3
Henfelo꞉ amio꞉ mogago꞉wo꞉ mo꞉mo꞉da fa꞉la꞉dowo꞉
Kala 12.9, 20.2Gode Yawe eyo꞉ no꞉ a꞉no꞉ tambo dimido꞉ ko꞉sega, sowa꞉ e amio꞉ dikilima꞉no꞉ asulo꞉wo꞉ alan ko꞉lo꞉, asulo꞉ a꞉na ilikiyo꞉ no꞉ nolo꞉ e tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. Sowa꞉ eyo꞉ gamo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “ ‘Egelo꞉ usamilo꞉ i fo da꞉lab a꞉no꞉ tambo na꞉so꞉bo’ a꞉la꞉do꞉ Godeya꞉lo꞉ sio꞉wo꞉ hendeyo꞉?” 2-3 Ga a꞉ma꞉yo꞉ sowa꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Na꞉no꞉ egelo꞉ usamio꞉ i fowo꞉ o꞉li ma꞉no꞉ ko꞉sega, Gode eyo꞉ na꞉nbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Egelo꞉ usamilo꞉ i imilise a꞉lab a꞉ma꞉ fowo꞉ na꞉so꞉bo. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ fo a꞉no꞉ gola꞉so꞉bo. A꞉la꞉dimidalega ge soma꞉ib.’ ” A꞉la꞉sa꞉labiki sowa꞉ eyo꞉ gamo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge mada mo꞉soma꞉ika꞉! Mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ a꞉la꞉asulab, ge i fo a꞉no꞉ nalega, ho꞉len a꞉namio꞉ gi siyo꞉ fage alitalikiyo꞉, Godeyo꞉ o꞉ngo꞉ dowaki, mogago꞉ o꞉lia꞉ nafa o꞉lia꞉yo꞉ aloba꞉daki a꞉la꞉ba꞉ba꞉ib,” sowa꞉ eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ga a꞉ma꞉yo꞉ i a꞉no꞉ nafale ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, fo elo꞉ a꞉no꞉ nalikiyo꞉ nudo꞉wo꞉ nafa doma꞉ib a꞉la꞉asulo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ i fo a꞉no꞉ nalikiyo꞉ asulo꞉wo꞉ nafale dia꞉no꞉ a꞉no꞉ eyo꞉ dimo꞉losa꞉ a꞉lakiyo꞉, ga a꞉ma꞉yo꞉ i fo a꞉no꞉ tula꞉sa꞉ga꞉ mo꞉no꞉. Ino꞉ e o꞉lia꞉ elen ko꞉lo꞉, ga a꞉ma꞉yo꞉ i fowo꞉ inbo꞉wo꞉ dimiabiki, elo꞉ mo꞉no꞉. A꞉la꞉yo꞉ i fo a꞉no꞉ na꞉sa꞉ga꞉ dowabiki, a꞉la꞉ma꞉ asulo꞉wo꞉ kolaetabiki ba꞉ba꞉ amio꞉, a꞉la꞉yo꞉ hagulabo elena ba꞉ba꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ alona꞉ fo꞉so꞉ alula꞉sa꞉ga꞉, a꞉na ko꞉lo꞉.
Ga꞉lo dowabikiyo꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ Gode Yawe e egelo꞉ usamio꞉ sia꞉labiki dabu ko꞉lo꞉, Gode eyo꞉ a꞉la꞉yo꞉ ba꞉dabena꞉ki, egelo꞉ usamio꞉ i a꞉laba wo꞉no꞉le mesa꞉ni ane. Ko꞉sega Gode Yawe eyo꞉ kaluwo꞉ ho꞉idaki a꞉la꞉sio꞉, “Ge o꞉ba eleya?” 10 Kaluwa꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Ge egelo꞉ usamilo꞉ ha꞉nabo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, ne hagulabo ko꞉lo꞉ tagilabiki wo꞉no꞉le mesa꞉ni ane.” 11 A꞉la꞉sa꞉labiki Gode Yawe eyo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Ge hagulabo dowo꞉ a꞉la꞉bo꞉ abe sio꞉wo꞉? Ge i fo nilo꞉ na꞉so꞉boka꞉ a꞉la꞉do꞉ halaido꞉ sio꞉wo꞉ mo꞉no꞉wo꞉?” 12 Kaluwa꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Ga gilo꞉ nemo꞉lo꞉ ta꞉fo꞉ wema꞉yo꞉ i fowo꞉ nemo꞉ tu meabiki, niyo꞉ mo꞉no꞉.” 13  2Kol 11.3, 1Tim 2.14A꞉la꞉sa꞉labiki Gode Yawe eyo꞉ gamo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gilo꞉ dimido꞉ we, waingo꞉wa꞉le?” A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, gaya꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Sowa꞉ya꞉ ne dikili sio꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉ mo꞉no꞉.” 14 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode Yawe a꞉ma꞉yo꞉ sowa꞉mo꞉ sa꞉laki,
“Giyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉, falasilo꞉ gilo꞉wo꞉ no꞉ fofan o꞉lia꞉ no꞉ ilaboda꞉ san o꞉lia꞉ma꞉lo꞉wo꞉ gilo꞉ diab a꞉ma꞉ tininima꞉ib.
Gelo꞉ dowa꞉i ha꞉na꞉mela꞉no꞉ amio꞉, ge kufa꞉ ha꞉na꞉mela꞉ib, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ hena꞉mu na꞉mela꞉ib.
15  Kala 12.17A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ge o꞉lia꞉ ga o꞉lia꞉yo꞉ gis dowa꞉i ha꞉na꞉melea꞉ki ta꞉to꞉l.
Gilo꞉ inso꞉ sugusula꞉li ha꞉nab i o꞉lia꞉, gaya꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉la꞉i ha꞉nab o꞉lia꞉yo꞉ gis dowa꞉mela꞉ib.
Gaya꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉la꞉likilo꞉ ha꞉nab iliyo꞉ ge misa꞉ya sa꞉ndalikiyo꞉, giyo꞉ ili giba꞉ doma ma꞉buluma꞉ib.”
