2
Iliga꞉felo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ Fo꞉l e o꞉lika꞉ a꞉lakiyo꞉ da꞉fe alifa꞉
Ilig 15.2Donayo꞉ do꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉da꞉in a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, ne Ya꞉lusalemo꞉ wa꞉ka ha꞉nakiyo꞉, Banabaso꞉ ne o꞉lia꞉ ane. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Taituso꞉lo꞉ tililia꞉gane. Gode eyo꞉ ne Ya꞉lusalem a꞉ma꞉la꞉ hamana꞉ki wido꞉ ko꞉lo꞉ ne a꞉na ane. Nilo꞉ Yu kaluma o꞉lia꞉lo꞉ nanog tamin amilo꞉ dimido꞉ o꞉lia꞉ o꞉gdo꞉ dimida꞉lo꞉l a꞉no꞉lia꞉yo꞉ madali wala꞉ma꞉kiyo꞉ mo꞉asulo꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ ne a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu egelese silikiyo꞉, niyo꞉ towo꞉ Yu kaluka꞉isalema imo꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ misa꞉ kaluwo꞉ fanda asuluma꞉ki malolo꞉ me. Taitus ne o꞉lia꞉lo꞉ mio꞉ e Gilig kalu, ko꞉sega iliyo꞉ to nilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e do꞉go꞉fo꞉ hege gedema a꞉lakiyo꞉ iliyo꞉ mo꞉dibodo꞉. Gala 1.7, 5.1,13Ko꞉sega kalu nolba꞉yo꞉ Taituso꞉ do꞉go꞉fo꞉ hege gedema꞉ki asulo꞉. Kalu i a꞉no꞉ tilidabu kalu hendelema. Iyo꞉ nililo꞉ nenelab us a꞉na ka꞉la꞉gedema꞉ni yakiyo꞉, nililo꞉ Ya꞉su Keliso amilo꞉ ga꞉lilo꞉ dowab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉, bo꞉bo꞉le ba꞉ba꞉ni mio꞉. I a꞉ma꞉yo꞉ nio꞉ dibolo ta꞉fa꞉niki, Yuwa꞉ ele ha꞉ga dowaki, madali nanogdo꞉ dian kalu o꞉ngo꞉ doma꞉ki asulo꞉. Ko꞉sega niliyo꞉ ililo꞉ asulab a꞉no꞉ mo꞉kudu ha꞉na꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, to imilig gedea꞉taki, mo꞉kudu ane. To nafa hendele a꞉no꞉ giya dofo꞉melea꞉kiyo꞉, niliyo꞉ ililo꞉ asulab a꞉ma꞉ ha꞉g amio꞉ mo꞉dowo꞉. Ko꞉sega Ya꞉lusalem sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu i a꞉ma꞉yo꞉lo꞉ to nilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ moda꞉da꞉li silikiyo꞉, iliyo꞉ towo꞉ nemo꞉wo꞉ mo꞉kudu sio꞉. Gode eyo꞉ kaluwa꞉lo꞉ do꞉mo꞉ wa꞉l wenamilo꞉ nili siya꞉lo꞉ ba꞉dab a꞉no꞉ mo꞉aloba꞉da꞉sen ko꞉lo꞉, niyo꞉lo꞉ wilo꞉ di kalulo꞉b a꞉la꞉bo꞉ mo꞉molo asulo꞉l. Ilig 22.21Sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu iliyo꞉ to nowo꞉ mo꞉kudu sa꞉lai ko꞉sega, ili asulakiyo꞉, Gode eyo꞉ Bidayo꞉ Yu kaluka꞉isalemo꞉lo꞉ to walama꞉kilo꞉ da꞉feyo꞉ o꞉leaumbo꞉, nelo꞉ Yu kaluka꞉isalema imo꞉wo꞉ Ya꞉suwa꞉ to nafa a꞉no꞉ walama꞉ki da꞉feyo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ iliyo꞉ asulo꞉. Bidayo꞉ Yu kaluka꞉isale us a꞉na nanogdo꞉ dimidabikilo꞉, Godeya꞉lo꞉ e asufa꞉ o꞉leaumbo꞉, nelo꞉ Yu kaluka꞉isalema us a꞉na nanogo꞉ dimida꞉likiyo꞉, Gode eyo꞉ ne a꞉na asufa꞉. Sa꞉s amilo꞉ misa꞉ kalu sabo꞉, Ya꞉ma꞉so꞉, Bidayo꞉, Yo꞉no꞉, i a꞉no꞉ ko꞉lo꞉lab ko꞉lo꞉, kalu otalen a꞉ma꞉yo꞉ Gode eyo꞉ ne o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki, nanog a꞉no꞉ nemo꞉ dimilo꞉b a꞉la꞉bo꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, nio꞉ to imilise dia꞉taki, Banabas na꞉n o꞉lia꞉yo꞉ dagiyo꞉ ebeyo꞉. Na꞉no꞉ Yu kaluka꞉isalema imo꞉wo꞉lo꞉ wida꞉b, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliyo꞉lo꞉ Yu kaluka꞉isalemo꞉wo꞉lo꞉ wida꞉b a꞉la꞉ma꞉no꞉ a꞉la꞉likiyo꞉, negelebo꞉ towo꞉ saefa꞉. 