8
Nili mela꞉no꞉wo꞉ Mama eya dofo꞉lab
A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉lo꞉ dowab i a꞉no꞉, Gode eyo꞉ mo꞉walilakiyo꞉ mo꞉wa꞉dema꞉ib. Kaluka꞉isale Ya꞉su Keliso amilo꞉ dowab gi o꞉mo꞉wo꞉ Godeya꞉ Mama a꞉ma꞉yo꞉, mela꞉no꞉ ho꞉giyo꞉ dimia꞉sen. Mama a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ tili dowaki, ga꞉li doma꞉ki ta꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ mogago꞉wa꞉ man o꞉lia꞉ soma꞉no꞉ man o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ mo꞉bo꞉fo꞉lab. Ni do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ asulo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ele a꞉ma꞉ mano꞉ halaido꞉lo꞉ma ta꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, ele a꞉ma꞉yo꞉ nio꞉ ga꞉li melea꞉ki ta꞉fa꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉ dowo꞉. A꞉la꞉gabiki, Gode eyo꞉ ene so꞉wayo꞉ mogago꞉wa꞉ wa꞉l dima꞉kiyo꞉, henfelo꞉ kalu o꞉ngo꞉ iliga꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, Ya꞉suwa꞉ ene do꞉mo꞉ a꞉na ilikiyo꞉, Gode eyo꞉ man mogago꞉ a꞉no꞉ bidila꞉. Gala 5.16,25Godeya꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, ele saefa꞉ a꞉no꞉ ni amio꞉ ilili alifa꞉nikiyo꞉, nili do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Mamaya꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉melea꞉ki, Gode eyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉.
Kaluka꞉isale abeyo꞉ man mogago꞉wa꞉lo꞉ asulab aundo꞉ tilidowakilo꞉ bo꞉fo꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, asulo꞉ ililo꞉wo꞉ tambo tililia꞉ga꞉, man mogago꞉ dimidama꞉no꞉ a꞉na dia꞉ta꞉sen. Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ Mamaya꞉lo꞉ asulab aundo꞉ tilidowakilo꞉ bo꞉fo꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, asulo꞉ ililo꞉wo꞉ tambo dia꞉ga꞉, Mamalo꞉ doba꞉da꞉ dia꞉ta꞉sen. Kalu abeyo꞉ ene asulo꞉wo꞉ man mogago꞉ amilo꞉ dia꞉ta꞉lab a꞉no꞉, soma꞉no꞉lo꞉ doba꞉da꞉ ha꞉nab. Ko꞉sega kalu abeyo꞉ ene asulo꞉wo꞉ Mamaya꞉lo꞉ asulab a꞉namilo꞉ dia꞉ta꞉lab a꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉wa dowab. Mo꞉wo꞉ kalu abeyo꞉ ene asulo꞉wo꞉ man mogago꞉ amilo꞉ dia꞉ta꞉lab a꞉no꞉ Gode o꞉lia꞉ gis diab. Kalu a꞉no꞉ Godeya꞉ ene ele ha꞉ga doma꞉no꞉wo꞉ mada gola ba꞉da꞉sen, ko꞉lo꞉ eyo꞉ kudu ha꞉na꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉. Man mogago꞉wa꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lab kalu i a꞉ma꞉yo꞉ Godeyo꞉ ko꞉lo꞉ sagale alifa꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉.
1Kol 3.16, 12.3Ko꞉sega o꞉go꞉ man mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ mo꞉tililia꞉ ha꞉na꞉lab. Godeya꞉ Mamayo꞉ ge amio꞉ sabo꞉lalega, Mama eyo꞉ ge tililia꞉ ha꞉na꞉lab. Kaluka꞉isale o꞉ba꞉le Kelisowa꞉ Mamalo꞉ mo꞉a꞉lab a꞉no꞉, e Kelisowa꞉no꞉ma. 10  Gala 2.20Man mogago꞉ a꞉na ilikiyo꞉, do꞉mo꞉ gilo꞉wo꞉ soma꞉ib ko꞉sega, Keliso e ge amio꞉ dowalega, Gode eyo꞉ ge digalo꞉ kalu dowab a꞉la꞉sa꞉lakiyo꞉, Mama eyo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ gemo꞉ dimi ko꞉lo꞉lab. 11 Godeya꞉ Mama, Ya꞉su sowo꞉lo꞉ dasi alifa꞉ a꞉no꞉ ge amio꞉ sab ko꞉lo꞉, Mama imilig gi amilo꞉ a꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, gi do꞉mo꞉ soma꞉no꞉ a꞉no꞉ e dasi alitaki mela꞉no꞉wo꞉ dimia꞉ib.
