12
Ya꞉su eyo꞉ towo꞉ hagugu sio꞉
Madi 10.26,27
O꞉g ho꞉len a꞉namio꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ daosen modo꞉wo꞉ a꞉na kegeo꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ dedelakiyo꞉, noma꞉ giba꞉ wa꞉la꞉ tandea꞉i ane. Ya꞉su eyo꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu imo꞉ ko꞉le widakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Fa꞉lisi kalu ili falawalo꞉ anayan kelego꞉ yis a꞉no꞉ dinafa bo꞉fo꞉lubi. Yis a꞉la꞉do꞉ bale sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, to ililo꞉ widab a꞉no꞉ inin man dimidan a꞉no꞉lia꞉yo꞉ mo꞉imilab. Luk 8.17Kelego꞉ ga꞉lula꞉folikilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉, tif amio꞉ tambo kalaba fa꞉la꞉doma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kelego꞉ wo꞉no꞉lelo꞉ delen a꞉no꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo asuluma꞉ib. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gililo꞉ sololi amilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉, ho꞉len amio꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ da꞉ba꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to gililo꞉ wo꞉no꞉le ilikilo꞉ nunugulu sio꞉ a꞉no꞉, nolba꞉yo꞉ amisa꞉n amio꞉ baya ho꞉le sa꞉ma꞉ib.”
Kaluwa꞉yo꞉ Godeyo꞉ tagila꞉bi
Madi 10.28-31
Ya꞉su eyo꞉ towo꞉ kudu sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Ni mili, to nowo꞉ we gimo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l. Gio꞉ kalu nowo꞉ tagila꞉so꞉bo! Iliyo꞉ gi do꞉mo꞉ ko o꞉li sana soma꞉ib ko꞉sega, a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ ge amio꞉ kelego꞉ imilise nowo꞉ mo꞉dimidama꞉ib. Ko꞉sega gilo꞉ tagima꞉no꞉wo꞉, niyo꞉ gimo꞉wo꞉ fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l. Gode eyo꞉ gio꞉ sana sowa꞉sa꞉ga꞉yo꞉, tif amio꞉ de hen amilo꞉ sandifa꞉no꞉ a꞉no꞉ e halaido꞉wo꞉ a꞉lab ko꞉lo꞉, gio꞉ e ko꞉lo꞉ mada tagila꞉bi. O꞉ba꞉ galin bila꞉fo꞉ a꞉no꞉ mole us imiliseya꞉ kililia꞉sen a꞉no꞉ gio꞉ tambo asulo꞉. Ko꞉sega Gode eyo꞉ o꞉ba꞉ imilise nowo꞉ mada mo꞉ga꞉lilaki asula꞉sen. Luk 12.24, Ilig 27.34A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ o꞉ba꞉ asula꞉sen ko꞉mba! Eyo꞉ gili misa꞉ fo꞉no꞉ tambo ageleli ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ tagila꞉so꞉bo! Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ gio꞉ o꞉ba꞉ galin modo꞉ a꞉no꞉ gili tinio꞉.
Ne Keliso a꞉la꞉do꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ sendelowa꞉so꞉bo
Madi 10.32,33, 12.32, 10.19,20
