3
Sadismo꞉wo꞉ mo꞉fo꞉so꞉ iliga꞉fo꞉
Kala 1.4,16“Mo꞉fo꞉s we sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Sadis sa꞉s amilo꞉ ma꞉mul kalu sab emo꞉ iliga꞉foma.
Godeya꞉ nanogdo꞉ dia꞉sen mama dom a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉lia꞉, tamin dom a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉lia꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lowano꞉ ne ko꞉lo꞉, niyo꞉ to we gemo꞉ saga꞉to꞉l. Man gilo꞉ dimida꞉seno꞉ ne asulo꞉. Kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ gio꞉ mela꞉no꞉wo꞉ o꞉lab a꞉la꞉asulab ko꞉sega, gio꞉ sowo꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉lab. Dasima! Man nafa dimidan gilo꞉wo꞉ mo꞉sowo꞉ o꞉lab a꞉no꞉ halale alifoma. Mo꞉wo꞉ ni Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ nanog gilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ mo꞉ililo꞉ ko꞉lo꞉lab, niyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉. Madi 24.43-44, 1Tes 5.2, Kala 2.5, 16.15A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ tamin amilo꞉ gilo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ tilidabu a꞉no꞉ wa꞉ka a꞉asula꞉sa꞉ga꞉, kudu ha꞉naki asulo꞉wo꞉ nodoma. Ko꞉sega gio꞉ mo꞉iligi dasilalega, ne afalo꞉ dian kalu wo꞉no꞉lelo꞉ yan o꞉leau mia꞉no꞉ ko꞉lo꞉, gelo꞉ amilo꞉ mia꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ gio꞉ mo꞉asulufo꞉lena fa꞉la꞉doma꞉no꞉. Yud 1.23Sadis sa꞉s us a꞉namio꞉ kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ ene helebeso꞉go꞉ mo꞉hene alifa꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. Man ililo꞉wo꞉ o꞉li ego꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ helebeso꞉g ho꞉lo꞉ a꞉no꞉ sa꞉ga꞉lela꞉sa꞉ga꞉, ne o꞉lia꞉ ha꞉na꞉mela꞉no꞉. Kis 32.32-33, Madi 10.32, Luk 12.8Kaluka꞉isale abeyo꞉ bubo꞉ a꞉no꞉ tinialega, iyo꞉lo꞉ helebeso꞉g ho꞉lo꞉, ililo꞉ sa꞉ga꞉lo꞉ o꞉ngo꞉ka sa꞉ga꞉lela꞉ma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niyo꞉ kalu a꞉ma꞉ wi ko꞉lo꞉ mela꞉no꞉ bugo꞉ amilo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ mo꞉halaki, ni do o꞉lia꞉ ene ma꞉mula꞉ kalu o꞉lia꞉mo꞉wo꞉, ‘kaluka꞉isale i we nelo꞉ kudu ya꞉leno꞉ weka꞉’ a꞉la꞉liki kalaba sa꞉ma꞉no꞉. Kaluka꞉isale ka꞉la꞉ndo꞉ a꞉lab gio꞉ Mamaya꞉lo꞉ sa꞉sbo꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ dinafa dabuma.”
Filado꞉fiamo꞉wo꞉ mo꞉fo꞉so꞉ iliga꞉fo꞉
Ais 22.22“Mo꞉fo꞉s we sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ Filado꞉fia sa꞉s amilo꞉ ma꞉mul kalu sab o꞉mo꞉ iliga꞉foma.