12 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nao nado i, ni amio꞉ me wa꞉lo꞉ da꞉lab. Ko꞉sega nili do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ asulan man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ mewa꞉lo꞉ aundo꞉ma ko꞉lo꞉ man a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉so꞉bo. 13  Gala 6.8, Kolo 3.5Gio꞉ do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ asulab mano꞉ dimidafo꞉ko꞉ ha꞉nalega, ge soma꞉ib. Ko꞉sega giliyo꞉ Mamaya꞉ halaido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ dimidan man a꞉no꞉ sana sowa꞉lalega, ge mela꞉no꞉ mela꞉ib. 14 Kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉ Mamaya꞉lo꞉ tililia꞉ ha꞉na꞉lab a꞉no꞉, Godeya꞉ ene so꞉wale ko꞉lo꞉lab. 15  Mak 14.36, 2Tim 1.7 Gala 4.5-7, Kala 21.7Godeya꞉lo꞉ mama ko꞉lo꞉ gimo꞉lo꞉ dimi a꞉ma꞉yo꞉ ge madali nanog dian kalu doma꞉ki ta꞉foma. Gode eyo꞉ a꞉la꞉liki ta꞉fo꞉ kibo꞉bowo꞉, gio꞉ Gode o꞉lia꞉ tagi domabe. Ko꞉sega Mama gimo꞉lo꞉ dimi a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ Godeya꞉ ene so꞉wale ta꞉takigab. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ Godemo꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Dowa” a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. 16  2Kol 1.22Godeya꞉ Mamayo꞉ nili mama o꞉lia꞉ dowaki, nio꞉ Godeya꞉ ene so꞉wa hendele dowab a꞉la꞉ wida꞉lab. 17 Nio꞉ Godeya꞉ ene so꞉wale dowo꞉ ko꞉lo꞉, kelego꞉ nafale Godeya꞉lo꞉ ene so꞉wamo꞉lo꞉ dimia꞉no꞉ a꞉no꞉ nio꞉lo꞉ tambo dia꞉no꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ kelego꞉ nafale Ya꞉su Kelisomo꞉lo꞉ dimia꞉nigab a꞉no꞉ nio꞉lo꞉ ko꞉ngo꞉ dia꞉no꞉. Nio꞉ nagalo꞉wo꞉ Ya꞉sumo꞉lo꞉ dimi o꞉leo꞉ngo꞉ dia꞉i ha꞉na꞉lalega, tif amio꞉ e fo꞉fo꞉lesodo꞉ halaido꞉ kagayab a꞉namio꞉, nio꞉lo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ kagama꞉no꞉.
Tif amio꞉ nio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉yo꞉ nafale mesa꞉ib
18 Tif amilo꞉ Godeya꞉lo꞉ ni amilo꞉ nafale dimidama꞉nigab a꞉no꞉ asulakiyo꞉, o꞉g ho꞉len wenamilo꞉ hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ nililo꞉ dia꞉i ha꞉na꞉lab a꞉no꞉ o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ doma꞉ib. 19 Godeya꞉lo꞉ kelego꞉ fa꞉la꞉do alifelo꞉ a꞉no꞉ tambo yasilakiyo꞉, Gode eyo꞉ ene so꞉waleyo꞉ weka꞉ a꞉lakilo꞉ kalab amilo꞉ walama꞉nigab a꞉no꞉ mada ba꞉ba꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, sagala꞉liki yasila꞉lab. 20  Mo꞉mo꞉ 3.17-19Henfelo꞉ wenamio꞉ mogago꞉wo꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ kelego꞉ fa꞉la꞉do alifelo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ nanog ilo꞉ dimido꞉ hendeleyo꞉ mo꞉fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉, sowana꞉ halaido꞉ a꞉ma꞉ ha꞉ga ta꞉fo꞉. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ kelego꞉ fa꞉la꞉do alifelo꞉ a꞉ma꞉ inin asulo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ma. Godeya꞉ ene asulo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉do alifelo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ kelego꞉ tambo o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ nafale a꞉fa꞉la꞉domabese a꞉la꞉likiyo꞉ o꞉yasila꞉lab. 21 O꞉go꞉ Godeya꞉lo꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ tambo mogagaki, soma꞉no꞉ doba꞉da꞉ tina꞉lab. Ko꞉sega tif amio꞉ Gode eyo꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ ga꞉li mesea꞉ki sili alifa꞉ib ko꞉lo꞉, a꞉no꞉ asulakiyo꞉, kelego꞉ a꞉no꞉ sagala꞉liki yasilab. Ho꞉len a꞉namio꞉, henfelo꞉ kelego꞉ o꞉lia꞉ Godeya꞉ so꞉wa o꞉lia꞉yo꞉ sili alita꞉ga꞉yo꞉, egelebo꞉ ga꞉li mesa꞉ib.
