5
Ananaias o꞉lia꞉ Safaila o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ dikido꞉
1-2  Ilig 4.34-35Ko꞉sega kalu a꞉namilo꞉ seno꞉ nowo꞉ ene wiyo꞉ Ananaias, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene ingayo꞉ Safaila ko꞉lo꞉ sen. A꞉la꞉ma꞉yo꞉lo꞉ hen heb inido꞉wo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ananaias eyo꞉ mole hebo꞉ ene kanulu difa꞉. A꞉la꞉do꞉ gab a꞉no꞉ ingaya꞉yo꞉lo꞉ o꞉li gabo꞉lo꞉b a꞉la꞉asulo꞉. Ananaias eyo꞉ mole heb nolo꞉ iliga꞉felo꞉ kalulo꞉wa dia꞉ha꞉na꞉ga꞉ dimi. Yo꞉n 13.2Emo꞉ dimiabiki, Bida eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ananaias, asulo꞉ gilo꞉wo꞉ Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ bo꞉fo꞉melea꞉ki fogo꞉ dimi ko꞉lo꞉, giyo꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ a꞉na dikili sa꞉lakiyo꞉, moleyo꞉ hebo꞉ go꞉no꞉ndo꞉ kanulu difa꞉ a꞉no꞉, waga asulaki dimido꞉wo꞉? Giyo꞉ heno꞉ semo꞉kilili amio꞉, hen a꞉no꞉ hendele ga꞉no꞉ ko꞉lo꞉, kililia꞉sa꞉ga꞉ mole di a꞉no꞉ gilo꞉ asulab aumbo꞉ o꞉li dimidama꞉no꞉ dowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉, giyo꞉ dikilima꞉no꞉ a꞉la꞉likiyo꞉ waga asulaki sa꞉laya? Madalilo꞉ sa꞉lab ko, giyo꞉ kaluwo꞉ ko꞉lo꞉ dikidaba. Godeyo꞉ ko꞉lo꞉ dikili sa꞉lab.”
Ananaias e to a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, elo꞉ elen a꞉naka sulufo꞉ tina꞉sa꞉ga꞉ sowo꞉ ko꞉lo꞉, kalu nolo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, tagio꞉ alan dowo꞉. Ananaias e sowabiki, kalu so꞉wa nolo꞉ ya꞉ga꞉, so꞉ga꞉ mela꞉sa꞉ga꞉ dia꞉ha꞉na꞉ga꞉ a꞉na daido꞉.
A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ofa꞉si otaleno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ingayo꞉ in sowo꞉wo꞉ mo꞉dabu ko꞉lo꞉, elo꞉ Bidalo꞉wa mio꞉. A꞉na fa꞉la꞉dowabiki, Bidaya꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Mole gaindo꞉ di a꞉no꞉, tambo yo꞉mo꞉?” A꞉la꞉sa꞉labiki, Safaila eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “A꞉, moleyo꞉ tambo dia꞉mio꞉ yo꞉m.”
A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Bida eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ga꞉go꞉ towo꞉ imilise saeta꞉ga꞉yo꞉, Godeya꞉ Mamayo꞉ da꞉fe ba꞉dakiyo꞉, emo꞉wo꞉ waga dikili sa꞉laya? Ge kalulo꞉ dali alifa꞉ni ane kalu i a꞉no꞉ ya꞉ga꞉lo꞉ tog amilo꞉ kagayab o꞉m ko꞉lo꞉ gelo꞉ a꞉na dia꞉ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ dalima꞉nigab.” 10 Safaila e to a꞉no꞉ko꞉ da꞉dabikiyo꞉, e sulufo꞉ tina꞉sa꞉ga꞉ sowo꞉ ko꞉lo꞉, kalu so꞉wa i a꞉no꞉ ya꞉ga꞉yo꞉, e sowo꞉lo꞉bi ba꞉da꞉ga꞉, iliyo꞉ e dia꞉ha꞉na꞉ga꞉ indo꞉ daido꞉ anib a꞉na dali alifa꞉. 11 Tilidabu kaluka꞉isale o꞉lia꞉ kalu nol a꞉namilo꞉ sen a꞉no꞉lia꞉yo꞉, malolo꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ tambo tagio꞉ alan dowo꞉.
Iliga꞉felo꞉ kalu iliyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ falele alifelo꞉
