4
Asulo꞉ nafa diaki, sagala꞉li mesa꞉niki
1Tes 2.19-20A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ni mili, gio꞉ nilo꞉ sio꞉ o꞉leaumbo꞉, Alan o꞉lia꞉ dowaki halaido꞉ kagafo꞉lubi. Nanog nilo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉ wa꞉lo꞉ gi dowab ko꞉lo꞉, ne sagale alitab. Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉lakiyo꞉, gio꞉ wa꞉ka ba꞉ba꞉no꞉ asulab.
Ga a꞉la꞉ Yuodia o꞉lia꞉ Sitika꞉ ga꞉gbo꞉wo꞉ towo꞉ halaido꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l. Ga꞉go꞉ Alan amio꞉ tilidabulo꞉biki, gado ga꞉go꞉ towa꞉lo꞉ kega꞉lab a꞉no꞉ digalela꞉sa꞉ga꞉, asulo꞉wo꞉ imilise dowa꞉bi. Luk 10.20A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne o꞉lia꞉lo꞉ nanogo꞉ halale dia꞉sen giliyo꞉, ga a꞉la꞉ a꞉no꞉ dinafa doma꞉ki asuwa꞉foma. A꞉la꞉do꞉ so꞉lo꞉l we, ga a꞉la꞉ we a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kla꞉ma꞉no꞉lo꞉, nanog kalu ne o꞉lia꞉lo꞉ dia꞉sen nol a꞉no꞉lo꞉, to nafayo꞉ nolbo꞉wo꞉ halaido꞉ wida꞉liki sia꞉len. Wi ililo꞉wo꞉ mela꞉no꞉ bugo꞉ amio꞉ sa꞉sa꞉li alifa꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab.
Ho꞉leno꞉ tambo Alan o꞉lia꞉ ege dowakiyo꞉ sagala꞉liki melea. Niyo꞉ wa꞉ka a꞉so꞉lo꞉l. Gio꞉ sagala꞉lubi. Hibu 10.25, Ya꞉m 5.8-9Kaluka꞉isaleyo꞉ tambo bo꞉ba꞉kiyo꞉, gio꞉ nolbo꞉wo꞉ ha꞉sa dowan man a꞉no꞉ wida꞉lubi. Asuluma, Alan e ko꞉na꞉ma a꞉lab. Madi 6.25-34, Kolo 4.2Gio꞉ kele asulo꞉wo꞉ dowa꞉so꞉bo. Kelego꞉ o꞉bo꞉ngo꞉wa꞉le fa꞉la꞉dowalega, Godemo꞉ dulugu sa꞉laki, emo꞉wo꞉ dabu ba꞉da꞉bi. Gio꞉ Godemo꞉wo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉laki, gililo꞉ asulab a꞉no꞉ asuwa꞉foma꞉ki ha꞉iya꞉bi. Ais 26.3, Yo꞉n 14.27, Kolo 3.15Gio꞉ a꞉la꞉bo꞉ ko꞉lo꞉ dimidalikiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ ha꞉sa dowan man a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉ doma꞉ib. Gio꞉ Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ dowalikiyo꞉, ha꞉sa dowan man a꞉ma꞉yo꞉ kaluwa꞉lo꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ tininila꞉sa꞉ga꞉, gili asulo꞉wo꞉ tili dofo꞉liki bo꞉fo꞉mela꞉ib.
Ni nao nado i, to we sae ebelema꞉nikiyo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. Kelego꞉ we asuluma. Man hendeleyo꞉, man kaluwa꞉lo꞉ wabudano꞉lo꞉, man digalo꞉wo꞉lo꞉, man malilo꞉wo꞉lo꞉, kelego꞉ nafaleyo꞉lo꞉, nafale dimidabo꞉lo꞉b a꞉la꞉do꞉ asulan man a꞉no꞉lo꞉, i a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asula꞉lubi. Lom 16.20To nilo꞉ tamin amilo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ di ko꞉lo꞉lab, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nilo꞉ dimido꞉wo꞉lo꞉ gio꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, giliyo꞉ man a꞉no꞉ tambo kudu ha꞉naki, dimida꞉i ha꞉na꞉lubi. A꞉la꞉bo꞉ dimidalikiyo꞉, ha꞉sa mesea꞉kilo꞉ ta꞉tan Gode e, gi o꞉lia꞉ doma꞉ib.
Fo꞉l eyo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sio꞉
