6
Kaluka꞉isale nolo꞉ asuwa꞉ta꞉lubi
Madi 18.15Nao nado i, kalu imilig nowo꞉ mogago꞉wa sulufo꞉ tinalega, tilidabuwo꞉ halaido꞉lo꞉ o꞉a꞉lab giliyo꞉, kalu a꞉no꞉ ha꞉sa gasiliaki, digale alita꞉bi. Giliyo꞉ a꞉la꞉bo꞉ dimidakiyo꞉, go꞉no꞉n gelo꞉ da꞉feyo꞉ a꞉namio꞉ sulufo꞉ tinabena꞉ki, dinafa halale dowa꞉bi. Lom 15.1Gio꞉ hida꞉yo꞉lo꞉ diab amio꞉, gegelebo꞉ nowo꞉ asuwa꞉ta꞉bi. Man a꞉la꞉do꞉ dimidab a꞉namio꞉, Kelisowa꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ mada ilili alifa꞉ib. Kalu abeyo꞉ e alan wilo꞉ka꞉ a꞉la꞉sa꞉lab ko꞉sega, elo꞉ to sa꞉lab o꞉lia꞉ man dimidan o꞉lia꞉ a꞉no꞉ imilo꞉wo꞉ mo꞉dowalega, enena꞉ma꞉la꞉yo꞉ dikili sa꞉laki gab. Nanog go꞉no꞉ndo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ go꞉no꞉no꞉ dinafa alobana ba꞉da꞉bi. Nanog go꞉no꞉ndo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ nafa ba꞉dalega, go꞉no꞉no꞉ sagala꞉bi. Ko꞉sega nanog kalu noma꞉lo꞉ di a꞉no꞉, gilo꞉ di a꞉no꞉lia꞉yo꞉ da꞉feakiyo꞉, alobana ba꞉da꞉so꞉bo. Lom 14.12Kaluwo꞉ tambo ina꞉li ina꞉lilo꞉wa꞉lo꞉ nanog di a꞉no꞉, enedo꞉leko꞉ dinafa tilidowaka bo꞉fo꞉lubi.
1Kol 9.11,14Tilidabu kaluka꞉isale giliyo꞉ kelego꞉ nafale da꞉labko, kalu gimo꞉lo꞉ tolo꞉ widab o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉ dimia꞉bi. Lom 8.13Giliyo꞉ ginina꞉ma꞉la꞉yo꞉ dikida꞉so꞉bo. Godeyo꞉ giliyo꞉ mada mo꞉dikilima꞉ib. Giliyo꞉ fo o꞉bo꞉ngo꞉wa꞉le egelo꞉ amilo꞉ gelab a꞉no꞉, a꞉ma꞉ ene foleko꞉ tuma꞉ib. Kalu abeyo꞉ ene do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ meselan man a꞉no꞉ kudu ha꞉naki, man mogago꞉ dimidalega, fo hedan aumbo꞉ soma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dia꞉ib. Kalu abeyo꞉ Mamaya꞉lo꞉ asulab au kudu ha꞉nakiyo꞉, man nafale dimidalega, fo hedan aumbo꞉ Mama eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ dia꞉ib. A꞉la꞉ma꞉no꞉lo꞉biki, nio꞉ man nafa dimidaki, dinafa kudu ha꞉nakiyo꞉, mo꞉mo꞉bema꞉niki. Nio꞉ bo꞉sulakiyo꞉ mo꞉ta꞉talega, ho꞉lende a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, fo a꞉no꞉ nafale ililo꞉ tuma꞉no꞉. 10 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ fogdo꞉ dowab ho꞉len wenamio꞉, niliyo꞉ kaluka꞉isale tambomo꞉wo꞉ man nafale dimidama꞉niki. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Keliso kaluka꞉isale a꞉lab o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ man nafale mada dimidama꞉niki.
