10
Ya꞉su eyo꞉ kalu do꞉la꞉lowo꞉ dom a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉ a꞉no꞉ iliga꞉felo꞉
Mak 6.7A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ Alan eyo꞉ elo꞉ kudu mio꞉ kalu do꞉la꞉lowo꞉ dom a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉ a꞉no꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉, amisa꞉n ko꞉li ko꞉lilo꞉ elo꞉ ha꞉na꞉no꞉ asulab a꞉namida꞉ tamina hamana꞉ki, eyo꞉ kaluwo꞉ a꞉la꞉ a꞉la꞉, a꞉la꞉ iliga꞉felo꞉ Madi 9.37-38, Yo꞉n 4.35Iyo꞉ o꞉iliga꞉fa꞉nikiyo꞉, eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Egelo꞉ amilo꞉ fowo꞉ nafaliabdo꞉ tuma꞉no꞉wo꞉ modo꞉ dowab ko꞉sega, kalu o꞉lo꞉ tuma꞉no꞉wo꞉ a꞉la꞉se dowab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ egelo꞉lo꞉ biso꞉mo꞉ dulugu sa꞉lakiyo꞉, eyo꞉ fowo꞉ nafaliab o꞉lo꞉ tuma꞉no꞉ kaluwo꞉ modo꞉ iliga꞉foma꞉ki dabu ba꞉da꞉bi. Madi 10.16O꞉go꞉ gio꞉ ha꞉na꞉nigab ko꞉sega tamin amio꞉ asuluma. Gio꞉ sibi inso꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉, niyo꞉ saila gasaya꞉lo꞉ gilo꞉ yasala꞉ma꞉no꞉ hen o꞉ngo꞉wa iliga꞉fa꞉nigo꞉l. Madi 10.7-14, Mak 6.8-11, Luk 9.3-5Gio꞉ ha꞉nakiyo꞉, moleyo꞉, budiyo꞉, kelego꞉ nolo꞉ dimida sa꞉la꞉ a꞉no꞉ ka ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉ ha꞉na꞉bi. Gio꞉ kalu nolo꞉ tog amio꞉ gidakiyo꞉, i o꞉lia꞉ towo꞉ modo꞉wo꞉ kuda꞉so꞉bo. Gio꞉ aya fa꞉la꞉dowakiyo꞉, tamin amio꞉ imo꞉wo꞉ sagalo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉bi, ‘Gode eyo꞉ kaluka꞉isale a wilo꞉ sab a꞉no꞉ ha꞉sa mesea꞉ki ta꞉fa꞉ib.’ Gio꞉ a꞉la꞉sa꞉lalikiyo꞉, kalu a a꞉namilo꞉ sa꞉sen a꞉no꞉ ha꞉sa san o꞉lalega, gilo꞉ ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ e amio꞉ doma꞉ib. Ko꞉sega e ha꞉sayo꞉ mo꞉dowa꞉sen o꞉lalega, to a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ go꞉no꞉na a꞉doma꞉ mia꞉ib. 1Kol 9.6-14, 1Tim 5.18A gilo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉naka dowaki, a nowa a꞉la꞉bo꞉ sia꞉so꞉bo. A a꞉na silikiyo꞉, ma꞉no꞉wo꞉lo꞉, ho꞉no꞉lo꞉ ililo꞉ gimo꞉lo꞉ meab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ na꞉lubi. Mo꞉wo꞉ nanogdo꞉ dian kaluwo꞉ wa꞉lo꞉ o꞉li dian ko꞉lo꞉, gilo꞉ nanog di wa꞉lo꞉ o꞉m. 1Kol 10.27Gio꞉ amisa꞉n nowa fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, iliyo꞉ gio꞉ tilidowalega, ma꞉no꞉wo꞉ ililo꞉ gimo꞉lo꞉ dimiab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ na꞉bi. Walaf kaluka꞉isale a꞉namilo꞉ sab a꞉no꞉ giliyo꞉ falele alita꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ imo꞉wo꞉ towo꞉ a꞉la꞉wida꞉bi, ‘Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ gilo꞉ amio꞉ ko꞉na꞉ma ya꞉ga꞉ a꞉lab.’ 10 Ko꞉sega gio꞉ amisa꞉n nowa fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, iliyo꞉ gio꞉ mo꞉tilidowalega, gio꞉ baya kagayakiyo꞉, imo꞉wo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sa꞉labi, 11  Ilig 13.51, 18.6‘Gililo꞉ hala dimido꞉ a꞉no꞉ widakiyo꞉, gili hen wenamilo꞉ hena꞉mu nili gib amilo꞉ oga꞉do꞉ a꞉no꞉, a꞉ma꞉la꞉ wena fifila꞉sa꞉ga꞉ ha꞉na꞉no꞉. Ko꞉sega gio꞉ to we asuluma. Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ gilo꞉ amio꞉ ko꞉na꞉ma ya꞉ga꞉ a꞉lab.’ 12  Mo꞉mo꞉ 19.24-25, Madi 10.15, 11.24A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. Godeya꞉ kaluka꞉isalelo꞉ mo꞉walilab ho꞉len a꞉namio꞉, amisa꞉n kaluka꞉isale we falasilakilo꞉ hida꞉yo꞉ dia꞉nigab a꞉no꞉, Sodom kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ ba꞉ba꞉ib a꞉no꞉ wema꞉ tininima꞉ib.