10 Tamin amilo꞉ gililo꞉ dimido꞉ o꞉leaumbo꞉, o꞉go꞉ giliyo꞉ ne wa꞉ka asula꞉sa꞉ga꞉ asuwa꞉tab ko꞉lo꞉, ne Alanbo꞉wo꞉ mada sagalaki dulugu so꞉lo꞉l. Hendele, ho꞉len us a꞉namio꞉, giliyo꞉ ne asula꞉len ko꞉sega asuwa꞉fa꞉no꞉ togo꞉ aundo꞉ma dowa꞉len. 11 Ne kelego꞉lo꞉ma dowabiki, a꞉na ha꞉iyaki so꞉lo꞉ba. Sagala꞉likilo꞉ ha꞉sa doma꞉no꞉ man a꞉no꞉ ne asulo꞉wo꞉ di ko꞉lo꞉, kelego꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ neya fa꞉la꞉dowab amio꞉, ne o꞉lika dowa꞉sen. 12 Kelego꞉lo꞉ma dowab ho꞉len a꞉no꞉lo꞉, kelego꞉wo꞉ modo꞉lo꞉ dowab ho꞉len a꞉no꞉lo꞉ ne ba꞉da꞉i mio꞉. Ne ma꞉no꞉wo꞉ modo꞉ dowalikiyo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ maiyalikiyo꞉lo꞉, ne mo꞉kele asulaki, sagala꞉li dowa꞉sen. Ne kelego꞉lo꞉ma dowalikiyo꞉lo꞉, kelego꞉wo꞉ modo꞉ dowalikiyo꞉lo꞉, ne ho꞉len a꞉namio꞉ o꞉li dowa꞉i ya꞉sen ko꞉lo꞉ ne sagalab. 13  2Kol 12.10Keliso eyo꞉ halaido꞉wo꞉ nemo꞉ dimi ko꞉lo꞉, niyo꞉ halaido꞉ elo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ kelego꞉ tambowo꞉ o꞉li dimidama꞉no꞉.
14 Ko꞉sega ne hida꞉yo꞉ diab amilo꞉ gililo꞉ ne ko꞉lo꞉ asufa꞉ a꞉no꞉ mada nafayo꞉ o꞉m. 15  2Kol 11.9A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉ ho꞉gi ya꞉ga꞉ wida꞉la꞉ga꞉yo꞉, Masedonia hen a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ ane amio꞉, sa꞉s nolba꞉yo꞉ ne mo꞉asuwa꞉tabe. Ko꞉sega gio꞉ ne o꞉lia꞉ dowakiyo꞉, moleyo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉ asuwa꞉tale. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ Filibai kaluka꞉isale gio꞉ asulufo꞉lab. 16 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne Tesalonaika amisa꞉na sen amio꞉, giliyo꞉ nemo꞉wo꞉ moleyo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉ iliga꞉fela꞉sen. 17 Giliyo꞉ niyo꞉ kelego꞉ we madali dia꞉nigab a꞉la꞉bo꞉ asula꞉so꞉bo. A꞉la꞉ba. Boba dimiab amilo꞉ wa꞉l nafa dian a꞉no꞉ gini dima꞉ki go꞉l. 18 Gililo꞉ Ebafolodaitas emo꞉ dia꞉ mena꞉kilo꞉ boba kelego꞉ ko꞉lo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉no꞉ niyo꞉ ililo꞉le di. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ heb nolo꞉lo꞉ a꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉ ba꞉ba꞉. Gililo꞉ boba nafa dimi a꞉no꞉ mundo꞉ nafa Godemo꞉lo꞉ boba dimi o꞉ngo꞉ dowab ko꞉lo꞉, boba nafa wengo꞉ dimiab a꞉ma꞉yo꞉ Godeyo꞉ mada sagale alita꞉sen. 19 Ni Gode e amio꞉ kelego꞉wo꞉ mada nafale ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉lab ko꞉lo꞉, gi amio꞉ aundo꞉ma kelelowab a꞉no꞉ Ya꞉su Kelisowa a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ ililo꞉ dia꞉ib.
20 Do Gode nililo꞉mo꞉wo꞉ wi alan a꞉no꞉ wabudaki, dulugu sa꞉la꞉liki ha꞉na꞉mela꞉nigo꞉l. Hendele.
21 Niyo꞉ Ya꞉su Keliso amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale gimo꞉wo꞉ sagalo꞉ towo꞉ saga꞉to꞉l. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gao i nol, ne o꞉lia꞉lo꞉ so꞉l wema꞉yo꞉lo꞉ gimo꞉wo꞉ saga꞉tab. 22 Tilidabu kaluka꞉isale sab wema꞉yo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tilidabu kaluka꞉isale Sisaya꞉ ayamilo꞉ nanogdo꞉ dimida꞉likilo꞉ sab iliyo꞉lo꞉ tambo sagalo꞉ towo꞉ saga꞉tab.
23 Alan Ya꞉su Kelisowa꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉ dowa꞉biyo꞉. Hendele.

4:1: 1Tes 2.19-20

4:3: Luk 10.20

4:5: Hibu 10.25, Ya꞉m 5.8-9

4:6: Madi 6.25-34, Kolo 4.2

4:7: Ais 26.3, Yo꞉n 14.27, Kolo 3.15

4:9: Lom 16.20

4:13: 2Kol 12.10

4:15: 2Kol 11.9