4
Gio꞉ fanda asuluma꞉kiyo꞉, niyo꞉ towo꞉ da꞉fe sa꞉ma꞉nigo꞉l. So꞉wa wa꞉la꞉b a꞉no꞉ iyayo꞉ sowalikiyo꞉, hen o꞉lia꞉ dabun o꞉lia꞉yo꞉ e dia꞉ib. Ko꞉sega e so꞉wala꞉su elen ami iyayo꞉ a꞉na sowalega, e hendele hendo꞉ biso꞉ doma꞉ib. Ko꞉sega kelego꞉ elo꞉ a꞉no꞉ nolba꞉ bo꞉fo꞉liki e madali nanog dian kalu o꞉ngo꞉ elen. So꞉wa a꞉ma꞉lo꞉ kelego꞉ tambolo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ iyaya꞉ da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉, ho꞉len a꞉no꞉ o꞉semo꞉fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, so꞉wa a꞉no꞉ elo꞉ bo꞉fo꞉lab kalu a꞉ma꞉ ha꞉ga mela꞉ib. Kolo 2.20A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nio꞉lo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ elen. Tamin amio꞉ nio꞉ so꞉wa o꞉ngo꞉ ilikiyo꞉, henfelo꞉ wenamilo꞉ mama ko꞉li ko꞉lilo꞉wa꞉ halaido꞉ ha꞉ga siliki, madali nanog dian kalu o꞉ngo꞉ elen. Yo꞉n 1.14, Lom 1.3Ko꞉sega ho꞉lendeyo꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, Gode eyo꞉ ene so꞉wayo꞉ iliga꞉fo꞉. E gaya꞉yo꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉, Yuwa꞉ ele difa꞉ a꞉ma꞉ ha꞉ga elen. Nio꞉ Godeya꞉ ene So꞉wale doma꞉kiyo꞉, ene so꞉wayo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, nio꞉ ele ha꞉ga sen a꞉no꞉ ga꞉li mesea꞉ki, e a꞉ma꞉la꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉ ta꞉fo꞉. Lom 8.15-17O꞉go꞉ nio꞉ Godeya꞉ ene so꞉wale dowo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ widakiyo꞉, eyo꞉ Ya꞉suwa꞉ ene Mamayo꞉ ni asulo꞉ usa melea꞉ki iliga꞉fo꞉. Mama a꞉no꞉ ni o꞉lia꞉ silikiyo꞉ “Do, Do,” a꞉la꞉bo꞉ ho꞉le sa꞉la꞉lab. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ gio꞉ ele ha꞉ga iliki madali nanog dian kaluwo꞉ mo꞉dowaki, Godeya꞉ ene so꞉wale dowab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ so꞉wale dowab gi a꞉ma꞉yo꞉, iyaya꞉ dabun kelego꞉ a꞉no꞉ hendele dia꞉ib.
Galasia kaluwo꞉ towo꞉ kudu ho꞉no꞉babese a꞉la꞉asulaki sio꞉
Tamin amio꞉ gio꞉ Godelo꞉ mo꞉fanda asulo꞉ amio꞉, madali gode ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉ma꞉ ha꞉ga iliki, ini madali nanog dian kalu dofo꞉len. I a꞉no꞉ gode hendelema. Ko꞉sega o꞉go꞉ gio꞉ Godeyo꞉ fanda ba꞉daki asulab. Ko꞉sega o꞉ngo꞉ma. Hendele, Gode eyo꞉ gio꞉ fanda ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ asulo꞉. Mama ko꞉li ko꞉lilo꞉ henfelo꞉ wenamilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ halaido꞉lo꞉ma dowab ko꞉lo꞉, gio꞉ a꞉na a꞉kudu ha꞉nab ko waga dimidaya? Gio꞉ ene madali nanog dian kalu a꞉doma꞉no꞉ asulaya? 10  Lom 14.5, Kolo 2.16Gililo꞉ kudu ha꞉na꞉seno꞉ we. Giliyo꞉ Godeyo꞉ sagalema꞉ki, ho꞉len alan nol ami gulugululakiyo꞉, imo a꞉no꞉lo꞉, ta꞉n a꞉no꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dona ho꞉gi fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ duludaki gulugulula꞉sen. 11 Gililo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ ne da꞉da꞉ga꞉yo꞉, nanog nilo꞉, gilo꞉ amilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ madali walab a꞉la꞉asulakiyo꞉, ne kele asulo꞉wo꞉ alan dowo꞉.
