6
Nio꞉ nanogo꞉ Gode o꞉lia꞉ diakiyo꞉, towo꞉ gimo꞉wo꞉ halaido꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l, “Godeya꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ gio꞉ di ko꞉lo꞉, kelego꞉ nafale gilo꞉ di a꞉no꞉ walabena꞉ki halaido꞉ dofo꞉lubi.” Ais 49.8Godeya꞉ ene bugo꞉ amilo꞉ sa꞉sa꞉lifa꞉ da꞉labo꞉ we,
“Ho꞉lende a꞉namio꞉, gililo꞉ ho꞉idab a꞉no꞉ ne dabu.
A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gilo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ gasilia꞉no꞉ ho꞉len a꞉namio꞉, niyo꞉ gio꞉ a꞉na asufa꞉.”
Gio꞉ dabuma. Asuwa꞉fa꞉no꞉ ho꞉lende a꞉no꞉, o꞉go꞉ fa꞉la꞉dowab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gilo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ gasilia꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉lo꞉ o꞉gdo꞉ we. Kalu imilig noma꞉yo꞉ nili nanog di a꞉no꞉ o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ ba꞉dabena꞉kiyo꞉, niliyo꞉ halabo꞉ mo꞉dimido꞉. Man nafa nililo꞉ dimida꞉sen a꞉ma꞉yo꞉, nio꞉ Godeya꞉ ene nanog dian kaluka꞉isale hendeleka꞉ a꞉la꞉li widakigab. A꞉no꞉ ko꞉lo꞉ widakiyo꞉, man nililo꞉ dimida꞉seno꞉ we. Hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ nilo꞉wa fa꞉la꞉dowab amio꞉lo꞉, kalu nolba꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ mogago꞉ dimida꞉lab amio꞉lo꞉, nio꞉ halale kagayaki, Godeko꞉ kudu ha꞉na꞉lo꞉l. 2Kol 11.23-27Kalu nolba꞉yo꞉ nio꞉ yame tandeab amio꞉lo꞉, dibolowa to꞉lolab amio꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gisa꞉yo꞉ nio꞉ sana soma꞉ni bana galia꞉tab amio꞉lo꞉, nio꞉ halale kagaya꞉sen. Nio꞉ ma꞉no꞉ ma꞉no꞉wo꞉ aundo꞉ma dowab amio꞉lo꞉, mida꞉iyo꞉wo꞉ mo꞉alilab amio꞉lo꞉, nanogo꞉ tiniab amio꞉lo꞉, nio꞉ halale kagayaki, nanogo꞉ dimida꞉lo꞉l. 1Tim 4.12Nio꞉ mano꞉ malilo꞉le dimidakiyo꞉, asulo꞉ nafaleyo꞉ ko꞉lo꞉ alobana ta꞉lia꞉sen. Nio꞉ nol o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉sa dowaki, ha꞉fo꞉ disa꞉lan. Nio꞉ Mama Malilo꞉wa dowaki, nolo꞉ mada alan asula꞉sen. Niliyo꞉ to hendeleyo꞉ ko꞉lo꞉ wida꞉sen. Godeya꞉ ene halaido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, nio꞉ nanogo꞉ dimida꞉sen. Digalo꞉ man a꞉no꞉, biyo꞉ o꞉lia꞉ ba꞉iso꞉bo o꞉lia꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉, nolo꞉ nili dagi ililiba꞉ ta꞉liaki, nolo꞉ dagi fo꞉fo꞉doloba꞉ ta꞉liakiyo꞉, nanogo꞉ a꞉na dimida꞉sen. Kalu nolba꞉yo꞉ nili wiyo꞉ duludalikiyo꞉lo꞉, nolba꞉yo꞉ nio꞉ sendelo alitalikiyo꞉lo꞉, nio꞉ man digalo꞉ kudu ha꞉na꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolba꞉yo꞉ niyo꞉ sada꞉daki, nolba꞉yo꞉ nio꞉ man nafale dimidab a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. Kalu nolba꞉yo꞉ nio꞉ madali tolo꞉ sa꞉lan kalu a꞉la꞉sa꞉la꞉sen ko꞉sega, to hendelelo꞉ sa꞉la꞉seno꞉ ni we. 2Kol 4.10Kalu nolba꞉yo꞉ nio꞉ asulo꞉ ko꞉sega, nolba꞉yo꞉ nio꞉ o꞉ngo꞉malo꞉ngo꞉ ba꞉da꞉sen. Nio꞉ soma꞉no꞉ o꞉ngo꞉ dowo꞉ ko꞉sega nio꞉ mela꞉no꞉ o꞉so꞉l. Nio꞉ digalakiyo꞉ falasilo꞉wo꞉ di ko꞉sega, nilo꞉ mo꞉sana sowo꞉. 