14
Sibi inso꞉wa꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ gisalo꞉wo꞉ mo꞉lo꞉
Ne ho꞉le ba꞉dakiyo꞉, ne milif doba꞉da꞉yo꞉ sibi inso꞉ o꞉lia꞉ kaluka꞉isale agelo꞉wo꞉ 144 daosen a꞉no꞉lia꞉yo꞉ Saion misio꞉wa kagafo꞉labiki ba꞉ba꞉. Kaluka꞉isale i a꞉ma꞉ wo꞉lokan amio꞉ sibi inso꞉wa꞉ wi o꞉lia꞉, iyaya꞉ wi o꞉lia꞉yo꞉ sa꞉sa꞉li alifelo꞉ ko꞉lo꞉ kagayo꞉. Kala 1.15, 19.6To ko꞉lo꞉ Hebenelo꞉ tola꞉len a꞉no꞉ ne dabu. To a꞉no꞉ ho꞉n fo o꞉lia꞉ gun guiyan o꞉lia꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ dabu. Ne da꞉dakiyo꞉, gida modo꞉ sa꞉nda꞉lab amilo꞉ go꞉no꞉ nafa o꞉ngo꞉ dabu. Ais 42.10, Kala 5.9, 7.4Kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ misa꞉ kalulo꞉ mesa꞉no꞉ malilo꞉ fofodo꞉ o꞉lia꞉, mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab fa꞉la꞉da꞉in o꞉lia꞉, ko꞉go꞉do꞉ kalu o꞉lia꞉ i a꞉ma꞉ milifa kagafo꞉liki, gisalo꞉ ho꞉giyo꞉ a꞉na mo꞉lo꞉. Kalu nolba꞉yo꞉ gisalo꞉ a꞉no꞉ mo꞉asululia꞉ib, ko꞉sega henfelo꞉ us a꞉namio꞉ 144 daosen kaluka꞉isaleya꞉lo꞉, ini su sima꞉no꞉wo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ kilili i a꞉ma꞉yo꞉ gisalo꞉ ho꞉giyo꞉ mo꞉lo꞉. Kaluka꞉isale i a꞉no꞉ uwo꞉ dian o꞉leaumbo꞉,* Uwo꞉ dian man a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ Godeyo꞉ kata꞉taki, madali gode kudu ha꞉nab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ bale sio꞉. madali godeyo꞉ mo꞉kudu ha꞉naki, malilo꞉ go꞉go꞉do꞉le elen. Iyo꞉ sibi inso꞉lo꞉ sia꞉lab amilo꞉, kudu ha꞉na꞉seno꞉ o꞉m. Gode eyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale usamilo꞉ sab a꞉no꞉ nolo꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ kililiakilo꞉ diyo꞉ i o꞉m ko꞉lo꞉, i a꞉no꞉ Gode o꞉lia꞉ sibi inso꞉ o꞉lia꞉ a꞉la꞉ma꞉no꞉le. I a꞉no꞉, egelo꞉ amilo꞉ ho꞉gi hedo꞉ o꞉leaumbo꞉ Godemo꞉lo꞉ boba dimiyo꞉ o꞉m. I a꞉no꞉ madali towo꞉ mo꞉dikili sa꞉lan, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ i amio꞉lo꞉ hala dimido꞉wo꞉ mada aundo꞉mo꞉ dowo꞉.
Ma꞉mula꞉ kalu otaleno꞉ towo꞉ wido꞉
Ne ho꞉le ba꞉dakiyo꞉, ma꞉mul kalu nowo꞉ akina dalolia꞉ga꞉ sia꞉labiki ba꞉ba꞉. Ma꞉mul kalu a꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isale so꞉lo꞉ mio꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉lo꞉, to ko꞉li ko꞉lilo꞉lo꞉ sa꞉lano꞉lo꞉, henfelo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ amilo꞉ sano꞉lo꞉, kaluka꞉isale tambo henfelo꞉ amilo꞉ sab o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ to nafa mela꞉no꞉ mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ wala sa꞉ma꞉ni ha꞉na꞉lab. Eyo꞉ halale sa꞉laki a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉lo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ mo꞉walila꞉sa꞉ga꞉ falasila꞉ma꞉no꞉ ho꞉leno꞉ fa꞉la꞉dowab ko꞉lo꞉, gio꞉ e tagilaki, ene wiyo꞉ wabulu sama. Akino꞉lo꞉ henfelo꞉wo꞉lo꞉ so꞉lu ho꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉n si a꞉lab a꞉no꞉lo꞉ Godeya꞉ ene tambo dimido꞉ ko꞉lo꞉ e wabuluma.”