“Niyo꞉ to we gimo꞉ so꞉lo꞉l. Kaluka꞉isale abeyo꞉ ‘Ne Ya꞉su amio꞉ tilidabuka꞉’ a꞉la꞉liki kalaba sa꞉lalega, Kalule Dowo꞉ eyo꞉lo꞉ kalu a꞉no꞉ Godeya꞉ ma꞉mula꞉ kaluwa꞉ si wa꞉l amio꞉ ‘E nino꞉’ a꞉la꞉liki sa꞉ma꞉ib. Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ nolba꞉ siwa꞉la ilikiyo꞉, ne gola ba꞉dalega, niyo꞉lo꞉ kalu a꞉no꞉ Godeya꞉ ene ma꞉mula꞉ kaluwa꞉ si wa꞉l amio꞉ gola ba꞉ba꞉no꞉. 10 Kaluka꞉isale abeyo꞉ Kalule Dowo꞉ nemo꞉wo꞉ mogagi sa꞉lalega, kalu elo꞉ hala dimidab a꞉no꞉ Gode eyo꞉ o꞉li hala꞉sa꞉ga꞉ ga꞉lila꞉ma꞉ib. Ko꞉sega kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉ Mamamo꞉wo꞉ mogagi sa꞉lalega, Gode eyo꞉ kalu elo꞉ hala dimidab a꞉no꞉ mo꞉ga꞉lila꞉ma꞉ib.
11  Mak 13.11, Luk 21.12-15“Gio꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉ tolo꞉ wida꞉sen ayami mo꞉walilalikiyo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gamani kaluwa꞉ siwa꞉l amilo꞉ mo꞉walilab a꞉namio꞉, giliyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ waga sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le a꞉la꞉likiyo꞉ kele asula꞉so꞉bo! 12 Gilo꞉ mo꞉walilab ho꞉len a꞉namio꞉ Godeya꞉ Mama eyo꞉ to gililo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉ walama꞉ib.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉wido꞉.
Kelego꞉ modo꞉lo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ bale sio꞉
13 Kaluka꞉isale kegeo꞉ us a꞉namio꞉ kalu noma꞉yo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Widan kalu, giyo꞉ naomo꞉wo꞉ do sowo꞉ma꞉ dabun kelego꞉ ta꞉fo꞉gane a꞉no꞉ nolo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉ nilo꞉wo꞉ dimina꞉ki emo꞉wo꞉ sama.” 14 A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne gain hida꞉yo꞉ a꞉no꞉ digala꞉sa꞉ga꞉, kelego꞉ gaindo꞉ko usa alobanalifoma꞉kiyo꞉, kalu abe da꞉feo꞉wo꞉?” 15  1Tim 6.9-10Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, kaluka꞉isale kegeo꞉ o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kelego꞉ modo꞉ gi amilo꞉ da꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ mela꞉no꞉ nafaleyo꞉ mo꞉dimia꞉ib. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ kelego꞉wo꞉ meselabena꞉ki, ginina꞉ma꞉la꞉yo꞉ dinafa bo꞉fo꞉lubi.”
16 A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉ Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ bale malolaki a꞉la꞉sio꞉, “Ho꞉len no amio꞉, moleyo꞉ modo꞉lo꞉ delen kalu nowo꞉ elen ko꞉lo꞉, ene egelo꞉ amio꞉ fowo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ heda꞉len. 17 Kalu a꞉ma꞉yo꞉ enena꞉ma꞉la꞉ asulaki a꞉la꞉sio꞉, ‘Niyo꞉ ma꞉no꞉ dia꞉fa꞉no꞉ ayo꞉ fogo꞉ aundo꞉ma ko꞉lo꞉ waga dimidama꞉no꞉wa꞉le? 18 Niyo꞉ a꞉la꞉dimidama꞉nigo꞉l. No꞉no꞉n ma꞉no꞉lo꞉ dia꞉fa꞉no꞉ ayo꞉ bidila꞉sa꞉ga꞉yo꞉, alande a꞉dia꞉sa꞉ga꞉, egelo꞉ amilo꞉ ma꞉no꞉ di o꞉lia꞉ na꞉ kelego꞉ o꞉lia꞉yo꞉ tambo a꞉na dia꞉fa꞉no꞉.’ 19 Niyo꞉ a꞉la꞉dimida꞉sa꞉ga꞉yo꞉, no꞉no꞉no꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉, ‘No꞉no꞉n kelego꞉ modo꞉ nafale dio꞉l wema꞉yo꞉ dona modo꞉wo꞉ ne o꞉li doma꞉no꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ ne ha꞉sa siliki, ma꞉no꞉ a꞉no꞉ na꞉likiyo꞉, ne sagala꞉li mesa꞉no꞉.’ 