5
Do꞉mo꞉ ho꞉giyo꞉ Hebene dia꞉no꞉
2Kol 4.7Nili do꞉mo꞉ o꞉gdo꞉ a꞉lab we, helebeso꞉g a o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉lab. Nili do꞉mo꞉wo꞉ sowalikiyo꞉, helebeso꞉g a ko꞉lo꞉ bidi ane o꞉ngo꞉ dowab. Nio꞉ helebeso꞉g a we ta꞉ta꞉ga꞉ ha꞉nalikiyo꞉, nili mamayo꞉ mela꞉no꞉ ha꞉na꞉ga꞉, Hebene hen amilo꞉ a ho꞉gi dimido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dia꞉ib. A a꞉no꞉ kaluwa꞉ dagiya꞉yo꞉ mo꞉dimido꞉. Do꞉mo꞉ ho꞉gi a꞉no꞉ Godeya꞉ dimido꞉ ko꞉lo꞉, do꞉mo꞉ a꞉no꞉ ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib. Lom 8.23A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ nio꞉ nagalo꞉ nea꞉liki asulakiyo꞉, “Ne henfelo꞉ we ta꞉ta꞉ga꞉, Hebene ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, do꞉mo꞉ ho꞉gi a꞉no꞉ dimo꞉losa꞉” a꞉la꞉asulab. Do꞉mo꞉ ho꞉gi dia꞉no꞉ a꞉no꞉, Godeya꞉ nimo꞉lo꞉ helebeso꞉g ho꞉gi ko꞉lo꞉ sa꞉ga꞉le alitan auma꞉ib. Ni amio꞉ so꞉g ho꞉gi a꞉no꞉ sa꞉ga꞉le alitab amio꞉, nio꞉ hagulabo dowo꞉wo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ib. Nio꞉ helebeso꞉g a us wena o꞉so꞉l wenamio꞉, nagalo꞉wo꞉ ba꞉da꞉likiyo꞉ nea꞉sen. Nio꞉ hagulabowo꞉ mo꞉doma꞉no꞉ asulaki, Hebene helebeso꞉g ho꞉gi a꞉no꞉ sa꞉ga꞉lema꞉no꞉ asulab. A꞉la꞉do꞉ gan aumbo꞉, soma꞉no꞉ do꞉mo꞉ nililo꞉ we ta꞉ta꞉ga꞉, mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab do꞉mo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dia꞉no꞉ asulab. Nio꞉ do꞉mo꞉ ho꞉gile a꞉no꞉ dima꞉kiyo꞉, Gode eyo꞉ nio꞉ da꞉felia꞉sa꞉ga꞉ a꞉na dimidaefa꞉. Gode eyo꞉ nimo꞉wo꞉ kelego꞉ nafa a꞉no꞉ hendele dimia꞉no꞉lo꞉b a꞉lakiyo꞉, Gode eyo꞉ ene Mamayo꞉ nimo꞉ ko꞉le dimi.
Hibu 11.13-16Nio꞉ a꞉no꞉ asulakiyo꞉, ho꞉leno꞉ tambo amio꞉ halale kagafo꞉lo꞉l. Nio꞉ henfelo꞉ do꞉mo꞉ we o꞉a꞉lab wenamio꞉, Alan Ya꞉su o꞉lia꞉yo꞉ ene hen amio꞉ mo꞉ o꞉lo꞉l a꞉la꞉asulo꞉. Kelego꞉ nililo꞉ dia꞉no꞉wo꞉, o꞉go꞉ nili siya꞉yo꞉ mo꞉ba꞉daki, tilidabuwa halale kagata꞉ga꞉ ha꞉na꞉lo꞉l. Fili 1.23Kelego꞉ we hendele fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ fanda asululi ko꞉lo꞉, nio꞉ do꞉mo꞉ we ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Alan Ya꞉su o꞉lia꞉ mesa꞉ ha꞉na꞉no꞉ mada asulab. Kolo 1.10, 1Tes 4.1Ko꞉sega nio꞉ do꞉mo꞉ o꞉lia꞉ wena o꞉silikiyo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ do꞉mo꞉ we ta꞉ta꞉ga꞉ Alana꞉ hena silikiyo꞉lo꞉, nililo꞉ dimidama꞉no꞉ wa꞉la꞉b kelego꞉wo꞉ we. Niliyo꞉ man Ya꞉suwa꞉lo꞉ asulab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimida꞉mela꞉niki. 10  Sav 12.14Mo꞉wo꞉ Ya꞉su eyo꞉ nili man dimidan a꞉no꞉ alobanama꞉kiyo꞉, nio꞉ tambo ene wo꞉lokana kagama꞉ib. Nio꞉ do꞉mo꞉ o꞉lia꞉ ilikilo꞉ man dimida꞉len a꞉no꞉, nafale dimida꞉lena꞉le, mogago꞉ dimida꞉lena꞉le, aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉, wa꞉lo꞉ a꞉na dimia꞉ib.
Kaluka꞉isaleyo꞉ Gode o꞉lia꞉ ege doma꞉kiyo꞉, niliyo꞉ nanogo꞉ dimida꞉sen
11 Nio꞉ Godeyo꞉ tagilaki, e ha꞉ga dowa꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ kaluka꞉isaleya꞉ asulo꞉wo꞉ nodoma꞉ki halale wida꞉sen. Gode eyo꞉ nio꞉ kalu weo꞉ngo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ fanda asululi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ giliyo꞉lo꞉ nio꞉ fanda asuluma꞉ki asulo꞉l. 12 Nililo꞉ to so꞉lo꞉l we, ninin a꞉ma꞉la꞉ duludaki so꞉lo꞉lba. Widan kalu nolba꞉yo꞉, inina꞉ma꞉la꞉yo꞉ aloba꞉daki, inin wiyo꞉ kailaki duluda꞉sen ko꞉sega, inin asulo꞉wo꞉ mo꞉alobana ba꞉da꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ nio꞉ kalu nafa a꞉la꞉bo꞉ fanda asula꞉sa꞉ga꞉ dofo꞉likiyo꞉, widan kalu nolbo꞉wo꞉ man nililo꞉ a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ o꞉li sa꞉ma꞉ib. 13 Nili nanog dimidab wenamio꞉, no꞉nolo꞉ dimidabo꞉lo꞉b giliyo꞉ a꞉la꞉asulalega, nanog a꞉no꞉ Godeya꞉no꞉ ko꞉lo꞉ diabo꞉lo꞉b a꞉la꞉asula꞉bi. Ko꞉sega giliyo꞉ nili asulo꞉wo꞉ digalo꞉ iliki, nanogo꞉ dimidabo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ asulalega, nanog a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ ko꞉lo꞉ asuwa꞉taki dimidab. 