Malilo꞉wo꞉ ne a꞉la꞉ta꞉ga꞉ hendeleyo꞉ ne ko꞉lo꞉, misa꞉ kalu Da꞉ibida꞉lo꞉ henfelo꞉ bo꞉fo꞉len o꞉leaumbo꞉, niyo꞉lo꞉ o꞉li bo꞉fo꞉mela꞉no꞉. Tog nilo꞉ kolaetab a꞉no꞉ kalu noma꞉yo꞉ mo꞉uluduma꞉ib. Tog nilo꞉ uludo꞉ a꞉no꞉ kalu noma꞉yo꞉ mo꞉kolama꞉ib. Niyo꞉ to we gemo꞉ saga꞉to꞉l. 1Kol 16.9Man gilo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ ne asulo꞉. Gio꞉ wilo꞉ma kaluka꞉isale elen ko꞉sega, gio꞉ to man nilo꞉wo꞉ kudu ha꞉naki, ni wiyo꞉ mo꞉gola ba꞉ba꞉. Bo꞉ba! Niyo꞉ togo꞉ gimo꞉wo꞉ kolalita꞉ga꞉ ta꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, noma꞉yo꞉ mada mo꞉ka꞉ma꞉ib. Ais 45.14, 49.23, 60.14, Kala 2.9Kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ ‘ne Yu kalu’ a꞉la꞉asula꞉liki sa꞉la꞉lab ko꞉sega, iyo꞉ Yu kaluma.* “Ne Yu kalu” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, “ne Godeya꞉no꞉ kalu.” Iyo꞉ Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ e so꞉lo꞉wo꞉ o꞉m ko꞉lo꞉, niyo꞉ kaluka꞉isale i a꞉no꞉ gili gido꞉fo꞉lo꞉ a꞉na gulalu mesea꞉ki ta꞉fa꞉no꞉. A꞉la꞉galikiyo꞉ niyo꞉ gio꞉ mada alan asulo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉, iliyo꞉ a꞉na asuluma꞉ib. 10  Luk 21.19, 2Tim 2.12Gio꞉ nilo꞉ to sio꞉ aumbo꞉ dinafa kudu ha꞉naki, hida꞉yo꞉ dia꞉likiyo꞉ halale kagaya꞉sen ko꞉lo꞉, henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉dowakilo꞉ da꞉fema꞉nigab a꞉namio꞉, niyo꞉ gio꞉ asuwa꞉takiyo꞉ tili doma꞉no꞉.
11 Ne ko꞉na꞉ma mia꞉nigo꞉l. Gilo꞉ tinialikilo꞉ wa꞉l dia꞉no꞉ a꞉no꞉ noma꞉yo꞉ afale asuliabena꞉ki, gilo꞉ tilidabu ko dinafa halale ta꞉li dofo꞉lubi. 12  Ais 62.2, 65.15, Kala 14.1, 21.2A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale bubo꞉lo꞉ tiniab a꞉no꞉, ni Godeya꞉ a amilo꞉ aiko꞉ o꞉ngo꞉ doma꞉ki ta꞉fa꞉no꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ a a꞉no꞉ mo꞉ta꞉fo꞉ ha꞉naki, Gode o꞉lia꞉ mela꞉ib. Niyo꞉ i amio꞉ ni Godeya꞉ wiyo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉, ni Godeya꞉ ene amisa꞉n wiyo꞉lo꞉ ili do꞉mo꞉wa sa꞉sa꞉li alifa꞉no꞉. Amisa꞉n a꞉no꞉ Godelo꞉wa Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tima꞉nigab ko꞉lo꞉, a꞉ma꞉ wiyo꞉ Ya꞉lusalem Ho꞉gi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ni wi ho꞉gi a꞉no꞉lo꞉ ili do꞉mo꞉ amio꞉ sa꞉sa꞉li alifa꞉no꞉. 13 Kaluka꞉isale ka꞉la꞉ndo꞉ a꞉lab gio꞉ Mamaya꞉lo꞉ sa꞉sbo꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ dinafa dabuma.”
Laodisiamo꞉wo꞉ mo꞉fo꞉so꞉ iliga꞉fo꞉
14 “Mo꞉fo꞉s we sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ Laodisia sa꞉s amilo꞉ ma꞉mul kalu sab o꞉mo꞉ iliga꞉foma.
To hendelelo꞉ sa꞉lano꞉ ne, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ man digalo꞉lo꞉ wida꞉seno꞉ ne ko꞉lo꞉, niyo꞉ to we gemo꞉ saga꞉to꞉l. Henfelo꞉ amilo꞉ Godeya꞉lo꞉ kelego꞉ dimido꞉ we tambo neya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. 15  Lom 12.11Niyo꞉ man gililo꞉ dimida꞉seno꞉ asulo꞉l. Gio꞉ ofo꞉leyo꞉ mo꞉alab a꞉la꞉ta꞉ga꞉ hido꞉leyo꞉lo꞉ mo꞉alab. Niyo꞉ gio꞉ tog imilig nowo꞉ ko꞉lo꞉ mada kudu hamana꞉ki asulab. 16 Ko꞉sega gio꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimidaki, us a꞉naka o꞉a꞉lab ko꞉lo꞉, niyo꞉ gio꞉ gola ba꞉ba꞉no꞉. 