20 Kalu a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉asulaki sio꞉ ko꞉sega Gode eyo꞉ emo꞉ sa꞉laki ‘Ge asulo꞉lo꞉ma! O꞉g nulu wenamio꞉ ge soma꞉ib ko꞉lo꞉ kelego꞉ ga꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ dila꞉ a꞉no꞉ kalu abe dia꞉iba?’ 21  Madi 6.19-20A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ ene kelego꞉wo꞉ modo꞉ kegenela꞉liki Godeya꞉lo꞉ asulab aumbo꞉ mo꞉dimida꞉lab a꞉no꞉, kalu welo꞉ amilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ aumbo꞉ elo꞉wa fa꞉la꞉doma꞉ib.”
Godeyo꞉ tilida꞉dakiyo꞉ kele asula꞉so꞉bo
Madi 6.25-34
22 Ya꞉su eyo꞉ enedo꞉ tiliwida꞉sen kalumo꞉wo꞉ o꞉kudu sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ henfelo꞉ wenamilo꞉ mesa꞉no꞉wo꞉ kele asula꞉so꞉bo. Ma꞉no꞉ nan o꞉lia꞉ helebeso꞉g do꞉mo꞉ amilo꞉ ka꞉lan o꞉lia꞉yo꞉ giliyo꞉ alano꞉ kele asula꞉so꞉bo. 23 Mo꞉wo꞉ mela꞉no꞉ a꞉no꞉ mada ko꞉lile ko꞉lo꞉, gililo꞉ ma꞉n o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉ nab ko꞉mba. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ do꞉mo꞉ gililo꞉ koma꞉yo꞉ helebeso꞉g ka꞉ma꞉no꞉ a꞉no꞉ tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. 24 Gio꞉ o꞉ba꞉yo꞉ asuluma! Iyo꞉ eyo꞉ gelakiyo꞉ mo꞉tili dowan. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉ba꞉yo꞉ fowo꞉ tula꞉sa꞉ga꞉yo꞉ mo꞉kegene dila꞉sen. Ko꞉sega Gode eyo꞉ imo꞉wo꞉ maiya꞉kiyo꞉ mea꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ ko꞉sega Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ o꞉ba꞉yo꞉ kaluka꞉isale gili mada tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. 25 Gilo꞉ kele asulab a꞉ma꞉yo꞉, gi mela꞉no꞉ a꞉namio꞉ ofa꞉si imili nowo꞉ gigili dia꞉fa꞉iba꞉le? 26 Giliyo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimidama꞉no꞉ dowalega, gio꞉ henfelo꞉ wena silikiyo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉kele asuluma꞉no꞉wo꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉? 27 Gio꞉ mamo fa꞉la꞉ndan a꞉no꞉ asuluma! Iyo꞉ nanogo꞉ mo꞉diaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene helebeso꞉g ka꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉dubia꞉sen. Tamin amio꞉ misa꞉ kalu Solomon eyo꞉ e ego꞉le dowaki, helebeso꞉go꞉ nafale momada꞉sen. Ko꞉sega mamo momado꞉ nafale a꞉ma꞉yo꞉, Solomona꞉ momado꞉ a꞉no꞉ mada tininila꞉. 28 Mamo a꞉no꞉ ho꞉leno꞉ abolda꞉su dota꞉ga꞉ onaliab amio꞉, deya sandifa꞉ib. Ko꞉sega Gode eyo꞉ mamo a꞉no꞉ tili dowa꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Gode eyo꞉ gio꞉lo꞉ mada dinafa tili dofo꞉mela꞉ib. A꞉la꞉bo꞉ giliyo꞉ mo꞉tili asulalega, tilidabu gililo꞉wo꞉ mada ha꞉lu ko꞉lo꞉ a꞉lab. 29 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ ma꞉n o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ o꞉b ma꞉no꞉wa꞉le a꞉la꞉likiyo꞉, mada keda꞉so꞉bo. Kelego꞉ a꞉no꞉ gio꞉ kele asula꞉so꞉bo. 30 Henfelo꞉ amilo꞉ ha꞉la꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dia꞉no꞉ a꞉la꞉likilo꞉ kele sab. Ko꞉sega kelego꞉ gililo꞉ kele dowab a꞉no꞉ Go꞉l Hebenelo꞉ a꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ o꞉ma asululi ko꞉lo꞉lab. 31 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉no꞉ ko꞉le asulaki kudu hamana. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉ kelego꞉ nolo꞉lo꞉ gimo꞉wo꞉ dimia꞉ib.”
