9
Gode eyo꞉ Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ ene so꞉lo꞉le doma꞉ki da꞉feyo꞉
Ne Ya꞉su Kelisowa꞉no꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉ towo꞉ mo꞉dikidaki hendele so꞉lo꞉l. Mama Malilo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ nilo꞉ so꞉lo꞉l we hendele sa꞉lab a꞉la꞉bo꞉ widabikiyo꞉, ni asulo꞉ us amio꞉lo꞉ hendele so꞉lo꞉l a꞉la꞉asulo꞉. Ho꞉leno꞉ tambo ne nofolo꞉wo꞉ alan dowaki, kele asula꞉lo꞉l. Kis 32.32Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ no꞉no꞉n ho꞉bo꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉ iyo꞉ mada asuwa꞉fa꞉no꞉ a꞉la꞉asulo꞉l. Niyo꞉ iyo꞉ hendele asuwa꞉tai kibo꞉bowo꞉, ne Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉lo꞉ dowo꞉ a꞉no꞉ o꞉li ta꞉ta꞉ga꞉, e ko꞉lo꞉ soma꞉ni ha꞉nab o꞉leaumbo꞉, ne soma꞉ ha꞉na꞉no꞉wo꞉ o꞉li a꞉la꞉asulumo꞉lo. Kis 4.22, Wkp 1–10, Song 147.19, Lom 15.8, Hibu 9.5Gode eyo꞉ Isolael kaluka꞉isale i a꞉no꞉ ene so꞉lo꞉le doma꞉ki da꞉fe alifa꞉. Godeya꞉ ene malilo꞉ halaido꞉wo꞉ imo꞉wo꞉ wido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ i o꞉lia꞉yo꞉ towo꞉ saeta꞉li mio꞉. Elo꞉ ele sa꞉sa꞉lo꞉wo꞉ imo꞉wo꞉ dimi. Iliyo꞉ Gode e wabuda꞉melea꞉kiyo꞉, eyo꞉ mano꞉ imo꞉wo꞉ wido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Godeya꞉ enedo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉ iyo꞉ hendele di. Nili ma꞉mu ima꞉ halaido꞉ a꞉no꞉, Ablahamo꞉, Aisa꞉go꞉, Ya꞉kobo꞉ i a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ i a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. Ya꞉su Keliso e Gode. Henfelo꞉ kelego꞉ we tambowo꞉ e bo꞉fo꞉lab ko꞉lo꞉, ene wiyo꞉ dulugu sa꞉la꞉liki ha꞉na꞉mela꞉no꞉! Hendele.
Ko꞉sega Godeya꞉lo꞉ Isolaelbo꞉lo꞉ dinali sio꞉ to a꞉no꞉ madali wala꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉so꞉lo꞉l. Mo꞉wo꞉ Isolael us a꞉namilo꞉ kalu fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ nolo꞉ Godeya꞉ eno꞉lema. Mo꞉mo꞉ 21.12A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ablahama꞉lo꞉ sa꞉la꞉la꞉i mio꞉ nol a꞉no꞉lo꞉ Ablahama꞉ ene so꞉walema. Gode eyo꞉ Ablahambo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Aisa꞉g eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ gi so꞉lo꞉wo꞉ a꞉na fa꞉la꞉doma꞉ib” Gala 4.23A꞉no꞉ we au sa꞉laki go꞉l. Godeya꞉ siwa꞉l amilo꞉, Ablahama꞉ ho꞉bo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉la꞉i mio꞉ nol a꞉no꞉ Godeya꞉ ene so꞉walema. Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉liab i a꞉no꞉ Ablahama꞉ ene so꞉waleyo꞉ o꞉m. Mo꞉mo꞉ 18.14Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉wo꞉ we, “Dona no honona ho꞉len wengalikiyo꞉, ne mada gelo꞉ amio꞉ a꞉mia꞉no꞉ ko꞉lo꞉, ga꞉ ga Sa꞉la eyo꞉ kalu so꞉wayo꞉ sa꞉la꞉lia꞉sa꞉ga꞉ elena doma꞉ib.”
10 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ to no we asuluma. Tif amio꞉ La꞉ba꞉ga eyo꞉ mogai sen imilig amio꞉ so꞉wayo꞉ a꞉la꞉ sa꞉la꞉li. So꞉wa a꞉la꞉ a꞉ma꞉ ini iyayo꞉ imilig, a꞉no꞉ nili ma꞉mu Aisa꞉g. 11-12  Mo꞉mo꞉ 25.23Ko꞉sega La꞉ba꞉ga eyo꞉ so꞉wa a꞉la꞉ a꞉no꞉ semo꞉sa꞉la꞉li amio꞉, Gode eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Wa꞉la꞉bo꞉ tifa꞉ nanog dian kalu doma꞉ib.” Tolo꞉ dinali sio꞉ a꞉namio꞉, so꞉wa a꞉la꞉ma꞉yo꞉ mano꞉ nafaleya꞉le, mogago꞉wa꞉le o꞉dimidama꞉no꞉ a꞉labiki saefa꞉. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉ enedo꞉ asulab au da꞉feyo꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ widakigab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ da꞉feyo꞉ a꞉no꞉, kaluwa꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉na iliki da꞉feyo꞉ma. Godeya꞉ enedo꞉ asulab au da꞉feyo꞉. 13  Mal 1.2-3Godeya꞉ bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, “Niyo꞉ Ya꞉kobo꞉ alan asulo꞉ ko꞉sega, Iso꞉wo꞉ mada mo꞉beaki, e gola ba꞉ba꞉.”
