7
Nio꞉ ele a꞉namio꞉ ga꞉li sili alifa꞉ ko꞉lo꞉lab
Nao nado i, nilo꞉ to so꞉lo꞉l we elelo꞉ asululi kaluka꞉isale gimo꞉ so꞉lo꞉l. Giliyo꞉ a꞉la꞉asula꞉bi. Kaluka꞉isale mela꞉no꞉lo꞉ o꞉lab a꞉namio꞉, ele saefa꞉ a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ tambo halale ta꞉li dofo꞉lab. Ko꞉sega kaluka꞉isale sowab a꞉no꞉, ele a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ mo꞉ta꞉liab. Niyo꞉ to a꞉no꞉ da꞉fe sa꞉ma꞉nigo꞉l. Gayo꞉ ino꞉ o꞉sab amio꞉, ga dian man a꞉ma꞉ ha꞉ga iliki, indo꞉le dofo꞉lab. Ko꞉sega ino꞉ sowalega, ga dian man a꞉ma꞉ ha꞉ga ilikilo꞉ in o꞉lia꞉lo꞉ dowano꞉ ga꞉li dowab. O꞉leaumbo꞉, ga e ino꞉ o꞉sab amio꞉ kalu nowa ha꞉nalega, ga a꞉no꞉ uwo꞉lo꞉ dian ga a꞉la꞉sa꞉ma꞉ib. Ko꞉sega ino꞉ sowab amio꞉, eleya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉len a꞉no꞉ sili alifa꞉ ko꞉lo꞉, e kalu nowa a꞉ha꞉nalega, uwo꞉lo꞉ dian ga a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib.
Lom 6.2,11A꞉la꞉do꞉ gan aumbo꞉, nao nado i gio꞉lo꞉ a꞉la꞉go꞉ ko꞉lo꞉lab. Gio꞉ Ya꞉su Kelisowa꞉ ene do꞉mo꞉wa kudalikiyo꞉, ele saefa꞉ a꞉ma꞉ ha꞉g amilo꞉ elen a꞉no꞉, gio꞉ sili alifa꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ gio꞉ kalu noma꞉no꞉ dowab. Gio꞉ Godeya꞉ nanog diaki fo nafale helema꞉kiyo꞉, Ya꞉su e sowa꞉sa꞉ga꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ dasi alifa꞉ a꞉ma꞉no꞉ dowab. Nio꞉ do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ o꞉kudu ha꞉na꞉len amio꞉, ele a꞉ma꞉yo꞉ nili mogago꞉ dimidama꞉no꞉ asulan a꞉no꞉ digidalifa꞉ ko꞉lo꞉, nililo꞉ mogago꞉ dimida꞉len a꞉ma꞉ fo hedakiyo꞉, sowan ko꞉lo꞉ heda꞉len. Lom 8.2, 6.4Ko꞉sega nio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ sowo꞉ ko꞉lo꞉, tamin amilo꞉ eleya꞉lo꞉ ni ko꞉lo꞉ melealifa꞉ a꞉no꞉ fage alitaki, nio꞉ ga꞉li sili alifa꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ Godeya꞉ nanog dia꞉nikiyo꞉, Mo꞉sa꞉sa꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉nakilo꞉ mo꞉lulo꞉ dimida꞉len man a꞉no꞉ mo꞉kudu ho꞉no꞉l. O꞉go꞉ nio꞉ Mamaya꞉ mela꞉no꞉ ho꞉giya dowaki, Godeya꞉ ene nanog dimida꞉lo꞉l.
Man mogago꞉wa꞉yo꞉ ni usamio꞉ buba꞉lab
Kis 20.17, Lo 5.21A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ waga sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le? Ele a꞉no꞉ mogago꞉wa꞉le? A꞉la꞉baka꞉. Eleyo꞉ mo꞉difa꞉ kibo꞉bowo꞉, man mogago꞉ we mo꞉ele ba꞉babe. Godeya꞉ ele a꞉ma꞉yo꞉ “Mesela꞉so꞉bo” a꞉la꞉bo꞉ mo꞉saefa꞉ kibo꞉bowo꞉, niyo꞉ meselan man a꞉no꞉ mo꞉asulumabe. Ko꞉sega ele a꞉ma꞉yo꞉ togo꞉ wida꞉lab ko꞉lo꞉, ni asulo꞉ us amio꞉ man mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ meselan man ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ dimidama꞉ki digidalifa꞉. Eleyo꞉ aundo꞉ma kibo꞉bowo꞉, man mogago꞉ a꞉no꞉ halaido꞉lo꞉ma sowo꞉ o꞉ngo꞉ domabe. 9-10 Tamin amio꞉ ne eleyo꞉ mo꞉asulo꞉ amio꞉, ne sagala꞉liki elen. Ko꞉sega ele a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowakiyo꞉ halaido꞉wo꞉ e diaki, ne sowo꞉ kalu dowo꞉. Ele a꞉ma꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dimia꞉nigab a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉sega, soma꞉no꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ dimiab. 11  Mo꞉mo꞉ 3.13Ele a꞉ma꞉yo꞉ fogo꞉ dimiabikiyo꞉, man mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ne dikida꞉sa꞉ga꞉ sana sowo꞉. 