2
Fo꞉l elo꞉ Tesalonaikalo꞉ dimido꞉wo꞉ we
Ni nao i, nio꞉ gelo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉ ilikilo꞉ nanog dimido꞉ a꞉no꞉ mo꞉wala꞉. Ilig 16.19-24, 17.1-9Gilo꞉ amio꞉ o꞉mia꞉no꞉ amio꞉, nio꞉ Filibai silikiyo꞉, kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ nimo꞉lo꞉ dikidiakilo꞉ dio꞉ge sio꞉ a꞉no꞉ gio꞉ asulo꞉. Ko꞉sega nili Gode eyo꞉ nio꞉ asufa꞉ ko꞉lo꞉, kalu nolba꞉yo꞉ nimo꞉wo꞉ giso꞉ alan dowabikiyo꞉, nio꞉ mo꞉tagilaki Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉ ka wida꞉len. Niliyo꞉ to widakiyo꞉, halayo꞉ mo꞉widaki, asulo꞉ nililo꞉wo꞉ wo꞉no꞉le nowa dia꞉fo꞉likiyo꞉ mo꞉wido꞉l. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ dikidakiyo꞉lo꞉ mo꞉wido꞉l. Gala 1.10A꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimido꞉l. Godeya꞉ to nafayo꞉ sama꞉kiyo꞉, eyo꞉ nio꞉ dibebea꞉sa꞉ga꞉ da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉, niliyo꞉ elo꞉ asulo꞉ o꞉leaumbo꞉ hendele wida꞉lo꞉l. Niliyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ ko꞉lo꞉ sagale alitaki wido꞉ma. Gode nili asulo꞉lo꞉ dibebeakilo꞉ bo꞉fo꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sagale alita꞉sen. Kelego꞉ gililo꞉ da꞉labko nili diano꞉ a꞉lakiyo꞉, gimo꞉wo꞉ madaliyo꞉ mo꞉dikili sio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kelego꞉ gililo꞉wo꞉ meselaki mo꞉susuluma꞉ mio꞉. Man nililo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ giliyo꞉ asulab a꞉la꞉ta꞉ga꞉, Gode elo꞉ mada asulufo꞉lab. 6-7 Giliyo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu nolba꞉yo꞉lo꞉ nio꞉ ko꞉lo꞉ wabulu sama꞉kiyo꞉ mo꞉so꞉lo꞉l. Kelisowa꞉lo꞉ iliga꞉felo꞉ kaluwo꞉ ni ko꞉lo꞉, giliyo꞉ nio꞉ tili doma꞉kiyo꞉ o꞉li sa꞉ma꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉sega, a꞉la꞉do꞉ mo꞉gaki, gi o꞉lia꞉ sen amio꞉ nio꞉ ha꞉sa siliki, anowa꞉lo꞉ so꞉wagalin ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lowan o꞉ngo꞉ dowa꞉sen. Nio꞉ gimo꞉wo꞉ mada ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ ko꞉lo꞉, Godeya꞉ to nafayo꞉ gimo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ sagalo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niliyo꞉ gimo꞉wo꞉ mada alan asulakiyo꞉, ninin mela꞉no꞉wo꞉ o꞉li wala꞉ma꞉no꞉. Ilig 20.34Ni nao i, nililo꞉ halaido꞉ nanog dimido꞉ a꞉no꞉ gio꞉ mada asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. Niliyo꞉ Godeya꞉ to nafa gimo꞉lo꞉ wida꞉len amio꞉, nilo꞉ tili doma꞉no꞉wo꞉ gio꞉ kele asulabena꞉kiyo꞉, niliyo꞉ ho꞉lenowo꞉lo꞉, nuluwo꞉lo꞉ nanogo꞉ dia꞉len.
10 Nio꞉ tilidabu kaluka꞉isale gi o꞉lia꞉ silikiyo꞉, nio꞉ malilo꞉ man o꞉lia꞉ digalo꞉ man o꞉lia꞉ dimidaki, kalu nolba꞉yo꞉ hala dimido꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sama꞉ki dimida꞉sen. Gio꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ man nilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ asulo꞉. 11  Ilig 20.31Iyaya꞉lo꞉ ene so꞉wa asulakilo꞉ tilidowan aumbo꞉, gio꞉ ina꞉li ina꞉li a꞉la꞉do꞉ nililo꞉ bo꞉fo꞉len a꞉no꞉ gio꞉ asulo꞉. 12 A꞉la꞉do꞉ dimida꞉len a꞉namio꞉, giliyo꞉ Godeya꞉lo꞉ asulab man au dimidama꞉kiyo꞉, niliyo꞉ gio꞉ halale alitaki, nofolo꞉ towo꞉ sa꞉la꞉liki, towo꞉ halaido꞉ wida꞉len. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉ ene ho꞉ alan usa mesea꞉ki a꞉la꞉ta꞉ga꞉, Elo꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluka꞉isale o꞉lia꞉ usa doma꞉ki, Gode Eyo꞉ gio꞉ ho꞉ida꞉lab.