14 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ waga sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le? “Gode eyo꞉ hala aloba꞉dana꞉le?” A a꞉la꞉baka꞉! 15  Kis 33.19Gode eyo꞉ Mo꞉sa꞉sbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
“Kalu o꞉ba꞉le nilo꞉ nofolo alifa꞉no꞉ asulab a꞉no꞉, kalu a꞉no꞉ nofolo alifa꞉no꞉.
Kalu o꞉ba꞉le nilo꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉ asulab a꞉no꞉, niyo꞉ kalu a꞉no꞉ asuwa꞉fa꞉no꞉.”
16  A꞉fe 2.8A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ kalu da꞉feab a꞉no꞉, kaluwa꞉ ene asulo꞉ o꞉lia꞉ ene nanog dimidan o꞉lia꞉ a꞉na iliki da꞉feanba. Godeya꞉ enedo꞉ nofolakilo꞉ asulan a꞉na iliki ga꞉lab. 17  Kis 9.16Godeya꞉ bugo꞉ a꞉namio꞉, Fa꞉lo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kaluka꞉isaleyo꞉ halaido꞉ alan nilo꞉wo꞉ ba꞉dakiyo꞉, ni wiyo꞉ henfelo꞉ amio꞉ tambo wabulu sama꞉ki, niyo꞉ ge misa꞉ kalu alan doma꞉ki ta꞉fo꞉. 18 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ Gode eyo꞉ ene asulo꞉wo꞉ kudu ha꞉nakiyo꞉, kalu o꞉ba꞉le nofolo꞉ alifa꞉no꞉ asulab i a꞉no꞉ nofolo꞉ alita꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ kalu nolo꞉ to sio꞉wo꞉ mo꞉kudu ha꞉naki a꞉la꞉iya꞉melea꞉ki asulalega, eyo꞉ i a꞉no꞉ a꞉la꞉iyo꞉ ka melea꞉ki da꞉fe alita꞉sen.”
19 Ko꞉sega kalu gi koma꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉nigab, “Gode eyo꞉ kaluwo꞉ a꞉la꞉ma꞉ib a꞉la꞉liki da꞉fe alifelo꞉lalega, Godeya꞉lo꞉ i a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ mo꞉walilima꞉nigab a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉? Godeya꞉ ene asula꞉sa꞉ga꞉lo꞉ saefa꞉ a꞉no꞉, nio꞉ tog no amio꞉ mo꞉begele ha꞉na꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉lab,” giliyo꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉ib. 20  Ais 29.16, 45.9Ko꞉sega niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. Godeya꞉ tolo꞉ halalelab ge kalu o꞉bo꞉ngo꞉ dowakigaya? To nilo꞉ da꞉fe sa꞉ma꞉nigo꞉lo꞉ we. As a꞉ma꞉yo꞉, elo꞉ asu o꞉mo꞉wo꞉, “Gilo꞉ ne weaundo꞉ dimido꞉wo꞉ waigo꞉wo꞉” a꞉la꞉bo꞉ sa꞉ma꞉iba꞉le? 21  Jer 18.6Asdo꞉ a꞉tan ka꞉isale a꞉ma꞉yo꞉ dalo꞉ modo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, as a꞉takiyo꞉ nowo꞉ sa꞉sa꞉li as asu, nowo꞉ kelego꞉ disa꞉la꞉mela꞉no꞉ as asu ko꞉lo꞉, a꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ eyo꞉ mogago꞉ dimido꞉wa꞉le? A eyo꞉ hala dimido꞉ma. Eyo꞉ asulo꞉ enedo꞉wo꞉ kudu ha꞉naki, aso꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ asu.
22 Gode eyo꞉lo꞉ a꞉la꞉dimida꞉lab. Ene kulufa꞉yo꞉ o꞉lia꞉ halaido꞉ elo꞉wo꞉lo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ kalaba walama꞉no꞉ asulab. Godeya꞉lo꞉ kaluka꞉isale soma꞉no꞉ hen amilo꞉ ha꞉na꞉no꞉ da꞉fe alita꞉ga꞉lo꞉ ta꞉fo꞉lab i o꞉mo꞉wo꞉ walama꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉sega bo꞉ebo꞉ mo꞉wa꞉deaki, ha꞉sa yasi dofo꞉lab. 23 Elo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ we. Godeya꞉ ene halaido꞉ malilo꞉ nafale a꞉no꞉, kaluka꞉isale sagalo꞉ dima꞉ki da꞉fe alita꞉ga꞉lo꞉ ta꞉fo꞉lab imo꞉wo꞉ walama꞉no꞉ asulab ko꞉lo꞉, Gode eyo꞉ kaluka꞉isale i a꞉no꞉ malilo꞉ nafale enedo꞉wo꞉ dima꞉ki, tamina dimidalia꞉ga꞉ ta꞉fo꞉.