17  Luk 12.21, 1Kol 4.8Gili sa꞉lakiyo꞉, ‘Ne kelego꞉wo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ o꞉li so꞉l. Ne kelego꞉wo꞉ kelelowo꞉wo꞉ aundo꞉ma’ a꞉la꞉asulab ko꞉sega, go꞉no꞉no꞉ ge mo꞉dinafa fanda ba꞉dab. Hendele gi asulo꞉wo꞉ hida꞉lia꞉ga꞉, wa꞉feyo꞉ kalu, siyo꞉ ko꞉n o꞉ngo꞉ dowab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ge kelego꞉lo꞉ma, hagulabo o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉lab. 18  Ais 55.1A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉ ge to we asulo꞉wo꞉ dima꞉ki sa꞉ma꞉nigo꞉l. Ge wilo꞉ doma꞉no꞉ asulalega, nilo꞉ go꞉l ko꞉lo꞉ so꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ malilo꞉ ta꞉fo꞉ a꞉no꞉ kililia꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ge hagulabo dowakilo꞉ sendelowab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ go꞉luma꞉nikiyo꞉, helebeso꞉g ho꞉lo꞉ nafa a꞉no꞉ ge nelo꞉wa kililia꞉ni ya꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ si ko꞉n ko wa꞉ka a꞉ba꞉ba꞉nikiyo꞉, si mulumulo꞉ nilo꞉ da꞉lab we kililia꞉bi. Kaluka꞉isale i we, henfelo꞉ kelego꞉wo꞉ modo꞉ da꞉lab. Ko꞉sega kelego꞉ a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ mo꞉asuwa꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉, Ya꞉sulo꞉wa yalega, hendele a꞉na asuwa꞉fa꞉ib.
19  1Kol 11.32, Hibu 12.6, Kala 2.5Kaluka꞉isale nelo꞉ mada asulab a꞉no꞉ niyo꞉ towa꞉yo꞉ halale sa꞉lakiyo꞉ digala꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ go꞉no꞉na꞉ma꞉la꞉ halaidakiyo꞉, man mogago꞉ dimidano꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, asulo꞉ gilo꞉wo꞉ nodola꞉ma. 20  Yo꞉n 14.23Dabuma! Ne toga kagafo꞉liki, togo꞉ godogodo a꞉la꞉lo꞉l. Kaluka꞉isale abeyo꞉ to nilo꞉wo꞉ da꞉da꞉ga꞉ togo꞉ kolalialega, ne elo꞉wa tina꞉ga꞉, e o꞉lia꞉ siliki ma꞉no꞉wo꞉ negele ma꞉no꞉.
21 Kaluka꞉isale bubo꞉lo꞉ tiniab a꞉no꞉, ne misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ wa꞉la halaido꞉ silikilo꞉ bo꞉fo꞉lab a꞉namio꞉, i a꞉no꞉lo꞉ ne o꞉lia꞉ siliki bo꞉fo꞉melea꞉ki ta꞉fa꞉no꞉. Ne tamin amio꞉ bubo꞉wo꞉ tinia꞉sa꞉ga꞉ ha꞉na꞉ga꞉yo꞉, Dowa꞉ ene misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ a꞉namio꞉ ne e o꞉lia꞉ siliki, halaido꞉ bo꞉fo꞉len o꞉leaumbo꞉, kalu i a꞉no꞉lo꞉ ne o꞉lia꞉ siliki bo꞉fo꞉mela꞉no꞉. 22 Kaluka꞉isale ka꞉la꞉ndo꞉ a꞉lab gio꞉ Mamaya꞉lo꞉ sa꞉sbo꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ dinafa dabuma.”

3:1: Kala 1.4,16

3:3: Madi 24.43-44, 1Tes 5.2, Kala 2.5, 16.15

3:4: Yud 1.23

3:5: Kis 32.32-33, Madi 10.32, Luk 12.8

3:7: Ais 22.22

3:8: 1Kol 16.9

3:9: Ais 45.14, 49.23, 60.14, Kala 2.9

*3:9: “Ne Yu kalu” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, “ne Godeya꞉no꞉ kalu.”

3:10: Luk 21.19, 2Tim 2.12

3:12: Ais 62.2, 65.15, Kala 14.1, 21.2

3:15: Lom 12.11

3:17: Luk 12.21, 1Kol 4.8

3:18: Ais 55.1

3:18: Kaluka꞉isale i we, henfelo꞉ kelego꞉wo꞉ modo꞉ da꞉lab. Ko꞉sega kelego꞉ a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ mo꞉asuwa꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉, Ya꞉sulo꞉wa yalega, hendele a꞉na asuwa꞉fa꞉ib.

3:19: 1Kol 11.32, Hibu 12.6, Kala 2.5

3:20: Yo꞉n 14.23