12  Ilig 2.43, 14.3Iliga꞉felo꞉ kalu iliyo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ amisa꞉n us a꞉na dimida꞉len. Tilidabu kaluka꞉isale iyo꞉ ua, Solomona꞉ Isagen a꞉na kegea꞉sen. 13 Ha꞉la꞉ kaluka꞉isale nol a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ mada nafale a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉sega ha꞉la꞉ kaluka꞉isale i a꞉no꞉ tagilaki, i o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉gasa dowa꞉sen. 14 Ko꞉sega ho꞉leno꞉ tambowo꞉, kaluka꞉isale modo꞉ nolo꞉ Alano꞉ tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉, tamin amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale i o꞉lia꞉yo꞉ ua gasa ya꞉len. 15 Amisa꞉n kaluka꞉isaleyo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu ililo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, ili asulakiyo꞉, Bidayo꞉ ha꞉nab amio꞉ mama elo꞉ma꞉yo꞉ walaf kaluka꞉isale i amio꞉ ba꞉lalega falelema꞉ib a꞉la꞉asula꞉sa꞉ga꞉, iliyo꞉ i a꞉no꞉ ga꞉gililia꞉ ya꞉ga꞉, nolo꞉ uwo꞉ba, nolo꞉ geo꞉ndo꞉ wa꞉la alima꞉ki, tog anib a꞉na ta꞉felo꞉. 16 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale modo꞉, Ya꞉lusalem anib amilo꞉ kandayo꞉ i a꞉no꞉ kegeo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ walafdo꞉ kaluka꞉isale o꞉lia꞉ kalu mama mogago꞉lo꞉ dosdo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ tililia꞉ga꞉, iliga꞉felo꞉ kalulo꞉wa yabiki, i a꞉no꞉ tambo falele alifelo꞉.
Iliga꞉felo꞉ kaluwo꞉ dibolo aya to꞉lolo꞉
17-18 Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu o꞉lia꞉ ene mili, Sadusi kalu o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu ililo꞉ dimidab a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, iliyo꞉ iliga꞉felo꞉ kalumo꞉wo꞉ mo꞉beaki eteyo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu i a꞉no꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, mogago꞉ kalu o꞉lia꞉ dibolo a usa disa꞉. 19-20  Ilig 12.7-10Ko꞉sega o꞉g nulu a꞉namio꞉, Godeya꞉ ma꞉mul kaluwa꞉yo꞉ dibolo a a꞉no꞉ togo꞉ koda꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ ha꞉la꞉ya tililia꞉ga꞉ handalowakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ Godeya꞉ malilo꞉ a usa kagafo꞉liki, gililo꞉ mela꞉no꞉ ho꞉gi di a꞉no꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ tambo wida꞉lubi” eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. 21 Elo꞉ sio꞉ o꞉leau iliyo꞉ a꞉la꞉dimidaki, kea꞉fo nulu ofo꞉ yabikiyo꞉, iyo꞉ Godeya꞉ malilo꞉ aya tina꞉sa꞉ga꞉, a꞉na mo꞉mo꞉da wido꞉.
O꞉g kea꞉fo nulu a꞉namio꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu o꞉lia꞉ e o꞉lia꞉lo꞉ elen kalu o꞉lia꞉ma꞉yo꞉, Yu amilo꞉ ganisolo dosdo꞉wo꞉ a꞉na kegeo꞉. Isolael misa꞉ kaluwo꞉ tambo a꞉na kegea꞉sa꞉ga꞉, iliyo꞉ iliga꞉felo꞉ kaluwo꞉ tililia꞉ mena꞉ki dibololo꞉ sab a꞉na towo꞉ saga꞉fo꞉. 22-23 Ko꞉sega dibolo alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluwo꞉ aya ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉, iliga꞉felo꞉ kalu i a꞉no꞉ a꞉namilo꞉ mo꞉sena ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ misa꞉ kalumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ dibolo aya fa꞉la꞉dowaki ba꞉ba꞉ amio꞉, togo꞉ tambo uludo꞉ ko꞉lo꞉, dibolo alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluwo꞉ toga꞉me amio꞉ o꞉li yasila꞉len ko꞉sega, nio꞉ dibolo a usamio꞉, kalu i a꞉no꞉ mada aundo꞉ma elena ba꞉ba꞉.” 24 Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉ Godeya꞉ malilo꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ molo asulakiyo꞉, o꞉b ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigaba꞉le a꞉la꞉liki modo꞉. 