18
Fo꞉l eyo꞉ Kolin amisa꞉na towo꞉ wido꞉
Tif amio꞉, Fo꞉l e Atens amisa꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Kolin amisa꞉na ane. Lom 16.3A꞉namio꞉ kalu imilig nowo꞉ a꞉na galili, ene wiyo꞉ Akwila. Hen elo꞉ sa꞉la꞉liyo꞉, Fontus, ko꞉sega e o꞉lia꞉ ene inga Bisila o꞉lia꞉yo꞉ o꞉go꞉ Itali hen a꞉na ta꞉fo꞉ mio꞉. Mo꞉wo꞉, Loma꞉ misa꞉ kalu, Kalodius e sa꞉lakiyo꞉, “Yu kalu mio꞉, gio꞉ Lom hen we ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉ hamana” a꞉la꞉sio꞉ ko꞉lo꞉ a꞉la꞉yo꞉ a꞉na ya꞉sa꞉ga꞉ sen. Ilig 20.34Helebeso꞉g alo꞉ diano꞉ ga a꞉la꞉ma꞉ dubia꞉sen a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fo꞉l elo꞉ nanogo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ dian kalu ko꞉lo꞉ e a꞉la꞉ o꞉lia꞉ siliki, nanog a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dia꞉len. Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉leno꞉ tambo amio꞉, Fo꞉l eyo꞉ Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Yu kalu o꞉lia꞉ Gilig kalu o꞉lia꞉yo꞉ asugo꞉ nodoma꞉kiyo꞉, towo꞉ wido꞉.
Ilig 17.14-15Sales dia꞉ Timoti dia꞉yo꞉ Masedonia hena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fo꞉l elo꞉wa fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, e nanog nowo꞉ mo꞉diaki, ho꞉leno꞉ tambo Yu kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ man wida꞉likiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwo꞉, Ya꞉su Keliso eka꞉ a꞉la꞉liki wida꞉len. Ilig 13.46,51, 20.26Ko꞉sega Yu kalu iliyo꞉ to man elo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ gola ba꞉daki, e dio꞉ge sa꞉labikiyo꞉, Fo꞉l eyo꞉ so꞉g sa꞉ga꞉lo꞉ enedo꞉ a꞉no꞉ duda꞉sa꞉ga꞉ hena꞉mu ko꞉lo꞉ babedo꞉ a꞉no꞉ fifilaki a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ falasilalega, ginido꞉ hala dimido꞉ a꞉na auma꞉ib. Ne amio꞉ halayo꞉ aundo꞉ma ko꞉lo꞉ ne ga꞉li doma꞉no꞉. O꞉g wena a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, ne Yu kaluka꞉isalema imo꞉wo꞉ towo꞉ walama꞉ ha꞉na꞉nigo꞉l.”
A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Fo꞉l e tolo꞉ wida꞉sen ayo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, a anib amilo꞉ Titius Yastus ene aya tiane. Kalu a꞉no꞉ Godeya꞉ wiyo꞉ dulugu sa꞉la꞉sen ko꞉lo꞉ Folo꞉ e o꞉lia꞉ sen. Tolo꞉ wida꞉sen alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu, Kilisbus, e o꞉lia꞉ ene so꞉lo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ Alano꞉ tilidabu ko꞉lo꞉, Kolin kaluka꞉isale modo꞉wo꞉, to elo꞉wo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉lo꞉ Alano꞉ tilida꞉dabikiyo꞉, iyo꞉ ho꞉n amio꞉ a꞉na to꞉lolo꞉.
