7
Ni milile, niliyo꞉ to dinali sio꞉ a꞉no꞉ o꞉ma di ko꞉m. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ nili do꞉mo꞉ o꞉lia꞉ mama o꞉lia꞉lo꞉ mogago꞉ doma꞉kilo꞉ dimida꞉lab kelego꞉ a꞉no꞉ tambo dila꞉sa꞉ga꞉, nio꞉ nafale doma꞉niki. Nio꞉ tagilaki, Godeya꞉ ha꞉ga dowakiyo꞉, man malilo꞉le elo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉niki.
Fo꞉l e sagalo꞉wo꞉ alan dowo꞉
Giliyo꞉ ni o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ma. Nio꞉ nolbo꞉wo꞉ halalo꞉ mo꞉dimido꞉. Kaluka꞉isale nolo꞉ mo꞉mogagi alifa꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale nolo꞉ dikidakiyo꞉, kelego꞉ ililo꞉wo꞉ mo꞉afale di. Niyo꞉ gililo꞉ hala dimido꞉ a꞉namio꞉ mo꞉sasendeo꞉l. Niliyo꞉ gio꞉ mada alan asulo꞉ a꞉la꞉bo꞉ tamina sio꞉. Nio꞉ o꞉silikiyo꞉lo꞉, sowalikiyo꞉lo꞉, gi o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉laki dowa꞉i ha꞉na꞉mela꞉no꞉. Niyo꞉ gio꞉ kaluka꞉isale nafale a꞉la꞉asulaki, kaluka꞉isale nolba꞉ siwa꞉l amio꞉ gili wiyo꞉ duluda꞉sen. Hida꞉yo꞉ nolo꞉ nelo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉dowab wenamio꞉, ne halale kagayo꞉l. Sagalo꞉ nilo꞉wo꞉ wa꞉lita꞉ga꞉ ha꞉na꞉lab.
2Kol 2.13Nio꞉ ya꞉sa꞉ga꞉ Masedonia wena silikiyo꞉, nio꞉ ha꞉salo꞉ mo꞉dowo꞉. Hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ nilo꞉ amio꞉ fa꞉la꞉dowa꞉len. Gis kaluwa꞉yo꞉ nio꞉ alan dikidia꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne amio꞉ kele asulo꞉wo꞉lo꞉ alan dowaki, tagio꞉ dowo꞉. Ko꞉sega Gode eyo꞉ kaluka꞉isale hida꞉yo꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ ha꞉nolo alitaki, halale alita꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Taituso꞉ nilo꞉ amilo꞉ mio꞉ a꞉ma꞉ ilikiyo꞉, Gode eyo꞉ nio꞉ sagale alitaki, nio꞉ ha꞉sa mesea꞉ki ta꞉fo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Taitus e nilo꞉ amilo꞉ mio꞉ a꞉no꞉ ko꞉mba. Gililo꞉ emo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉ a꞉ma꞉yo꞉lo꞉ ne sagale alitaki asufa꞉. Gililo꞉ nemo꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ nofola asulakiyo꞉, ne o꞉lia꞉ ha꞉fo꞉ a꞉disa꞉la꞉sa꞉ga꞉lo꞉, gio꞉ ne kudu ha꞉na꞉no꞉ asulab a꞉no꞉, Taitus eyo꞉ nemo꞉wo꞉ malolo꞉ me ko꞉lo꞉, a꞉ma꞉yo꞉lo꞉ ne sagale alifa꞉.
2Kol 2.4Mo꞉fo꞉s nilo꞉ tamin amilo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gili asulo꞉wo꞉ hidalifa꞉ ko꞉sega, nilo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉ a꞉namio꞉ niyo꞉ o꞉li sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉la꞉asulo꞉l. Tamin amio꞉ ne kele asulo꞉ ko꞉sega hida꞉yo꞉ gilo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉, ho꞉leno꞉ abolda꞉su dowo꞉ ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ ne mo꞉kele asulab. Hendele ne sagalo꞉ dowo꞉. Sagalo꞉ nilo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gililo꞉ hida꞉yo꞉ di a꞉namima. Ko꞉sega kele asulakilo꞉ hida꞉yo꞉ gililo꞉ di a꞉ma꞉yo꞉, gili asulo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉ nodo alifa꞉ ko꞉lo꞉, ne a꞉na sagalo꞉l. Hida꞉yo꞉ gilo꞉ di a꞉no꞉, Gode eyo꞉ gimo꞉wo꞉ dima꞉ki a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉, to nililo꞉ saga꞉fo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ mo꞉mogagila꞉. 