Ais 21.9, Jer 51.7-8, Kala 17.2, 18.2,3Ma꞉mul kalu andeb a꞉no꞉ tamin amilo꞉ mio꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu yakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Babilon amisa꞉n alan a꞉no꞉ mada dugu alilaki, bidi ane. Babilon iyo꞉ uwo꞉ dian ga o꞉ngo꞉ dowo꞉. Ga a꞉ma꞉yo꞉ kaluwo꞉ no꞉noloma꞉kiyo꞉ wain ho꞉no꞉ dimia꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ e o꞉lia꞉ uwo꞉ dima꞉ki sendea꞉len. Babilon iliyo꞉ kaluka꞉isale henfelo꞉ tambo amilo꞉ sab we, man mogago꞉ ililo꞉ dimidan a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimidama꞉ki sendea꞉len ko꞉lo꞉, Gode eyo꞉ Babilon amisa꞉n a꞉no꞉ bidila꞉.”
9-10  Kala 13.12-17 Mo꞉mo꞉ 19.24, Song 75.8, Ais 51.17,22, Jer 25.15-16, Ese 38.22, Kala 16.19, 20.10Ma꞉mul kalu asol a꞉no꞉ ma꞉mul kalu a꞉la꞉ tamin amilo꞉ mio꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu yakiyo꞉, towo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu abeyo꞉ no꞉ mogago꞉wa꞉lo꞉ ene misido꞉ momado꞉ a꞉no꞉lo꞉ wabudaki, o꞉lo꞉ ele ba꞉ba꞉no꞉wo꞉ wo꞉lokan amiya꞉le, dagi amiya꞉le, difa꞉ a꞉lalega, Godeya꞉ kulufa꞉yo꞉lo꞉ ilili alitab a꞉no꞉ dia꞉ib. Godeya꞉ kulufa꞉yo꞉ a꞉no꞉ mada halaido꞉ dowaki, i amio꞉ kulufa꞉yo꞉ a꞉no꞉ tambo ilili alifa꞉ib. Sibi inso꞉ o꞉lia꞉ ene ma꞉mula꞉ kalu malilo꞉ o꞉lia꞉ma꞉ si wa꞉l amio꞉ kalu a꞉no꞉ nagalo꞉ diakiyo꞉, de o꞉lia꞉ u wanalo꞉ hudakilo꞉ ko꞉lo꞉n mogago꞉ o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ nagalo꞉wo꞉ alan dimia꞉ib. 11  Ais 34.10Kalumo꞉lo꞉ nagalo꞉ dimiakilo꞉ de ho꞉mo꞉n fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ fa꞉la꞉dofo꞉mela꞉ib. Kaluka꞉isale no꞉ mogago꞉ o꞉lia꞉, ene misido꞉ momado꞉ o꞉lia꞉lo꞉ wabuda꞉len a꞉no꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene ele ba꞉ba꞉no꞉lo꞉ di a꞉no꞉lo꞉, ho꞉lenowo꞉lo꞉, nuluwo꞉lo꞉ iyo꞉ nagalo꞉ dia꞉likiyo꞉, ga꞉lilo꞉ mo꞉mesa꞉ib. 12  Kala 13.10To nilo꞉ so꞉lo꞉l we asuluma. Kaluka꞉isale Godeya꞉ ele difa꞉lo꞉ kudu ha꞉nakilo꞉, Ya꞉su amilo꞉ tilida꞉da꞉i ha꞉na꞉lab i a꞉no꞉, halale kagafo꞉liki, hida꞉yo꞉wo꞉ dia꞉li ha꞉na꞉lubi.”
13 A꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ ne to nowo꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sa꞉labi dabu. “To we sa꞉sa꞉lima. O꞉g wena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tif amio꞉lo꞉, kaluka꞉isale Alana tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉ elen amilo꞉ soma꞉nigab a꞉no꞉ Gode eyo꞉ iyo꞉ sagale alita꞉mela꞉ib.” A꞉la꞉sa꞉labiki Mamaya꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Hendele. Iyo꞉ nanogo꞉ odo꞉ sia꞉la꞉ga꞉ yab ko꞉lo꞉, man nafale inido꞉ dimida꞉len a꞉ma꞉ wa꞉l diakiyo꞉, ha꞉fo꞉ mesa꞉ib.”
Gode eyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ falasilo꞉