10  Ilig 11.29-30Iliyo꞉ na꞉nbo꞉wo꞉ dabu ba꞉dakiyo꞉, Yu amilo꞉ tilidabu kelego꞉lo꞉ma kaluka꞉isale a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asuwa꞉foma a꞉la꞉liki dabu ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to a꞉namio꞉ nilo꞉ tamin amilo꞉ dimidama꞉no꞉ asululiyo꞉ o꞉m.
Fo꞉l eyo꞉ Bidamo꞉wo꞉ towo꞉ tigini sio꞉
11 Ko꞉sega tif amio꞉, Bidayo꞉ Antio꞉g amisa꞉na fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉ sabikiyo꞉, e halayo꞉ dimido꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉ emo꞉wo꞉ tigini sio꞉. 12  Ilig 11.3Bida elo꞉ hala dimido꞉wo꞉ we. Bida e ho꞉gi fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Yuma tilidabu kaluka꞉isale i o꞉lia꞉yo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ uwa na꞉len. Ko꞉sega Yu kalu nol, Ya꞉ma꞉sa꞉lo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, Bida e Yuma kaluka꞉isale i o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉gasa dowaki, ma꞉no꞉wo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉mo꞉no꞉. Mo꞉wo꞉ kalu nolba꞉lo꞉ “kalu do꞉go꞉fo꞉ mo꞉hege gedealega, e Kelisowo꞉ mo꞉doma꞉ib” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lan a꞉no꞉ asulaki, Bida e a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ tagilaki elen. 13 Bida eyo꞉ digalo꞉ dimidama꞉no꞉wo꞉ asulufo꞉liki ko꞉sega, e kalu nol a꞉no꞉ tagilaki, mano꞉ ko꞉li dimido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yu tilidabu kaluka꞉isale Antio꞉gdo꞉ san iliyo꞉lo꞉ elo꞉ man dimidab a꞉no꞉ko꞉ kudu ane ko꞉lo꞉, man ililo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Banabas e sendelia꞉gane ko꞉lo꞉ elo꞉ a꞉la꞉ka dimido꞉.
14 Ne ba꞉ba꞉ amio꞉ ililo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ to nafa hendele o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉imilo꞉ dowo꞉ a꞉la꞉asulab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale tambo dabuma꞉kiyo꞉, niyo꞉ Bidamo꞉wo꞉ tigini sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Ge Yu kalu, ko꞉sega Yuwa꞉ eleyo꞉ tambo mo꞉kudu ha꞉naki, Yu kaluma ili man o꞉leo꞉ngo꞉ a꞉no꞉ ge kudu ha꞉na꞉lab. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ gilo꞉ Yu kaluka꞉isalema ko꞉lo꞉ Yuwa꞉ ele a꞉no꞉ kudu hamana꞉kilo꞉ dibodab ko, mo꞉wo꞉ ha꞉?