Amisa꞉n nolo꞉ mo꞉tilidabu ko꞉lo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ dia꞉ib
Madi 11.20-24
13 “Wai, Kolasin amisa꞉n kaluka꞉isale gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Besaida amisa꞉n kaluka꞉isale gilo꞉ amio꞉lo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. Gilo꞉ amio꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ modo꞉ dimido꞉. Molo ha꞉na꞉no꞉ wengo꞉wo꞉ Taya amisa꞉n o꞉lia꞉ Saido꞉n amisa꞉n a꞉na dimido꞉ kibo꞉bowo꞉, iliyo꞉ man mogago꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ ka ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, asulo꞉wo꞉ nodolo꞉ka꞉ a꞉la꞉widakiyo꞉, iliyo꞉ nofolo꞉ so꞉g a꞉no꞉ sa꞉ga꞉la꞉sa꞉ga꞉, dufuna꞉yo꞉ mulumabe. 14 Godeya꞉ kaluka꞉isalelo꞉ mo꞉walilab ho꞉len a꞉namio꞉, Taya o꞉lia꞉ Saido꞉n kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ ba꞉ba꞉ib a꞉no꞉, gilo꞉ falasilakilo꞉ hida꞉yo꞉ dia꞉ib a꞉ma꞉ tininima꞉ib. 15 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kabaniom kaluka꞉isale gili wiyo꞉ Gode eyo꞉ iwalu duluba꞉iba꞉le? A꞉la꞉ba, gio꞉ mada dane ane hen a꞉na ti ha꞉na꞉ib.
16  Madi 10.40, Luk 9.48, Yo꞉n 5.23“Kaluka꞉isale abeyo꞉ gili to sa꞉labdo꞉ dabu a꞉no꞉, ni towo꞉ da꞉dan. Kaluka꞉isale abeyo꞉ gilo꞉ gola ba꞉dab a꞉ma꞉yo꞉ nelo꞉ gola ba꞉dab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale nelo꞉ gola ba꞉dab a꞉ma꞉yo꞉, Gode nelo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉no꞉lo꞉ gola ba꞉dakigab.”
Kalu i a꞉no꞉ nanogo꞉ dimida꞉la꞉ga꞉yo꞉, sagala꞉liki a꞉ma꞉la꞉ mio꞉
17 Nanog a꞉no꞉ dimida꞉la꞉ga꞉yo꞉, kalu do꞉la꞉lowo꞉ dom a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉ a꞉no꞉ sagala꞉li a꞉ma꞉la꞉ yakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan, niliyo꞉ gi wiya iliki to sa꞉lab amio꞉, mama mogago꞉ iliyo꞉lo꞉ nili to a꞉no꞉ kudu ane.” 18  Yo꞉n 12.31, Kala 12.8-9A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ Sa꞉da꞉na꞉ e, wabeleg o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ Hebene halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sulufo꞉ tindabiki ba꞉ba꞉. 19  Song 91.13, Mak 16.18Dabuma. Gio꞉ kisa꞉wa꞉l o꞉lia꞉ ma꞉ilagana o꞉lia꞉yo꞉ wa꞉la꞉ sa꞉nda꞉i hamana꞉ki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gili gis kalu, Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ tambo gili tininima꞉kiyo꞉, halaido꞉wo꞉ gimo꞉ dimi ko꞉lo꞉, kelego꞉ imilise noma꞉yo꞉ gio꞉ mada mo꞉mogagima꞉ib. 20  Fili 4.3, Kala 3.5Ko꞉sega mama mogago꞉wa꞉lo꞉ gili to sio꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉nab a꞉no꞉, gio꞉ sagala꞉so꞉bo. Hebene a꞉namilo꞉ gili wi sa꞉sa꞉li alifa꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sagala꞉bi.” Ya꞉su eyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
Ya꞉su eyo꞉ Iyamo꞉ dulugu sio꞉
Madi 11.25-27, 13.16-17
