5
Sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowana꞉ mano꞉ we
Niyo꞉ sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu gimo꞉wo꞉ towo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l. Nelo꞉ sa꞉sdo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu nowo꞉ ne ko꞉lo꞉, Keliso e nagalo꞉wo꞉ diabikiyo꞉ ne ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ so꞉lo꞉l. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kelisowa꞉ ene wi alan halaido꞉ a꞉no꞉ kalab amilo꞉ fa꞉la꞉dowab ho꞉len a꞉namio꞉, nelo꞉ e o꞉lia꞉ dowaki nafale mesa꞉no꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu gio꞉ digidalitakiyo꞉ nanogo꞉ a꞉la꞉ dima꞉ki asulo꞉. Yo꞉n 21.15-17, Ilig 20.28Gode eyo꞉ tilidabu kaluka꞉isale enedo꞉ a꞉no꞉ gimo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉ki dimi ko꞉lo꞉, sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan kaluwa꞉lo꞉ ene sibi bo꞉fo꞉lab o꞉leaumbo꞉, giliyo꞉lo꞉ kaluka꞉isale Godeya꞉lo꞉ gimo꞉lo꞉ dimi ko dinafa mada tilidowa꞉bi. Nanog a꞉no꞉ nolba꞉yo꞉ gemo꞉wo꞉ dima꞉ki dibodalikiyo꞉, ge mo꞉bealega, dia꞉so꞉bo. Ge Godeya꞉lo꞉ asulab au kudu ha꞉nakiyo꞉, nanog a꞉no꞉ sagala꞉liki dimida꞉lubi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ nanog a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimidakiyo꞉, wa꞉lo꞉ dia꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉ dimida꞉so꞉bo. Giliyo꞉ nanog a꞉no꞉ dimidamo꞉losa꞉ a꞉la꞉ bulu meselaki dimida꞉lubi. 2Kol 1.24, Fili 3.17, Tait 2.7Gio꞉ kalu alano꞉ o꞉ngo꞉ dowakiyo꞉, kaluka꞉isale Godeya꞉lo꞉ gimo꞉ tili dofo꞉melea꞉kilo꞉ ta꞉fo꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ wa꞉la꞉ sa꞉nda꞉so꞉bo. Iyo꞉ ge kudu mena꞉kiyo꞉, man nafale gilo꞉ a꞉no꞉ imo꞉ wida꞉lubi. Giliyo꞉ a꞉la꞉dimidalega, sibilo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu wa꞉la꞉b a꞉no꞉ kalaba fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, wa꞉lo꞉ mada nafale dia꞉ib ko꞉lo꞉, wa꞉l dia꞉no꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gi wiyo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ki gab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gi wi alan a꞉no꞉ mo꞉mogaima꞉no꞉, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib.
Sndn 3.34, A꞉fe 5.21, Ya꞉m 4.6Kalu so꞉wa giliyo꞉ ko꞉go꞉dego꞉ kalu a꞉ma꞉ ha꞉ga dowa꞉bi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale gio꞉ tambo ginina꞉ma꞉la꞉lo꞉ ha꞉g amilo꞉ doma꞉no꞉ man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉nakiyo꞉, gegelebo꞉ nolba꞉ ha꞉ga dowa꞉lubi. Mo꞉wo꞉
“Gode eyo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ ini wiyo꞉ iwalu duludaki kaila꞉lab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gis dowab.
Ko꞉sega Gode eyo꞉ kalu abeyo꞉ inina꞉ma꞉la꞉yo꞉ ha꞉g amilo꞉ dowab i a꞉no꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki nafale mesea꞉ki ta꞉ta꞉sen.”