24 Godeya꞉lo꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉lo꞉ ta꞉fo꞉wo꞉ ni o꞉m. Da꞉fea꞉sa꞉ga꞉lo꞉ ta꞉felo꞉wo꞉ Yu kaluka꞉isale ko꞉mba. Gode eyo꞉ Yu kaluka꞉isalema a꞉no꞉lo꞉ da꞉fe alifelo꞉ ko꞉lo꞉lab. 25  Hos 2.23Dinali sa꞉lan kalu Hosea ene bugo꞉ a꞉namio꞉, Gode eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
“Kaluka꞉isale nino꞉ma elen a꞉no꞉, kaluka꞉isale we nino꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉.
Ga nilo꞉ mo꞉asula꞉sen a꞉no꞉, nilo꞉ alan asulabo꞉ ga we a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉.”
26  Hos 1.10“Tamin amilo꞉ ‘Gio꞉ kaluka꞉isale nino꞉ma’ a꞉la꞉do꞉ sio꞉ hen imilig a꞉namio꞉,
‘Gio꞉ Gode mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab ene so꞉wale’ a꞉la꞉ sa꞉ma꞉ib.”
27  Ais 10.22-23Aisaya eyo꞉ Isolael kaluka꞉isale asulaki ho꞉le sa꞉lakiyo꞉,
“Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ dowaki, ho꞉n anib amilo꞉ sa꞉ o꞉ngo꞉ doma꞉ib ko꞉sega,
Gode eyo꞉ a꞉la꞉seyo꞉ ko꞉lo꞉ asuwa꞉taki a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉ib.
28 Mo꞉wo꞉ Alan eyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ mo꞉walila꞉sa꞉ga꞉lo꞉ wa꞉dema꞉no꞉ saefa꞉ a꞉no꞉
tambowo꞉ bo꞉bo꞉ge ka dimidama꞉nigab.”
29  Ais 1.9A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Aisayayo꞉ to nolo꞉lo꞉ tamin amio꞉ a꞉la꞉sio꞉,
“Alan Halaido꞉lelo꞉ A꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ ni so꞉wa i nolo꞉ o꞉li mesea꞉ki alobanalifa꞉. Eyo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimido꞉ kibo꞉bowo꞉,
Sodom o꞉lia꞉ Gomola o꞉lia꞉ ko꞉lo꞉ yasala꞉ aumbo꞉, nio꞉lo꞉ tambo yasa danela꞉mabe.”
Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ mo꞉tilidabu
30 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ waga sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le? Yu kaluka꞉isalema iliyo꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amilo꞉ digalo꞉ doma꞉no꞉wo꞉, eleyo꞉ mo꞉kudu ha꞉na꞉sen ko꞉sega, inido꞉ tilida꞉dab a꞉na ilikiyo꞉, Gode eyo꞉ iyo꞉ digalo꞉ kalu dowab a꞉la꞉sio꞉. 31 Isolael kaluka꞉isale iliyo꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ digalo꞉ fa꞉la꞉doma꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, ele saefa꞉ a꞉no꞉ mada kudu ha꞉na꞉len ko꞉sega, Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ iyo꞉ digalo꞉lelo꞉ mo꞉fa꞉la꞉dowo꞉. 32  Ais 8.14Iyo꞉ digalo꞉lelo꞉ mo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉ wangabi go꞉wo꞉? Iyo꞉ tilidabu man a꞉namio꞉ mo꞉kagayaki, ele kudu ha꞉nab man a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ asuwa꞉fa꞉ib a꞉la꞉asulaki dimido꞉. A꞉la꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ u kalulo꞉ ifikida꞉sen a꞉na ifikidaki, sulufo꞉ tiane. 33  Ais 28.16, 1Bid 2.6Godeya꞉ bugo꞉ amio꞉ towo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ ko꞉lo꞉ da꞉lab,
“Gio꞉ asuluma! Niyo꞉ uwo꞉ Saion a꞉na difa꞉ ko꞉lo꞉lab.
U a꞉namio꞉ kaluka꞉isale nolo꞉ ifikidaki sulufo꞉ tina꞉mela꞉ib.
Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ e amilo꞉ tilida꞉dab a꞉no꞉ mada mo꞉sendelo alifa꞉ib.”

9:3: Kis 32.32

9:4: Kis 4.22, Wkp 1–10, Song 147.19, Lom 15.8, Hibu 9.5

9:7: Mo꞉mo꞉ 21.12

9:8: Gala 4.23

9:9: Mo꞉mo꞉ 18.14

9:11-12: Mo꞉mo꞉ 25.23

9:13: Mal 1.2-3

9:15: Kis 33.19

9:16: A꞉fe 2.8

9:17: Kis 9.16

9:20: Ais 29.16, 45.9

9:21: Jer 18.6

9:25: Hos 2.23

9:26: Hos 1.10

9:27: Ais 10.22-23

9:29: Ais 1.9

9:32: Ais 8.14

9:33: Ais 28.16, 1Bid 2.6