14 Niliyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉. Hen nililo꞉wo꞉ kalu imilig noma꞉yo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ sowo꞉ ko꞉lo꞉, nio꞉lo꞉ tambo e o꞉lia꞉ sowo꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ nanog dimidama꞉kiyo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉ma꞉yo꞉ nio꞉ digidalita꞉lab. 15  Lom 14.7-8Ya꞉su e kaluka꞉isaleyo꞉ tambo asuwa꞉taki sowo꞉. Nio꞉ ninina꞉ma꞉la꞉yo꞉ sagalema꞉ki dimido꞉ma. Ko꞉sega niliyo꞉ Ya꞉sumo꞉ sagalaki kudu ha꞉na꞉melea꞉kiyo꞉, e a꞉na sowo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ e sowabikiyo꞉, Gode eyo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉.
16 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ henfelo꞉ kaluwa꞉lo꞉ nol ko꞉lo꞉ aloba꞉dan aumbo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉aloba꞉ma꞉no꞉. Hendele tamin amio꞉ niliyo꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉naki, Ya꞉suwo꞉ a꞉na alobo꞉no꞉. Ko꞉sega o꞉go꞉ niliyo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimidan. 17  Lom 8.1, Gala 6.15A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Ya꞉su amilo꞉ ege dowab a꞉no꞉ Gode eyo꞉ e mada ho꞉gi ta꞉tab. Mela꞉no꞉ mo꞉lulo꞉ elen a꞉no꞉ kelege dowaki, mela꞉no꞉ ho꞉gile fa꞉la꞉dowab. 18  Lom 5.10Kelego꞉ nilo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ tambo Godeya꞉ ene dimidab. Tamin amio꞉ nio꞉ Gode o꞉lia꞉ gis dia꞉len ko꞉sega, Ya꞉suwa꞉lo꞉ nanog dimido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, nio꞉ tililia꞉ga꞉ Gode o꞉lia꞉ ege doma꞉ki ta꞉fo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale Gode o꞉lia꞉lo꞉ gis dia꞉lab a꞉no꞉, Gode o꞉lia꞉ ege doma꞉kilo꞉ tililia꞉ mia꞉no꞉ nanog a꞉no꞉ nimo꞉ dimi. 19  Lom 3.23-25To nililo꞉ wida꞉lab a꞉no꞉ we. Gode eyo꞉ Ya꞉su elo꞉ nanog dimido꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ e o꞉lia꞉ ege doma꞉ki ta꞉fela꞉lab. Eyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ mogago꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ mo꞉asula꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ kaluka꞉isale o꞉lia꞉lo꞉ egema꞉no꞉ to walama꞉no꞉ a꞉no꞉ nimo꞉ dimi. 20 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Gode eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ ho꞉lema꞉kiyo꞉, eyo꞉ niya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sa꞉la꞉lab. Niliyo꞉ Ya꞉suwa꞉ ene mego꞉f dowaki, gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l, “Gio꞉ gis dimidan man a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Gode o꞉lia꞉ ege doma.” 21  Hibu 4.15Keliso e mogago꞉wo꞉ mo꞉dimidan ko꞉sega, nio꞉ Ya꞉suwa dowaki, Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ digalo꞉ kaluka꞉isale fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉, Gode eyo꞉ nio꞉ asuwa꞉taki, mogago꞉ nililo꞉wo꞉ Ya꞉suwa꞉ wa꞉la difa꞉.

5:1: 2Kol 4.7

5:2: Lom 8.23

5:6: Hibu 11.13-16

5:8: Fili 1.23

5:9: Kolo 1.10, 1Tes 4.1

5:10: Sav 12.14

5:15: Lom 14.7-8

5:17: Lom 8.1, Gala 6.15

5:18: Lom 5.10

5:19: Lom 3.23-25

5:21: Hibu 4.15