Mela꞉no꞉wo꞉ ho꞉gilo꞉ diab a꞉no꞉ alandeyo꞉ o꞉m
11 Mo꞉fo꞉s we edakiyo꞉, no꞉no꞉n dagileya꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ ko꞉lo꞉, gio꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ toda꞉ a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉, ni dagiya꞉ sa꞉sa꞉lo꞉lo꞉b a꞉la꞉asula꞉bi. 12 Kalu nolba꞉yo꞉ wi alan dia꞉no꞉ a꞉la꞉asulakiyo꞉, gio꞉ do꞉go꞉fo꞉ hege gedema꞉ki halaido꞉ sa꞉la꞉lab. Yu kalu nolba꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ hida꞉yo꞉ dimiabena꞉kiyo꞉, iliyo꞉ Keliso i malan amilo꞉ sowo꞉ a꞉no꞉ mo꞉fanda widaki, do꞉go꞉fo꞉ hege gedema a꞉lakiyo꞉ halaido꞉ sa꞉la꞉lab. 13 Kalu a꞉la꞉do꞉ widab i a꞉no꞉ do꞉go꞉fo꞉ hege gedeo꞉ ko꞉sega, ele a꞉no꞉ tambowo꞉ mo꞉kudu ha꞉na꞉sen. Ko꞉sega iyo꞉ wiyo꞉ alan dia꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, giyo꞉lo꞉ do꞉go꞉fo꞉ hege gedema꞉ki susiab.
14 Ko꞉sega niyo꞉ ne no꞉no꞉na꞉ma꞉la꞉ wi duludaki go꞉ba. Alan Ya꞉su Keliso ko꞉lo꞉ i malan amilo꞉ sowo꞉ a꞉no꞉ ne duludaki sa꞉ma꞉no꞉. Ya꞉su i malan amilo꞉ sana sowo꞉ a꞉ma꞉yo꞉, ne amilo꞉ henfelo꞉wa꞉ man dimidama꞉no꞉ asulan a꞉no꞉ sana sowo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale henfelo꞉ man welo꞉ dimidab a꞉ma꞉yo꞉ ne o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ ba꞉dab. 15  Gala 5.6, 2Kol 5.17Kaluwo꞉ do꞉go꞉fo꞉ hege gedeo꞉lalikiyo꞉lo꞉, mo꞉hege gedeo꞉lalikiyo꞉lo꞉ a꞉no꞉ o꞉ngo꞉mal dowab. Ko꞉sega kaluwa꞉ mela꞉no꞉ ho꞉gilo꞉ diab a꞉no꞉ alandeyo꞉ o꞉m. 16 Gode eyo꞉ kaluka꞉isale man welo꞉ kudu ha꞉na꞉lab i o꞉mo꞉wo꞉ nofolo alitaki, ha꞉sa mesea꞉ki ta꞉fa꞉ib. Kaluka꞉isale i a꞉no꞉ Godeya꞉no꞉ kaluka꞉isale hendeleyo꞉ o꞉m.
17  2Kol 4.10A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ kalu i nol wema꞉yo꞉ gili sa꞉so꞉ aloba꞉dakiyo꞉, hida꞉yo꞉ a꞉no꞉ nemo꞉wo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉dimina꞉ki asulo꞉l. Ni do꞉mo꞉ amilo꞉ imu wo꞉len wema꞉ sa꞉lakiyo꞉, ne Ya꞉suwa꞉ ene nanog dian kaluka꞉ a꞉la꞉liki widakigab. 18 Ni nao nado i, nili Alan Ya꞉su Kelisowa꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ gi mama o꞉lia꞉ doma꞉ki, niyo꞉ Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l. Hendele.

6:1: Madi 18.15

6:2: Lom 15.1

6:5: Lom 14.12

6:6: 1Kol 9.11,14

6:7: Lom 8.13

6:15: Gala 5.6, 2Kol 5.17

6:17: 2Kol 4.10