25 Iyo꞉ a꞉la꞉asula꞉li elen ami, kalu imilise nowo꞉ ya꞉ga꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Dabuma! Kalu gililo꞉ dibolo ayamilo꞉ disa꞉ a꞉no꞉, Godeya꞉ malilo꞉ aya kagafo꞉liki, kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ towo꞉ a꞉na wida꞉lab” a꞉la꞉sio꞉. 26 A꞉la꞉sa꞉labiki, Godeya꞉ malilo꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu o꞉lia꞉ dibolo alo꞉ bo꞉fo꞉lowan i o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, iliga꞉felo꞉ kalu i a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ tililia꞉ mio꞉. Kaluka꞉isale i a꞉namilo꞉ sab a꞉ma꞉yo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu iyo꞉ uwa꞉yo꞉ agodoma꞉ib a꞉la꞉asula꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ tagilaki, iliga꞉felo꞉ kalu a꞉no꞉ mo꞉yami tandeaki, ha꞉sa tililia꞉mio꞉.
27-28  Madi 27.25Dibolo alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluwa꞉yo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu iyo꞉ tililia꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, Yuwa꞉ ganisolo kalulo꞉wa ta꞉fo꞉liki, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niliyo꞉ tamin amio꞉ gimo꞉wo꞉ ‘kalu wema꞉ wi amio꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ wida꞉so꞉boka꞉’ a꞉la꞉bo꞉ towo꞉ halaido꞉ saefa꞉ ko꞉sega, giliyo꞉ Ya꞉lusalem kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ towo꞉ tambo wida꞉li ha꞉nab ko꞉lo꞉, giliyo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ ‘kalu we nili sana sowo꞉ka꞉’ a꞉la꞉li diga꞉li sa꞉la꞉lab” a꞉la꞉sio꞉. 29  Ilig 4.19To a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, Bida o꞉lia꞉ iliga꞉felo꞉ kalu i nol a꞉ma꞉yo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niliyo꞉ kaluwa꞉ towo꞉ mo꞉kudu ha꞉na꞉no꞉ ko꞉sega, Godeya꞉ Ene toleyo꞉ ko꞉lo꞉ mada kudu ha꞉na꞉no꞉. 30 Giliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ i malana alula꞉sa꞉ga꞉ sana sowo꞉ ko꞉sega, nili ma꞉muwa꞉ Gode eyo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉ ko꞉lo꞉lab. 31  Ilig 2.33-34, A꞉fe 1.20, Hibu 2.10, 12.2Isolael kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ asugo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, ililo꞉ mogago꞉ dimida꞉seno꞉ hama꞉ki, Gode eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ iwalu dia꞉takiyo꞉, ene dagi ililiba ta꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, Ya꞉su e misa꞉ kalu dowaki, eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉no꞉ dowo꞉. 32 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Gode eyo꞉ e tolo꞉ kudu ha꞉na꞉sen kaluka꞉isale imo꞉wo꞉ ene Mamayo꞉ dimi ko꞉lo꞉, Godeya꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ tambo ni o꞉lia꞉ Godeya꞉ Mama o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ wido꞉l.”
Gamaliel eyo꞉ i asuwa꞉takiyo꞉ to nolo꞉ sio꞉
