3
Tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ alobo꞉no꞉
Ko꞉sega ni nao nado i, ne gi o꞉lia꞉ silikiyo꞉, Mamalo꞉ dowo꞉ kalu o꞉mo꞉lo꞉ wido꞉ o꞉leaumbo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉wido꞉. Kaluka꞉isale henfelo꞉ wema꞉ mando꞉ kudu ha꞉na꞉lab o꞉mo꞉lo꞉ widan au wido꞉. Ya꞉su Keliso amilo꞉ tilidabu gililo꞉wo꞉, so꞉wa tuo꞉lun o꞉ngo꞉ dofo꞉len. Hibu 5.12-13, 1Bid 2.2Gio꞉ ma꞉no꞉ halaido꞉wo꞉ semo꞉ma꞉no꞉ dowo꞉lo꞉biki, niyo꞉ gimo꞉wo꞉ bo ibo꞉ ko꞉lo꞉ dimi. Hendele o꞉go꞉lo꞉ gio꞉ ma꞉no꞉ halaido꞉wo꞉ semo꞉ma꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉lab. 1Kol 1.10-11Mo꞉wo꞉ gio꞉ go꞉no꞉n do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ asulab au o꞉kudu ha꞉na꞉lab. Gio꞉ eteaki, gegelebo꞉ towa꞉yo꞉ kega꞉lab ko꞉lo꞉, man a꞉ma꞉yo꞉ go꞉no꞉n do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ asulab a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉lo꞉l a꞉la꞉li widakigab. Gio꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ man dimidan o꞉leau dimida꞉lab. 1Kol 1.12Gi us amio꞉, kalu noma꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Ne Fo꞉l kudu ho꞉no꞉l,” a꞉la꞉ta꞉ga꞉ noma꞉yo꞉, “Ne Abolos kudu ho꞉no꞉l.” A꞉la꞉do꞉ sa꞉la꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, gio꞉ henfelo꞉wa꞉ man o꞉kudu ha꞉na꞉lo꞉l a꞉la꞉li widakigab.
Ilig 18.4,11,27-28Giliyo꞉ dinafa asuluma. Abolos e o꞉ba? A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fo꞉l elo꞉ o꞉ba꞉le? Na꞉no꞉ Godeya꞉ nanog dian kalu ko꞉lo꞉, ene nanog a꞉no꞉ dia꞉lab amio꞉, gio꞉ tilidabuwo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Alana꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ nanogo꞉ ko꞉li dimiaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nemo꞉wo꞉lo꞉ ko꞉li dima꞉ki dimi ko꞉lo꞉, na꞉no꞉ nanog a꞉no꞉ko꞉ dia꞉li sen. Ne folo꞉ gelo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Abolos e egelo꞉wa ho꞉ndo꞉ tula꞉sen. Ko꞉sega e fa꞉la꞉ma꞉no꞉ a꞉no꞉ Godeya꞉ ene dimida꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ elo꞉ gelan kalu a꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ e gelo꞉ amilo꞉ ho꞉ndo꞉ tula꞉sen kalu a꞉no꞉lo꞉ a꞉ma꞉ wiyo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉ib. Ko꞉sega Gode, egelo꞉lo꞉ fa꞉la꞉mena꞉kilo꞉ dimidalitab a꞉no꞉ alandeyo꞉ o꞉m. Madi 16.27, A꞉fe 2.20-22Kalu elo꞉ gelab a꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉, kalu e gelo꞉ amilo꞉ ho꞉ndo꞉ tulab a꞉no꞉lo꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ nanogo꞉ imilig ko dimidab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu a꞉la꞉ o꞉mo꞉wo꞉ wa꞉lo꞉, enedo꞉ nanog dimido꞉ o꞉leau ilili dimia꞉ib. Godeya꞉ ene nanog a꞉no꞉ na꞉nbo꞉ dimi ko꞉lo꞉ nani dia꞉lo꞉l. Gio꞉ Godeya꞉ ene egelo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ Godeya꞉ ene a ko꞉lo꞉ a꞉lab.
10 Gode eyo꞉ nemo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki asulo꞉wo꞉ dimi ko꞉lo꞉, ne alo꞉ dian asulo꞉lo꞉ di kalu o꞉ngo꞉ fa꞉la꞉do alitabiki, niyo꞉ aiko꞉wo꞉ halaido꞉ gelo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ aiko꞉ nilo꞉ gelo꞉ wa꞉l amio꞉, kalu noma꞉yo꞉ ayo꞉ a꞉na fa꞉la꞉do alitab. Ko꞉sega Godeya꞉ nanogdo꞉ dian kaluwo꞉ tambo nanogo꞉ a꞉na diakiyo꞉ dinafa ba꞉da꞉liki dia꞉bi. 11  Ais 28.16, 1Bid 2.4-6Kalu noma꞉yo꞉ aiko꞉ gelo꞉ a꞉no꞉ dugula꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ko꞉li nowo꞉ mada mo꞉gema꞉ib. Aiko꞉ halaido꞉ ko꞉lo꞉ o꞉ma gele alifa꞉ a꞉no꞉ Ya꞉su Keliso eneno꞉ o꞉m. 12 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluwa꞉yo꞉ aiko꞉ halaido꞉ gelo꞉ a꞉ma꞉ wa꞉la diakiyo꞉, nolba꞉yo꞉ kelego꞉ nafale dia꞉sa꞉ga꞉ dia꞉ib. Kelego꞉ nafa a꞉no꞉ go꞉lo꞉, silbayo꞉, u nafale a꞉no꞉ko꞉ dia꞉ib. Ko꞉sega nolba꞉yo꞉ i a dia꞉ib, gamba꞉ a dia꞉ib, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ da꞉fa꞉ buwa꞉ dia꞉ib. 13  1Kol 4.5A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ mo꞉walilabdo꞉ ho꞉len a꞉namio꞉, kaluwa꞉lo꞉ nanog dia꞉len a꞉no꞉ tambo kalaba fa꞉la꞉doma꞉ib. Mo꞉wo꞉ ho꞉len a꞉namio꞉, nanog o꞉bo꞉ngo꞉ dia꞉lena꞉le, deya꞉ da꞉fealikiyo꞉, nafa dilo꞉b a꞉la꞉bo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowaliki ba꞉ba꞉ib. 14 Deya꞉lo꞉ da꞉fe ba꞉dab a꞉namio꞉, de a꞉ma꞉yo꞉ nanog elo꞉ di a꞉no꞉ mo꞉nalega, ene wa꞉lo꞉ a꞉na dia꞉ib. 15 Ko꞉sega kalu abeyo꞉ nanog elo꞉ di a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ deya꞉yo꞉ tambo nalega, nanog elo꞉ dia꞉len a꞉ma꞉ wa꞉lo꞉ sulu ha꞉na꞉ib. Ayo꞉ deya꞉ nab amilo꞉ kalu sili handalowo꞉ o꞉ngo꞉ dowalikiyo꞉, ene nanog di a꞉no꞉ tambo sulu ha꞉naliki, Gode eyo꞉ kalu a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉ib.
16  1Kol 6.19, 2Kol 6.16To we dinafa asuluma. Gio꞉ tambo Godeya꞉ ene a ko꞉lo꞉ a꞉lab, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ gi usami sab. 17 Kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉ ene alo꞉ mogagilab a꞉no꞉, Gode eyo꞉ kalu a꞉no꞉lo꞉ mogaila꞉ma꞉ib. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉ ene a a꞉no꞉ mada malilo꞉le, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ tambo malilo꞉ a a꞉no꞉ ko꞉lo꞉lab.
18 Gio꞉ ginina꞉ma꞉la꞉yo꞉ dikidakiyo꞉ halabo꞉ asula꞉so꞉bo. Kalu abeyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale wema꞉ siwa꞉l amio꞉ ne asulo꞉wo꞉ alan dilo꞉b a꞉la꞉asulalega, henfelo꞉ kaluka꞉isale wema꞉ siwa꞉l amio꞉ ge no꞉nolo꞉ kalu o꞉ngo꞉ ko꞉le dowa꞉bi. A꞉la꞉galikiyo꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ ge asulo꞉lo꞉ di kalu hendeleyo꞉ a꞉na fa꞉la꞉doma꞉ib. 19  Job 5.13Mo꞉wo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale wema꞉ asulo꞉ alan di a꞉no꞉, Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ dowab. Godeya꞉ ene bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉li alifa꞉, “Henfelo꞉ kalu wema꞉yo꞉ ne asulo꞉wo꞉ alan di a꞉la꞉asulalikiyo꞉, Gode eyo꞉ ene asulo꞉ amilo꞉ dimidaefa꞉ a꞉no꞉ ka꞉ma꞉ib.” 20  Song 94.11A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ bugo꞉ amio꞉ to nowo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉li alifa꞉, “Henfelo꞉ wenamio꞉ asugdo꞉ di kaluwa꞉lo꞉ dimidama꞉no꞉ asulo꞉ a꞉no꞉, Alan eyo꞉ asug ililo꞉ a꞉no꞉ fanda ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, o꞉ngo꞉malo꞉b a꞉la꞉asula꞉sen.” 21 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ kaluwa꞉ wiyo꞉ wabudakiyo꞉ dulugu sa꞉la꞉so꞉bo. 22 Fo꞉l nelo꞉, Aboloso꞉lo꞉, Bidayo꞉lo꞉, Gode eyo꞉ gio꞉ asuwa꞉foma꞉ki, ni we tambo gilo꞉wa iliga꞉fo꞉. Gode eyo꞉ henfelo꞉ kelego꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ nafale mesea꞉ki dimi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ mela꞉no꞉lo꞉ o꞉sabo꞉lo꞉, sowo꞉wo꞉lo꞉, o꞉gdo꞉ dowa꞉labo꞉lo꞉, tif amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigabo꞉lo꞉, gio꞉ sagalo꞉ nafa mesea꞉ki, gimo꞉ dimi ko꞉lo꞉ gilino꞉le a꞉lab. 23 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ tambo Ya꞉su Kelisowa꞉no꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Keliso e Godeya꞉no꞉.

3:2: Hibu 5.12-13, 1Bid 2.2

3:3: 1Kol 1.10-11

3:4: 1Kol 1.12

3:5: Ilig 18.4,11,27-28

3:8: Madi 16.27, A꞉fe 2.20-22

3:11: Ais 28.16, 1Bid 2.4-6

3:13: 1Kol 4.5

3:16: 1Kol 6.19, 2Kol 6.16

3:19: Job 5.13

3:20: Song 94.11