Nulu no amio꞉, Fo꞉l e ho꞉le ba꞉dakiyo꞉, Alana꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge mano꞉ walama꞉no꞉wo꞉, tagilakiyo꞉ eda꞉so꞉bo. Walafo꞉ ko꞉ dofo꞉lubi. 10  Jos 1.9, Ais 41.10Mo꞉wo꞉ ne ho꞉leno꞉ tambo ge o꞉lia꞉ dofo꞉mela꞉no꞉. Amisa꞉n kaluka꞉isale modo꞉ sab we nino꞉ ko꞉lo꞉ gisa꞉yo꞉ ge mo꞉mogagima꞉ib” Alana꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉ 11 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Fo꞉l e donayo꞉ imilig a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ele do꞉go꞉fela꞉fo꞉wo꞉ Kolin amisa꞉n a꞉naka siliki, Godeya꞉ to mano꞉ imo꞉wo꞉ a꞉na wida꞉len.
12 Galio e Akaya hen a꞉namio꞉ gamani kalu dowakiyo꞉, Yu kalu nolo꞉ kegeakiyo꞉, Fo꞉l e ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, mo꞉walilima꞉ni ane. 13 Iliyo꞉ mo꞉walilakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu wema꞉yo꞉ kaluka꞉isalemo꞉ widakiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ ele saefa꞉yo꞉ mo꞉kudu ha꞉naki, nio꞉ hala guluguluma꞉kiyo꞉ e wido꞉ ko꞉lo꞉, gemo꞉ mo꞉walilima꞉ki tililia꞉ mio꞉.” 14 Fo꞉l eyo꞉ towo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ sa꞉ma꞉nigabikiyo꞉, Galio eyo꞉ Yu kalu imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Yu kalu giliyo꞉, kalu wema꞉yo꞉ halayo꞉ dimidaba꞉le, o꞉ gamaniya꞉ ele difa꞉ nowo꞉ o꞉go꞉saba꞉le a꞉la꞉liki mo꞉walilima꞉ni tililia꞉ mio꞉ kibo꞉bowo꞉, niyo꞉ o꞉li do꞉bo꞉lo. 15 Ko꞉sega hida꞉yo꞉ we, gini towo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ wiyo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gini ele saefa꞉ a꞉no꞉lo꞉ gio꞉ a꞉namio꞉ towa꞉ kego꞉ ko꞉lo꞉, to we gegele ka digalela꞉bi. Niyo꞉ hida꞉yo꞉ we mo꞉mo꞉walilima꞉no꞉.” 16 To a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Galio eyo꞉ iyo꞉ hamana꞉ki, o꞉luga꞉felo꞉ 17 Iliyo꞉ ha꞉la꞉ya ha꞉nakiyo꞉, kaluka꞉isale kegeo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ wida꞉sen alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu, Sostenes emo꞉wo꞉ gadiakiyo꞉, e ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, mo꞉walila꞉sen hena so꞉no꞉. Ko꞉sega Galio eyo꞉ ililo꞉ dimidab a꞉no꞉ mo꞉kele asulo꞉.
Fo꞉l e Antio꞉g amisa꞉na a꞉ma꞉la꞉ ane
18  Nam 6.18, Ilig 21.24Kolin amisa꞉n amio꞉, Fo꞉l e ho꞉len nolo꞉ tilidabu kaluka꞉isale o꞉lia꞉ a꞉na sa꞉ga꞉, Keliso kaluka꞉isale a꞉namilo꞉ senbo꞉wo꞉ ta꞉biyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Fo꞉l eyo꞉, Bisila o꞉lia꞉ Akwila o꞉lia꞉yo꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Silia hen a꞉namida꞉ ane. E semo꞉ ane Senkilia amisa꞉n a꞉naka o꞉silikiyo꞉, Fo꞉l eyo꞉ Godemo꞉ dinali saefa꞉ ko꞉lo꞉, Yuwa꞉ man kudu ha꞉naki, ene misa꞉ fo꞉no꞉ gedeo꞉. 19 Iyo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ A꞉fesa꞉s amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Fo꞉l e Bisila o꞉lia꞉ Akwila o꞉lia꞉yo꞉ a꞉naka ta꞉ta꞉ga꞉, e Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Yu kalu o꞉lia꞉ towo꞉ nenelo꞉. 20 Iliyo꞉ Fo꞉l e ho꞉len modo꞉ nolo꞉ i o꞉lia꞉yo꞉ o꞉doma a꞉la꞉dabu ba꞉dabikiyo꞉, Fo꞉l eyo꞉ ne wilo꞉ mo꞉doma꞉no꞉ a꞉la꞉sio꞉. 21 Ko꞉sega e ha꞉na꞉nikiyo꞉, eyo꞉ a꞉la꞉dinali saetakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gode eyo꞉ ne a꞉ma꞉la꞉ mena꞉ki da꞉fealega, ne a꞉mia꞉no꞉.” A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, A꞉fesa꞉so꞉ a꞉na ta꞉ta꞉ga꞉ ane.