12 Wai! Nao nado i, ne gilo꞉wa mio꞉ amio꞉, Yuwa꞉ eleyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, gi o꞉ngo꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ gio꞉lo꞉ ne dowo꞉ o꞉ngo꞉ doma꞉ki asulo꞉l. Giliyo꞉ mogago꞉ nowo꞉ nemo꞉lo꞉ mo꞉dimidale. 13 Gio꞉ a꞉asuluma. Tamin amio꞉ ne walaf delen ko꞉lo꞉, a꞉na ilikiyo꞉ ne gilo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉ to nafayo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉na wido꞉. 14 Ni do꞉mo꞉wo꞉ halaido꞉lo꞉ma dowo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ hida꞉yo꞉ dimi ko꞉sega, giliyo꞉ ne dianilakiyo꞉ mo꞉gola ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ba. Godeya꞉ ene ma꞉mula꞉ kalu ko꞉lo꞉ tilidoma꞉ib o꞉leaumbo꞉, giliyo꞉ ne a꞉la꞉tili dowo꞉. Hendele gililo꞉ Ya꞉su Keliso tilidoma꞉ib o꞉leaumbo꞉lo꞉, ne a꞉la꞉tili dowo꞉. 15 Ho꞉len a꞉namilo꞉ sagalo꞉ gilo꞉ amilo꞉ elen a꞉no꞉, o꞉go꞉ o꞉ba aneyo꞉? Ho꞉len a꞉namio꞉ giliyo꞉ o꞉li dimidama꞉no꞉ kibo꞉bowo꞉, go꞉no꞉n si ko dugulia꞉sa꞉ga꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ o꞉li dimibabe. Niyo꞉ mada hende a꞉la꞉asulo꞉. 16 Ko꞉sega nilo꞉ gimo꞉lo꞉ to hendele wido꞉l wena ilikiyo꞉, o꞉go꞉ giliyo꞉ nemo꞉wo꞉ mo꞉beaki, gis dowaba꞉le?
17 Widan kalu i wema꞉yo꞉ gio꞉ ililo꞉ asulab au kudu mena꞉ki, nanogo꞉ halaido꞉ dimidaki ha꞉nola꞉lab. Ko꞉sega ililo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉ gio꞉ ko꞉lo꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉ a꞉la꞉liki ga꞉laba. Gio꞉ ne o꞉lia꞉yo꞉ miliyo꞉ mo꞉doma꞉ki ka꞉laki susudab ko꞉lo꞉, gio꞉ ililo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ko꞉ kudu hamana꞉ki gab. 18 Ne gi o꞉lia꞉ a꞉lalikiyo꞉lo꞉, nelo꞉malamio꞉lo꞉, kalu noma꞉yo꞉ man nafale dimidaki, gio꞉ halale tili doma꞉no꞉ a꞉laki dimidalega, man a꞉no꞉ o꞉li nafaleyo꞉ ko꞉m.
19 Ni so꞉wa gio꞉, gaya꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉lia꞉nikilo꞉ nagalo꞉ dian aumbo꞉, nelo꞉ gi asulakiyo꞉ nagalo꞉wo꞉ a꞉la꞉ dio꞉l. Nagalo꞉ us wenamio꞉ halaido꞉ dia꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉, gio꞉ Keliso amio꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ halaido꞉ dowaliki ta꞉fa꞉no꞉. 20 Ne gi o꞉lia꞉ mesa꞉no꞉wo꞉ mada alan asulo꞉l. Ne gi o꞉lia꞉ kona siliki kibo꞉bowo꞉, gi asuwa꞉fa꞉no꞉ togo꞉ o꞉li alobana so꞉mo꞉lo. Ko꞉sega ne ko꞉na꞉ siliki ko꞉lo꞉ kele asulaki babalab.
Ha꞉ga o꞉lia꞉ Sa꞉la o꞉lia꞉ma꞉ so꞉wa
21 Kaluka꞉isale nolo꞉ Mo꞉sa꞉sa꞉ ele a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉mela꞉no꞉ asulab ko꞉lo꞉, kalu gi ko Mo꞉sa꞉sa꞉ eleya꞉lo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ gio꞉ fanda asululiya꞉le? 22  Mo꞉mo꞉ 16.15, 21.2Godeya꞉ bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉. Ablaham eyo꞉ kalu so꞉wayo꞉ a꞉la꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉la꞉li. So꞉wa nowo꞉ madali nanogdo꞉ dian gaya꞉ sa꞉la꞉li. So꞉wa nowo꞉ ga ga꞉lilo꞉ elen a꞉ma꞉ sa꞉la꞉li. 23  Lom 9.7-9Madali nanogdo꞉ dian gaya꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉li a꞉no꞉ kaluwa꞉lo꞉ asulab man