉, hagugo꞉ towo꞉lo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kaluka꞉isale o꞉gdo꞉ mogago꞉lo꞉ dimida꞉likilo꞉ sab we wa꞉dema꞉ib ko꞉lo꞉, gio꞉lo꞉ Gode eyo꞉ wa꞉deabena꞉ki dinafa dowa꞉bi” a꞉la꞉sio꞉. 41  Ilig 2.47, 4.4A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale Bidaya꞉ to sa꞉labdo꞉ tilidabu a꞉no꞉, iyo꞉ ho꞉na to꞉lofelo꞉ ko꞉lo꞉ ho꞉len a꞉namilo꞉ ho꞉gi tilidabu kaluka꞉isale agelo꞉wo꞉, daoseno꞉ otalen (3,000) ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉.
Ho꞉gi tilidabu kaluka꞉isale ili mano꞉ we
42  Ilig 20.7Ho꞉gi tilidabu kaluka꞉isale iliyo꞉ iliga꞉felo꞉ kaluwa꞉lo꞉ to widab a꞉no꞉ tilida꞉dakiyo꞉, egele dowa꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ma꞉no꞉wo꞉ ua saga na꞉likiyo꞉, Ya꞉suwa꞉ asulo꞉ ma꞉no꞉wo꞉lo꞉ ua nakiyo꞉, Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉sen. Iyo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimidakiyo꞉, halaido꞉ dimida꞉len. 43 Iliga꞉felo꞉ kaluwa꞉yo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ dimidabiki, kaluka꞉isaleyo꞉ tambo a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉ molo tandeaki, Godeya꞉ wiyo꞉ ko꞉lo꞉ wabudo꞉. 44  Ilig 4.32-35Tilidabu kaluka꞉isale iyo꞉ asulo꞉ imilise dowaki, kelego꞉ da꞉lab ilido꞉ a꞉no꞉ tambo ua dia꞉mela꞉no꞉ a꞉la꞉liki ta꞉fo꞉. 45 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ ene hen o꞉lia꞉ kelego꞉ o꞉lia꞉yo꞉ nowo꞉mbo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉, mole diab a꞉no꞉ kalu hebeda꞉lab o꞉mo꞉ sa꞉ga꞉liki ane. 46 Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ iyo꞉ asulo꞉wo꞉ imilig dia꞉taki, Godeya꞉ malilo꞉ ayami kegea꞉sen. Iyo꞉ noma꞉ aya kegea꞉liki a꞉la꞉li ma꞉no꞉ nakiyo꞉, iyo꞉ sagala꞉liki mo꞉kanulu na꞉sen. 47  Ilig 6.7, 11.21Iliyo꞉ Godeyo꞉ wabuda꞉len a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale tambowa꞉yo꞉ iyo꞉ nafa dowab a꞉la꞉asulo꞉. Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ Gode eyo꞉ tilidabu kalu ho꞉gi nolo꞉ i a꞉na gasalita꞉sen.

2:1: Wkp 23.15-21, Lo 16.9-11

*2:1: Ba꞉ndiko꞉s ho꞉len a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ mo꞉wo꞉ we. Mo꞉luwo꞉ Tinio꞉ Ma꞉no꞉ Ma꞉no꞉wo꞉ Ho꞉leno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ho꞉len agelo꞉wo꞉ do꞉la꞉fo꞉ bila꞉fo꞉ fa꞉la꞉dowab amio꞉, Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ sagalaki kegea꞉sen. (Lo 23.15-22) Ho꞉len do꞉la꞉fo꞉ bila꞉fo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ Gilig towo꞉, “Ba꞉ndiko꞉s” a꞉la꞉sa꞉la꞉sen.

2:3: Madi 3.11

2:4: Mak 16.17, Ilig 4.31, 10.44-46, 19.6

2:15: Yu kalu ili man amio꞉, wain ho꞉n kea꞉fo mo꞉nan. Iyo꞉ ga꞉lowo꞉ nan ko꞉lo꞉ iyo꞉ a꞉namio꞉ o꞉li no꞉nolan. I Tes 5.7

2:17: Joel 2.28-32

2:25: Song 16.8-11

2:29: 1Kin 2.10

2:30: 2Sam 7.12, Song 89.3-4, 132.11

2:31: Song 16.10

2:33: Ilig 5.32, 7.55-56

2:34-35: Song 110.1

2:36: Ilig 5.30-31

2:39: Ais 57.19

2:41: Ilig 2.47, 4.4

2:42: Ilig 20.7

2:44: Ilig 4.32-35

2:47: Ilig 6.7, 11.21