Hebeneyo꞉ wa꞉lo꞉ dia꞉niki dimidaita꞉bi
Madi 6.19-21
32 “Nilo꞉ tiliwida꞉sen kalu gio꞉ kaluka꞉isale a꞉la꞉se dowaki, halaido꞉wo꞉ aundo꞉ma ko꞉sega, Do Godeya꞉ enedo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ hen us a꞉na mesea꞉ki ta꞉fa꞉no꞉ asulab ko꞉lo꞉ gio꞉ tagila꞉so꞉bo. 33  Luk 18.22Kelego꞉ gililo꞉wo꞉ kalu nolbo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉, mole a꞉no꞉ kelego꞉lo꞉ma kalumo꞉wo꞉ dimia꞉bi. Molelo꞉ disa꞉ma꞉no꞉ as, mo꞉mogaima꞉no꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimidalia꞉bi. Mole Hebenelo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ mada mo꞉kedefa꞉ib. Mole a꞉no꞉ walabo a꞉ma꞉yo꞉ mo꞉gegedaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu noma꞉yo꞉ afayo꞉ mo꞉dia꞉ib. 34 Gili kelego꞉ nafalelo꞉ da꞉lab a꞉namio꞉, asulo꞉ alan gililo꞉wo꞉lo꞉ a꞉na doma꞉ib.
Giliyo꞉ dimidalia꞉sa꞉ga꞉ bo꞉fo꞉lubi
Madi 24.42-44
35  Madi 25.1-13“Gio꞉ helebeso꞉go꞉ ka꞉laki, nafayo꞉ do꞉itakiyo꞉, nanog dimidama꞉no꞉wo꞉ dimidalia꞉sa꞉ga꞉ yasila꞉lubi. 36 Misa꞉ kalu nowo꞉ ga tililiakilo꞉ sagalo꞉ ma꞉no꞉ ma꞉ni ane amio꞉, ene nanogdo꞉ dian kalu iyo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ mia꞉nigab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ yasilima꞉ib. Ililo꞉ dimido꞉ o꞉leaumbo꞉, giliyo꞉lo꞉ a꞉la꞉dimida꞉lubi. Ili misa꞉ kalu a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉ toga godogodolalikiyo꞉, iliyo꞉ bo꞉eka ko꞉lalia꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dimidalia꞉sa꞉ga꞉ yasisen. 37 Misa꞉ kalu e a꞉ma꞉la꞉ ya꞉sa꞉ga꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉, enen nanogdo꞉ dian kaluwo꞉ mo꞉alilaki, bo꞉fo꞉li yasiseno꞉lalega, eyo꞉ iyo꞉ o꞉li sagale alifa꞉ib. Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Misa꞉ kalu a꞉ma꞉yo꞉ ene nanogdo꞉ dian kaluwa꞉ heno꞉ e diakiyo꞉, ma꞉n sa꞉gakilo꞉ so꞉g ka꞉la꞉sen a꞉no꞉ ene sa꞉ga꞉la꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ ma꞉no꞉ ma꞉ni mesea a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, eyo꞉ ma꞉no꞉ a꞉no꞉ imo꞉ sagama꞉ib. 38 Misa꞉ kaluwo꞉ nulu usamiya꞉le, kea꞉fo nuluwa꞉le yalikiyo꞉, ene nanogdo꞉ dia꞉sen kalu iyo꞉ mo꞉alilaki sikaga sena ba꞉dalega, eyo꞉ iyo꞉ o꞉li sagale alifa꞉ib.
39  1Tes 5.2“To we gio꞉ asuluma. Alo꞉ biso꞉ a꞉ma꞉yo꞉ afalo꞉ dian kalu mia꞉no꞉wo꞉ ofa꞉siyo꞉ asulo꞉ kibo꞉bowo꞉, eyo꞉ a a꞉no꞉ bidila꞉sa꞉ga꞉ usa timana꞉kiyo꞉ mo꞉ta꞉fabe. 40 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ Kalule Dowo꞉ ne, ho꞉len gio꞉ ne mo꞉mia꞉ib a꞉la꞉do꞉ asulufo꞉lab a꞉na fa꞉la꞉doma꞉no꞉ ko꞉lo꞉, giliyo꞉lo꞉ dimidalia꞉ga꞉ bo꞉fo꞉lubi.”