22 Niliyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉. Gaya꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉liakilo꞉ nagalo꞉ dian o꞉leaumbo꞉, Godeya꞉lo꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉lo꞉ kelego꞉ tambo a꞉ma꞉yo꞉ nagalo꞉ diakiyo꞉ nea꞉liki ya꞉la꞉lab. 23  2Kol 5.2-4Ko꞉sega henfelo꞉ kelego꞉ ko꞉mba. Nio꞉lo꞉ nagalo꞉wo꞉ a꞉la꞉ka dia꞉lab. Gode eyo꞉ nimo꞉wo꞉ boba kelego꞉ nolo꞉ hendele dimia꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, ene Mamayo꞉ nimo꞉wo꞉ dimi. Nio꞉ ene so꞉wale ta꞉takiyo꞉, nili do꞉mo꞉ ho꞉gi a꞉ma꞉yo꞉ mogago꞉wo꞉ mo꞉dimidama꞉ki sili alifa꞉ib ko꞉lo꞉, niliyo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dia꞉no꞉ yasilakiyo꞉, nagalo꞉ diaki nea꞉lo꞉l. 24 Gode eyo꞉ nilo꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasili ho꞉len a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, nio꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ hendele fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉la꞉liki yasila꞉i mio꞉. Nililo꞉ yasisen a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉, wa꞉kabiyo꞉ mo꞉ya꞉silan. Mo꞉wo꞉ kelego꞉ o꞉ma fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉, kaluwa꞉yo꞉ mo꞉yasilan. 25 Ko꞉sega nililo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ hendele dia꞉no꞉ a꞉la꞉asulaki, ha꞉sa yasi mesa꞉niki.
26 O꞉leaumbo꞉, nio꞉ halaido꞉wo꞉ aundo꞉ma dowab amio꞉, Mama eyo꞉ nio꞉ mada asuwa꞉ta꞉sen. Niliyo꞉ waga dulugu sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le a꞉la꞉likilo꞉ babale dowab a꞉namio꞉, Mama eyo꞉ nililo꞉ hida꞉yakilo꞉ midi dowab a꞉no꞉ asulufo꞉liki, Godemo꞉wo꞉ e dulugu sa꞉la꞉lab. Elo꞉ dulugu sa꞉la꞉lab a꞉no꞉, tolo꞉ma iliki, mo nunugulu sa꞉la꞉lab. 27  Song 139.1Gode nili asulo꞉lo꞉ fanda asululi eyo꞉, asulo꞉ Mamaya꞉lo꞉ a꞉no꞉lo꞉ e asulo꞉. Mo꞉wo꞉ Mama eyo꞉ tilidabu kaluka꞉isale ni asuwa꞉foma꞉ki dulugu sa꞉lakiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ asulab au to sa꞉la꞉lab.
28  A꞉fe 1.11A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉. Kaluka꞉isale Gode elo꞉ asulab o꞉mo꞉wo꞉ kelego꞉ nafale fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉, dimidai ta꞉sen. Kaluka꞉isale i a꞉no꞉ Gode eyo꞉ ene nanog dima꞉ki, da꞉fea꞉sa꞉ga꞉lo꞉ ho꞉leliyo꞉ o꞉m. 29  Kolo 1.18, Hibu 1.6Gode eyo꞉ enedo꞉ da꞉feyo꞉ kaluka꞉isale i a꞉no꞉ tamina fanda asululi ko꞉lo꞉, iyo꞉ ene so꞉wa Ya꞉su o꞉ngo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ki da꞉feyo꞉. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉namio꞉, tilidabu kaluka꞉isale ni us amio꞉, Ya꞉su e wa꞉la꞉b so꞉wa fa꞉la꞉dowo꞉. 30 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ kaluka꞉isale tamin amilo꞉ da꞉feyo꞉ i a꞉no꞉, eno꞉ doma꞉ki ho꞉ido꞉. Kaluka꞉isale elo꞉ ho꞉ido꞉ a꞉no꞉, digalo꞉ kaluka꞉isale a꞉la꞉sio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ digalo꞉ kaluka꞉isale a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab imo꞉wo꞉, malilo꞉ halaido꞉ enedo꞉wo꞉ dimi ko꞉lo꞉lab.