12  1Tim 1.8Ele difa꞉ a꞉no꞉ Godeya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ ene to saefa꞉ a꞉no꞉ tambo nafale digalo꞉ da꞉lab. 13 Waima꞉iba꞉le? Nafale kelego꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ne sana soma꞉ki dimido꞉wa꞉le? A꞉la꞉ba! Mogago꞉ man a꞉ma꞉yo꞉ nafale kelego꞉ a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, ne a꞉ma꞉ sana sowo꞉. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, mogago꞉ dimidan man a꞉no꞉ kalaba dia꞉taki, mogago꞉wo꞉ welo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ki widaki go꞉.
14 Ele a꞉no꞉ Godeya꞉ Mamalo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉. Ko꞉sega ne henfelo꞉ kalu ko꞉lo꞉, man mogago꞉wa꞉ halaido꞉ a꞉ma꞉ ha꞉ga dowo꞉. 15  Gala 5.17Ne no꞉no꞉ndo꞉ dimido꞉l a꞉no꞉ mo꞉fanda asulo꞉. Nilo꞉ dimidama꞉no꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ mo꞉dimidaki, man nilo꞉ mada mo꞉bea꞉sen a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimida꞉sen. 16 Nilo꞉ mo꞉dimidama꞉no꞉ dowo꞉ a꞉no꞉ dimida꞉lo꞉l. A꞉na ilikiyo꞉, niyo꞉ ele a꞉no꞉ nafale a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉ widakigab. 17 Mogago꞉ nilo꞉ dimida꞉lo꞉l a꞉no꞉ no꞉no꞉n dimido꞉lba. Man mogago꞉ ne amilo꞉ da꞉lab wema꞉ dimida꞉lab. 18 Ni do꞉mo꞉ amio꞉ man nafayo꞉ aundo꞉ma da꞉lab a꞉la꞉asulo꞉l. Mo꞉wo꞉ niyo꞉ man nafa dimidama꞉no꞉ asula꞉sen ko꞉sega mo꞉dimida꞉sen. 19 Nilo꞉ nafa dimidama꞉no꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ mo꞉dimidaki, man mogago꞉ nilo꞉ mo꞉asulo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimida꞉sen. 20 Nilo꞉ mo꞉dimidama꞉no꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimidalega, mogago꞉ dimida꞉lo꞉l a꞉no꞉ no꞉no꞉n dimido꞉lba. Man mogago꞉ ne amilo꞉ da꞉lab wema꞉ dimida꞉lab.
21 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ne amilo꞉ fa꞉la꞉dowa꞉sen a꞉no꞉ o꞉go꞉ ne fanda asulab. Niyo꞉ man nafa dimidama꞉no꞉ asulab amio꞉, man mogago꞉wo꞉ neya ilikilo꞉ susuda꞉lab a꞉ma꞉ ga꞉lab. 22 Ni asulo꞉ us amio꞉, Godeya꞉lo꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ mada alan asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. 23  Gala 5.17, 1Bid 2.11Ko꞉sega kelego꞉ nowo꞉ neya da꞉lab ko꞉lo꞉, a꞉ma꞉yo꞉ ne o꞉lia꞉ bubaki alan tadowo꞉lab. Man mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ nemo꞉lo꞉ asulo꞉ nafalo꞉ dimia꞉sen a꞉no꞉lia꞉yo꞉ buba꞉sa꞉ga꞉ tiniaki, elo꞉ asulo꞉ au dimidama꞉kiyo꞉ dibodafo꞉ko꞉lab. 24 Wai! Ne sagalo꞉lo꞉ma dowakiyo꞉, molo asulaki hida꞉yab. Do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ soma꞉no꞉ amilo꞉ tililia꞉ga꞉lo꞉ ha꞉nab we abe sili alifa꞉nigaba꞉le? 25  1Kol 15.57Nili Alan Ya꞉su Keliso a꞉ma꞉yo꞉ nio꞉ asuwa꞉ta꞉sen ko꞉lo꞉, Godemo꞉wo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉mela꞉niki. Ni asulo꞉ wema꞉yo꞉ Godeya꞉ ele a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉no꞉ asulo꞉l ko꞉sega, do꞉mo꞉ no꞉ndo꞉ma꞉lo꞉ dimidan a꞉ma꞉ ha꞉ga dowaki, man mogago꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉sen.

7:4: Lom 6.2,11

7:6: Lom 8.2, 6.4

7:7: Kis 20.17, Lo 5.21

7:11: Mo꞉mo꞉ 3.13

7:12: 1Tim 1.8

7:15: Gala 5.17

7:23: Gala 5.17, 1Bid 2.11

7:25: 1Kol 15.57