14  Dan 7.13Ne ho꞉le ba꞉dakiyo꞉, kol ho꞉lo꞉wo꞉ ni milif doba꞉da꞉ elena ba꞉ba꞉. Kola꞉ wa꞉l amio꞉ kalule o꞉ngo꞉ sab, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene misa꞉ amio꞉ misa꞉ kaluwa꞉lo꞉ sa꞉ga꞉lan go꞉l amilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ sa꞉ga꞉la꞉b a꞉la꞉ta꞉ga꞉, salebe kowagelo꞉ a꞉no꞉ dagi amio꞉ ta꞉li dofo꞉labi ba꞉ba꞉. 15 Ma꞉mul kalu nowo꞉ Godeya꞉ malilo꞉ aya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ handalowakiyo꞉, kola꞉ wa꞉l amilo꞉ kalu sab o꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ halale sa꞉lakiyo꞉, “Henfelo꞉ amilo꞉ fowo꞉ geneli ko꞉lo꞉ tuma꞉no꞉ ho꞉leno꞉ dowab ko꞉lo꞉, ge salebe kowagelo꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ gegedema” a꞉la꞉sio꞉. 16 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu kola꞉ wa꞉l amilo꞉ sen a꞉ma꞉yo꞉ ene salebe kowagelo꞉ a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, henfelo꞉wa mumagolaki gegedelia꞉ga꞉ dia꞉taki, henfelo꞉ amilo꞉ fo gen a꞉no꞉ tambo kegenelia꞉ga꞉ difa꞉.
17 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ma꞉mul kalu nowo꞉ Godeya꞉ malilo꞉ aya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ handalowakiyo꞉, eyo꞉lo꞉ salebe kowagelo꞉wo꞉ dia꞉ga꞉ handalowo꞉. 18  Joel 3.13A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, ma꞉mul kalu nowo꞉ delo꞉ biso꞉ a꞉no꞉ bobalo꞉ so꞉mea꞉sen mu gululo꞉ a꞉na handalowakiyo꞉, ma꞉mul kalu, salebe kowagelo꞉lo꞉ ta꞉li sab o꞉mo꞉wo꞉ ho꞉le sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. “Henfelo꞉ amio꞉ wain i fo a꞉no꞉ geneli a꞉lab ko꞉lo꞉, ge salebe kowagelo꞉ a꞉no꞉ dia꞉ga꞉, fowo꞉ gedea꞉sa꞉ga꞉ tambo kegene dia꞉foma.” 19 A꞉la꞉sa꞉labiki, ma꞉mul kaluwa꞉yo꞉ salebe kowagelo꞉ a꞉no꞉ dia꞉ga꞉ mumagolaki, wain fo a꞉no꞉ kegenelia꞉ga꞉, wain fo basian aumbo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ Godeya꞉ kulufa꞉yo꞉wa꞉ wa꞉la꞉ sanama꞉ki, wain folo꞉ basian hen a꞉na to꞉lolo꞉. 20  Ais 63.3, Kala 19.15Amisa꞉n ha꞉la꞉ amilo꞉ waindo꞉ digibasia꞉sen a꞉na wa꞉la꞉ sa꞉ndabikiyo꞉, ho꞉bo꞉wo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ handalowakiyo꞉, imilo꞉wo꞉ kaluwa꞉ kade ha꞉gdo꞉ a꞉no꞉ imilo꞉ ko꞉lo꞉, ho꞉bo꞉wo꞉ ilo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ane a꞉no꞉ agelo꞉wo꞉ 300 kilomita o꞉ngo꞉ dowo꞉.

14:2: Kala 1.15, 19.6

14:3: Ais 42.10, Kala 5.9, 7.4

*14:4: Uwo꞉ dian man a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ Godeyo꞉ kata꞉taki, madali gode kudu ha꞉nab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ bale sio꞉.

14:8: Ais 21.9, Jer 51.7-8, Kala 17.2, 18.2,3

14:9-10: Kala 13.12-17

14:9-10: Mo꞉mo꞉ 19.24, Song 75.8, Ais 51.17,22, Jer 25.15-16, Ese 38.22, Kala 16.19, 20.10

14:11: Ais 34.10

14:12: Kala 13.10

14:14: Dan 7.13

14:18: Joel 3.13

14:20: Ais 63.3, Kala 19.15