Nanogdo꞉ dian kalu nafale a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ bale sio꞉
Madi 24.45-51
41 Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, Bida eyo꞉ emo꞉wo꞉ dabu ba꞉daki a꞉la꞉sio꞉, “Alan, bale sio꞉ gilo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, nimo꞉ ka sa꞉laya, mo꞉ kaluka꞉isale tambomo꞉ sa꞉laya?” 42 Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Misa꞉ kalu nowo꞉ elen ko꞉lo꞉, ene nanogdo꞉ dian kalu nowo꞉ elo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ kudu ha꞉nakiyo꞉, asulo꞉ nafayo꞉ di ko꞉lo꞉ so꞉lo꞉l. Nanogdo꞉ dian kalu o꞉leo꞉ngo꞉ a꞉no꞉ misa꞉ kalu eyo꞉ kalu nolo꞉ e bo꞉fo꞉melea꞉ki ta꞉tabikiyo꞉, nanog dian kalu a꞉ma꞉yo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉ sagama꞉ib. 43 Misa꞉ kalu e a꞉ma꞉la꞉ ya꞉sa꞉ga꞉yo꞉, nanogdo꞉ dian kalu a꞉no꞉ nanogo꞉ nafale dia꞉lena ba꞉dalikiyo꞉, misa꞉ kalu eyo꞉ emo꞉wo꞉ sagale alifa꞉ib. 44  Madi 25.21,23Niyo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Nanogdo꞉ dian kalu a꞉no꞉ misa꞉ kalu eyo꞉ enen kelego꞉wo꞉ tambo emo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉ki ta꞉fa꞉ib. 45 Ko꞉sega nanogdo꞉ dian kalu a꞉ma꞉yo꞉ enena꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, ‘Ni misa꞉ kaluwo꞉ bo꞉ebo꞉ mo꞉mia꞉nigab’ a꞉la꞉asula꞉sa꞉ga꞉, eyo꞉ nanogdo꞉ dian kaluka꞉isale nolo꞉ yame tandeaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ma꞉n o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ naki a꞉namio꞉ e no꞉nolalega, o꞉b ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉doma꞉iba? 46 Nanogdo꞉ dian kaluwa꞉ ene misa꞉ kaluwo꞉ o꞉go꞉ mo꞉mia꞉ib a꞉la꞉do꞉ asulufo꞉len ho꞉len a꞉nami mia꞉ib ko꞉lo꞉, misa꞉ kalu eyo꞉ kalu a꞉no꞉ alan falasilakiyo꞉, e mo꞉tilidabu kaluka꞉isale o꞉lia꞉ mesea꞉ki ta꞉fa꞉ib. 47  Ya꞉m 4.17Nanogdo꞉ dian kalu abeyo꞉ ene misa꞉ kaluwa꞉lo꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉sega eyo꞉ mo꞉dimidalia꞉ga꞉, misa꞉ kaluwa꞉lo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ mo꞉kudu ha꞉nalega, falasilakiyo꞉ yame tandema꞉ib. 48 Ko꞉sega nanogdo꞉ dian kalu abeyo꞉ ene misa꞉ kaluwa꞉lo꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ mo꞉fanda asulaki, eyo꞉ halayo꞉ alan dimidalega, falasilakiyo꞉ ha꞉sa sa꞉ma꞉ib. Kalu abeyo꞉ Godeya꞉lo꞉ kelego꞉ modo꞉lo꞉ dimi o꞉mo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ kelego꞉wo꞉ modo꞉le dimina꞉ki dabu ba꞉ba꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu abeyo꞉ Gode eyo꞉ nanog alan dimidama꞉ki ta꞉talega, Gode eyo꞉ kalu a꞉no꞉ nanog alande nowo꞉ dimidama꞉ki asuluma꞉ib.
Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ usa aloba꞉ma꞉ni mio꞉
Madi 10.34-36
