Mo꞉fo꞉s agel we Fol eyo꞉
Timoti
emo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉.
To we tamina agelema
Mo꞉fo꞉s we Fol eyo꞉ Timoti emo꞉wo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉. Timoti e Keliso kaluwo꞉ ho꞉gi dowakiyo꞉, Fol o꞉lia꞉ nanog dia꞉li sia꞉len. (Iliga꞉felo꞉ Kalu 16.1-3) Timoti e Efesa꞉s sa꞉s a꞉na dowo꞉ ko꞉lo꞉ Fol eyo꞉ sa꞉s a꞉no꞉ dinafa bo꞉fo꞉melea꞉ki, to we a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉.
Mo꞉fo꞉s us a꞉namio꞉, to otalen dalabiki sa꞉sa꞉lo꞉. Nowo꞉, ho꞉len a꞉namio꞉ kalu nolba꞉yo꞉ man ko꞉li ko꞉lilo꞉ widakiyo꞉ sa꞉s kaluka꞉isaleya꞉ tilidabuwo꞉ mogagilabiki, Timoti eyo꞉ madalilo꞉ man widab a꞉no꞉ tiginima꞉ki sa꞉sa꞉lo꞉.
Nowo꞉ sa꞉sdo꞉ dinafa bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ sa꞉s amilo꞉ misa꞉ kaluka꞉isale dibebea꞉sa꞉ga꞉ da꞉feakiyo꞉, man ililo꞉ dimidama꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wido꞉.
Nowo꞉ Timoti e Ya꞉su Kelisowa꞉ nanog dian kalu nafale doma꞉kiyo꞉, elo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lakilo꞉ man nafa sa꞉s kaluka꞉isale nol o꞉lia꞉lo꞉ doma꞉no꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉.
1
Ne Fol, Ya꞉su Keliso elo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu nowo꞉ ne. Gode nilo꞉ asuwa꞉takilo꞉ gasili a꞉no꞉lia꞉, nililo꞉ tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ yasiso꞉l Ya꞉su Keliso, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ ne da꞉feyo꞉. Timoti, ge hendele tilidabu ko꞉lo꞉ ni so꞉wale o꞉ngo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉ mo꞉fo꞉s we gemo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. Do Gode o꞉lia꞉ nili Misa꞉ Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ ini kanulo꞉ o꞉lia꞉ 21nofolan o꞉lia꞉ ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gi o꞉lia꞉ dofo꞉melea꞉ki, to we a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉l.
Halabo꞉ walama꞉ib a꞉la꞉liki hagugu sio꞉.
Ne Masedonia hen ha꞉nakiyo꞉, ge Efesa꞉s a꞉naka o꞉melea꞉ki, gemo꞉wo꞉ towo꞉ salifogane ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ niyo꞉ to a꞉no꞉ wa꞉ka sa꞉ma꞉nigo꞉l. Ge Efesa꞉s a꞉na silikiyo꞉, kalu nolba꞉lo꞉ Godeya꞉ man kaluka꞉isalemo꞉lo꞉ hala wida꞉lab a꞉no꞉ ta꞉foma꞉ki, giyo꞉ towo꞉ halaido꞉ sa꞉la꞉lubi. Iliyo꞉ kandayo꞉ malola꞉sen o꞉lia꞉ e ma꞉mu i mio꞉ agela꞉sen a꞉no꞉lia꞉yo꞉ nenela꞉sa꞉ga꞉ widalikiyo꞉, ho꞉leno꞉ waleso꞉boka꞉ a꞉la꞉liki, imo꞉wo꞉ halale sa꞉la꞉lubi. Mo꞉wo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ malola꞉lalikiyo꞉, gadiaki kega꞉mela꞉ib ko꞉lo꞉, Godeya꞉ nanog diab a꞉no꞉ mo꞉asuwa꞉fa꞉ib. Kaluwa꞉yo꞉ tilida꞉daliki, Godeya꞉ ene nanogo꞉ a꞉na fa꞉la꞉doma꞉ib. Nilo꞉ gemo꞉lo꞉ dimidama꞉kilo꞉ to so꞉lo꞉lo꞉ we. Kaluka꞉isaleyo꞉ egelebo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ma꞉no꞉ man a꞉no꞉ wida꞉bi. Man a꞉no꞉ fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉, asugo꞉ go꞉go꞉do꞉ dowa꞉sa꞉ga꞉, hala dimido꞉ mo꞉asulaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tilidabu hendele dowalikiyo꞉, ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉, a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib. Kalu nolo꞉ man wida꞉lab a꞉no꞉ ta꞉fo꞉ ha꞉nakiyo꞉, madali to sa꞉la꞉lab. Iyo꞉ Mosesa꞉ elelo꞉ widan kalu doma꞉no꞉ asulaki wida꞉lab ko꞉sega, to inido꞉ o꞉lia꞉ to ililo꞉ halale widab o꞉lia꞉yo꞉ inino꞉ mo꞉wo꞉ mo꞉fanda asulo꞉
Ko꞉sega kaluka꞉isaleyo꞉ Mosesa꞉ ele difa꞉ a꞉no꞉ digalo꞉le widalega, nio꞉ ele a꞉no꞉ nafa dowab a꞉la꞉asulo꞉l. 9-10 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ele a꞉no꞉, digalo꞉ kalu a꞉lab a꞉no꞉ bo꞉fo꞉melea꞉kiyo꞉, mo꞉saefa꞉. Ko꞉sega kalu ele difa꞉lo꞉ o꞉go꞉sa꞉lab a꞉no꞉lia꞉yo꞉, a꞉la꞉iyabo꞉, Godeyo꞉ gola ba꞉dabo꞉, mogago꞉lo꞉ dimida꞉seno꞉, Godeya꞉lo꞉ asulab aumbo꞉ mo꞉kuduha꞉na꞉sen a꞉no꞉, henfelo꞉ mando꞉ kuduha꞉na꞉labo꞉, iya anolo꞉ sanasowabo꞉, kalu noldo꞉ sanasowa꞉labo꞉, uwo꞉lo꞉ dia꞉labo꞉, da꞉lo꞉ dimia꞉labo꞉, kalu nolo꞉ afale tilili ha꞉na꞉sa꞉ga꞉lo꞉ madali nanog dian kalu ta꞉felabo꞉, dolole sa꞉lakilo꞉ dikili sa꞉labo꞉, mo꞉walilab amio꞉ towa꞉lo꞉ a꞉ a꞉la꞉sa꞉lano꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ man digalo꞉wo꞉ mo꞉kuduha꞉na꞉lab a꞉no꞉, ele saefa꞉ we i a꞉ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉lab. 11 Man digalo꞉ a꞉no꞉, Godeya꞉ to nafale a꞉no꞉lia꞉yo꞉ imilo꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ nemo꞉ walama꞉ki wido꞉. To nafa a꞉no꞉, Gode Alan, kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ wabulu sa꞉la꞉lab a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉.