10  Madi 27.3-5, Hibu 12.16-17Kele asulo꞉ Godeya a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉ma꞉yo꞉, gili asulo꞉wo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉ foga꞉le sama꞉ki ga꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ asulo꞉wo꞉ nodolab a꞉namio꞉, gio꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasiliaki, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ dimiakigab. Kele asulo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉wo꞉ nafa ko꞉lo꞉, gio꞉ dia꞉no꞉wo꞉ mo꞉bea꞉so꞉bo. Ko꞉sega henfelo꞉ kaluwa꞉lo꞉ kele asulo꞉ a꞉ma꞉yo꞉, soma꞉no꞉ fa꞉la꞉do alitakigab. 11 Gio꞉ dinafa asuluma. Kele asulakilo꞉ hida꞉yo꞉ gimo꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ dimiab a꞉ma꞉yo꞉, man nafale ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ gi amio꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉. Man a꞉no꞉ we. Man nafayo꞉ gio꞉ iligi dimidan. Hala gililo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ bo꞉e digalema꞉no꞉ asulab. Hala dimidan a꞉no꞉ mada mo꞉bea꞉lab. Gio꞉ Godeyo꞉ tagio꞉ dowan. Giliyo꞉ ne o꞉lia꞉ a꞉ege doma꞉no꞉ asulab. Giliyo꞉ to nililo꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉no꞉ asulab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ giliyo꞉ kalu halalo꞉ dimidab a꞉no꞉ digalema꞉no꞉ asulan. Hala dimido꞉ a꞉no꞉ digalab amio꞉, gio꞉ halalo꞉ mo꞉dimido꞉wo꞉ o꞉ngo꞉ ba꞉da꞉sen. 12 Niyo꞉ mo꞉fo꞉s we sa꞉sa꞉lakiyo꞉, kaluwa꞉ hala dimido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉ma. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ hida꞉yo꞉lo꞉ di kaluka꞉isaleyo꞉ asuwa꞉foma꞉ki sa꞉sa꞉lo꞉ma. Ko꞉sega gio꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ ge nili mili hendele a꞉la꞉asuluma꞉ki a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉. 13 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ man gililo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ nio꞉ halale alitaki, ha꞉sa mesea꞉ki ta꞉fo꞉ ko꞉lo꞉ nio꞉ sagalab.
Ko꞉sega we ko꞉mba. Giliyo꞉ Taitusa꞉ ene asulo꞉wo꞉lo꞉ halale alifa꞉ ko꞉lo꞉, elo꞉ sagalaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nio꞉lo꞉ mada sagalo꞉wo꞉ alan dowo꞉. 14 Tamin amio꞉ niyo꞉ man nafa gililo꞉ a꞉no꞉ Taitusbo꞉wo꞉ sio꞉ ko꞉lo꞉, man gililo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ne mo꞉sendelo alifa꞉. Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ niliyo꞉ gimo꞉wo꞉ to hendeleyo꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉la꞉sen. A꞉la꞉do꞉ sa꞉la꞉sen o꞉leaumbo꞉, Taitusbo꞉lo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉lo꞉ hendele fa꞉la꞉dowo꞉. 15 Taitus e gilo꞉wa yab amio꞉, gio꞉ e ha꞉ga dowaki, e dinafa tili dowo꞉ ko꞉lo꞉, to elo꞉ sa꞉labo꞉ dinafa kudu ane. Taitus eyo꞉ gililo꞉ man dimidab a꞉no꞉ a꞉asulakiyo꞉, gimo꞉wo꞉ sagalaki, ha꞉fo꞉wo꞉ alan disa꞉lab. 16 Niyo꞉ gio꞉ mano꞉ mada nafale dimidama꞉ib a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉, ne mada sagalo꞉wo꞉ alan dowo꞉.

7:5: 2Kol 2.13

7:8: 2Kol 2.4

7:10: Madi 27.3-5, Hibu 12.16-17