Madi 23.12, Luk 14.11, Ya꞉m 4.10Gode e mada halaido꞉ dowaki, gio꞉ dinafa bo꞉fo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Gode eyo꞉ ho꞉len eno꞉le a꞉namio꞉ gio꞉ wabuluma꞉ki, go꞉no꞉na꞉ma꞉la꞉yo꞉ ha꞉ga dowaki, gio꞉ Godeya꞉ ha꞉ga dowa꞉lubi. Madi 6.25-30Gode eyo꞉ gio꞉ kanulaki tilidowa꞉sen ko꞉lo꞉, gililo꞉ hida꞉yo꞉ kele asulo꞉wo꞉ tambo Godeya꞉ ene dagiya dia꞉ta꞉lubi.
1Tes 5.6Gio꞉ dimidalia꞉ga꞉, bo꞉fo꞉liki yasi doma. Gi o꞉lia꞉lo꞉ gisdo꞉ dimida꞉lab Sa꞉da꞉na꞉ e, saila gasaya꞉lo꞉ hoda꞉yakilo꞉ sia꞉lowan o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉, ho꞉leno꞉ tambo kaluka꞉isaleyo꞉ sa꞉nda꞉sa꞉ga꞉ ma꞉no꞉ a꞉la꞉likiyo꞉, togo꞉ halaido꞉ keda꞉li sia꞉lab. A꞉fe 6.11-13, Ya꞉m 4.7Ko꞉sega gio꞉ tilidabu a꞉na halale kagayaki, e gola ba꞉da꞉bi. Giliyo꞉ to we asuluma. Gode amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale henfelo꞉ wenamilo꞉ ta꞉i ane a꞉no꞉ tambo, hida꞉yo꞉ nagalo꞉wo꞉ gililo꞉ dia꞉lab o꞉leo꞉ngo꞉ka dia꞉lab.
10 Gili tilidabu a꞉no꞉ halale dowaki mo꞉sulufo꞉ tina꞉melea꞉kiyo꞉, Gode eyo꞉ gimo꞉wo꞉ nofolakiyo꞉, mada asuwa꞉ta꞉sen. Gode eyo꞉ gio꞉ Kelisowa dowaki, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ doma꞉ki ho꞉ido꞉. Ho꞉len abolda꞉su amio꞉ gio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ dia꞉ib ko꞉sega, tif amio꞉ Gode eyo꞉ gio꞉ asuwa꞉taki, ga꞉li mesea꞉ki ta꞉fa꞉ib. Gili asulo꞉ o꞉lia꞉ tilidabu o꞉lia꞉yo꞉ halale alifa꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ ho꞉leno꞉ tambo halaido꞉ kagafo꞉melea꞉ki ta꞉fa꞉ib. 11 Godeya꞉ ene halaido꞉wo꞉ ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ mela꞉ib. Hendeleyo꞉ o꞉m.
Sagalo꞉ towo꞉ sio꞉
12  Ilig 12.2,25, 13.13, 15.22,37-40Sales eyo꞉ ne asuwa꞉takiyo꞉, mo꞉fo꞉s abolda꞉su we gimo꞉wo꞉ a꞉na sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. Niyo꞉ e nili naole ba꞉ba꞉. Mo꞉fo꞉s wenamio꞉, gio꞉ halaido꞉ doma꞉ki sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mo꞉fo꞉s wema꞉ usamio꞉, Godeya꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ kalaba wido꞉ ko꞉lo꞉, to a꞉no꞉ hendeleka꞉ a꞉la꞉liki sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. Giliyo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asula꞉likiyo꞉, halaido꞉ dowa꞉lubi. 13  Ilig 12.2, 2Tim 4.11Kaluka꞉isale Babilon sa꞉s amilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉, Gode elo꞉ gi o꞉lia꞉ da꞉fe alifa꞉yo꞉ o꞉m ko꞉lo꞉, iliyo꞉ gimo꞉wo꞉ sagalo꞉ towo꞉ saga꞉tab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ni so꞉wa Mak eyo꞉lo꞉ gimo꞉wo꞉ sagalo꞉ towo꞉ saga꞉tab. 14 Gao nol o꞉lia꞉ sagale alitakilo꞉ ebean aumbo꞉ mimila꞉bi. Gio꞉ Kelisowa dowakiyo꞉, ha꞉sa dowa꞉biyo꞉.

5:2: Yo꞉n 21.15-17, Ilig 20.28

5:3: 2Kol 1.24, Fili 3.17, Tait 2.7

5:5: Sndn 3.34, A꞉fe 5.21, Ya꞉m 4.6

5:6: Madi 23.12, Luk 14.11, Ya꞉m 4.10

5:7: Madi 6.25-30

5:8: 1Tes 5.6

5:9: A꞉fe 6.11-13, Ya꞉m 4.7

5:12: Ilig 12.2,25, 13.13, 15.22,37-40

5:13: Ilig 12.2, 2Tim 4.11