a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sa꞉la꞉li. Ko꞉sega ga꞉lilo꞉ elen ga a꞉ma꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉li a꞉no꞉, Godeya꞉ enedo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ilili alitaki sa꞉la꞉li. 24 Ga a꞉la꞉ wenamilo꞉ bale so꞉lo꞉l a꞉no꞉ we. Ga a꞉la꞉ wenamio꞉, nio꞉ Gode o꞉lia꞉lo꞉ ege doma꞉no꞉ a꞉la꞉likilo꞉ tog a꞉la꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ bale sio꞉. Ga nowo꞉ ene wiyo꞉ Ha꞉ga. Sainai misio꞉ amio꞉ Godeya꞉ ene eleyo꞉ a꞉na saefa꞉ ko꞉lo꞉, Ha꞉ga e Godeya꞉lo꞉ a꞉namilo꞉ saefa꞉yo꞉ o꞉m. Ga a꞉ma꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉liab a꞉no꞉ madali nanog dian kalu ta꞉fa꞉ib. 25 Ha꞉ga e Alabia hen amilo꞉ Sainai misio꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ ka꞉ a꞉la꞉liki bale sio꞉. Ha꞉ga o꞉lia꞉ ene so꞉wa sa꞉la꞉li a꞉no꞉ madali nanog dian kaluka꞉isale dowo꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉gdo꞉ Ya꞉lusalemdo꞉ sab kaluka꞉isale iyo꞉ eleyo꞉ kudu ha꞉na꞉lab ko꞉lo꞉, Ha꞉ga o꞉ngo꞉ ka dowaki, iyo꞉lo꞉ madali nanog dian kaluka꞉isale fa꞉la꞉dowab. 26  Hibu 12.22, Kala 21.2,10Ko꞉sega akin halonamilo꞉ Ya꞉lusalem ho꞉gi a꞉lab a꞉no꞉ Sa꞉la o꞉ngo꞉ dowab. Ya꞉lusalem a꞉no꞉lia꞉ Sa꞉la o꞉lia꞉yo꞉ ga꞉li sen ko꞉lo꞉, Sa꞉la e Keliso kaluka꞉isale nili no꞉le ko꞉lo꞉ dowab. 27  Ais 54.1Aisaya bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab.
“Faino dowo꞉ ga ge sagalema.
So꞉wa sa꞉la꞉liakilo꞉ nagalo꞉lo꞉ mo꞉di ge, gulo꞉ gulaki, sagala꞉li ho꞉lema.
Ga ina꞉lo꞉ ta꞉fo꞉ ge, so꞉wayo꞉ modo꞉le sa꞉la꞉lakiyo꞉, ga indo꞉wa꞉lo꞉ sa꞉la꞉la꞉ a꞉no꞉ gi tininila꞉ma꞉ib.”
28  Mo꞉mo꞉ 15.4-5, Lom 9.7Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ amilo꞉ Aisa꞉g sa꞉la꞉li o꞉leaumbo꞉, gio꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ a꞉namio꞉ ene so꞉wale fa꞉la꞉dowab. 29  Mo꞉mo꞉ 21.9-10, Yo꞉n 8.35Tamin amio꞉ kaluwa꞉lo꞉ asulab man a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉li a꞉ma꞉yo꞉, Mamaya꞉ halaido꞉ a꞉na ilikilo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉li o꞉mo꞉wo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ dimia꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉g wenamio꞉lo꞉ man o꞉leo꞉ngo꞉ka dimidaki, elelo꞉ kudu ha꞉na꞉sen kalu iliyo꞉, nimo꞉wo꞉lo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ dimia꞉lab.
30 Ko꞉sega Godeya꞉ bugo꞉ a꞉namio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab. “Ga꞉lilo꞉ sab gaya꞉ so꞉wa a꞉no꞉, madali nanog dian gaya꞉ inso꞉ a꞉no꞉lia꞉yo꞉ dabuno꞉ mada mo꞉aloba꞉ma꞉ib ko꞉lo꞉, giyo꞉ madali nanog dian ga o꞉lia꞉ ene inso꞉ o꞉lia꞉yo꞉ ta꞉taki, o꞉luga꞉foma.” 31 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ni nao nado i, nio꞉ madali nanogdo꞉ dian gaya꞉ so꞉wama. Nio꞉ ga꞉lilo꞉ sen ga a꞉ma꞉ ene so꞉wale ko꞉lo꞉ a꞉lab.

4:3: Kolo 2.20

4:4: Yo꞉n 1.14, Lom 1.3

4:6: Lom 8.15-17

4:10: Lom 14.5, Kolo 2.16

4:22: Mo꞉mo꞉ 16.15, 21.2

4:23: Lom 9.7-9

4:26: Hibu 12.22, Kala 21.2,10

4:27: Ais 54.1

4:28: Mo꞉mo꞉ 15.4-5, Lom 9.7

4:29: Mo꞉mo꞉ 21.9-10, Yo꞉n 8.35