4
Hebene amio꞉ wabudaki dulugu sa꞉la꞉len
Kala 1.1,10A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ ni milif doba꞉da꞉yo꞉ tog Hebenelo꞉ ha꞉nab a꞉no꞉ kolaefo꞉lena ba꞉ba꞉. To nilo꞉ tamin amilo꞉ dabu a꞉no꞉ wa꞉ka sa꞉labi dabu. To a꞉no꞉ belo so꞉no꞉ o꞉ngo꞉ dowakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge wena fa꞉la꞉ mena. Niyo꞉ gemo꞉wo꞉ wema꞉ fa꞉s amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉nigabo꞉ walama꞉nigo꞉l.” Ais 6.1Wigibole a꞉naka Mamayo꞉ neya iliki ba꞉ba꞉ amio꞉, misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ i fofodo꞉ malilo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, kalu nowo꞉ a꞉na sena ba꞉ba꞉. Ese 1.28A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu a꞉namilo꞉ sen a꞉no꞉ fo꞉fo꞉lesodakiyo꞉, ho꞉leno꞉ imo꞉lo꞉ o꞉lia꞉ genelo꞉ o꞉lia꞉ u yasba o꞉lia꞉ konilian o꞉lia꞉ o꞉ngo꞉ma꞉lo꞉ fo꞉fo꞉lesodano꞉ a꞉ngabi ba꞉ba꞉. Misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ a꞉no꞉ sowa꞉silo꞉ ko꞉lo꞉ fo꞉fo꞉lesodo꞉ a꞉ma꞉ hegefa꞉ya ba꞉ba꞉. Kala 3.18A꞉la꞉ta꞉ga꞉ misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ anib a꞉namio꞉, fofodo꞉ do꞉la꞉fo꞉ a꞉la꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉da꞉in a꞉no꞉ a꞉na hegefo꞉len. Ko꞉go꞉do꞉ kalu do꞉la꞉fo꞉ a꞉la꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉da꞉in a꞉no꞉ helebeso꞉g ho꞉lo꞉ sa꞉ga꞉lela꞉sa꞉ga꞉, ili misa꞉ amio꞉ misa꞉ kaluwa꞉lo꞉ sa꞉ga꞉lan go꞉l amilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉lo꞉ sa꞉ga꞉la꞉sa꞉ga꞉, misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ wa꞉l a꞉na sen. Ese 1.13, Sek 4.2, Kala 1.4, 8.5, 11.19, 16.18I fofodo꞉lo꞉wa wabelego꞉ tili tandeaki, gun bosolakiyo꞉, fowo꞉ alan dowo꞉. Fofodo꞉ a꞉ma꞉ milif amio꞉ asono꞉ dom a꞉la꞉fo꞉ do꞉ifa꞉labi ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ mama nafa dom a꞉la꞉fo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉feyo꞉. Ese 1.5-10,22, 10.14A꞉la꞉ta꞉ga꞉ misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ a꞉ma꞉ milif amio꞉ kelego꞉ nowo꞉ ho꞉n mogan o꞉ngo꞉ golo꞉ ko꞉lo꞉, ma꞉feyo꞉lo꞉ma imilo꞉ golofa꞉. Ho꞉n a꞉no꞉ go꞉go꞉do꞉ ka tigini ba꞉dan o꞉ngo꞉ ba꞉ba꞉. Mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab fa꞉la꞉da꞉ino꞉ i fofodo꞉ aniba kaga dosdofo꞉lab. Mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab fa꞉la꞉da꞉in a꞉no꞉, milif amio꞉lo꞉, fa꞉s amio꞉lo꞉, siyo꞉ modo꞉ dowo꞉. Mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab agel a꞉no꞉ no꞉ laion o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab andeb a꞉no꞉ kao de o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab asol a꞉no꞉ kalu wo꞉lokan o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab fa꞉la꞉lamel a꞉no꞉ o꞉ba꞉ usulage dalolia꞉ga꞉lo꞉ ha꞉nan o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. Ais 6.2,3, Ese 1.18, 10.12Mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab fa꞉la꞉da꞉in a꞉ma꞉yo꞉ a꞉fulo꞉ do꞉go꞉fela꞉fowo꞉ tambo dowo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ili a꞉ful ha꞉g o꞉lia꞉ do꞉mo꞉ o꞉lia꞉ amio꞉, siyo꞉ tambo dosdofo꞉liki, ho꞉lenowo꞉lo꞉, nuluwo꞉lo꞉, to sa꞉la꞉likiyo꞉ mo꞉bululaki a꞉la꞉sio꞉,
“E Kalu Alan, Gode halaido꞉leyo꞉ e ko꞉lo꞉ a꞉lab.
E malilo꞉, malilo꞉, nafale.
Tamin amio꞉ e elen ko꞉lo꞉ o꞉go꞉lo꞉ e mela꞉no꞉ a꞉lab a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tif amio꞉ e mia꞉ib.”
Misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ amilo꞉ kalu sab a꞉no꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ ko꞉ngo꞉ a꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab fa꞉la꞉da꞉in a꞉ma꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉laki, ene wiyo꞉ wabudaki, dulugu sa꞉la꞉sen. 10  Kala 19.4Iliyo꞉ a꞉la꞉dimida꞉lab amio꞉, misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ wa꞉l amilo꞉ sab o꞉mo꞉wo꞉ ko꞉go꞉do꞉ kalu do꞉la꞉fo꞉ a꞉la꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉da꞉in i a꞉ma꞉yo꞉ gulalu asitaki misa꞉fu fufudakiyo꞉, wabulu sa꞉la꞉sen. Kalu a꞉no꞉ e mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ a꞉lab. Iliyo꞉ misa꞉ kaluwa꞉lo꞉ misa꞉ amilo꞉ sa꞉ga꞉lan a꞉no꞉ misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ fofodo꞉ milifa dila꞉liki, dulugu sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
11 “Ni Gode Alan, ge wilo꞉ kalu ko꞉lo꞉,
halaido꞉wo꞉ ge amio꞉ alan a꞉labiki,
gi wiyo꞉ niliyo꞉ duludaki, wabulu so꞉lo꞉l.
Henfelo꞉ kelego꞉ we tambo gi dimido꞉.
Gilo꞉ asulab o꞉leau kudu ha꞉naki,
kelego꞉ we tambo a꞉na fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉, o꞉go꞉ dowo꞉ ko꞉ ha꞉na꞉lab.”

4:1: Kala 1.1,10

4:2: Ais 6.1

4:3: Ese 1.28

4:4: Kala 3.18

4:5: Ese 1.13, Sek 4.2, Kala 1.4, 8.5, 11.19, 16.18

4:6: Ese 1.5-10,22, 10.14

4:8: Ais 6.2,3, Ese 1.18, 10.12

4:10: Kala 19.4