Godeya꞉yo꞉ Fol e nofolo꞉ alifa꞉ ko꞉lo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sio꞉.
12 Ya꞉su Keliso, nili Alana꞉yo꞉, nemo꞉wo꞉ halaido꞉wo꞉ dimia꞉sa꞉ga꞉, Eyo꞉ ne dibebea꞉sa꞉ga꞉, niyo꞉ nanogo꞉ o꞉li ditandalema꞉ib a꞉la꞉asulaki, ene nanog dima꞉ki dafe alifa꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉ emo꞉wo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉so꞉lo꞉l. 13 Tamin amio꞉ ne Ya꞉suwa꞉ wiyo꞉ dio꞉ge sa꞉laki, e o꞉lia꞉yo꞉ gis dowa꞉liki, e niyo꞉ mogagela꞉len. Ko꞉sega ne e mo꞉fanda asulaki, semo꞉ tilidabu iliki, a꞉na dimido꞉ ko꞉lo꞉ eyo꞉ ne nofolo꞉ alifa꞉. 14 Nili Alan, Ya꞉su Kelisowa꞉yo꞉, ene kanulan man a꞉no꞉ ne amio꞉ mada modo꞉ ko꞉go꞉laki, ene tili dabu o꞉lia꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ nemo꞉ dimi.
15 To we hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l ko꞉lo꞉ gio꞉ tilida꞉da꞉bi. “Ya꞉su Kelisowo꞉ mogago꞉lo꞉ dimida꞉lab kaluka꞉isale a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ gasilia꞉niki, henfelo꞉ wena mio꞉” niyo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉l. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne mada mogago꞉lelo꞉ dimida꞉len kaluwo꞉ ne. 16 Ko꞉sega Godeya꞉yo꞉ ne nofola꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉yo꞉ ha꞉salo꞉ doma꞉no꞉ man a꞉no꞉ nemo꞉ ko꞉le wido꞉ ko꞉lo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ tambo a꞉no꞉ asula꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉lo꞉ Ya꞉su Keliso amio꞉ tilida꞉daki, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ dima꞉kiyo꞉, mogago꞉le kalu nemo꞉ ko꞉le wido꞉. 17 Gode mada o꞉m, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ Misa꞉yo꞉ E, mo꞉sowano꞉ E, siya꞉lo꞉ mo꞉ba꞉dano꞉ E, Godeyo꞉ imilise E ko꞉lo꞉ a꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ E mada nafale a꞉la꞉liki, Ene wiyo꞉ ho꞉leno꞉ tambo wabulu sa꞉la꞉i ha꞉na꞉mela꞉ib. Hendele.
18 Ni so꞉wa Timoti, tamin amilo꞉ sa꞉s misa꞉ kaluwa꞉lo꞉ gemo꞉lo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉, niyo꞉lo꞉ o꞉go꞉ to o꞉ngo꞉ wala sa꞉ma꞉nigo꞉l. To a꞉no꞉ ge asulufo꞉liki kudu ha꞉naki, ge halaledo꞉ buban kaluwo꞉ o꞉ngo꞉ dota꞉ga꞉, nanogo꞉ a꞉na halale dimida꞉bi. 19 Go꞉no꞉n tilidabuwo꞉ halale ta꞉li siliki, man digalo꞉ o꞉lia꞉ man mogago꞉ o꞉lia꞉yo꞉ dinafa aloba꞉daki, nanogo꞉ a꞉na dimida꞉bi. Mo꞉wo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉ inin tilidabuwo꞉, ho꞉n ko꞉su ko꞉lo꞉ u nowa basayakilo꞉ mogagab o꞉ngo꞉ dowa꞉lab. 20 Kalu a꞉la꞉ nowo꞉, Himeneus o꞉lia꞉ Alegsanda o꞉lia꞉yo꞉ o꞉li o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉la꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉ wiyo꞉ mo꞉mogagima꞉no꞉ a꞉la꞉asulaki, niyo꞉ a꞉la꞉yo꞉ Seteneya꞉ dagiya difa꞉.