2
Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ au, kudu hamana
Ni so꞉wa Timoti, Ya꞉su Keliso elo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉ma꞉yo꞉ ge halale alifoma꞉ki doma. To nilo꞉ kaluka꞉isaleya꞉ siwa꞉l amilo꞉ gimo꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉, giyo꞉ digalo꞉ kalu nolbo꞉wo꞉ wida꞉bi. Kalu i a꞉ma꞉yo꞉ gilo꞉ widab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉ nolbo꞉wo꞉ a꞉walama꞉ki, imo꞉wo꞉ to man a꞉no꞉ wida꞉bi. 2Tim 1.8Ge Ya꞉su Kelisowa꞉ ene ame kalu nafale o꞉ngo꞉ dowakiyo꞉, nilo꞉ nanog hida꞉yo꞉ dio꞉l we aumbo꞉, giyo꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ a꞉no꞉ ua dia꞉bi. Ame kalu dowab a꞉ma꞉yo꞉, elo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu alan a꞉no꞉ sagalema꞉kiyo꞉, e amisa꞉n amilo꞉ nanog nolo꞉ mo꞉diaki, nanog imilig a꞉naka halale doma꞉ib. 2Tim 4.8A꞉la꞉ auma꞉ib ko꞉lo꞉, kalu nowo꞉ heyab amio꞉ wa꞉lo꞉ dia꞉no꞉ asulalega, eyo꞉ heyab amilo꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉ib. Ko꞉sega eyo꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ mo꞉kudu ha꞉nalega, tiniab amio꞉ wa꞉lo꞉ mo꞉dia꞉ib. 1Kol 9.7A꞉la꞉ta꞉ga꞉ elo꞉ gelan kalu nanogdo꞉ halale diab a꞉ma꞉yo꞉, fowo꞉ tula꞉sa꞉ga꞉, hebo꞉ eneno꞉ tamina bo꞉e dia꞉ib. Ge nilo꞉ to so꞉lo꞉l we dinafa asula꞉bi. Mo꞉wo꞉ Alan eyo꞉ asulo꞉ nafayo꞉ gemo꞉wo꞉ fanda walama꞉ib.
8-9  Lom 1.3, 1Kol 15.4 A꞉fe 3.1,13, Fili 1.12-14Ya꞉su Keliso e sowa꞉sa꞉ga꞉lo꞉ a꞉dasili a꞉no꞉, Da꞉ibida꞉ ema꞉mu ko꞉lo꞉ e asula꞉bi. To nafa a꞉no꞉ ni wida꞉len amio꞉, kalu nolba꞉yo꞉ ne mogago꞉ kalu o꞉ngo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, hida꞉yo꞉ nolo꞉ nemo꞉ dimiaki, ne sa꞉niya꞉ mela꞉sa꞉ga꞉, dibolowa to꞉lolo꞉. Ko꞉sega Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ sa꞉niya꞉yo꞉ mada mo꞉mele alifa꞉ib. 10 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉ enedo꞉ da꞉feyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉gasilima꞉kiyo꞉, hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ niyo꞉ o꞉li dia꞉no꞉. Ya꞉su Kelisowa꞉ wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Gode eyo꞉ a꞉gasilia꞉ib ko꞉lo꞉, i a꞉no꞉ Gode o꞉lia꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib.
11  2Kol 4.11To we hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l.
Nio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ sowo꞉lalega,
Nio꞉ e o꞉lia꞉yo꞉ mela꞉no꞉ mesa꞉no꞉.
12  Madi 10.33Nio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ dia꞉li ha꞉nalega,
nio꞉lo꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ misa꞉ kalu mesa꞉no꞉.
Nio꞉ e gola ba꞉dalega,
Eyo꞉ nio꞉lo꞉ gola ba꞉ba꞉ib.
13  Lom 3.3-4, Tait 1.2Nio꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ asulab aumbo꞉ mo꞉kudu ha꞉nalega,
Ya꞉su Eyo꞉ ene to saefa꞉yo꞉ ka kudu ha꞉na꞉ib. Mo꞉wo꞉ enedo꞉ man dimida꞉sen a꞉no꞉ mada mo꞉ta꞉fa꞉ib.
Godeya꞉ nanog dian kaluwa꞉ man nafayo꞉ we
14  1Tim 6.4, Tait 3.9Kaluka꞉isaleyo꞉ to a꞉no꞉ asulufo꞉melea꞉kiyo꞉ wida꞉lubi. Iyo꞉ to amio꞉ egelebo꞉ kegabena꞉ki, Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ giyo꞉ hagugu sa꞉la꞉lubi. Mo꞉wo꞉ to kegab a꞉ma꞉yo꞉ mo꞉asuwa꞉talikiyo꞉, kalu da꞉da꞉likilo꞉ sen a꞉no꞉ mogagila꞉ma꞉ib. 15  1Tim 4.6Gode eyo꞉ ge nanog dian kalu nafale a꞉la꞉sama꞉kiyo꞉, giyo꞉ ene nanog a꞉no꞉ halale dia꞉bi. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉, ge Godeya꞉ towo꞉ hende digalo꞉le widalikiyo꞉ mo꞉sendeloma꞉ib. 16  1Tim 4.7Ge madali to ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ nenelabdo꞉ a꞉namio꞉ uayo꞉ gasa dowa꞉so꞉bo. Mo꞉wo꞉ kaluka꞉isale to o꞉lo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ Godeyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ ko꞉na꞉ ha꞉na꞉ni ha꞉nab. 17-18  1Tim 1.20Ililo꞉ to man sa꞉lab a꞉no꞉, wagegema꞉ o꞉ngo꞉ silikilo꞉ nanala꞉liki ha꞉nano꞉ a꞉ngab. Himeneus dia꞉ Filetus dia꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉dimida꞉lab ko꞉lo꞉, iyo꞉ to hendeleyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ ha꞉nab. A꞉la꞉ma꞉yo꞉ to wida꞉likiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ tamina a꞉ma꞉la꞉ dasi ko꞉lo꞉ tif amio꞉ mada mo꞉dasima꞉no꞉” a꞉la꞉wida꞉lab amio꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isale nolba꞉lo꞉ tilidabu a꞉no꞉ no꞉nolo꞉ alifa꞉. 19  Nam 16.5, Ais 52.11, Yo꞉n 10.14, 1Kol 8.3Ko꞉sega Gode eyo꞉ ene sa꞉so꞉ dima꞉kiyo꞉, aiko꞉ halaido꞉ gelo꞉ ko꞉lo꞉, aiko꞉ a꞉no꞉ mada mo꞉hegema꞉ib. Aiko꞉ a꞉namio꞉ towo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, “Kaluka꞉isale eneno꞉le a꞉lab a꞉no꞉ Alan eyo꞉ asulo꞉.” A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to nowo꞉ we, “Kaluka꞉isale abeyo꞉ Alana꞉ wilo꞉ dulugu sa꞉la꞉lab a꞉no꞉, mogago꞉wo꞉ wa꞉kabiyo꞉ dimida꞉so꞉bo.”
20 A alan us amio꞉ fafo o꞉lia꞉ disi ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ a꞉na da꞉lab. Nolo꞉ hen o꞉lia꞉ ma꞉na꞉ ful o꞉lia꞉ a꞉na dimido꞉, nolo꞉ go꞉l o꞉lia꞉ silba o꞉lia꞉ a꞉na dimido꞉. Nolo꞉ nanog nafale dimidama꞉no꞉ difa꞉ ko꞉sega, nolo꞉ ba madali wa difa꞉. 21 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ ene mela꞉no꞉ us amio꞉ wa da꞉lab a꞉no꞉ dilalega, e nafale fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, nanog nafaleyo꞉ o꞉li dimidama꞉ib. E malilo꞉ fa꞉la꞉dowab ko꞉lo꞉ Alana꞉yo꞉ ene nanog nafayo꞉ emo꞉ dima꞉ki ta꞉fa꞉ib.
22  1Tim 6.11Uwo꞉ dian man dimidama꞉no꞉ asulan a꞉no꞉ giyo꞉ ta꞉fo꞉ ha꞉na꞉bi. Ho꞉leno꞉ tambo man digalo꞉ o꞉lia꞉ tilidabu man o꞉lia꞉, nowo꞉ asulakilo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan mano꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ha꞉salo꞉ doma꞉no꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉bi. Kaluka꞉isale abeyo꞉ asulo꞉wo꞉ digalo꞉likilo꞉ Godeya꞉ wilo꞉ dulugu sa꞉la꞉lab i a꞉no꞉lia꞉ dowaki, man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉lubi. 23  1Tim 4.7Giyo꞉ mo꞉lo꞉ma kabilo꞉ towa꞉lo꞉ kegakilo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ tinia꞉sa꞉ga꞉ ko꞉na꞉ dowa꞉bi. Mo꞉wo꞉ to a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉yo꞉ hida꞉yo꞉ alano꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉ib, a꞉la꞉bo꞉ giyo꞉ asulab. 24 Alana꞉ ene nanog dian kaluka꞉isale a꞉ma꞉yo꞉ towa꞉yo꞉ kega꞉so꞉bo. Ko꞉sega ene mano꞉ o꞉m. Eyo꞉ kaluka꞉isale tambomo꞉wo꞉ sagale alita꞉sen. Eyo꞉ nolbo꞉wo꞉ mo꞉mo꞉beaki ha꞉sa iliki, dinafa nafale walama꞉no꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. 25 Kaluka꞉isale i nolba꞉yo꞉ e o꞉lia꞉yo꞉ gis dimidalikiyo꞉, Godeya꞉ ene nanog dian kaluwa꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ ha꞉sa fanda wida꞉sen. Mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ kalu i o꞉mo꞉wo꞉ fogo꞉ o꞉li dimialikiyo꞉, iyo꞉ asulo꞉wo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, to hendeleyo꞉ o꞉li fanda asuluma꞉ki a꞉laki, eyo꞉ ha꞉sa dowaki wida꞉sen. 26 Kaluka꞉isale i a꞉no꞉ Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ dibolowa disa꞉fo꞉liki, elo꞉ asulab au dimidama꞉ki ta꞉fo꞉len ko꞉sega, iyo꞉ to hendele a꞉no꞉ fanda ba꞉dabikiyo꞉, Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ dage amilo꞉ walafo꞉len a꞉no꞉ sili alifa꞉ib.

2:3: 2Tim 1.8

2:5: 2Tim 4.8

2:6: 1Kol 9.7

2:8-9: Lom 1.3, 1Kol 15.4

2:8-9: A꞉fe 3.1,13, Fili 1.12-14

2:11: 2Kol 4.11

2:12: Madi 10.33

2:13: Lom 3.3-4, Tait 1.2

2:14: 1Tim 6.4, Tait 3.9

2:15: 1Tim 4.6

2:16: 1Tim 4.7

2:17-18: 1Tim 1.20

2:19: Nam 16.5, Ais 52.11, Yo꞉n 10.14, 1Kol 8.3

2:22: 1Tim 6.11

2:23: 1Tim 4.7