33 Iliyo꞉ Bida elo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, kulufa꞉yo꞉wo꞉ alan dowa꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ yasala꞉ma꞉no꞉ asulo꞉. 34-35 Ko꞉sega Fa꞉lisi kalu nowo꞉, ene wiyo꞉ Gamaliel, e elelo꞉ widan kalu ko꞉lo꞉ Yu kaluka꞉isale iliyo꞉ man elo꞉wo꞉ nafale ba꞉da꞉sen. O꞉g a꞉namio꞉ Gamaliel e, misa꞉ kalu o꞉lia꞉ sen ko꞉lo꞉, e dasila꞉sa꞉ga꞉ kalu nolbo꞉wo꞉ “Iliga꞉felo꞉ kaluwo꞉ ha꞉la꞉ya o꞉tililia꞉ hamana” a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Yu misa꞉ kalu imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Isolael kalu giliyo꞉, kelego꞉ nowo꞉ kalu i wemo꞉wo꞉ dimidama꞉no꞉lalega, giliyo꞉ dinafa asula꞉bi. 36  Ilig 21.38Mo꞉wo꞉ o꞉semo꞉ amalela꞉ amio꞉, kalu nowo꞉ Teudas e babuma꞉niki, kalu alan o꞉ngo꞉ dasilabiyo꞉, kalu do꞉la꞉lowo꞉wo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉ino꞉ e kudu ane. Ko꞉sega e sana sowabikiyo꞉, kalu elo꞉ kudu ane a꞉no꞉ tambo dalale ane ko꞉lo꞉, elo꞉ dimidama꞉no꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ madali wala꞉. 37 A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, wilo꞉ sa꞉sa꞉lan ho꞉leno꞉ dowabikiyo꞉, Yudas, Ga꞉lili kalu eyo꞉lo꞉ dasila꞉sa꞉ga꞉, eyo꞉ kalu nolo꞉ hala tililia꞉gane ko꞉sega, e sana sowabikiyo꞉, kalu elo꞉ kudu ane a꞉no꞉ tambo dalale ane. 38-39 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉gdo꞉ fa꞉la꞉dowab we gio꞉ asula꞉bi. Ililo꞉ dimidab we, inin asulo꞉wa fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉ dimidabo꞉lalega, ililo꞉ dimidama꞉no꞉ asulab a꞉no꞉ madali wala꞉ma꞉ib. Ko꞉sega nanog a꞉no꞉ Godelo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉lalega, giliyo꞉ ililo꞉ nanog diab a꞉no꞉ mada mo꞉ka꞉ma꞉ib. Giliyo꞉ ko꞉lo꞉ ka꞉ma꞉no꞉ susialega, gio꞉ Gode o꞉lia꞉ bubaki auma꞉ib. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ mogago꞉ imili nowo꞉ i o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉dimidaki, iyo꞉ ga꞉li melea꞉ki ta꞉ta꞉bi.” 40  Ilig 4.18Gamaliel eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, Yu misa꞉ kalu iliyo꞉ elo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ane. Iliyo꞉ iliga꞉felo꞉ kaluwo꞉ a꞉ma꞉la꞉ tililia꞉sa꞉ga꞉ dotabiki, dibolo alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluwa꞉yo꞉ iyo꞉ sanama꞉ki a꞉na sio꞉ ko꞉lo꞉, sa꞉nda꞉sa꞉ga꞉yo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Giliyo꞉ Ya꞉suwa꞉ wi sa꞉lakiyo꞉, wa꞉kabiyo꞉ mada wida꞉so꞉bo.” Imo꞉wo꞉ towo꞉ a꞉la꞉ halale sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ iliga꞉fo꞉. 41  Madi 5.10-12, 1Bid 4.13A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iyo꞉ Yu misa꞉ kalu kegeo꞉ a꞉no꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, Gode eyo꞉ iyo꞉ Ya꞉suwa꞉ wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ sendelowo꞉wo꞉ o꞉li diab a꞉la꞉do꞉ asulab a꞉no꞉, iyo꞉ sagala꞉liki ane. 42 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ malilo꞉ ayamio꞉lo꞉, kaluka꞉isaleya꞉ ayamio꞉lo꞉ Godeya꞉ ene to nafa widakiyo꞉, Ya꞉su e, Godeya꞉ Enedo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwo꞉ e a꞉la꞉liki iliyo꞉ ho꞉leno꞉ tambo wida꞉li sia꞉liki mo꞉edo꞉.

5:1-2: Ilig 4.34-35

5:3: Yo꞉n 13.2

5:12: Ilig 2.43, 14.3

5:19-20: Ilig 12.7-10

5:27-28: Madi 27.25

5:29: Ilig 4.19

5:31: Ilig 2.33-34, A꞉fe 1.20, Hibu 2.10, 12.2

5:36: Ilig 21.38

5:40: Ilig 4.18

5:41: Madi 5.10-12, 1Bid 4.13