20
Dona daosen a꞉namio꞉ Sa꞉da꞉na꞉yo꞉ ta꞉li sab
Kala 9.1A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niyo꞉ ho꞉le ba꞉ba꞉ amio꞉, ma꞉mul kalu nowo꞉ Hebene halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tindabiki ba꞉ba꞉. Hen alu alan gululia꞉ tiane dondo꞉ma a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉wo꞉, halaido꞉wo꞉ e amio꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, e dagi amio꞉ sa꞉ni alano꞉ dia꞉mio꞉. 2-3  Mo꞉mo꞉ 3.1, Kala 12.9Eyo꞉ sowa꞉ mogago꞉ a꞉no꞉ halale ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉ sa꞉niya꞉ melealifa꞉. Sowa꞉ mogago꞉ a꞉no꞉ taminde amio꞉ elen, a꞉ma꞉ wiyo꞉ Sa꞉da꞉na꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ wi nowo꞉ “Sada꞉dan Kalu.” Henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉dikilima꞉kiyo꞉, e mela꞉sa꞉ga꞉, hen alu dondo꞉ma a꞉na talulia꞉ga꞉ to꞉lolo꞉ ko꞉lo꞉, e donayo꞉ daosen a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ a꞉na mesea꞉ki, uludu alifa꞉. Dona daosen a꞉no꞉ kedetalikiyo꞉, Sa꞉da꞉na꞉ e ho꞉leno꞉ abolda꞉su doma꞉kiyo꞉, a꞉silialifa꞉ib.
Dan 7.9,22,27, 1Kol 6.2, Kala 13.17Misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ nolo꞉ niyo꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉, kaluka꞉isalelo꞉ mo꞉walilima꞉no꞉ halaido꞉lo꞉ di kalu a꞉no꞉ misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ wa꞉l a꞉na sena ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale nolo꞉ tamin amio꞉ no꞉ mogago꞉ o꞉lia꞉, ene misido꞉ momado꞉ a꞉no꞉lia꞉yo꞉ mo꞉wabulu sa꞉la꞉len. Ili wo꞉lokan amio꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dagi amio꞉lo꞉ no꞉ mogago꞉wa꞉ wi sa꞉sa꞉lo꞉wo꞉ mo꞉di. Iliyo꞉ Godeya꞉ towo꞉ ta꞉li siliki, Ya꞉su amilo꞉ tilidabu a꞉no꞉ kalaba wida꞉len amio꞉, nolba꞉yo꞉ iyo꞉ kola꞉fo gegedela꞉sa꞉ga꞉ sana sowo꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉ i a꞉ma꞉ mamayo꞉ a꞉na ba꞉ba꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ mama i a꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ a꞉dia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, dona daosen imilig nowo꞉ Keliso o꞉lia꞉ misa꞉ siliki bo꞉fo꞉mela꞉ib. 5-6  Kala 1.6Gode elo꞉ kaluka꞉isale taminde amilo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉ a꞉no꞉ i we ko꞉lo꞉, iyo꞉ sagale alitaki, malilo꞉ ta꞉fo꞉. Soma꞉no꞉ andeb a꞉ma꞉ halaido꞉wa꞉yo꞉ iyo꞉ mo꞉mogaima꞉ib. Iyo꞉ Gode o꞉lia꞉ Keliso o꞉lia꞉ma꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen kalu dowaki, dona daosen imilig no amio꞉ Keliso o꞉lia꞉ misa꞉ siliki bo꞉fo꞉mela꞉ib. Dona daosen a꞉no꞉ edalikiyo꞉, sowo꞉ kaluka꞉isale nolo꞉ tambo a꞉naka dasilia꞉ib.
Sa꞉da꞉na꞉yo꞉ de hena to꞉lo alifa꞉