21 Ho꞉len a꞉naka, Mama Malilo꞉ eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ sagalo꞉wa꞉ ililitabiki, Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉dulugu sio꞉. “Do Gode, Hebene o꞉lia꞉ henfelo꞉ we o꞉lia꞉lo꞉ biso꞉wo꞉ ge. Giyo꞉ to we asulo꞉lo꞉ di kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ wo꞉no꞉le dia꞉taki, kaluka꞉isale so꞉wala꞉su o꞉ngo꞉ dowab o꞉mo꞉wo꞉ kalab amio꞉ wida꞉sen ko꞉lo꞉, niyo꞉ ge wabulu sa꞉laki, dulugu so꞉lo꞉l. Hendele Do gilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, go꞉no꞉n ge sagalema꞉no꞉wo꞉ au dimido꞉. 22  Yo꞉n 3.35, 10.15Dowa꞉yo꞉ kelego꞉wo꞉ tambo ni dagiya difa꞉. Kaluka꞉isaleyo꞉ tambo ene So꞉wa a꞉no꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉sega, Iya Gode imilig eka So꞉wayo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo Iyayo꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉sega, So꞉wa eneno꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale So꞉waya꞉lo꞉ kalab amilo꞉ wido꞉ i a꞉ma꞉yo꞉lo꞉, Iyayo꞉ asulufo꞉lab.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉dulugu sio꞉.
23 A꞉la꞉dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉su e nodola꞉sa꞉ga꞉, enedo꞉ tili wida꞉sen kalu imo꞉wo꞉ towo꞉ ha꞉sa sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Kalu abeyo꞉ kelego꞉ gilo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉, iyo꞉ mada sagalema꞉ib. 24 Mo꞉luwo꞉ Godeya꞉ dinali sa꞉lan kalu o꞉lia꞉ misa꞉ kalu modo꞉ o꞉lia꞉ma꞉yo꞉, gililo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ iliyo꞉lo꞉ bo꞉bo꞉losa꞉ a꞉la꞉li yasila꞉len ko꞉sega mo꞉ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gililo꞉ dabu a꞉no꞉ iliyo꞉lo꞉ mada da꞉ba꞉no꞉ a꞉la꞉li yasi elen ko꞉sega mo꞉dabu.”
Samalia kaluwa꞉ man nafa dimido꞉wo꞉ we
25  Madi 22.35-40, Luk 18.18Ho꞉len no amio꞉ Ya꞉su e to wida꞉labiki, elelo꞉ asulo꞉ kalu nowo꞉ dasilia꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉suwo꞉ da꞉fe ba꞉dakiyo꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉. “Widan kalu, nilo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ dia꞉no꞉ a꞉no꞉, waga dimidaliki dia꞉no꞉wa꞉le?” 26 A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Ya꞉suwa꞉ a꞉ma꞉la꞉ emo꞉ sa꞉laki, “Godeya꞉ ene to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ waga sio꞉wo꞉? Giyo꞉ agelakiyo꞉, ha꞉go꞉ waga asulo꞉wo꞉?” 27  Lo 6.5, Wkp 19.18Eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Go꞉no꞉n Gode Alano꞉ mada alan asulaki, go꞉no꞉n kufa꞉ us o꞉lia꞉, go꞉no꞉n mama o꞉lia꞉, go꞉no꞉n do꞉mo꞉wa꞉ halaido꞉ o꞉lia꞉, go꞉no꞉n asulo꞉ o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ tambo Godemo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉la꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ go꞉no꞉n asulan o꞉leaumbo꞉, giasi kaluka꞉isale nolo꞉lo꞉ a꞉la꞉asulaki ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉lubi.” 28  Wkp 18.5Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ hendele sa꞉lab. Giyo꞉ a꞉la꞉dimidalega, ge mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dia꞉ib.”
29 Ko꞉sega kalu a꞉ma꞉yo꞉ eneno꞉ mo꞉sendeloma꞉ki, wi duludakiyo꞉, Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Niasi kaluka꞉isale a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ kalu o꞉b ko꞉lo꞉ sa꞉laba?” 30 A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Ya꞉su eyo꞉ bale sio꞉ we a꞉na malolo꞉ me. “Kalu nowo꞉ Ya꞉lusalemo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉liko holona ha꞉na꞉ni ane. E toga ha꞉nab amio꞉, afalo꞉ dian kalu nolo꞉ wo꞉no꞉le banaefo꞉la꞉ga꞉ handalowakiyo꞉, kelego꞉ elo꞉wo꞉ tambo ho꞉go꞉fe sa꞉la꞉la꞉sa꞉ga꞉, e habaya sanaeta꞉ga꞉ a꞉na ha꞉na꞉sio꞉. 