13  2Tes 2.13Niliyo꞉ Godeya꞉ to wida꞉len amio꞉, gio꞉ kaluwa꞉ to sa꞉lab a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dabu ko꞉sega, Godeya꞉ ene to hendele sa꞉labo꞉lo꞉b a꞉la꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ tilidabu ko꞉lo꞉, niliyo꞉ Godemo꞉wo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉bo꞉ wa꞉ka a꞉la꞉sa꞉la꞉len. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉ to a꞉no꞉, tilidabu kaluka꞉isale gi usa dowaki, nanogo꞉ diab. 14  Ilig 17.5Ni nao i, Keliso kaluka꞉isale Yudia hen amilo꞉ sa꞉sen ilo꞉ amilo꞉ hida꞉yo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ aumbo꞉, giliyo꞉lo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ ka di. Yu kaluwa꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ imo꞉lo꞉ dimi o꞉leaumbo꞉, giasi kaluwa꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉lo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ a꞉la꞉dimi. 15-16  Ilig 9.23,29, 13.45,50, 14.2,5,19Ya꞉su Alan o꞉lia꞉ Godeya꞉ dinali sa꞉lan kalu nolo꞉lo꞉ Yu kalu i a꞉ma꞉yo꞉ sanala꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ nio꞉lo꞉ o꞉lu ga꞉fela꞉sen. Niliyo꞉ Yu kaluka꞉isalema a꞉no꞉ wida꞉lab amio꞉, Gode eyo꞉ iyo꞉ gasiliabena꞉kiyo꞉, Yu kalu i a꞉ma꞉yo꞉ nililo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ ka꞉ma꞉no꞉ a꞉la꞉li kedo꞉. Ililo꞉ a꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Godeyo꞉ ko꞉lo꞉ mo꞉be alifa꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ kaluka꞉isale tambomo꞉wo꞉ giso꞉ alan dowa꞉sen. Inin mogago꞉ dimida꞉len a꞉namio꞉, dibida꞉i ya꞉la꞉ga꞉ wa꞉litab ko꞉lo꞉, Godeya꞉lo꞉ gadio꞉ wa꞉l a꞉no꞉ inibo꞉ o꞉go꞉ dimiab ko꞉m.
Fo꞉l eyo꞉ Tesalonaika kaluwo꞉ wa꞉ka ba꞉ba꞉no꞉ asulo꞉
17 Ni nao i, tamin amio꞉ Yu kaluwa꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ dimi a꞉namio꞉, na꞉no꞉ do꞉mo꞉wa꞉yo꞉ alobanaga꞉ta꞉ga꞉ ane ko꞉sega, asulo꞉wo꞉ imilise o꞉dofo꞉likiyo꞉, gio꞉ wa꞉ka galima꞉no꞉ a꞉la꞉liki, niliyo꞉ togo꞉ mada keda꞉len. 18 Nio꞉ gelo꞉wa mia꞉no꞉ asulo꞉. Fo꞉l ne gelo꞉wa mia꞉no꞉ asulaki togo꞉ keda꞉len ko꞉sega, Sa꞉da꞉na꞉ eyo꞉ nio꞉ ka꞉la꞉lab.
19  Fili 2.15-16, 4.1, 2Tes 1.4Nili Alan Ya꞉su e yaliki, nio꞉ e wo꞉lokana kagayalikiyo꞉, nilo꞉ halale kagama꞉no꞉wo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nilo꞉ sagale alifa꞉no꞉wo꞉ o꞉ba꞉le? A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nilo꞉ nanogo꞉ dimida꞉sa꞉ga꞉ tinio꞉ a꞉la꞉likilo꞉ emo꞉lo꞉ boba walama꞉no꞉wo꞉ o꞉ba? A꞉no꞉ kaluka꞉isale gi o꞉m. 20 Ni wabudakilo꞉ sagale alitab a꞉no꞉, mada hendeleyo꞉ gi ko꞉lo꞉ dowab.

2:2: Ilig 16.19-24, 17.1-9

2:4: Gala 1.10

2:9: Ilig 20.34

2:11: Ilig 20.31

2:13: 2Tes 2.13

2:14: Ilig 17.5

2:15-16: Ilig 9.23,29, 13.45,50, 14.2,5,19

2:19: Fili 2.15-16, 4.1, 2Tes 1.4