Dona daosen a꞉no꞉ edalikiyo꞉, Sa꞉da꞉na꞉yo꞉ dibolo amilo꞉ to꞉lofo꞉len a꞉no꞉ sili alifa꞉ib. Ese 38.2,9,15-16Eyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ dikidakiyo꞉, henfelo꞉ amilo꞉ so꞉lo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ kuan fa꞉la꞉da꞉in a꞉namilo꞉ kandayo꞉ a꞉no꞉ ene ame kalu doma꞉ki, kegene alifa꞉ib. So꞉lo꞉ a꞉ma꞉ wiyo꞉ nowo꞉ Gog, nowo꞉ Megog a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene ame kaluka꞉isale ko꞉lo꞉ agelo꞉wo꞉ sa꞉yo꞉ o꞉ngo꞉ doma꞉ib. 2Kin 1.10Gis kaluka꞉isale iyo꞉ kegenelia꞉ga꞉ yakiyo꞉, tilidabu kaluka꞉isale i o꞉lia꞉ Godeya꞉ enedo꞉ asula꞉sen amisa꞉n a꞉no꞉lia꞉yo꞉ banagalia꞉fa꞉ib. Ko꞉sega Hebene halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ deyo꞉ halaido꞉ tinda꞉ga꞉ i a꞉no꞉ deya꞉ ma꞉ib. 10  Song 11.6, Kala 19.20, 21.8A꞉la꞉galikiyo꞉ ilo꞉ dikido꞉ kalu Sa꞉da꞉na꞉ e, u wanalo꞉ hudakilo꞉ wa꞉sowala꞉lab de hen a꞉na melea꞉ki, Gode eyo꞉ talulia꞉ga꞉ a꞉na to꞉lolo꞉. Tamin amio꞉ no꞉ mogago꞉ o꞉lia꞉ madalilo꞉ dinali sa꞉lan kalu o꞉lia꞉yo꞉ a꞉na to꞉lolo꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ tambo a꞉na ilikiyo꞉, nagalo꞉wo꞉ mada halaido꞉ ba꞉daki, ho꞉lenowo꞉lo꞉ nuluwo꞉lo꞉ a꞉naka dofo꞉mela꞉no꞉ mela꞉ib.
Gode eyo꞉ sowo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ mo꞉walilima꞉ib
11 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ ho꞉lo꞉ alan nowo꞉ niyo꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉, kalu nowo꞉ a꞉na sena ba꞉ba꞉. A꞉la꞉gabikiyo꞉ henfelo꞉ o꞉lia꞉ akin o꞉lia꞉yo꞉ elo꞉ elen a꞉no꞉ ta꞉taki, tambo kelege dowo꞉ ko꞉lo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉. 12  Dan 7.9-10, Madi 25.31-46, Ilig 17.31, 2Kol 5.10, Kala 13.8Sowo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉, wilo꞉wo꞉lo꞉, wilo꞉malo꞉lo꞉ tambo, misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ a꞉ma꞉ milifa kagafo꞉lena ba꞉ba꞉. Sowo꞉ kaluka꞉isale ililo꞉ man dimida꞉len a꞉no꞉ bugo꞉ nol amio꞉ sa꞉sa꞉lifa꞉ ko꞉lo꞉, bugo꞉ nol a꞉no꞉ kolaefo꞉labiki, mela꞉no꞉ bugo꞉ a꞉no꞉lo꞉ a꞉na fagelia꞉ga꞉ difa꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ bugo꞉ amilo꞉ sa꞉sa꞉lifa꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉liki, iyo꞉ a꞉na mo꞉walilab. 13  Lom 2.6, 1Bid 1.17, Kala 2.23, 22.12Sowo꞉ kalu i a꞉no꞉, so꞉lu ho꞉n amilo꞉ sen o꞉lia꞉, daido꞉ hen amilo꞉ sen o꞉lia꞉, dane ane hen a꞉namilo꞉ sen o꞉lia꞉yo꞉ tambo ya꞉sia꞉sa꞉ga꞉ sen ko꞉lo꞉, inido꞉ dimido꞉ man a꞉na ilikiyo꞉, ina꞉li ina꞉li a꞉la꞉mo꞉walilo꞉. 14 A꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ sowan man o꞉lia꞉, dane ane hen a꞉no꞉lia꞉yo꞉ delo꞉ wa꞉sowala꞉lab hen a꞉na to꞉lolo꞉. De hen a꞉no꞉ soma꞉no꞉ andebo꞉ o꞉m. 15 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ ene wiyo꞉ mela꞉no꞉ bugo꞉ amio꞉ mo꞉sa꞉sa꞉li alifa꞉ a꞉no꞉, kaluka꞉isale a꞉no꞉ delo꞉ wa꞉sowala꞉lab hen a꞉na to꞉lolo꞉.

20:1: Kala 9.1

20:2-3: Mo꞉mo꞉ 3.1, Kala 12.9

20:4: Dan 7.9,22,27, 1Kol 6.2, Kala 13.17

20:5-6: Kala 1.6

20:8: Ese 38.2,9,15-16

20:9: 2Kin 1.10

20:10: Song 11.6, Kala 19.20, 21.8

20:12: Dan 7.9-10, Madi 25.31-46, Ilig 17.31, 2Kol 5.10, Kala 13.8

20:13: Lom 2.6, 1Bid 1.17, Kala 2.23, 22.12