22 Fo꞉l e ho꞉n ko꞉suwa ha꞉na꞉ga꞉, Sesalia fa꞉la꞉dowakiyo꞉, e Ya꞉lusalem fa꞉la꞉na꞉sa꞉ga꞉, tilidabu kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ sagalo꞉ towo꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e Antio꞉g amisa꞉na a꞉ma꞉la꞉ ane. 23 Ho꞉len nolo꞉ Antio꞉g a꞉na sa꞉ga꞉yo꞉, e Galasia o꞉lia꞉ Filigia hen a꞉namio꞉, amisa꞉n nowa, amisa꞉n nowa a꞉la꞉sia꞉likiyo꞉, tilidabu kaluka꞉isaleya꞉ asulo꞉wo꞉ halale alitakiyo꞉ wida꞉li sia꞉len.
Abolos eyo꞉ A꞉fesa꞉s amisa꞉na towo꞉ wido꞉
24 Fo꞉l e sia꞉labikiyo꞉, Yu kalu nowo꞉, Abolos e Alegsandia kalu ko꞉lo꞉ e A꞉fesa꞉s amisa꞉na mesa꞉ni mio꞉. E Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉wo꞉ fanda asululiaki, towo꞉ digalo꞉lelo꞉ sa꞉la꞉seno꞉ e. 25 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Alana꞉ man a꞉no꞉ e asulo꞉ ko꞉lo꞉, eyo꞉ iligi mada wida꞉sen. E man nolo꞉ semo꞉asulaki, Yo꞉na꞉lo꞉ ho꞉n amilo꞉ to꞉lolan man a꞉no꞉ko꞉ asulo꞉ ko꞉sega, elo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ man ko꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ digalo꞉ wido꞉. 26 Abolos eyo꞉ Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉ mano꞉ mo꞉tagigi sio꞉ ko꞉lo꞉, Bisila o꞉lia꞉ Akwila o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ to man widab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ Aboloso꞉ aya tililia꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Godeya꞉ man nolo꞉lo꞉ emo꞉wo꞉ dinafa a꞉fanda wido꞉.
27 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Abolos e Akaya hen a꞉na ha꞉na꞉no꞉ dowabikiyo꞉, A꞉fesa꞉s tilidabu kaluka꞉isale iyo꞉ e hamana꞉kiyo꞉ asulo꞉wo꞉ imilise dowaki, Akayalo꞉ tilidabu kaluka꞉isale a꞉ma꞉yo꞉ e dinafa tililima꞉kiyo꞉, iliyo꞉ mo꞉fo꞉s nowo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉. Tamin amio꞉ Gode eyo꞉ kaluka꞉isale i o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉labikiyo꞉, iyo꞉ tili dabu ko꞉lo꞉ Abolos eyo꞉ Akaya hen a꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉, kaluka꞉isale i a꞉no꞉ eyo꞉ mada asufa꞉. 28  Ilig 9.22Mo꞉wo꞉ e amisa꞉na꞉ siwa꞉l amio꞉, Yu kalu o꞉lia꞉ towa꞉yo꞉ kego꞉. Eyo꞉ Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ widakiyo꞉, Ya꞉su e Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ Kaluwo꞉ eka꞉ a꞉la꞉liki, dinafa fanda wido꞉.

18:2: Lom 16.3

18:3: Ilig 20.34

18:5: Ilig 17.14-15

18:6: Ilig 13.46,51, 20.26

18:10: Jos 1.9, Ais 41.10

18:18: Nam 6.18, Ilig 21.24

18:28: Ilig 9.22