31 O꞉g ho꞉len a꞉namio꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen kalu nowo꞉ tog a꞉na ti ha꞉na꞉ni ane ko꞉lo꞉, kalu a꞉no꞉ toga sanaefo꞉lena ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, e ha꞉la꞉ya begele ane. 32 A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, Godeya꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu* Godeya꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu iyo꞉ Libaiya꞉ eso꞉lo꞉ mio꞉wo꞉ o꞉m. nowo꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, kalu a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, elo꞉ begele ane. Kalu a꞉la꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ heyabena꞉ki, sowo꞉ kalu do꞉mo꞉ a꞉namio꞉ mo꞉goma꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ begele ane.
33 “Ko꞉sega Samalia kalu nowo꞉ toga ha꞉na꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, kalu o꞉lo꞉wa fa꞉la꞉dowakiyo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, e nofolo꞉wo꞉ alan dowo꞉. 34 E elo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowakiyo꞉, wain ho꞉n o꞉lia꞉ wa ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ yame tandeo꞉ a꞉na mulula꞉sa꞉ga꞉ mebe alifelo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ kalu a꞉no꞉ fo꞉fo꞉la꞉sa꞉ga꞉, ene donki wa꞉la dia꞉ta꞉ga꞉, mageso꞉ kaluwa꞉ aya dia꞉ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, a꞉na bo꞉fo꞉len. 35 Ho꞉len a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ e ha꞉na꞉nikiyo꞉, eyo꞉ silba mole a꞉la꞉yo꞉ alo꞉ biso꞉mo꞉ dimiakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Kalu we gi bo꞉fo꞉lubi. Giyo꞉ kalu we bo꞉fo꞉len amio꞉, mole we kedeta꞉ga꞉, go꞉ndo꞉ma꞉ kililialega, ne a꞉ma꞉la꞉ yakiyo꞉, wa꞉lo꞉ gemo꞉wo꞉ dimia꞉no꞉.’ ”
36 Ya꞉su eyo꞉ malolo꞉ a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, elelo꞉ wida꞉sen kalumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Kalu i otalen us a꞉namio꞉, afalo꞉ dian kaluwa꞉lo꞉ kalu sanaefa꞉ a꞉ma꞉ ene iasileyo꞉ ho꞉bo꞉ko꞉mo꞉lo꞉bo꞉?” 37 Elelo꞉ asulo꞉ kalu eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu nofola꞉sa꞉ga꞉lo꞉ asufa꞉ a꞉no꞉, ene iasi kaluwo꞉ o꞉m.” A꞉la꞉sa꞉labiki, Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge man o꞉leo꞉ngo꞉ka dimidama꞉ni hamana.”
Malia o꞉lia꞉ Mata o꞉lia꞉
38 Ya꞉su o꞉lia꞉ ene tiliwida꞉sen kalu i o꞉lia꞉yo꞉ Ya꞉lusalem o꞉ha꞉na꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, iyo꞉ amisa꞉n nowa tiane. Amisa꞉n ga nowo꞉ ene wiyo꞉ Mata ko꞉lo꞉, eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ e aya tililia꞉gane. 39  Yo꞉n 11.1, 12.2-3Mataya꞉ ene adowo꞉ wiyo꞉ Malia. E Ya꞉suwa꞉ gib aniba siliki, Ya꞉suwa꞉lo꞉ to wida꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉li sen. 40 Ko꞉sega Mata e ma꞉no꞉ ma꞉no꞉ dimidala꞉likiyo꞉, kele asulo꞉wo꞉ alan dowo꞉. A꞉la꞉gabiki e Ya꞉sulo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Alan, nadowa꞉yo꞉ ma꞉no꞉ dimidalia꞉no꞉ nanog a꞉no꞉ nina꞉li nemo꞉ ta꞉tab a꞉no꞉ giyo꞉ waga asulaba? Ne asuwa꞉foma꞉ki, giyo꞉ emo꞉wo꞉ sama.” 41 A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Mata, Mata, kelego꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ amio꞉ ge kele asulo꞉wo꞉ modo꞉ dowab. 42  Madi 6.33Ko꞉sega kelego꞉ imilise nowo꞉ mada alan asulufo꞉ mela꞉no꞉ ko꞉lo꞉lab. Malia elo꞉ asulakilo꞉ dimidab we mada nafale dowo꞉ ko꞉lo꞉, noma꞉yo꞉ elo꞉ asulakilo꞉ dimidab a꞉no꞉ mo꞉dila꞉ma꞉ib.”