Godeya꞉ nimo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ a꞉no꞉ mo꞉asula꞉ma꞉ib, ko꞉ngo꞉ ka mela꞉ib
31  Song 118.6Gode eyo꞉ man a꞉no꞉ nafale dimido꞉ ko꞉lo꞉ waga sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le? Gode e ni o꞉lia꞉ dowab ko꞉lo꞉, gis kaluwa꞉yo꞉ ni o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉babuma꞉ib. 32 Gode eyo꞉ ene So꞉wayo꞉ mo꞉kanulu ta꞉liaki, ni asuwa꞉takiyo꞉ madali dimi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ nimo꞉wo꞉ kelego꞉ nolo꞉lo꞉ tambo dimia꞉ib. 33  Ais 50.8-9Godeya꞉lo꞉ da꞉feyo꞉ kaluka꞉isale nio꞉ kalu abe diga꞉li sa꞉laki mo꞉walilima꞉iba? Nio꞉ kalu noma꞉yo꞉ mo꞉mo꞉walilima꞉ib, mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ nio꞉ digalo꞉ kalu a꞉la꞉safo꞉lab. 34 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nio꞉ de hena hamana a꞉la꞉bo꞉ kalu abe sa꞉ma꞉iba? Kalu noma꞉yo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib. Ya꞉su Kelisowo꞉ sowa꞉sa꞉ga꞉lo꞉ a꞉dasili a꞉no꞉ Godeya꞉ dagi ililiba siliki, nio꞉ asuwa꞉takiyo꞉ dulugu sa꞉la꞉lab. 35 Ya꞉su Kelisowa꞉lo꞉ nimo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lab a꞉no꞉ kalu abe asula꞉ma꞉iba? Hida꞉yo꞉ dowaki a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kele asulo꞉ alan dowab a꞉ma꞉yo꞉ asula꞉ma꞉iba꞉le? Kalu mogagila꞉ma꞉kilo꞉ migi kudab a꞉ma꞉yo꞉ asula꞉ma꞉iba꞉le? Maiyo꞉ alan dowaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kelego꞉lo꞉ma dowab a꞉namio꞉ asula꞉ma꞉iba꞉le? Gelo꞉ mogaima꞉no꞉ fa꞉la꞉dowaki a꞉la꞉ta꞉ga꞉ soma꞉no꞉ dowab a꞉ma꞉yo꞉ asula꞉ma꞉iba꞉le? Hida꞉yo꞉ kelego꞉ tambo gelo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉dowa꞉i yab a꞉ma꞉yo꞉ mada mo꞉asula꞉ma꞉ib.
36  Song 44.22Godeya꞉ bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab,
“Nio꞉ gi wiya ilikiyo꞉, ho꞉leno꞉ tambo kalu nolba꞉yo꞉ nio꞉ sana soma꞉no꞉ migi kuda꞉lab.
Nio꞉ sibi sa꞉mba꞉nikilo꞉ tililia꞉ ha꞉nano꞉ a꞉ngab.”
37 Keliso eyo꞉ nimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ ko꞉lo꞉, ene halaido꞉ a꞉na dowakiyo꞉, niliyo꞉ hida꞉yo꞉ a꞉no꞉ tambo mada tininima꞉no꞉. 38-39 Nili Alan, Ya꞉su Keliso a꞉ma꞉ ilikiyo꞉, Gode eyo꞉ ni o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ ko꞉lo꞉, ene ha꞉fo꞉lo꞉ disa꞉fo꞉lab a꞉no꞉ kelego꞉ imilig noma꞉yo꞉ mo꞉asula꞉ma꞉ib. Ni mela꞉no꞉ a꞉ma꞉yo꞉lo꞉, soma꞉no꞉ a꞉ma꞉yo꞉lo꞉, ma꞉mula꞉ kaluwa꞉lo꞉, mamalo꞉ bo꞉fo꞉lowan a꞉ma꞉yo꞉lo꞉, kelego꞉ o꞉go꞉do꞉ fa꞉la꞉dowab o꞉lia꞉ tif amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉no꞉lia꞉ma꞉yo꞉, halaido꞉lo꞉ da꞉lab kelego꞉ a꞉ma꞉yo꞉lo꞉, iwalulo꞉ da꞉lab o꞉lia꞉ hen ha꞉g amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉lia꞉ma꞉yo꞉lo꞉, kelego꞉ tambo henfelo꞉ wilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉lia꞉ma꞉yo꞉ mada mo꞉asula꞉ma꞉ib. Niyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉lab.

8:4: Gala 5.16,25

8:9: 1Kol 3.16, 12.3

8:10: Gala 2.20

8:13: Gala 6.8, Kolo 3.5

8:15: Mak 14.36, 2Tim 1.7

8:15: Gala 4.5-7, Kala 21.7

8:16: 2Kol 1.22

8:20: Mo꞉mo꞉ 3.17-19

8:23: 2Kol 5.2-4

8:27: Song 139.1

8:28: A꞉fe 1.11

8:29: Kolo 1.18, Hibu 1.6

8:31: Song 118.6

8:33: Ais 50.8-9

8:36: Song 44.22