49 “Niyo꞉ henfelo꞉ we deya꞉ doma꞉ni mio꞉ ko꞉lo꞉, de a꞉no꞉ o꞉ma wa꞉sowala꞉lab a꞉la꞉asulo꞉l. 50  Mak 10.38-39Da꞉fe ba꞉ba꞉no꞉ alan nowo꞉ ho꞉n amilo꞉ to꞉lolan o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ nelo꞉wa fa꞉la꞉doma꞉ib ko꞉lo꞉, a꞉no꞉ o꞉semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉namio꞉, ne kele asulo꞉wo꞉ alan dowab. 51 Ne henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo ha꞉sa mesea꞉ki mio꞉ a꞉la꞉bo꞉ gio꞉ asulaya? O꞉ngo꞉ma! Ne kaluka꞉isaleyo꞉ aloba꞉ma꞉ni mio꞉. 52 O꞉g a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tif amio꞉, so꞉lo꞉wo꞉ us a꞉namio꞉ bila꞉fo꞉ dowalega, iyo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ nodo dowaki, otaleno꞉ nodo doma꞉ib. 53  Mai 7.6A꞉la꞉ aloba꞉dakiyo꞉, iya o꞉lia꞉ inso꞉ o꞉lia꞉yo꞉ kegaki, ano o꞉lia꞉ ida꞉ o꞉lia꞉yo꞉ kegaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ano o꞉lia꞉ inso꞉wa꞉ inga o꞉lia꞉yo꞉ kegema꞉ib.” Ya꞉su eyo꞉ ene tili wida꞉sen kalumo꞉ a꞉la꞉wido꞉.
Kelego꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigab a꞉no꞉ asulufo꞉lubi
Madi 16.2-3, 5.25-26
54 Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isale kegeo꞉ o꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ kolo꞉ ofdo꞉ tinan doba꞉da꞉ yaliki ba꞉dakiyo꞉, giliyo꞉ ho꞉no꞉ tima꞉nigab a꞉la꞉liki asula꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉no꞉ hendele a꞉naka tinda꞉sen. 55 Gio꞉ fa꞉fa꞉s yab a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉, ‘molofayo꞉ alan doma꞉nigab’ a꞉la꞉asula꞉sen. A꞉la꞉gab amio꞉, molofayo꞉ hendele a꞉naka fa꞉la꞉dowa꞉sen. 56 Gio꞉ kalu nafalema! To gililo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, man gililo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ mo꞉imilab. Gio꞉ hen o꞉lia꞉ akin o꞉lia꞉yo꞉ ba꞉dakiyo꞉, kelego꞉ a꞉no꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigab a꞉la꞉bo꞉ gio꞉ o꞉li asulo꞉ ko꞉sega, kelego꞉ o꞉gdo꞉ nilo꞉ dimida꞉lo꞉l we gio꞉ ha꞉go꞉ mo꞉fanda asulo꞉.
57 “Gio꞉ man nafa dimidama꞉no꞉wo꞉ mo꞉alobana ba꞉dako꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉? 58 Kalu noma꞉yo꞉ ge mo꞉walilalega, ge kalu a꞉no꞉lia꞉ mo꞉walilima꞉no꞉ o꞉ha꞉nakiyo꞉, ge towo꞉ e o꞉lia꞉yo꞉ digala꞉la꞉bi. Ge a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimidalega, kalu a꞉ma꞉yo꞉ ge mo꞉walilan kalu a꞉ma꞉ dagiya dia꞉ta꞉sa꞉ga꞉, mo꞉walilan kalu eyo꞉ ge da꞉la꞉di kaluwa꞉ dagiya dia꞉talikiyo꞉, eyo꞉ ge dibolo aya to꞉loma꞉ib. 59 Gilo꞉ su silimia꞉no꞉ a꞉no꞉ mole us imilise nowo꞉ mo꞉sili mealikiyo꞉, ge dibolo a a꞉naka o꞉ta꞉i ha꞉na꞉ib.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉wido꞉.

12:2: Luk 8.17

12:7: Luk 12.24, Ilig 27.34

12:11: Mak 13.11, Luk 21.12-15

12:15: 1Tim 6.9-10

12:21: Madi 6.19-20

12:33: Luk 18.22

12:35: Madi 25.1-13

12:39: 1Tes 5.2

12:44: Madi 25.21,23

12:47: Ya꞉m 4.17

12:50: Mak 10.38-39

12:53: Mai 7.6