16 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gamo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
“Ge so꞉wa silikiyo꞉, hida꞉yo꞉ alan doma꞉ib a꞉la꞉ta꞉ga꞉,
gelo꞉ so꞉walo꞉ sa꞉la꞉liab amio꞉, nagalo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib.
Giyo꞉ kalu gilo꞉wo꞉ alan asula꞉mela꞉ib,
ko꞉sega kalu gilo꞉ma꞉yo꞉ elo꞉ asulab au dimidama꞉kiyo꞉ ge mada halaido꞉ bo꞉fo꞉mela꞉ib.”
17  Hibu 6.8Gode eyo꞉ kalu emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge gaya꞉ to sio꞉wo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, i fo nilo꞉ na꞉so꞉boka꞉ a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ mo꞉no꞉ ko꞉lo꞉, to we gemo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l.
“Gilo꞉ dimido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, niyo꞉ henfelo꞉ welo꞉ falasila꞉ma꞉no꞉.
Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ ma꞉no꞉ ma꞉no꞉ gema꞉nikiyo꞉, ge nanogo꞉ halaido꞉ dimida꞉mela꞉ib.
18 Hena꞉ inino꞉ me olo꞉wo꞉lo꞉, kis mogago꞉wo꞉lo꞉ gilo꞉ amio꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉ib.
A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ge i fo꞉s hena꞉ usamilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ ma꞉ib.
19 Ge nanogo꞉ halaido꞉ diakiyo꞉, ha꞉fa꞉fo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉,
ma꞉no꞉wo꞉ a꞉na dia꞉b.
Ge nanogo꞉ a꞉la꞉dimida꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉,
gelo꞉ sowaba elema꞉ib ko꞉lo꞉, ge hena a꞉ma꞉la꞉ ha꞉na꞉ib. Mo꞉wo꞉ ge hen a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉.
Ge hena dimido꞉ ko꞉lo꞉ ge a꞉ma꞉la꞉ hen doma꞉ ha꞉na꞉ib.”
20 Kalu a꞉ma꞉yo꞉ inga a꞉no꞉ “If” wikilo꞉. Mo꞉wo꞉ ga we mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab kaluka꞉isale tambowa꞉ ini anowo꞉ e dowab.* Hibulu towa꞉yo꞉ “If” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab o꞉lia꞉ “mela꞉no꞉lo꞉ dimia꞉sen,” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab o꞉lia꞉yo꞉ ko꞉na꞉ma imilo꞉ dowab. 21 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode Yawe eyo꞉ no꞉ do꞉go꞉fo꞉ dubia꞉sa꞉ga꞉, kalu o꞉lia꞉ inga o꞉lia꞉ya kalifa꞉.
22  Kala 22.14A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode Yawe eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Bo꞉ba! Kalu we i fo nowo꞉ na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e nafa o꞉lia꞉ mogago꞉ o꞉lia꞉ ele ba꞉ba꞉no꞉wo꞉ e asulo꞉ ko꞉lo꞉, e nio꞉ o꞉ngo꞉ dowo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ mela꞉no꞉lo꞉ dimia꞉sen i fo a꞉no꞉lo꞉ tula꞉sa꞉ga꞉ na꞉lalega, e ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib ko꞉lo꞉, eyo꞉ fo a꞉no꞉ diabena꞉ki, niliyo꞉ ka꞉ma꞉niki.” Gode eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
23 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Gode Yawe eyo꞉ Ida꞉n egelo꞉ amilo꞉ elen a꞉no꞉ e ha꞉la꞉ya o꞉luga꞉fo꞉. Kalu a꞉no꞉ hena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉ ko꞉lo꞉ e hen a꞉na nanogo꞉ dima꞉ki iliga꞉fo꞉. 24 A꞉la꞉yo꞉ ha꞉la꞉ya o꞉luga꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ofdo꞉ yan doba꞉da꞉lo꞉ tog egelo꞉ amilo꞉ ya꞉sen a꞉namio꞉, Godeya꞉ ene ma꞉mula꞉ kalu nolo꞉ ili wiyo꞉ ka꞉lub ko꞉lo꞉ a꞉na ta꞉felo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ helebe sambo de wa꞉sowalo꞉ dowo꞉ a꞉no꞉ a꞉na mumagola꞉li sia꞉melea꞉ki ta꞉fo꞉. Ma꞉mula꞉ kalu o꞉lia꞉ helebe sambo o꞉lia꞉yo꞉ i mela꞉no꞉lo꞉ dimia꞉lab a꞉namilo꞉ ha꞉na꞉sen tog a꞉namio꞉ yabena꞉ki yasisen.

3:1: Kala 12.9, 20.2

3:13: 2Kol 11.3, 1Tim 2.14

3:15: Kala 12.17

3:17: Hibu 6.8

*3:20: Hibulu towa꞉yo꞉ “If” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab o꞉lia꞉ “mela꞉no꞉lo꞉ dimia꞉sen,” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab o꞉lia꞉yo꞉ ko꞉na꞉ma imilo꞉ dowab.

3:22: Kala 22.14