10:1: Mak 6.7

10:2: Madi 9.37-38, Yo꞉n 4.35

10:3: Madi 10.16

10:4: Madi 10.7-14, Mak 6.8-11, Luk 9.3-5

10:7: 1Kol 9.6-14, 1Tim 5.18

10:8: 1Kol 10.27

10:11: Ilig 13.51, 18.6

10:12: Mo꞉mo꞉ 19.24-25, Madi 10.15, 11.24

10:16: Madi 10.40, Luk 9.48, Yo꞉n 5.23

10:18: Yo꞉n 12.31, Kala 12.8-9

10:19: Song 91.13, Mak 16.18

10:20: Fili 4.3, Kala 3.5

10:22: Yo꞉n 3.35, 10.15

10:25: Madi 22.35-40, Luk 18.18

10:27: Lo 6.5, Wkp 19.18

10:28: Wkp 18.5

*10:32: Godeya꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu iyo꞉ Libaiya꞉ eso꞉lo꞉ mio꞉wo꞉ o꞉m.

10:32: Kalu a꞉la꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ heyabena꞉ki, sowo꞉ kalu do꞉mo꞉ a꞉namio꞉ mo꞉goma꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ begele ane.

10:39: Yo꞉n 11.1, 12.2-3

10:42: Madi 6.33