3
Gode eyo꞉ asuwa꞉foma꞉ki, dulugu sa꞉la꞉bi
To nowo꞉ edaki sa꞉ma꞉nigo꞉l. Nao i giliyo꞉ nio꞉ asuwa꞉foma꞉ki, Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉lubi. Alana꞉ to nafa a꞉no꞉ hen we tambo amio꞉ bo꞉bo꞉ge da꞉da꞉i ha꞉nakiyo꞉, gilo꞉ sagala꞉likilo꞉ dabu o꞉leau dabuma꞉ki, Godemo꞉wo꞉ dulugu sa꞉la꞉lubi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolo꞉ Alan amio꞉ mo꞉tilidabu ko꞉lo꞉ mogago꞉lo꞉ dimida꞉lab kaluwa꞉ dagi amilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ nio꞉ ga꞉li mesea꞉ki, giliyo꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉lubi.
Ko꞉sega Alan e gio꞉ mada mo꞉ga꞉lila꞉sen ko꞉lo꞉, gimo꞉wo꞉ halaido꞉ dimiaki, man mogago꞉lelo꞉ dimida꞉sen Sa꞉da꞉na꞉ a꞉ma꞉yo꞉ mogagilabena꞉ki dinafa tilidoma꞉ib. 2Kol 7.16, Gala 5.10A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ Alana tilida꞉daki, nililo꞉ gimo꞉lo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ dimida꞉lab ko꞉lo꞉, tifamio꞉lo꞉ a꞉no꞉ko꞉ dimida꞉li ha꞉na꞉mela꞉ib a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ hendele tili asulo꞉. Keliso elo꞉ halale kagayab o꞉leau giliyo꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ diab amio꞉ halale kagama꞉no꞉ man o꞉lia꞉ Godeya꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉lia꞉yo꞉, Alan eyo꞉ gimo꞉wo꞉ tili walama꞉ki, nio꞉ Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l.
Bo꞉sulakiyo꞉ sa꞉so꞉bo
Lom 16.17Nao i, nili Alan Ya꞉su Kelisowa꞉ wiya ilikiyo꞉, niliyo꞉ halaido꞉ we ko꞉lo꞉ gimo꞉ salito꞉l. Kalu abeyo꞉ to nililo꞉ widabikilo꞉ gililo꞉ dabu a꞉no꞉ mo꞉kudu ha꞉naki, ba madali bo꞉sulakilo꞉ sab i o꞉lia꞉yo꞉ uayo꞉ dowa꞉so꞉bo. 7-8  Fili 3.17, 1Tes 2.9To a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l. Nio꞉ gi o꞉lia꞉ silikilo꞉ man dimida꞉len a꞉no꞉ gio꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, giliyo꞉lo꞉ man o꞉leo꞉ngo꞉ ka kudu ha꞉na꞉bi. Nio꞉ gi o꞉lia꞉ silikiyo꞉ mo꞉bo꞉sulaki, ma꞉no꞉wo꞉ ba madaliyo꞉ mo꞉dia꞉sa꞉ga꞉ na꞉sen. No꞉no꞉n moleya꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉ na꞉sen. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, ni tili doma꞉no꞉wo꞉ gio꞉ kele asulabena꞉kiyo꞉, niliyo꞉ ho꞉lenowo꞉lo꞉ nuluwo꞉lo꞉ nanogo꞉ halaido꞉ dimida꞉len. 1Kol 9.4, 1Tes 1.6Nio꞉ gimo꞉wo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ madali ka dimina a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ o꞉li ko꞉sega, a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimidaki, man nafa tifamilo꞉ gililo꞉ kudu ha꞉nakilo꞉ dimidama꞉no꞉, a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ widaki go꞉. 10 Hendele, nio꞉ gi o꞉lia꞉ silikiyo꞉, ele we gimo꞉wo꞉ wido꞉. “Kalu abeyo꞉ nanogo꞉ mo꞉dimidalega, e ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉ma꞉ib.”
11  1Tim 5.13A꞉la꞉wido꞉ ko꞉sega, o꞉go꞉ gi us amio꞉ nolo꞉ bo꞉sulaki ba madali saka꞉ a꞉la꞉dabu. Iyo꞉ inin nanogo꞉ mo꞉diaki, kalu nolba꞉lo꞉ dimidab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ka꞉ma꞉no꞉ a꞉laki nenela꞉sen. 12  1Tes 4.11Nio꞉ Alan Ya꞉su Kelisowa꞉ wi amio꞉, to halaido꞉wo꞉ kalu i o꞉ngo꞉mo꞉wo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l. Gio꞉ ma꞉no꞉wo꞉ ma꞉nikiyo꞉, dinafa ha꞉sa siliki go꞉no꞉no꞉ nanogo꞉ dimida꞉lubi. 13  Gala 6.9Ni nao i, gio꞉ man digalo꞉ dimidama꞉no꞉wo꞉ mo꞉beakiyo꞉ dowa꞉so꞉bo. 14 Kalu abeyo꞉ to nililo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉ we mo꞉kudu ha꞉nalega, gio꞉ kalu a꞉no꞉ sahili alitakiyo꞉ e sendeloma꞉ki, e o꞉lia꞉yo꞉ dowa꞉so꞉bo. 15  1Tes 5.14Ko꞉sega kalu a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉yo꞉ gis dowab a꞉la꞉bo꞉ asula꞉so꞉bo. Gili gaole o꞉ngo꞉ dowab ko꞉lo꞉, giliyo꞉ asulo꞉ nafale dimiaki, emo꞉wo꞉ hagugo꞉ towo꞉ sa꞉la꞉lubi.
Fo꞉l eyo꞉ sagalo꞉ towo꞉ saga꞉fo꞉
16 Alan e, ha꞉salo꞉ dowan mo꞉wo꞉ e ko꞉lo꞉, ene ha꞉salo꞉ dowan man a꞉no꞉ ho꞉leno꞉ tambo a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kelego꞉ tambo fa꞉la꞉dowab a꞉namio꞉lo꞉, man a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉ dofo꞉melea꞉ki so꞉lo꞉l. Alan e gio꞉ tambo amio꞉ dofo꞉mela꞉ib.
17 Ne Fo꞉l ko꞉lo꞉, sagalo꞉ to we no꞉no꞉n dagileya꞉ sa꞉sa꞉ido꞉. Mo꞉fo꞉s nilo꞉ tambo sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉namio꞉, nino꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ba꞉kiyo꞉, niyo꞉ a꞉la꞉dimida꞉sen.
18 Nili Alan, Ya꞉su Kelisowa꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉ tambo dowa꞉biyo꞉.

3:4: 2Kol 7.16, Gala 5.10

3:6: Lom 16.17

3:7-8: Fili 3.17, 1Tes 2.9

3:9: 1Kol 9.4, 1Tes 1.6

3:11: 1Tim 5.13

3:12: 1Tes 4.11

3:13: Gala 6.9

3:15: 1Tes 5.14