15 “Nili ma꞉mu iyo꞉ Yu kalu ko꞉lo꞉, nio꞉ sa꞉la꞉liab amio꞉ Yu kalule dowo꞉. Yu kaluma i a꞉no꞉ mogago꞉lo꞉ dimidan kalu a꞉la꞉so꞉lo꞉l ko꞉lo꞉, nio꞉ kalu i o꞉ngo꞉ma. 16  Ilig 15.10-11, Lom 3.20-28, Gala 3.11Ko꞉sega niliyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉l. Kaluka꞉isale Mo꞉sa꞉sa꞉ elelo꞉ tambo kudu ha꞉na꞉lab a꞉no꞉, Gode eyo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, kalu we digalo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉lan. A꞉la꞉do꞉ mo꞉auma꞉ib. Kaluka꞉isale abeyo꞉ Ya꞉su Keliso amilo꞉ tilida꞉dab a꞉no꞉, Gode eyo꞉ e digalo꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉ib. Yu kalu, Ya꞉su amilo꞉ tilidabu niliyo꞉ a꞉la꞉ asulufo꞉lo꞉l. Hendele nio꞉lo꞉ Gode eyo꞉ digalo꞉ kalu a꞉la꞉sama꞉kiyo꞉, Ya꞉su Keliso e amio꞉ tilidabu. Elelo꞉ kudu ha꞉nab a꞉namio꞉ nio꞉ digalo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉la꞉bo꞉ Gode eyo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib. Mo꞉wo꞉ ele ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ kalu imilig nowo꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ digalo꞉wo꞉ mada mo꞉ta꞉fa꞉ib.
17 “O꞉go꞉ niliyo꞉ Ya꞉su amilo꞉ tilida꞉ba꞉no꞉ man kudu ha꞉nab a꞉namio꞉ Gode eyo꞉ nio꞉ digalo꞉le a꞉la꞉asulab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niliyo꞉ tog a꞉na iliki ba꞉ba꞉ amio꞉, nio꞉lo꞉ mogago꞉ kalule dowab a꞉la꞉asulo꞉. A꞉la꞉fo꞉ ko꞉sega Kelisowa꞉yo꞉ nio꞉ mogago꞉wo꞉ o꞉li ka dimidama꞉ki sa꞉laigaba꞉le? A꞉la꞉do꞉ mo꞉auma꞉ib! 18 Tamin amilo꞉ ele kudu ha꞉nan man ko꞉lo꞉ ta꞉fo꞉ a꞉no꞉ niyo꞉ wa꞉ka a꞉tili da꞉da꞉sa꞉ga꞉ kudu ha꞉nalega, mogago꞉ kaluwo꞉ ne, a꞉la꞉liki widakigab. 19 Tamin amio꞉ nelo꞉ ele a꞉ma꞉ ha꞉ga elen ko꞉sega a꞉namilo꞉ eleno꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ handalowo꞉ amio꞉, ne Gode eno꞉le dowaki, e kudu ha꞉na꞉mela꞉no꞉. 20  Gala 1.4Ne Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ i malana sowo꞉ ko꞉lo꞉, mela꞉no꞉ ho꞉gi di a꞉no꞉ nino꞉ma. Ne amio꞉ Keliso e mela꞉no꞉ sab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ne henfelo꞉ wena silikiyo꞉, Godeya꞉ ene So꞉waya tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉ ha꞉na꞉mela꞉no꞉. Mo꞉wo꞉ eyo꞉ ne mada alan asulakiyo꞉ ene mela꞉no꞉wo꞉ neya wala꞉ ko꞉lo꞉lab. 21 Gode eyo꞉ ne ha꞉fo꞉ disa꞉lakiyo꞉, ne digalo꞉ kalu a꞉la꞉sio꞉ ko꞉lo꞉, ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ ne o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉asuluma꞉no꞉. Kaluka꞉isale imilig nowo꞉ ele mada kudu ha꞉na꞉lab a꞉namio꞉, Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ nafa digalo꞉ ka dowan kibabeyo꞉, Ya꞉su Keliso sowo꞉ a꞉no꞉ o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ domabe.”

2:1: Ilig 15.2

2:4: Gala 1.7, 5.1,13

2:7: Ilig 22.21

2:10: Ilig 11.29-30

2:12: Ilig 11.3

2:16: Ilig 15.10-11, Lom 3.20-28, Gala 3.11

2:20: Gala 1.4