10 Nolba꞉yo꞉ nio꞉ kele asula꞉liki hida꞉yo꞉ sab a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉sega nio꞉ sagalo꞉ dowa꞉sen. Nolba꞉yo꞉ nio꞉ wa꞉feyo꞉ kalu a꞉lab a꞉la꞉asula꞉sen ko꞉sega, niliyo꞉ nolbo꞉wo꞉ kelego꞉ nafaleyo꞉ alan dima꞉ki asuwa꞉ta꞉sen. Nolba꞉yo꞉ nio꞉ kelego꞉lo꞉ma kalu a꞉lab a꞉la꞉asula꞉sen ko꞉sega, Godeya꞉ ene kelego꞉ nafale a꞉no꞉ tambo ni amio꞉ da꞉lab.
11 Kolin kaluka꞉isale gimo꞉wo꞉ niliyo꞉ to nolo꞉ wo꞉no꞉lebo꞉ mo꞉dia꞉taki, kalab amio꞉ sa꞉la꞉i ya꞉len. Niliyo꞉ gio꞉ mada alan asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. 12 Nililo꞉ gimo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉ko꞉lo꞉ ko꞉lo꞉lab. Ko꞉sega giliyo꞉ ni o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mo꞉disa꞉ma꞉no꞉ asulaki, ginin kafo꞉lab. 13  1Kol 4.14To nilo꞉ so꞉lo꞉l we, no꞉no꞉n so꞉walemo꞉lo꞉ sa꞉lan aumbo꞉ gimo꞉ so꞉lo꞉l. Nililo꞉ gimo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lo꞉l o꞉leaumbo꞉, giliyo꞉lo꞉ ni o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ a꞉la꞉disa꞉ma.
Nio꞉ mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab Godeya꞉ ene a
14  A꞉fe 5.11Tilidabu kaluka꞉isale o꞉lia꞉ ha꞉la꞉ kaluka꞉isale o꞉lia꞉yo꞉ imilo꞉ma ko꞉lo꞉, gio꞉ uayo꞉ gasa dowa꞉so꞉bo. Man digalo꞉ o꞉lia꞉ man mogago꞉ o꞉lia꞉yo꞉ uayo꞉ mo꞉gasa dowan. Ho꞉len o꞉lia꞉ sololi o꞉lia꞉yo꞉ ida꞉nino꞉ mada mo꞉doma꞉ib. 15 Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ Sa꞉da꞉na꞉ o꞉lia꞉yo꞉ ege dowakiyo꞉ mo꞉gasa dowan. Keliso kaluka꞉isale o꞉lia꞉ ha꞉la꞉ kaluka꞉isale o꞉lia꞉yo꞉ asulo꞉ imiliseyo꞉ mada mo꞉doma꞉ib. 16  Wkp 26.12, 1Kol 3.16Godeya꞉ malilo꞉ a a꞉no꞉lia꞉ madali gode a꞉no꞉lia꞉yo꞉ ida꞉nino꞉ mo꞉gasa dowan. Nio꞉ mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab Godeya꞉ ene a ko꞉lo꞉lab. Godeya꞉ ene tamina saetakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
“Ne i o꞉lia꞉ siliki, i o꞉lia꞉ sia꞉mela꞉no꞉.
Ne ili Gode doma꞉no꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉
iyo꞉ kaluka꞉isale nino꞉ doma꞉ib.”
17  Ais 52.11, Kala 18.4A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Alan eyo꞉ to nowo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
“Gio꞉ kaluka꞉isale a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉,
ko꞉na꞉ dowa꞉bi.
Mogago꞉lo꞉ da꞉lab a꞉namio꞉ ani dowa꞉so꞉bo.
A꞉la꞉dimidalikiyo꞉, niyo꞉ gio꞉ a꞉na ho꞉lelia꞉sa꞉ga꞉ tilidoma꞉no꞉.”
18  2Sam 7.14, Jer 31.9“Ne gili go꞉l doma꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉,
gio꞉ ni kalu so꞉wa o꞉lia꞉ ka꞉isale so꞉wa o꞉lia꞉ doma꞉ib.
Halaido꞉lo꞉ A꞉lab Gode niyo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l.”

6:2: Ais 49.8

6:5: 2Kol 11.23-27

6:6: 1Tim 4.12

6:9: 2Kol 4.10

6:13: 1Kol 4.14

6:14: A꞉fe 5.11

6:16: Wkp 26.12, 1Kol 3.16

6:17: Ais 52.11, Kala 18.4

6:18: 2Sam 7.14, Jer 31.9